Ana səhifə

Pft ritmo pompa mieszająca Stan 03. 2004 instrukcja użytkowania 00 06 64 89 pompa mieszająCA


Yüklə 5.71 Mb.
səhifə1/11
tarix26.06.2016
ölçüsü5.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

PFT RITMO Pompa mieszająca Stan 03.2004

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

00 06 64 89

POMPA MIESZAJĄCA

PFT RITMO

DBAMY O PŁYNNOŚĆ PRACYSzanowny Kliencie,


przyjmij od nas serdeczne gratulacje z okazji Twojego zakupu. To dobry wybór, bo oparty na szacunku do wysokiej jakości markowego wyrobu od solidnego producenta.
Konstrukcja pompy mieszającej PFT RITMO odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy technicznej. Została stworzona w sposób tak funkcjonalny, że może być dla Państwa prawdziwym pomocnikiem w trudnych warunkach budowy.
Instrukcja użytkowania powinna być zawsze przechowywana w miejscu stosowania urządzenia i być w każdej chwili dostępna. Informuje ona Państwa o jego zróżnicowanych funkcjach. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jej treścią - nie możemy brać odpowiedzialności za wypadki i straty materiałowe, spowodowane nieodpowiednią obsługą.

Przy prawidłowym użytkowaniu i starannym obchodzeniu się, pompa mieszająca PFT RITMO będzie dla Państwa prawdziwą pomocą przy pracy.

Rozpowszechnianie niniejszego wydawnictwa, także we fragmentach, bez naszej pisemnej zgody jest zabronione. Wszystkie dane techniczne, rysunki, zdjęcia itp. podlegają przepisom o ochronie praw autorskich. Wszystkie prawa, omyłki i zmiany są zastrzeżone.
Pierwszy przegląd po dostawie
Wszyscy monterzy, którzy wysyłają maszynę tynkarską PFT RITMO, zobowiązani są do sprawdzenia jej ustawień po zakończeniu pierwszego cyklu natrysku. W trakcie pierwszego cyklu roboczego mogą ulec zmianie ustawienia fabryczne. W przypadku, gdy nie zostaną one w odpowiednim czasie, bezpośrednio po ich wystąpieniu skorygowane, możliwe jest wystąpienie zakłóceń w funkcjonowaniu urządzenia.
Zasadniczo każdy monter, po przekazaniu pompy mieszającej PFT RITMO i instruktażu, a więc po około dwu godzinach pracy, zobowiązany jest do dokonania następujących czynności kontrolnych lub regulacyjnych:


 • kontrola wodnego wyłącznika ciśnieniowego

 • kontrola ciśnienia pompy, ciśnienia zwrotnego

 • kontrola reduktora ciśnieniaZakres stosowania

PFT RITMO jest pracującą w trybie ciągłym pompą mieszającą do przygotowanych fabrycznie i odpowiednich do podawania mechanicznego suchych zapraw o uziarnieniu do 2 mm. PFT RITMO można także stosować do pompowania materiałów w formie past. Urządzenie jest skonstruowane do pracy przy długotrwałym ciśnieniu roboczym wynoszącym maks. 15 bar. Należy zawsze przestrzegać wytycznych wykonawczych producenta materiału.Opis działania

Pompa PFT RITMO przeznaczona jest do napełniania materiałami workowanymi. Mieszadło i pompa napędzane są silnikiem przekładniowym. Liczba obrotów silnika pompy może być płynnie regulowana w zakresie od 170 do 650 obr./min. W strefie mieszania suchy materiał zostaje połączony i wymieszany z wodą. Ilość wody należy ustawić ręcznie za pomocą zaworu iglicowego. Kontrola wielkości przepływu możliwa jest za pomocą wodomierza. Wyłącznik ciśnieniowy kontroluje ciśnienie przepływu wody. W przypadku spadku ciśnienia poniżej wartości 1,9 bar maszyna zostaje automatycznie wyłączona. Można temu zapobiec przez podłączenie pompy podwyższającej ciśnienie (osprzęt).

Wymieszana zaprawa pompowana jest dalej za pomocą podłączonej do mieszadła pompy ślimakowej.

Na zakończeniu węża tłocznego (osprzęt) można zamontować urządzenie natryskowe (osprzęt). Ciśnienie potrzebne do wykonania natrysku uzyskiwane jest za pomocą sprężarki powietrza (osprzęt).


Urządzenie RITMO można także stosować do pompowania materiałów w formie past. W tym przypadku zbędne jest podłączenie wody. Elektryczne sterowanie pozwala pominąć wodny wyłącznik bezpieczeństwa.

Maszyna zbudowana jest z przenośnych elementów, które przy swoich niewielkich, poręcznych wymiarach i niskim ciężarze umożliwiają szybki, wygodny transport.

Przy eksploatacji urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące punkty:


 • połączenie - zasilanie – szafka sterownicza

 • połączenie – szafka sterownicza - silnik

 • połączenie – instalacja wodna - armatura wodna

 • połączenie – rura mieszania – manometr ciśnienia zaprawy

 • połączenie - manometr ciśnienia zaprawy – wąż do zaprawy

 • połączenie – wąż do zaprawy – końcówka natryskowa

Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W instrukcji użytkowania stosowane będą następujące oznaczenia lub znaki dla szczególnie ważnych informacji:


WSKAZÓWKA:

Informacje szczególnie ważne z punktu widzenia ekonomicznego użytkowania urządzenia.UWAGA!

Szczególnie ważne informacje, nakazy lub zakazy, związane z zapobieganiem wystąpieniu szkód.
UWAGA!
Maszynę należy użytkować wyłącznie w nienagannym stanie technicznym, zgodnie z wymaganiami instrukcji użytkowania oraz warunkami bezpieczeństwa pracy! Szczególne znaczenie ma niezwłoczne usuwanie usterek, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obsługi.
Celem ułatwienia obsługi naszych urządzeń chcielibyśmy pokrótce zapoznać Państwa z najważniejszymi zasadami, dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. Przestrzegając ich, będziecie Państwo mogli długo użytkować nasze urządzenia w sposób bezpieczny i gwarantujący odpowiednią jakość.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 1. Należy przestrzegać wszystkich, umieszczonych na urządzeniu wskazówek, dotyczących bezpieczeństwa i zagrożeń i utrzymywać je w stanie czytelnym!

 2. Zgodnie z Instrukcją użytkowania należy przestrzegać procedur włączania i wyłączania, wskazań urządzeń kontrolnych i lampek sygnalizacyjnych!

 3. Urządzenie należy ustawić w poziomie w sposób stabilny i zabezpieczyć je przed niepożądanymi ruchami. Należy je zabezpieczyć przed przechylaniem lub przesunięciem. Miejsce ustawienia powinno zabezpieczać urządzenie przed spadającymi przedmiotami. Należy zapewnić swobodny dostęp do elementów obsługi.

 4. W czasie każdej zmiany roboczej należy co najmniej jednokrotnie dokonać przeglądu urządzenia z punktu widzenia widocznych z zewnątrz uszkodzeń i braków! Szczególnej uwagi wymagają przewody elektryczne, złącza, wtyki, instalacje powietrzne, wodne i tłoczne. Widoczne usterki wymagają natychmiastowego usunięcia.

 5. Części zamienne muszą spełniać określone przez producenta wymogi techniczne. Warunek ten jest zawsze zachowany w przypadku oryginalnych części PFT!

 6. Urządzenie można podłączyć wyłącznie do budowlanej rozdzielni elektrycznej z wyłącznikiem zabezpieczającym FI (30mA). W przypadku, gdy sterowanie urządzenia zawiera 3-fazową przetwornicę częstotliwości, wyłącznik zabezpieczający (30mA) musi być uniwersalny.

 7. Urządzenia mogą obsługiwać jedynie przeszkoleni i wprowadzeni pracownicy. Należy dokładnie sprawdzić kwalifikacje personelu dotyczące obsługi, składania, konserwacji i utrzymania sprzętu!

 8. Pracownikom szkolonym, przyuczającym się, wprowadzanym lub znajdującym się w trakcie szkolenia ogólnego wolno obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem doświadczonego pracownika!

 9. Prace przy wyposażeniu elektrycznym urządzenia mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy lub przyuczone osoby pod nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z zasadami wykonywania robót elektrotechnicznych.

 10. W trakcie prac konserwacyjnych, gdy urządzenie jest całkowicie wyłączone, należy zabezpieczyć je przed nieoczekiwanym uruchomieniem! (np. zamknąć główny przełącznik nawrotny i wyciągnąć kluczyk lub zawiesić na przełączniku tabliczkę ostrzegawczą).

 11. W przypadku konieczności wykonywania prac przy elementach znajdujących się pod napięciem należy zapewnić obecność drugiej osoby, mogącej w razie potrzeby przerwać dopływ prądu.

 12. Przed otwarciem złączy instalacji tłocznych należy doprowadzić je do stanu bezciśnieniowego!

 13. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia za pomocą strumienia wody, należy zabezpieczyć wszystkie otwory, do których woda nie powinna się dostać ze względów dotyczących bezpieczeństwa i funkcji (np. silniki elektryczne i szafki sterownicze). Po oczyszczeniu, zabezpieczenia należy usunąć.

 14. Stosować wyłącznie oryginalne bezpieczniki o odpowiednich parametrach!

 15. Nawet w przypadku niewielkich zmian w ustawieniu urządzenia należy odłączyć je od wszelkich zewnętrznych źródeł zasilania. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy je prawidłowo podłączyć do sieci zasilającej.

 16. Transport urządzenia za pomocą żurawia dopuszczalny jest zasadniczo wyłącznie wtedy, gdy jest ono odpowiednio zamocowane do palety typu euro. Wcześniej należy zdemontować wszystkie zdejmowane części. Nie wolno przebywać w strefie niebezpiecznej żurawia. Należy przedsięwziąć wszelkie czynności, zapobiegające upadkowi jakichkolwiek części.

 17. Nie należy zmieniać położenia urządzeń zabezpieczających, np. wyłączników przechyleniowych, kratek ochronnych itp. Przed rozpoczęciem pracy należy je oddzielnie sprawdzić.

 18. Przy dłuższych przerwach w pracy należy liczyć się ze związaniem (stwardnieniem) materiału, powodującym zakłócenia w pracy urządzenia. Z tego powodu w takich przypadkach należy zawsze doprowadzić do „pustego” biegu urządzenia i oczyścić je (włącznie z końcówką natryskową i wężami tłocznymi).

 19. Do zasobnika suchego materiału lub zasobnika pompy nie wolno wkładać żadnych przedmiotów.

 20. W przypadku przekroczenia poziomu długotrwałego hałasu o wartości 85 dB (A) należy zapewnić stosowanie odpowiednich środków ochronnych.

 21. Rokrocznie urządzenie powinno zostać sprawdzone przez rzeczoznawcę. Dokument kontrolny powinien zawierać następujące punkty: kontrola widocznych usterek, kontrola działania, kontrola urządzeń zabezpieczających, kontrola szafki sterowniczej znajdującej się pod wysokim napięciem.

 22. W przypadku wystąpienia temperatur ujemnych uszkodzeniu mogą ulec ważne elementy zabezpieczające. Z tego względu konieczne jest wcześniejsze opróżnienie urządzenia z wody.

 23. Należy dotrzymywać harmonogramu smarowania i konserwacji urządzenia, w przeciwnym przypadku wygasa gwarancja.

 24. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w urządzeniu zmian. Prowadzą one do wykluczenia odpowiedzialności Knauf PFT GmbH & Co. KG.

 25. W przypadku pomp i pomp mieszających należy dodatkowo przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa. Przy pracach natryskowych stosować odpowiedni sprzęt ochronny: okulary, rękawice, obuwie ochronne, odzież robocza, ewent. krem ochronny i maska ochronna.
  Przy usuwaniu zatorów obsługujący pracownicy muszą ustawić się w taki sposób, by nie znaleźć się na linii wytryskującego materiału. Poza tym konieczne jest stosowanie okularów ochronnych. Inne osoby nie powinny znajdować się w trakcie tych czynności w bezpośrednim otoczeniu urządzenia!
  Dopuszczone do stosowania są wyłącznie węże tłoczne o dopuszczalnym ciśnieniu użytkowym wynoszącym min. 40 bar. Wartość ciśnienia rozrywającego musi wynosić co najmniej 2,5 – krotną wartość ciśnienia roboczego. Nie wolno użytkować urządzenia bez manometru ciśnienia zaprawy.
  Przed otwarciem węży tłocznych do zaprawy należy doprowadzić je do stanu bezciśnieniowego. Przy zdalnej obsłudze za pomocą końcówki natryskowej lub urządzenia do zdalnego sterowania maszynę można w każdej chwili włączać lub wyłączać, bez konieczności przebywania przy niej obsługującej osoby.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət