Ana səhifə

Pinscherns mentalitet ur mh-perspektiv


Yüklə 154.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü154.5 Kb.
Pinscherns mentalitet ur MH-perspektiv
För alla raser som har MH-beskrivna individer så finns det utarbetade spindeldiagram, s.k. rasprofiler, vilka tydligt visar hur rasgenomsnittet vid de olika momenten ser ut. Och detta kan ge anledning till eftertanke... Är t.ex. rädslereaktionerna genomsnittligt höga i en ras, med lågt genomsnitt på avreaktion, så kan det vara ett tydligt tecken på att rädslor är något man bör ta hänsyn till i sitt avelsarbete.
En rasprofil kräver att det finns en stor andel MH-beskrivna hundar i rasen, eftersom en rasprofil helt enkelt är ett genomsnitt för hur rasen är idag. Är de beskrivna individerna inom rasen få, eller enbart från vissa specifika blodslinjer, kan rasprofilen rentav bli något missvisande, eftersom dess utformning enbart styrs av vilka individer som beskrivits.
Rasprofilerna av de olika MH-beskrivna raserna kan hittas hos Genetica (www.genetica.se), där Per-Erik Sundgren lagt upp de olika spindeldiagrammen som han har utarbetat.
Den gröna ring som syns i mitten av diagrammet motsvarar medelvärdet på varje enskilt moment för samtliga brukshundraser. Den oregelbundna fyllda figuren visar den aktuella rasens avvikelse från nämnda medelvärde på varje enskilt moment. Är den generella reaktionen inom rasen starkare/mer intensiv än medelvärdet för alla raser, blir avvikelsen positiv, och är den generella reaktionen inom rasen svagare/mindre intensiv än medelvärdet för alla raser, blir avvikelsen negativ.
Tittar man på det utarbetade spindeldiagrammet för pinscher (inlagt som bild nedan), som fram till 2003-10-15 bestod av 119 MH-beskrivna individer, så är det några kännetecken som framträder tydligt:


 • Kontakt:

Pinschern tycks inledningsvis vara något mindre tillgänglig och kontakttagande än brukshundraserna i allmänhet, och låter sig generellt sett inte gärna hanteras av en främmande person.


Den har dock inga problem att på ett vänligt sätt ta kontakt med exempelvis spökena, som först uppfattats som hotfulla, och har vid just denna typ av kontakt till och med ett något högre medelvärde än brukshundraserna i allmänhet, vilket får anses som något mycket positivt!
Att den får jämförelsevis lägre värden i de inledande kontaktmomenten får väl sägas stämma ganska väl överens med beskrivningen i den tidigare rasstandarden, där pinschern i allmänhet beskrevs som något reserverad mot främmande personer.


 • Lek:

Pinscherns resultat i de moment som visar leklust är tyvärr något missvisande.


De flesta pinschrar är livliga och lekfulla, men samarbetar/leker helst bara i någon större utsträckning med dem de känner. Eftersom majoriteten av lekinviterna under en MH-beskrivning kommer ifrån för pinschern okända personer (testledaren, samt avståndsfiguranten), så spelar rasens allmänt neutrala tillgänglighet och låga intresse för utomstående en stor roll, och de flesta pinschrar besvarar därför helt enkelt inte de lekinviter som ges av dessa personer med något större intresse, även om den i de flesta fall följer avståndfigurantens inledande förehavanden med tydlig uppmärksamhet. Dock tappar den intresset så snart avståndsfiguranten "avslöjat sig", och har sällan något intresse av att ens springa ut till denne. Därav de låga värdena på dessa moment.
Hade dessa moment till en större del utförts av föraren eller någon annan för pinschern redan bekant person, hade antagligen resultatet blivit ett annat.


 • Jakt & Gripande

Momenten som berör jakt/förföljande och jakt/gripande är intressanta vad det gäller pinscher. Generellt sett är det inte så många pinschrar som förföljer det bortflyende bytet, men vissa gör det.


Av de som förföljer bytet är dock andelen gripanden i princip obefintlig, förföljandet avbryts oftast när pinschern kommit i kontakt med bytet, och generellt sett har rasen vad som kallas "bytesrespekt", dvs den stannar upp och nosar, men griper inte, och är heller inte fortsättningsvis intresserad av bytet.
Mycket av detta beteende kan säkert härledas till pinscherns ursprung som råttjägare, då dess nedärvda jaktbeteende är mer katt-likt till sin metod, dvs istället för ett förföljande och gripande, så använder sig pinschern av en metod som bygger på väntan och ett plötsligt språng, där bytet sedan grips med framtassarna, ungefär som en katt, eller en räv som jagar sork.


 • Aktivitet:

När det gäller aktivitetsnivån under det "händelselösa" momentet i MH-beskrivningen, så visar pinschern att den i allmänhet är en balanserad ras, dock med något högre krav på fortsatt aktivitet än brukshundraserna i genomsnitt. Trots sitt livliga temperament, så är stressnivån hos pinschern allmänt sett inte särskilt hög, även om den är konstant uppmärksam på sin omgivning, något som också får anses som eftersträvansvärt enligt rasstandarden.
 • Hot:

När det gäller de moment som prövar hundens förmåga att avläsa en hotfull situation, så tycks pinschern allmänt sett kunna avläsa situationen ganska bra.


I avståndsleken, där figuranten inte uppträder hotfullt, utan snarare inviterar till lek, så tycks heller inte pinschern allmänt sett svara med hotbeteende, utan tolkar i detta flesta fall figurantens beteende alldeles korrekt som lekinviter, varför graden av hotreaktioner på detta moment också ligger långt under genomsnittet för brukshundraserna.
När det istället gäller de moment som är tänkta att fungera som dels ett plötsligt uppdykande hot (överraskningen) och dels ett långsamt närmande hot (spökena) så skiljer dessa sig åt.
Förekomsten av hotbeteende avseende överraskningsmomentet är generellt sett mycket låg, och mer än något enstaka hotbeteende visar pinschern sällan.
Mer frekvent är hotbeteendet vid spökena, där medelvärdet fortfarande är lägre än genomsnittet för brukshundraserna, men där pinschern allmänt sett tycks visa fler hotbeteenden än tidigare, och även kontrollerar och handlar mot båda spökena.
En ras som generellt sett tycks tolka en situation väl, och som inte svarar med hot förrän den är övertygad om det hotfulla i situationen.


 • Rädsla:

Rädslereaktionen hos pinscher tycks framförallt vara knuten till plötsliga ljud, dvs ljudkänslighet.


Pinschern blir i allmänhet inte särskilt skrämd av det första överraskningsmomentet med den uppflygande overallen, utan både den direkta rädslereaktionen, och även den kvarstående rädslan efteråt, är till och med genomsnittligt lägre än medelvärdet hos brukshundraserna. Pinschern låter sig alltså allmänt sett inte påverkas särskilt mycket av en plötsligt uppdykande händelse, utan kan snabbt tolka det den ser som ofarligt.
I momentet med ljudkänsligheten är istället situationen den omvända. Pinschern reagerar kraftigare än brukshundraserna på det plötsliga ljudet, och har även en större kvarstående rädsla för ljudet efteråt.
Mycket av resultaten i båda dessa moment beror säkert till stor del på pinscherns reaktionssnabbhet. I det första momentet hinner den snabbt reagera med att uppfatta och tolka vad den ser, vilket gör att rädslan aldrig hinner komma till uttryck innan hunden tolkat situationen, och i det andra momentet reagerar den snabbt på det plötsliga ljudet, och hinner därför längre i sin flyktreaktion innan ljudet upphört, än många andra raser.
Även i momentet med de långsamt närmande spökena, tycks pinschern allmänt sett reagera mer än genomsnittet för brukshundraserna, men där spelar också intrycket av ett tydligt och långvarigt hot från spökena en stor roll.


 • Nyfikenhet:

Skillnaden i reaktion mellan ljudkänslighetsmomentet och de moment som inte innehåller ljud framkommer även tydligt när man tittar på den generella nyfikenheten inom rasen, dvs hur snabbt hunden tar sig fram till det som skrämde den, och tar reda på vad det var.


Vid just ljudkänslighetsmomentet är det ytterligt få pinschrar som relativt snabbt går fram och undersöker vad det var som lät. Tiden för avreaktion är i de flesta fall mycket lång för rasen, och det kan generellt sett ta mycket lång tid innan hunden tar sig fram till skramlet, om den överhuvudtaget gör det.
När det gäller överraskningen och spökena har pinschern allmänt sett betydligt mindre problem att ta sig fram och undersöka overallen/spökena, även om de även där ligger en bit under genomsnittet för brukshundraserna.
Kanske skulle ett något mer självsäkert handlande, framförallt avseende ljudkänsligheten, men även vid de andra rädslemomenten, vara att föredra, då rasstandardens önskemål är en självsäker och balanserad hund.


 • Kvarstående intresse:

Pinscherns kvarstående intresse för det som skrämt den, efter att den fått undersöka orsaken till händelsen (överraskningen/ljudkänsligheten), är i allmänhet lägre än genomsnittet för brukshundraserna i allmänhet, vilket får anses som positivt. Intresset hos alla brukshundraser ligger relativt lågt efter att de har fått avreagera, och att pinschern där ligger ännu lägre, är enbart av godo. När händelsen väl passerat, är den inte särskilt intressant längre.
 • Skott:

Tyvärr tycks inte skottet vara pinscherns starka sida, något som med säkerhet hänger samman med dess tendens att reagera starkare på moment som berör ljudkänslighet.


Förvisso har brukshundraserna generellt sett en låg frekvens skottberördhet jämfört med andra raser, men det är ändå knappast önskvärt med en så stor skillnad mellan pinschern och brukshundarna avseende skottberördhet som diagrammet tyder på.
Många pinschrar reagerar så pass starkt på skott att de kan anses som skottberörda/-rädda (alternativt avstår från skottet pga misstänkt berördhet), så att det knappast kan anses som tillfredsställande. Detta är något att ha i åtanke vid avel och miljöträning.


 • Slutsats:

Sammantaget ger rasprofilen för pinscher intrycket av en ras som är vänligt inställd till sin omgivning, men ganska ointresserad av främlingar. Den tycks ha relativt lätt för att koppla av, men är ändå uppmärksam på sin omgivning. Den verkar också vara balanserad avseende hot, dvs den måste bli övertygad om det hotfulla i situationen för att själv svara med hot, och så snart hotet försvunnit, tycks den inte ha några större problem med att avreagera.


Dock tycks det finnas anlag för rädsla avseende ljudkänslighet, något som yttrar sig både vid plötsligt skrammel och vid skott, vilket ställer högre krav på avel och noggrann miljöträning.
En livlig, temperamentsfull, reaktionssnabb och i de flesta avseenden balanserad ras.


 • Fortsättning

Önskvärt är att uppfödare och valpköpare fortsätter att MH-beskriva sina pinschrar, helst i en ännu större omfattning, för att få ett bredare underlag från flera olika kennlar till analys av pinscherns mentalitet ur MH-perspektiv och mentalitetens möjligheter till avelsmässig påverkan.


Tanken är också att den kommande enkäten till uppfödare och valpköpare ska belysa sådana frågor som inte MH-beskrivningen på ett tillfredsställande sätt ger direkt svar på.Spindeldiagrammet kommer ifrån Genetica (www.genetica.se)


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət