Ana səhifə

Obsah výuky: Národní a mateřský jazyk, spisovný jazyk, nespisovný jazyk


Yüklə 50 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü50 Kb.
Český jazyk


ZÁŘÍ
ZÁŘÍ
Obsah výuky:


 • Národní a mateřský jazyk, spisovný jazyk, nespisovný jazyk

 • Práce s jazykovými příručkami • Blahopřání • Poezie, próza, dramaCíle : žák


 • definuje pojem národní a mateřský jazyk.

 • rozpozná z ukázky spisovnost a nespisovnost.

 • vyjmenuje oblasti použití spisovného a nespisovného jazyka.

 • vyhledává v jazykových příručkách odpovědi s pomocí učitele • napíše blahopřání se všemi náležitostmi pro danou příležitost • pozná ukázku uměleckého textu

 • definuje s pomocí příruček pojmy – literatura, próza, poezie, drama

 • vyhledá charakteristické prvky uměleckého jazyka

 • z ukázek pozná prózu, poezii, drama

 • vyjadřuje vlastní čtenářský zážitek
ŘÍJEN
 • Hláska a písmeno, souhlásky znělé a neznělé, samohlásky a dvojhlásky, slovní přízvuk, větný přízvuk a důraz, tempo řeči, větný důraz, větná melodie, pauza, frázování • Zpráva a oznámení (tiché čtení s porozuměním – noviny, časopisy) • Základní druhy rýmu, verš, sloka • vysvětlí rozdíl mezi hláskou a písmenem

 • rozliší znělé a neznělé souhlásky

 • rozpozná samohlásky a dvojhlásky.

 • vysvětlí, kde je v češtině slovní přízvuk

 • používá náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo a větnou melodii podle svého komunikačního záměru

 • pozná v textu a mluvené řeči nevhodné užití těchto prostředků • vysvětlí rozdíl mezi zprávou a oznámením

 • rozpozná a napíše krátkou zprávu a oznámení • pozná základní druhy verše a rýmu, doplní rým

 • vyjadřuje vlastní čtenářský zážitek
LISTOPAD
 • Věta jednoduchá • Větný člen holý, rozvitý a několikanásobný • Větné členy základní

 • Shoda přísudku s podmětem • Výpisky • Lyrika, epika (humor v poezii, epigram, poezie o vlasti)


 • orientuje se ve stavbě jednoduché věty

 • vytvoří graf jednoduché věty

 • definuje rozdíl mezi slovním druhem a větným členem, pozná rozdíl mezi větným členem rozvitým a několikanásobným, ovládá pravopis tohoto jevu, rozvíjí stavbu věty psané i mluvené

 • vyhledá ve větě podmět a přísudek

 • v textu správně používá pravidla o shodě přísudku s podmětem • podle zásad kritického myšlení vytvoří z textu jednoduché výpisky • pozná epickou a lyrickou báseň,

 • zarecituje zpaměti vybranou báseň

 • dle svých možností se pokusí o tvorbu krátké básně - epigram, limerik

 • vyjadřuje vlastní čtenářský zážitekPROSINEC
 • Větné členy rozvíjející • Dopis osobní, adresa, běžný poštovní styk • Poezie a hudba, lidová poezie - balada

 • Fantazie v poezii

 • Překlady poezie – jejich specifika


 • tvoří graf jednoduché věty

 • poznává ve větě rozvíjející větné členy

 • správně určuje větné členy, chápe jejich funkci ve struktuře věty, vědomě rozvíjí a obohacuje své písemné a i ústní vyjadřování

 • chápe spojení slovesné vazby a umí kontrolovat její správnost v příručkách a slovnících • píše osobní dopis se všemi náležitostmi

 • používá moderní způsoby a základní pravidla písemné komunikace • zpívá vybrané lidové balady

 • určí v textu charakteristické baladické prvky

 • recituje zpaměti vybranou báseň

 • dle svých možností se pokusí o tvorbu krátké básně – haiku, přebásnění překladu

 • vyjadřuje vlastní čtenářský zážitek
LEDEN
 • Větné členy rozvíjející • Prostý popis • Drobné prozaické žánry – pohádka, pověst, báje, bajka, povídka, anekdota • používá rozvíjející větné členy při tvorbě vlastního textu (bez doplňku)

 • správně určuje větné členy, charakterizuje jejich funkci ve struktuře věty

 • vědomě rozvíjí a obohacuje své písemné a i ústní vyjadřování • výstižně, názorně a přesně popisuje zadanou věc • poznává základní prozaické drobné žánry

 • v textu vyhledá jejich charakteristické znaky

 • převypráví místní pověsti

 • porovnává báje různých národů

 • vyjadřuje vlastní čtenářský zážitek
ÚNOR
 • Věta jednoduchá a souvětí • Popis osoby • Drobné prozaické žánry – pohádka, pověst, báje, bajka, povídka, anekdota


 • určuje počet vět ve větném celku

 • poznává větu hlavní a vedlejší

 • orientuje se v hierarchii vybrané složitější větné stavby

 • vědomě rozvíjí stavbu souvětí ve vlastním písemném vyjadřování

 • uvědomuje si rozdíl stavby vět v psaném a mluveném projevu

 • umí správné napsat interpunkci ve vybraných složitějších větných konstrukcích • při popisu osoby postupuje systematicky a využívá pestrosti jazyka. • poznává základní prozaické drobné žánry

 • v textu vyhledá jejich charakteristické znaky

 • dle svých možností vytváří text daného žánru

 • na základě vlastní čtenářské zkušenosti vyjmenuje některé autory píšící drobnou prózu

 • vyjadřuje vlastní čtenářský zážitek
BŘEZEN
 • Slovní druhy

 • Podstatná jména, jejich mluvnické kategorie, vzory, jejich druhy, duál

 • Psaní velkých písmen ve vybraných vlastních jménech • Popis děje • zařazuje slova do slovních druhů

 • poznává abstraktní a konkrétní, vlastní, obecná, hromadná, pomnožná a látková podstatná jména

 • používá spisovné tvary duálu

 • ovládá pravidla pravopisu psaní velkých písmen ve vybraných vlastních jménech • jasně, výstižně a chronologicky správně popíše a převypráví daný děj nebo událost • charakterizuje specifika divadelní tvorby a divadelního prostředí, správné používá dané termíny

 • vysvětlí rozdíl mezi tragédií a komedií

 • dle svých možností poznává a převypravuje děj vybrané tragédie a komedie

 • vyjadřuje vlastní čtenářský zážitek
DUBEN

 • Ohebné slovní druhy

 • Přídavná jména, jejich mluvnické kategorie

 • Zájmena • Číslovky • Vypravování • Divadlo a jeho provoz • Tragédie, komedie


 • správně užívá pravidlo o psaní velkých písmen u přídavných jmen přivlastňovacích.

 • stupňuje přídavná jména

 • používá gramaticky správné tvary zájmen typu on, náš, můj, svůj

 • používá správné tvary číslovek dva, oba, tři, čtyři

 • správně používá tečku za řadovými číslovkami • vytváří vypravování na základě předem rozmyšlené struktury

 • vhodně a gramaticky správně používá ve vypravování oživující prostředky (přímá, nepřímá řeč, práce s časem) • charakterizuje specifika divadelní tvorby a divadelního prostředí

 • vysvětlí rozdíl mezi tragédií a komedií

 • zdramatizuje vhodný text

 • vyjadřuje vlastní čtenářský zážitek
KVĚTEN • Slovesa, jejich mluvnické kategorie, podmiňovací slovesný způsob

 • Slovní druhy neohebné

 • Shrnutí učiva o slovních druzích • Vypravování • Film


 • pozná a správně používá tvary sloves

 • používá u sloves správné tvary podmiňovacího způsobu

 • poznává a vhodně používá neohebné slovní druhy • vhodně a gramaticky správně používá ve vypravování oživující prostředky (přímá, nepřímá řeč) a spojení s popisem • porovnává divadelní a filmové představení

 • na konkrétním příkladu ukáže rozdíly divadelního a filmového zpracování

 • vyjadřuje vlastní čtenářský zážitek
ČERVEN
 • Závěrečné opakování • v praktických cvičeních uplatňuje získané znalosti a dovednosti


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət