Ana səhifə

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nadleśnictwo łobez


Yüklə 149 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü149 Kb.Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
NADLEŚNICTWO ŁOBEZ

Usługi ochrony przeciwpożarowej lasu na terenie

Nadleśnictwa Łobez w 2015 roku

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej równowartość kwoty 30.000 euro

Kierownik Zamawiającego:


Nadleśniczy Nadleśnictwa Łobez

mgr inż. Wiesław Rymszewicz
1. Zamawiający:

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe -

Nadleśnictwo Łobez


ul. Bema 15, 73-150 Łobez

tel. (91) 3974063 fax. (91) 3976566

e-mail: lobez@szczecin.lasy.gov.pl

NIP: 854-001-61-50 Regon: 810539189

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Usługi ochrony przeciwpożarowej lasu na terenie Nadleśnictwa Łobez w 2015 roku”.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” jest prowadzone w trybie uproszczonym na podstawie Zarządzenia nr 6/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu polegających na pełnej obsłudze Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w siedzibie Nadleśnictwa Łobez wraz z Punktami Obserwacyjnymi: „Łobżany” i „Rogówko” oraz dyżurów przeciwpożarowych ciągnika.

Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem 77200000-2 (Usługi leśnictwa), 75251120 – 7 (Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów).

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 pakiety:

Pakiet nr 1) Obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) w siedzibie Nadleśnictwa Łobez wraz z Punktami Obserwacyjnymi (PO) „Łobżany” - kamera i „Rogówko” – dostrzegalnia przeciwpożarowa.

Pakiet nr 2) Dyżury przeciwpożarowe ciągnika.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis czynności składających się na poszczególne prace określono w pkt 23 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 „ustawy Pzp”. Zamówienie winno być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia

Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych prac będą określane w zleceniach wystawianych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, przy czym przyjmuje się ramowo, iż zamówienie (dla pakietów nr 1 i nr 2) będzie realizowane w okresie od 01 marca 2015r do 31 października 2015r. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia potrzeb wynikających z lokalnie panujących warunków do powstania pożarów rozpoczęcie realizacji zamówienia może być przesunięte w czasie tj. zamawiający może zlecić rozpoczęcie wykonywania poszczególnych prac w okresie przed dniem 01 marca 2015r lub po tym dniu.6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli:a) dla pakietu nr 1) Obsługa PAD i PO:

Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę polegającą na wykrywaniu pożarów przy pomocy kamer telewizji przemysłowej lub z wykorzystaniem dostrzegalni ppoż. oraz jednoczesnego koordynowania prac punktów obserwacyjnych przez pracownika punktu alarmowo-dyspozycyjnego.b) dla pakietu nr 2) Dyżury przeciwpożarowe ciągnika:

Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowani odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca dysponuje minimum 1 ciągnikiem rolniczymi lub specjalistycznym o mocy pow. 80 KM, zagregowanym z pługiem umożliwiającym wyoranie bruzd w glebie leśnej o głębokości minimum 15 cm.W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien przedstawić oświadczenie o spełnieniu warunków udziału wg wzoru (załącznik nr 2).
7. Porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów.

1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.

2 Osobą upoważnioną przez Kierownika Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Oktawian Dudziak - tel. (091) 579-09-46 kom. 666-845-515

w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 800 – 14008. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.9. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.10. Złożenie ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3 – Sekretariat, do dnia 30.01.2015r., do godz. 1400

11. Ocena ofert. Kryterium oceny ofert

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
Cena ofertowa brutto – 100 %

2) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów zgodnie z zasadą: „(cena najniższa / cena badanej oferty) * 100 pkt”12. Wzór umowy

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4). Wobec powyższego, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z treścią wzoru umowy, nie wnosi do niego uwag oraz że w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach w nim zawartych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwości nie dokonania wyboru wykonawcy oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


W załączeniu:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3: Kosztorys ofertowyZałącznik nr 4: Projekt umowy

Dodatkowe informacje związane z zasadami realizacji przedmiotu zamówienia:


  1. W pakiecie nr 1 (Usługi pełnienia dyżurów przeciwpożarowych – punkty obserwacyjne (PO) i Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD) kwota należności za wykonanie przedmiotu zamówienia jest określona w formie ryczałtu miesięcznego.

  2. Pakiet nr 1: zakres obowiązków dyżurnego w punkcie obserwacyjnym (PO) oraz w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD) Nadleśnictwa Łobez.

Z chwilą rozpoczęcia dyżuru przeciwpożarowego w punkcie obserwacyjnym (PO) należy:

       1. Przyjąć dyżur od dyżurnego kończącego dyżur. Zapoznać się z zapisami w książce dyżurnego dotyczącymi ostatnich wydarzeń.

       2. Sprawdzić łączność radiową i telefoniczną z pozostałymi dyżurnymi pełniącymi dyżur przeciwpożarowy w Nadleśnictwie Łobez, zgodnie z aktualnym wykazem dyżurów (PAD/PO – wzajemnie względem siebie, dyżurny operator samochodu patrolowo-gaśniczego, dyżurny operator ciągnika z pługiem).

       3. Sprawdzić działanie zespołu wizyjnego kamery – PO Łobżany.

       4. Zgłosić dyżur do PAD w Nadleśnictwie.

       5. W przypadku niesprawności sprzętu technicznego (zespół wizyjny, środki łączności), fakt ten zgłosić do PAD w Nadleśnictwie.

       6. Dokonać wpisu w książce dyżurnego wyżej wykonanych czynności.


W trakcie pełnienia dyżuru należy:

 1. Sumiennie dokonywać obserwacji terenów leśnych m.in. z wykorzystaniem systemu telewizji przemysłowej.

 2. O godzinie 9.00 i 13.00 przyjąć meldunki dotyczące stopnia zagrożenia pożarowego (należy przestrzegać ciszy radiowej pomiędzy godzinami 9.00 – 10.00 oraz 13.00 – 14.00).

 3. Z chwilą zauważenia pożaru należy:

 1. natychmiast powiadomić PAD Nadleśnictwa i podać dokładną lokalizację pożaru według współrzędnych,

 2. wykonać ściśle polecenia dyżurnego PAD i pełnomocnika Nadleśniczego oraz kierującego działem ratowniczym (wszystkie wykonane polecenia odnotować w książce dyżurnego).

 1. Zgłosić zakończenie dyżuru do PAD Nadleśnictwa.

 2. Ponadto w Książce dyżurnego należy wpisywać na bieżąco: stopień zagrożenia pożarowego, stan urządzeń technicznych (łączności i obserwacyjnych), sposób zabezpieczenia i dogaszania czynnych pożarów z dni poprzednich, czas, miejsce i warunki realizacji wydanych zezwoleń na używanie ognia w lesie, inne dane ważne dla bezpieczeństwa pożarowego lasów oraz organizacji akcji gaszenia pożarów np. fakt nawiązania łączności z samolotem patrolowym w czasie jego przelotu nad terenem Nadleśnictwa Łobez.

Po zakończeniu dyżuru należy:

 1. Uporządkować dokumentację dyżurnego.

 2. Wyłączyć urządzenia elektryczne, odłączyć antenę od radiotelefonu.

 3. Sprawdzić zamknięcie okien pomieszczenia PO.

 4. Zamknąć drzwi do pomieszczenia PO.

Postanowienia pozostałe:

 1. Dyżurnemu PO zabrania się palenia w miejscu pracy.

 2. W przypadkach potrzeby opuszczenia stanowiska pomieszczenia PO należy zgłosić wcześniej drogą radiową drugiemu dyżurnemu, celem przyjmowania zgłoszeń radiowych do niego skierowanych.

 3. Zabrania się przebywania w pomieszczeniu obserwatora osób postronnych.

 4. Zabrania się użytkowania w pomieszczeniu obserwatora odbiorników telewizyjnych.

 5. Zabrania się dyżurnemu wykonywania innych czynności zakłócających sumienne wykonywania nałożonych obowiązków (czytanie książek itp.)

Niesumienne lub niewłaściwe wykonywanie ustalonych obowiązków spowoduje zastosowanie sankcji zawartych w Umowie na świadczenie usług i/lub przewidzianych Kodeksem Cywilnym i kodeksem Karnym.
Orientacyjny harmonogram świadczenia usługi prowadzenia dozoru w zakresie wystąpienia zagrożeń pożarowych terenów leśnych w Nadleśnictwie Łobez – Punkty Obserwacyjne (PO): Łobżany i Rogówko

 1. Zamawiający zleca pełnienie dyżuru w danym dniu przy wystąpieniu „I” stopnia zagrożenia pożarowego i wyższych, o których mowa w cz. I, pkt. 1.3.0 „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych” wprowadzonej do użytku służbowego przez MOŚZNiL w dniu 27.02.1996r.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia dyżuru w danym dniu również przy wystąpieniu „0” stopnia zagrożenia, jeżeli z obserwacji warunków meteorologicznych wynikać będzie, że na terenie Nadleśnictwa Łobez zagrożenie pożarowe istnieje.

 3. Tabela poniżej przedstawia orientacyjne pory rozpoczynania i kończenia dyżurów:
Lokalizacja punktu

Początek dyżuru dziennego w dni:

Orientacyjna pora zakończenia dyżuru dziennego

Pn-Pt

So-N i dniu ustawowo wolne od pracy oraz ewentualne inne dni wolne od pracy w N-ctwie Łobez

We wszystkie dni uwarunkowane przypadkami nadzwyczajnymi

1

2

3

4

5

PO Łobżany

Godz. 9.00

Godz. 9.00

Godz. 7.00

18.00-21.00

PO Rogówko

Godz. 9.00

Godz. 9.00

--------------

18.00-21.00
 1. Dyspozycja pełnienia (kontynuacji) dyżurów w PO w dni określone w kol. 2 i 3 tabeli, będzie wydawana telefonicznie najpóźniej do godziny 10.00 i 14.00 danego dnia, natomiast w dni określone w kol. 4 tabeli, dyżurni winni stawić się o wyznaczonych w tabeli godzinach w PO, celem przyjęcia informacji o zagrożeniu pożarowym i decyzji dotyczącej pełnienia dyżuru.

 2. Zakończenie dyżuru, kol. 5 tabeli, Zamawiający uzależnia od pory zachodu słońca w poszczególnych miesiącach, widoczności, aktualnej na dany dzień i porę dnia sytuacji meteorologicznej, aktualnej sytuacji na terenie zasięgu administracyjnego Zamawiającego i terenach przyległych nadleśnictw (np. prowadzona akcja gaśnicza po zapadnięciu zmroku).Z chwilą rozpoczęcia dyżuru przeciwpożarowego w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD) Nadleśnictwa Łobez należy:

     1. Przyjąć dyżur od dyżurnego kończącego dyżur. Zapoznać się z zapisami w książce dyżurnego dotyczącymi ostatnich wydarzeń.

     2. Sprawdzić łączność radiową z Państwową Strażą Pożarną w Łobzie (PSP).

     3. Sprawdzić łączność radiową i telefoniczną z pozostałymi dyżurnymi pełniącymi dyżur przeciwpożarowy w Nadleśnictwie zgodnie z aktualnym wykazem dyżurów (PAD/PO – wzajemnie względem siebie, dyżurny operator samochodu patrolowo-gaśniczego, dyżurny operator ciągnika z pługiem, dyżurny pełnomocnik Nadleśniczego).

     4. Potwierdzić poprawność działania zespołu wizyjnego kamery w PO Łobżany.

     5. Zgłosić dyżur do Regionalnego Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego w Szczecinie (RPAD).

     6. W przypadku niesprawności sprzętu technicznego (zespół wizyjny kamery, środki łączności), fakt ten zgłosić do Regionalnego Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego oraz dyżurnemu pełnomocnikowi Nadleśniczego.

     7. Dokonać wpisu w książce dyżurnego wyżej wykonanych czynności.

W trakcie pełnienia dyżuru należy:

 1. O godzinie 9.00 i 13.00 przyjąć meldunki meteorologiczne oraz meldunki dotyczące stopnia zagrożenia pożarowego (należy przestrzegać ciszy radiowej pomiędzy godzinami 9.00 – 10.00; 13.00 – 14.00).

 2. Uzyskaną informację o stopniu zagrożenia przekazać pozostałym dyżurnym Nadleśnictwa Łobez. W przypadku zadysponowania przez Nadleśniczego lub dyżurnego pełnomocnika Nadleśniczego, pełnienia dyżuru w danym dniu pomimo ogłoszonego „0” stopnia zagrożenia, powiadomić o tym fakcie pozostałych dyżurnych. Fakt poinformowania pozostałych dyżurnych odnotować w Książce dyżurnego.

 3. Z chwilą przyjęcia zgłoszenia o pożarze należy:

  1. natychmiast powiadomić służbę przeciwpożarową Nadleśnictwa (operatora samochodu patrolowo-gaśniczego, operatora ciągnika z pługiem, dyżurnego pełnomocnika Nadleśniczego);

  2. zgłosić pożar do Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie (PSP) z podaniem dokładnej lokalizacji pożaru według współrzędnych geograficznych,

  3. zawiadomić o zaistniałym pożarze: RPAD w Szczecinie,

  4. wykonać ściśle polecenia dyżurnego pełnomocnika Nadleśniczego oraz kierującego działaniem ratowniczym (wszystkie wykonane polecenia odnotować w książce dyżurnego).

 4. Każdą otrzymaną wiadomość o pogorszeniu się sytuacji przy pożarze natychmiast przekazać:

 1. Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie (PSP),

 2. Nadleśniczemu Nadleśnictwa Łobzie lub w przypadku jego nieobecności – Zastępcy Nadleśniczego,

 3. Regionalnemu Punktowi Alarmowo-Dyspozycyjnemu w Szczecinie (RPAD).

 1. Po ugaszeniu pożaru i zebraniu informacji podać meldunek wstępny o pożarze lasu do Regionalnego Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego w Szczecinie do godz. 20.00 w tym samym dniu, a po godz. 20.00 następnego dnia do godz. 8.00

 2. Zgłosić zakończenie dyżuru do Regionalnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w Szczecinie (zakończenie dyżuru w PAD Nadleśnictwa może nastąpić wraz z zakończeniem dyżurów w sąsiednich nadleśnictwach (w uzgodnieniu z dyżurnym pełnomocnikiem Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez).

 3. Wszystkie czynności i polecenia dotyczące: wykrycia pożaru, jego miejsca, ustalonej trasy dojazdu i miejsca koncentracji położonego najbliżej pożaru, dane dotyczące alarmowania oraz przebiegu akcji gaśniczej należy odnotowywać na bieżąco w Książce dyżurnego z zaznaczeniem czasu (godzina i minuta) wykonanej czynności.

 4. Ponadto w Książce dyżurnego należy wpisywać na bieżąco: stopień zagrożenia pożarowego, stan urządzeń technicznych (łączności i obserwacyjnych), sposób zabezpieczenia i dogaszania czynnych pożarów z dni poprzednich, czas, miejsce i warunki realizacji wydanych zezwoleń na używanie ognia w lesie, inne dane ważne dla bezpieczeństwa pożarowego lasów oraz organizacji akcji gaszenia pożarów np. fakt nawiązania łączności z samolotem patrolowym, w czasie jego przelotu nad terenem Nadleśnictwa Łobez).

Po zakończeniu dyżuru należy:

 1. Uporządkować dokumentację dyżurnego.

 2. Wyłączyć urządzenia elektryczne.

 3. Sprawdzić zamknięcie okien pomieszczenia PAD.

 4. Zamknąć drzwi do pomieszczenia PAD oraz drzwi główne do budynku wraz z załączeniem elektronicznego systemu monitorującego.

Postanowienia pozostałe:

   1. Dyżurnemu PAD zabrania się palenia tytoniu w miejscu pracy.

   2. W przypadkach potrzeby opuszczenia stanowiska pomieszczenia PAD, należy taką potrzebę wcześniej zgłosić drogą telefoniczną dyżurnemu pełnomocnikowi Nadleśniczego.

   3. Zabrania się przebywania w pomieszczeniu PAD osób postronnych.

   4. Zabrania się użytkowania w pomieszczeniu PAD odbiorników telewizyjnych.

   5. Zabrania się dyżurnemu wykonywania innych czynności zakłócających sumienne wykonywanie nałożonych obowiązków (czytanie książek itp.)

Niesumienne lub niewłaściwe wykonywanie ustalonych obowiązków spowoduje zastosowanie sankcji ustalonej zawartych w Umowie na świadczenie usług i/lub przewidzianych Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Karnym.
Orientacyjny harmonogram świadczenia usługi prowadzenia dozoru w zakresie wystąpienia zagrożeń pożarowych terenów leśnych w Nadleśnictwie Łobez – Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD) Nadleśnictwa

 1. Zamawiający zleca pełnienie dyżuru w danym dniu przy wystąpieniu „I” stopnia zagrożenia pożarowego i wyższych, o których mowa w cz. I, pkt. 1.3.0. „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych” wprowadzonej do użytku służbowego przez MOŚZNiL w dniu 27.02.1996r.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia dyżuru w danym dniu również przy wystąpieniu „0” stopnia zagrożenia, jeśli z obserwacji warunków meteorologicznych wynikać będzie, że na terenie Nadleśnictwa Łobez zagrożenie pożarowe istnieje.

 3. Tabela poniżej przedstawia orientacyjne pory rozpoczynania i kończenia dyżurów:
Lokalizacja punktu

Początek dyżuru dziennego w dni:

Orientacyjna pora zakończenia dyżuru dziennego

Pn-Pt

So-N i dniu ustawowo wolne od pracy oraz ewentualne inne dni wolne od pracy w N-ctwie Łobez

We wszystkie dni uwarunkowane przypadkami nadzwyczajnymi

1

2

3

4

5

PAD Nadleśnictwa

Godz. 8.00

Godz. 8.00

Godz. 6.00

18.00-21.00
 1. Dyspozycja pełnienia dyżurów w PAD w dni określone w kol. 2 tabeli, będzie wydawana najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia. Natomiast w dni określone w kol. 3 i 4 tabeli, dyżurny winien stawić się o wyznaczonych w tabeli godzinach w PAD celem przyjęcia informacji o zagrożeniu pożarowym. Przyjętą informację o zagrożeniu dyżurny przekazuje dyżurnemu pełnomocnikowi Nadleśniczego, który zgodnie z punktem 1 i 2 niniejszego harmonogramu podejmuje decyzje o kontynuowaniu w danym dniu dyżuru.

 2. Zakończenie dyżuru (kol. 5) Zamawiający uzależnia od pory zachodu słońca w poszczególnych miesiącach, widoczności, aktualnej na dany dzień i porę dnia sytuacji meteorologicznej, aktualnej sytuacji na terenie w zasięgu administracyjnym Zamawiającego i terenach przyległych Nadleśnictw (np. prowadzona akcja gaśnicza po zapadnięciu zmroku).

  1. Pakiet nr 2: zakres obowiązków dyżurnego - operatora ciągnika zagregowanego z pługiem:

Przed rozpoczęciem dyżuru przeciwpożarowego należy:

 1. Sprawdzić sprawność telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego. Bateria telefonu komórkowego winna być naładowana przed rozpoczęciem dyżuru.

 2. Sprawdzić stan techniczny ciągnika i pługa oraz poziom paliwa w zbiorniku. Ciągnik winien być zatankowany przed rozpoczęciem dyżuru.

 3. W przypadku niesprawności sprzętu technicznego (ciągnik, pług, telefon), fakt ten niezwłocznie (z chwilą powzięcia wiadomości) zgłosić dyżurnemu Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) w Nadleśnictwie.

W trakcie pełnienia dyżuru należy:

 1. Być w zasięgu słyszalności sygnału dzwonienia stacjonarnego aparatu telefonicznego i/lub telefonu komórkowego. Należy przyjmować wszystkie zgłoszenia telefoniczne.

 2. Z chwilą przyjęcia dyspozycji wyjazdu do pożaru z Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) Nadleśnictwa należy:

 1. uzyskać informację od dyżurnego PAD o miejscu pożaru, ustalonej trasie dojazdu, miejscu koncentracji sił i środków, osobie kontaktowej na miejscu pożaru wraz z jej numerem telefonu komórkowego (celem ewentualnego kontaktu telefonicznego w celu udzielenia pomocy w lokalizacji miejsca pożaru lub trasy dojazdu),

 2. niezwłocznie wyjechać do akcji ratowniczej,

 3. w przypadku wystąpienia trudności w lokalizacji trasy dojazdu lub miejsca pożaru połączyć się telefonicznie ze wskazaną przez dyżurnego PAD osobą kontaktową będącą na miejscu pożaru,

 4. na miejscu pożaru, wykonać ściśle polecenia dyżurnego pełnomocnika Nadleśniczego oraz kierującego działaniem ratowniczym.

Po zakończeniu dyżuru należy:

 1. Zatankować paliwo do ciągnika.

 2. Sprawdzić stan naładowania baterii telefonu komórkowego i w przypadkach koniecznych doładować baterię.

Postanowienia inne:

 1. W przypadku zmiany numeru telefonu, należy natychmiast o tym fakcie powiadomić dyżurnego PAD.

 2. Każdorazowa zmiana miejsca stacjonowania ciągnika z pługiem musi być wcześniej uzgadniana z uprawnionym pracownikiem Nadleśnictwa Łobez.

 3. Dyżurny zobowiązany jest dotrzeć na miejsce pożaru najpóźniej po 1 (jednej) godzinie od momentu alarmowego zadysponowania wyjazdu do akcji ratowniczej.

 4. Niesumienne lub niewłaściwe wykonywanie ustalonych obowiązków spowoduje zastosowanie sankcji ustalonej w Umowie na świadczenie usług i/lub przewidzianych Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Karnym.


Orientacyjny harmonogram świadczenia usługi z zakresu pełnienia dyżuru operatora ciągnika zagregowanego z pługiem na terenie Nadleśnictwie Łobez

 1. Zamawiający zleca pełnienie dyżuru w danym dniu przy wystąpieniu „II” stopnia zagrożenia pożarowego i wyższych, o których mowa w cz. I, pkt. 1.3.0. „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych” wprowadzonej do użytku służbowego przez MOŚZNiL w dniu 27.02.1996r.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia dyżuru w danym dniu również przy wystąpieniu „0” i „I” stopnia zagrożenia, jeśli z obserwacji warunków meteorologicznych wynikać będzie, że na terenie Nadleśnictwa Łobez zagrożenie pożarowe istnieje.

 3. Tabela poniżej przedstawia orientacyjne pory rozpoczynania i kończenia dyżurów:
Początek dyżuru dziennego w dniach Pn-N:

Orientacyjna pora zakończenia dyżuru dziennego:

9.0018.00 – 21.00
 1. Dyspozycja pełnienia (kontynuacji) dyżuru w danym dniu, potwierdzana będzie telefonicznie przez dyżurnego PAD Nadleśnictwa, pomiędzy godz. 9.00 - 10.00 i ponownie pomiędzy godz. 13.00 – 14.00.

 2. Zakończenie dyżuru Zamawiający uzależnia od pory zachodu słońca w poszczególnych miesiącach, widoczności, aktualnej na dany dzień i porę dnia sytuacji meteorologicznej, aktualnej sytuacji na terenie w zasięgu administracyjnym Zamawiającego i terenach przyległych Nadleśnictw (np. prowadzona akcja gaśnicza po zapadnięciu zmroku).Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət