Ana səhifə

Pian curriculum disciplinar pentru învăţământul muzical-artistic


Yüklə 381 Kb.
səhifə1/3
tarix27.06.2016
ölçüsü381 Kb.
  1   2   3
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI
Proiect

INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ
(Pian)


CURRICULUM

DISCIPLINAR

pentru învăţământul muzical-artistic

(şcolile de muzică/arte)

Bălţi, 2010
Aprobat la şedinţa Consiliului Facultăţii

de Muzică şi Pedagogie muzicală

Procesul verbal nr. 3 din 13 decembrie 2010

Autori: Tetelea Margareta, dr., conf.univ.

Gupalov Elena, dr., lect.sup.univ.


CUPRINS:


  1. PRELIMINARII……………………………………….3

  2. COMPETENŢE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI...3

  3. SUGESTII METODOLOGICE……………………...4

  4. Sugestii de evaluare………………………..4

  5. ADMINISTRAREA GENERALĂ A DISCIPLINEI.5

  6. CONŢINUTURILE ŞI SUBCOMPETENŢELE DISCIPLINEI …………………………………………5

  7. EVALUAREA CURENTĂ…………………………….7

  8. EVALUARE FINALĂ………………………………….9

  9. BIBLIOGRAFIE………………………………………..29


I.PRELIMINARII
Disciplina de specialitate Interpretare instrumentală (pian, instrumente cu corzi, instrumente populare/aerofone) ocupă un rol principal printre disciplinile de profil a complexului ciclului special în şcolile de muzică/artă pentru copii. Studierea instrumentului muzical de către elevii şcolilor de muzică/artă constituie un mijloc important de valorificare a potenţialului muzical-artistic, dezvoltarea individualizată a capacităţilor şi formarea culturii muzicale a elevului ca parte componentă a culturii lui spirituale.

Disciplina practică de Specialitate vine să aprofundeze competenţele muzicale ale elevului, bazate pe totalitatea de cunoştinţe, abilităţi practice specifice domeniului muzical-artistic şi atitudini antrenate, care la rândul său reprezintă baza culturii muzicale a elevului. Această disciplină dezvoltă în special capacităţile de generalizare a experienţei instrumentale, asimilarea unui repertoriu muzical-interpretativ vast, propus în conţinuturile curriculare.

Deasemenea, disciplina contribuie la dezvoltarea gustului estetic, capacitatea de apreciere valorică a creaţiilor muzicale studiate şi interpretate.

Conţinuturile disciplinei practice de Specialitate Interpretarea instrumentală, sunt orientate spre realizarea corelaţiei între limbajul specific al muzicii şi interacţiunea de stiluri şi epoci în diversele genuri ale muzicii naţionale şi universale. Conform curriculumului disciplinar conţinuturile sunt reprezentate prin repertoriul muzical propus pentru interpretare instrumentală solo, în ansamblu şi acompaniere.


II. COMPETENŢELE TRANSDISCIPLINARE ALE DISCIPLINEI

 • Participarea afectivă în actul musical de interpretare.

 • Utilizarea terminologiei musicale specifice pentru caracterizarea şi aprecierea muzicii.

 • Identificarea limbajului musical în redarea imaginii artistice şi a conţinutului ideatic al creaţiei musicale.

 • Demonstrarea abilităţilor musical-practice şi integrarea în activităţi cultural-artistice şcolare şi extraşcolare.

 • Cunoaşterea şi înţelegerea devirsităţii fenomenului musical-artistic din perspective semnificaţiilor emoţionale, estetice, sociale şi spirituale.


III. COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI


 • Demonstrarea deprinderilor de lucru de sine stătător asupra creaţiei.

 • Relevarea conţinutului imagistic al lucrării şi pătrunderea în particularităţile de formă a acesteia.

 • Demonstrarea potenţialului tehnic bazat pe abilitatea de interpretare a gamelor, exerciţiilor şi studiilor pentru însuşirea calitativă a repertoriului de virtuozitate.

 • Cunoaşterea particularităţilor de interpretare a formei de sonată (allegro de sonată) şi capacitatea de percepere a construcţiilor muzicale ample.

 • Interpretarea creaţiilor de factură polifonică, bazate pe dezvoltarea auzului polifonic şi a gândirii polifonice.

 • Deţinerea unei pedalizări corecte, coordonarea ei cu auzul, frazarea, caracterul şi stilul lucrării.

 • Abilitatea de intonare cantilenă şi inteligentă a melodiei.

 • Cunoaşterea particularităţilor stilistice de interpretare a repertoriului clasic şi autohton.

 • Interpretarea în ansamblu, acompanierea creaţiilor vocale şi instrumentale, demonstrarea abilităţii de a crea imaginea artistică integră în ansamblu.

 • Interpretarea a prima vista, ce demonstrează deprinderile de studiere independentă şi creativă a creaţiei muzicale.


IV. SUBCOMPETENŢELE DISCIPLINEI

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea părţilor componente ale formei muzicale: frază, propoziţie, perioadă, parte, mişcare, compartimente;

 • cunoaşterea noţiunilor de gen, stil, curent muzical;

 • cunoaşterea noţiunilor de sintaxă muzicală, limbaj muzical;

 • cunoaşterea terminologiei de descriere a caracterului creaţiei muzicale.

Capacităţi:

 • interacţiunea emoţională şi de virtuozitate în interpretarea creaţiei muzicale;

 • dezvăluirea gândirii muzical-interpretative;

 • perceperea emoţională şi adecvată a creaţiei interpretate;

 • analiza mesajului muzical al lucrării interpretate;

Atitudini:

 • demonstrarea gustului estetic propriu, bazat pe experienţa artistic-spirituală;

 • manifestarea interesului activ pentru cunoaşterea muzicii prin descoperirea proprie;

 • demonstrarea interesului pentru activitatea muzical-artistică;

 • manifestarea motivaţiei şi a voinţei în creaţia artistică.V. ADMINISTRAREA GENERALĂ A DISCIPLINEI
Specialitatea Interpretarea instrumentală

(Pian)

Durata studiilor – 7 aniRepartizarea orelor şi formele de evaluare:


Anul

1

2

3

4

5

6

7

Colocv (an de st.)

Examen (an de st.)

Nr. de săptămâni

36

36

36

36

36

36

36

Nr. de ore pe săptămână

2

2

2

2

2

2

2

2-5, 6

1-5,6

7-Ex.de Stat
VI. SUGESTII METODOLOGICE
Una din formele de bază în proiectarea de lungă durată în clasa de specialitate (interpretare instrumentală) o constituie selectarea şi alcătuirea planurilor individuale ale elevilor pe un semestru şi pe anul de învăţământ.

Cerinţele curriculare de evaluare finală a competenţelor muzical-interpretative a elevului (examenele, colocviile, concertele academice) prevăd viziuni unice în selectarea repertoriului interpretativ. După regulă, acest repertoriu include: creaţie de forma amplă, creaţie polifonică, piese originale ale compozitorilor naţionali, creaţii de virtuozitate, piese de caracter diferit, material tehnic (studii de tehnică diferită, gamele în diversitatea lor tehnică).

Procesul didactic în învăţământul muzical – artistic prevede trei forme principale de organizare a activităţii instructiv-educative: cursuri teoretice colective (solfegiu şi teoria muzicii, literatura muzicală şi audiţia muzicii), cursuri practice colective (clasa corală, clasa de orchestră (de acordeon, populară, ansamblu de violonişti), cursuri practice individuale (instrument muzical special, disciplina opţională), care se bazează pe un sistem strict de evaluare a competenţelor elevilor.

Evaluarea competenţelor muzicale ale elevilor se va efectua într-un sistem de evaluare iniţială/curentă/sumativă pe tot parcursul anului şcolar prin: colocvii şi colocvii tehnice, examinări orale şi scrise, lucrări practice (referate, audiţii), concerte academice publice semestriale şi anuale, examene de promovare şi absolvire. • chestionare;

 • lucrare scrisă;

 • lucrare practică;

 • scări de apreciere (foarte bine, bine, mediu, suficient, insuficient);

 • teste de cunoştinţe;

 • examene;

 • concerte în public.


VII. SUGESTII DE EVALUARE

FORMELE DE EVALUARE LA DISCIPLINA: pian special
Clasa 1

Semestrul

FORMA EVALUĂRII

Clasa 1

Semestrul I

Decembrie

Lecţie de control

1 piesă


Semestrul II

Aprilie / Mai


Concert academic

 1. Lucrare polifonică

 2. 2 piese (caracterul de contrast)


Clasa 2

Semestrul

FORMA EVALUĂRII

Clasa 2

Semestrul I

Octombrie

Decembrie

Colocviu tehnic

Concert academic

2 studii

 1. Lucrare polifonică

 2. 1 piesă

Semestrul II

Aprilie / Mai


Concert academic

 1. Lucrare polifonică

 2. Lucrare de Formă amplă

 3. 1 piesă


Clasa 3

Semestrul

FORMA EVALUĂRII

Clasa 3

Semestrul I

Octombrie

Decembrie

Colocviu tehnic

Concert academic

2 studii

 1. Lucrare polifonică

 2. 1 piesă

Semestrul II

Aprilie / MaiConcert academic

 1. Lucrare polifonică

 2. Lucrare de Formă amplă

 3. 1 piesă


Clasa 4

Semestrul

FORMA EVALUĂRII

Clasa 3

Semestrul I

Octombrie

Decembrie

Colocviu tehnic

Concert academic

2 studii

 1. Lucrare polifonică

 2. 1 piesă

Semestrul II

MaiExamen

 1. Lucrare polifonică

 2. Lucrare de Formă amplă

 3. 1 piesă

 4. 1 studiu


Clasa 5

Semestrul

FORMA EVALUĂRII

Clasa 3

Semestrul I

Octombrie

Decembrie

Colocviu tehnic

Concert academic

2 studii

 1. Lucrare polifonică

 2. 1 piesă

Semestrul II

Aprilie / Mai


Concert academic

 1. Lucrare polifonică

 2. Lucrare de Formă amplă

 3. 1 piesă


Clasa 6

Semestrul

FORMA EVALUĂRII

Clasa 3

Semestrul I

Octombrie

Decembrie


Colocviu tehnic

Concert academic

2 studii

 1. Lucrare polifonică

 2. 1 piesă

Semestrul II

Aprilie / Mai


Concert academic

 1. Lucrare polifonică

 2. Lucrare de Formă amplă

 3. 1 piesă


Clasa 7


Semestrul

FORMA EVALUĂRII

Clasa 7

Semestrul I
Decembrie

Audiţie


 1. Lucrare polifonică

 2. Lucrare de Formă amplă

Semestrul II
Martie


Aprilie


Mai

Audiţie


Audiţie


Evaluarea finală:

Examen de stat: 1. Piesa

 2. Studiu
 1. Lucrare polifonică

 2. Lucrare de Formă amplă

 3. Piesa

 4. Studiu
 1. Lucrare polifonică

 2. Lucrare de Formă amplă

 3. Piesa

 4. Studiu


VIII. CONŢINUTURI CURRICULARE

Subcompetenţe, conţinuturi, activităţi de învăţare şi evaluare pe clase

Clasa I-a

Subcompetenţe

Conţinuturi

Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate)

I. Interpretarea instrumentală

 • interpretarea expresivă a melodiilor simple la pian;

 • formarea deprinderilor iniţiale de emitere a sunetului,

 • demonstrarea elementelor principale de cultură instrumentală: articulaţie, însuşirea procedeului non legato, staccato, legato;

 • principiile de bază ale digitaţiei: succesiuni poziţionale, mutarea mâinii, repartizarea degetelor pe clapele negre şi albe.

II. Creaţie elementară muzicală în sinteză cu alte arte

 • desenarea din impresiile căpătate în urma audierii sau interpretării lucrării muzicale;

 • selectarea imaginilor plastice potrivite pentru ilustrarea lucrărilor muzicale cu caracter contrastant;

 • improvizarea ritmică pe o temă propusă.

III. Analiza/caracterizarea muzicii

 • manifestarea plăcerii şi interesului pentru activităţile muzicale;

 • identificarea auditivă a celor trei mari sfere ale expresivităţii muzicale: cîntecul, marşul, dansul;

 • studierea notaţiei muzicale ca fixare a imaginilor auditive ((la început după formula a auzi – a cânta, mai apoi – a vedea – a auzi – a cânta).

IV. Audiţia/ receptarea muzicii

 • identificarea caracterului creaţiei muzicale;

 • înţelegerea şi remarcarea aspectelor descriptive şi a posibilităţilor comunicative ale lucrării muzicale;

raportarea caracterului muzical la emoţiile, gîndurile omului reflectate în lucrarea muzicală.

I. Planurile pentru anul de studiu

 1. 6-8 piese de caracter lent (cantabile) şi de caracter vioi (dansul);

 2. 4-6- studii în diferite variante de mişcare;

 3. o lucrare polifonice (1-2 lucrări cu elemente polifonice);

 4. lucrare de formă amplă (în semestrul II) o parte de sonatină şi variaţiuni uşoare;

 5. 2-4 ansamblul pentru 4 mîini;

 6. citiriea notelor la prima vedere (4-6 piese cu caracter diferit).

II. Cerinţele pentru pregătirea tehnică:

Semestrul II

 1. Game majore şi minore în două octave-(1-2 semne): în octavă, în mişcare directă cu altele şi cu ambele mîini;

 2. Gama cromatică (în mişcare directă);

 3. Arpegii: 3 sunete, scurte (în mişcare directă);

 4. Acorduri: (3 sunete).

III. Repertoriu pentru anul I de studiu

Creaţii polifonice

 1. Sperontes Menuet G-dur

 2. L.Mozart Menuet D-dur

 3. I.Crieger Menuet a-moll

 4. I.Bercovici Canon

 5. M.Glinka Piesa polifonică d-moll

Creaţii de formă amplă

 1. A.Ghedike Sonatină C-dur (p. 1)

 2. M.Clementi Sonatină C-dur (p.1)

 3. D.Schteibelt Sonatină C-dur, p.1

 4. I.Bercovici Variaţiuni a-moll ((pe o temâ populară rusă «Во саду ли в огороде»)

 5. W.Mozart Allegro B-dur

Creaţii de formă mică (Piese)

 1. A.Grecianinov Mazurca

 2. S.Maicapar Preludiu mic

 3. D.şostakovici Marş

 4. Gh.Ciobanu Cimpoiul

 5. O.Negruţa Glumea

Studii

 1. A.Schitte Studii № 1-15 op.108

 2. K.Czerny Studii p.1 № 1-6 (red. G.Germer)

 3. A.Ghedice Studii № 2,3,7 op.32

 4. E.Gnesina Studii № 1-3,7,9-13,15,19

 5. A.Nicolaev Studiu C-dur

Ansamblul pentru 4 mîini

 1. V.Calinicov Umbră-umbră

 2. D.Kabalevski Despre Petea

 3. S.Maicapar Primul paşi

 4. V.Blaga Dans

 5. L.Mozart Cântec

Citirii notelor la prima vedere

Culegeri pentru pian recomandat:

 1. Şcoala pentru pian (Red. A.Nicolaev)

 2. Şcoala pentru pian (Alc. M.Socolov)

 3. Pianişti tineret (Alc. şi red. L.Roisman, V.Natanson)

 4. Pe aripi de cîntec / Album pentru pianiştii începători (Selecţie şi îngrijire I.Stolear)

Crestomaţia repertoriului pedagogic pentru pian (Alc. şi red. N.Liubomudrova)

 • audiţii muzicale cu anunţarea scopului didactic, titlului lucrării muzicale şi compozitorului;

 • convorbiri despre rolul muzicii în viaţa copilului;

 • exerciţii de audiere muzicală în scopul comparării caracterului muzical şi al conţinutului imagistic al lucrării;

 • exerciţii de acompaniere ritmică, cu instrumente muzicale, bătăi din palme, picior etc; • exerciţii de reproducere, recunoaştere a sunetelor din natură, emise de anumite păsări, animale, maşini etc; • participarea la sărbătorile scolii, concertelor, colocviilor şi ets.; • exerciţii de dezvoltare a vocabularului şi memorare a termenilor muzicali.  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət