Ana səhifə

Nurəli Mehralı oğlu Mahmudov


Yüklə 113.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü113.5 Kb.
Əlavə 2.4
Nurəli Mehralı oğlu Mahmudov

________________________________________________________________

(adı, аtasının adı, soyadı)
dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərin

siyahısı

N:

İşin adı

İşin

növü


Nəşriyyat, jurnal və s.adı

(N:il)


İşin həc-mi

Həmmüəlliflər

1

О приближении классов функции H на средними Чезаро

Tezis

Материалы VII Республи-канской конференции мо-

лодых ученых по матема- тике и механике,19873
2

Süd zavodu və xammal bazasının optimallaşdırılmasının riyazi hesablanması (Naxçıvan,Culfa və Ordubad rayonlarının timsalında)

Tezis

İnformasiya vərəqi. Кənd təsərrüfatı seriyası.1990

4

Hacıyev S.Ə

3

Fərdi komputerlərin köməyi ilə funksiyanən qrafikinin qurulması

Tezis

Müasir mərhələdə elmin nəzəri və metodiki problemlərinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.1990

2

Məmmədov H.Ə

Həsənov .R.Ə4

Limit mövzusunun tədrisi haqqında

Tezis

Müasir mərhələdə elmin nəzəri və metodiki problemlərinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.1990

2

Məmmədov H.Ə

Həsənov .R Ə5

"Xalq təhsili" Avtomatlaşdırılımış

Idarəetmə sisteminin təşkiliTezis

"Elm və məktəb".Elmi praktik kofransın materialları.1992

1

Əkbərov N

Rüstəmov İ6

Satış işlərinin avtomatlaşdırılmasının təşkili ücün bir proqram vəsaiti haqqında

Tezis

"Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində sərhədyanı ticarətin və iqtisadi əlaqələrin təşkili”elmi təcrübi konfransın materialları.1996

2
7

Lahiyələrin dəyərlərinin hesablanması və yenidən qiymətləndirilməsi

Tezis

"Müasir şəraitdə iqtisadiyyatın inkişafının regional problemləri" mövzusunda elmi-praktik konfransın materilalları.1996

1
8

Оптимальное управление кван-то-механической системой с критерием качества Лионса

Məqalə

Известия АН Азерб.Сер.Мат.

физ.тех.т. XVI,N:5-6. 19956

Искендеров А.Д

9

"İnformatika və hesablama texnikasının əsasları" fənni və onun tədrisi problemləri

Tezis

Ali pedoqoji məktəblərdə təbiət və elmlərin tətqiq və tədrisinə dair XX Respublika elmi konfransının tezisləri.1997

1

Qurbanov Q.H

10

Небходимое условие оптималь-ности в задаче оптимального управлении квантовой системой с функционалом Лионса

Məqalə

Дел.В АзНИИТИ N:2472-Аз 1997,18 ст

18
11

Optimal kontrol problem for quan-tum-mechanical systems with Lions functional and it's solition by finite-differences method

Tezis

International conference "func-tional differential-difference eqations and applicatins" 18-22 Avqust,1997,Antaliya

5
12

Разностный метод решения за- дачи оптимального управления кванто-механической системой с функционалом Лионса

Məqalə

Труды ИММ АН Азербайд- жана.1997.Том VII(XV)

4
13

Приближенное решение одной обратной задачи для уравнения Шредингере

Tezis

Тезисы докладов междуна- родной конференции "Обрат-

ные задачи математической физики" Новосибирск,19982

Искендеров А.Д

14

Принцип максимума Понтря- гина в задаче оптимального уп- равления квантомеханической системой с функционалом Лионса

Məqalə

Проблемы математического моделирования и оптималь- ного управления.Баку-2001

9
15

О сходимости разностного мето-да решения задачи оптимально-го управления квантово-механи-ческой системой с критерием качества типа функционала Лионса

Məqalə

Muasir riaziyyat və təbiətşunaslığın probləmləri 2001

3

Qurbanov Q.H

16

Нестационарный оператор Шре

дингера в задачах оптимального

управления потенциалом взаи-

модействияTezis

Тезисы докладов Вторая Международного конференция.

Москва.Физматлит.20033
17

Разностный методрешения задач идентификации об опре-делении квантомеханического потенциала в линейном оператора Шредингера

Tezis

Материалы 1-ой международ-ной научной конференции

“Обратные задачи теорети-ческой и математической физики”Сумгаит.20031
18

İkilik say sistemində bir məsələnin həlli

Məqalə

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Elmi əsərləri № 10. 20032

Qurbanov Q.H
19

Variational and iterative solution of the inverse problem for elliptic equation

tezis

ABSTRACTS of the Internatio-nal Confererence “Inverse Prob

lems: Modeling and Simulati-on” held on June 07-12, 2004 at

Fetiyye,TURKEY


3

A.D.Iskenderov

R.A.Hamidov20

İdarəetmə ancaq zaman dəyişənindən asılı olduqda kvanto-mexaniki sistemlərlə optimal idarəetmə məsələsində Lions funksionalına görə fərqlərlə approksimasiyanın yığılma sürətinin qiymətləndirilməsi

Məqalə

Naxçıvan Müəllimlər İnstutu

Xəbərlər,N 2, 2005, Təbiət və riyaziyyat elmləri seriyası5
21

Lions funksionalına gorə kvantomexaniki sistemlərlə optimal idarəetmə məsələsi üçün varisaialı bərabərsizlik şəklində zərurilik şərti

Məqalə

Naxçıvan Müəllimlər İnstutu

Xəbərlər,N 3, 2005, Təbiət və riyaziyyat elmləri seriyası

22

Задача оптимального управления неограниченным потнциалом для линейного нестационарного уравнения Шредингера с критерием качества Лионса

Məqalə

Lənkəran Dövlət Universiteti. Xəbərləri, Təbiət elmlnri və iqtisadiyyat elmləri seriası,2005

7
23

Lions funksionalına görə kvanto-mexaniki sistemlərlə diskret optimalidarəetmə məsələləri ücün optimallığın zərurilik şərti

Məqalə

Naxcıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər.N4,2005,Təbiət və riyaziyyat elmləri seriyası. 2005

6
24

İdarəenmə ançaq fəza dəyişənin-dən asılı olduqda kvantomexaniki sistemlərlə optimalidarəetmə mə-sələsində Lions funksionalına görə fərqlərlə approksimasiyanın yığıl-ma sürətinin qiymətləndirilməsi

Məqalə

Azərbayçan MEA Naxcıvan Bölmısi.Xəbərlər.Təbiət və texniki elmlər seriyası. N3. 2006

7
25

Kvant mexanikası proseslərinin kompüter modelləri

tezis

Regionların sosial-igtisadi inkişafinda informasiya və kommunikasiya infrastruc-turunun formalaşması və idarəedilməsi elmi-praktik konfransinin materialları. Lənkaran-2006

1
26

Задача оптимального управления для линейнего уравнения Шредингера со суммируемым потенциалом

Məqalə

Naxcıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər.N2,2006,Təbiət və riyaziyyat elmləri seriyası. 2006

6
27

‘Ali məktəb və ödənişli təhsil’ avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin yaradılması haqqında

Məqalə

‘Elektron Naxcıvan-2’ elmin və təhsilin inkişafında infor-masiya və kommunikasiya texnologiyalarının rolu və əhəmiyyəti beynəlxalq sim-poziumun materialları. Naxcıvan 2006.

4
28

Разрешимость краевых задач для линейного уравнения Шредингера со суммируемым потенциалом

Məqalə

Naxcıvan Dövlət Universiteti. Xəbərlər.N2(20),2006,Təbiət və riyaziyyat elmləri seriyası. 2006

4
29

Optimal control for the equation of schrodinger with real-valued coefficient in nonlinear part of this equation

Məqalə

Khazar Journal of Matematics, vol. 4, No 4(2006),43-58

15
30

Разрешимость краевых задач для уравнения Шредингера с вещественнозначным коээфициентом в нелинейной части этого уцравнения

Məqalə

Lənkəran Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərləri, Təbiət elmləri seriası, 2007, c. 97-108

11
31

Solvabilitu of boundary value problems for a schrodinger equation with pure imaginary coefficient in the nonlinear part of this equation

Məqalə

Azerbaycan Milli Elmleər Akademiyası. Riyaziyyat və mexanika institutunun əsərləri. 2007,XXVII, S.25-37

12
32

Existence and uniqueness of the solution of an optimal control problem for a schrodinger equation

With pure imaginary coefficient in the non-linear part of this equationMəqalə

Azerbaycan Milli Elmleər Akademiyası.Xəbərlər. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. 2007,XXVII, N 7, S.109-117

8
33

Задача оптимального управле-ния для уравнения Шредингера с вещественнозначным коэффи-циентом в нелинейной части этого уравнения


Məqalə

Azerbaycan Milli Elmleər Akademiyası.Məruzələr. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. 2007,34

Задача оптимального управле-ния для уравнения Шредингера с чисто мнимым коэффициен-том в нелинейной части этого уравнения

Məqalə

Azerbaycan Milli Elmleər Akademiyası.Məruzələr. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. 2007,35

Necessary optimality conditionin in an optimal control problem for Sehrodinger equation with pure imaginary coefficientin the nonlinear part of the equation.

Məqalə

Azerbaycan Milli Elmleər Akademiyası. Riyaziyyat və mexanika institutunun əsərləri. 2007,XXVIII, S.43-5136

Разностная аппроксимация задачи оптимального управления для уравнения Шредингера

tezis

Abstracts of international conference on physical, mathematical and technical sciences.37

Разностный метод решения за-дачи оптимального управления для уравнения Шредингера с вещественнозначным коэффи-циентом внелинейной части

tezis


Доклады.Международная конференция по математи-ческим Методам в Геофизике “ММГ-2008” . Россия. Новосибирск.2008
Искендеров А.Д.

38

Существование решения задачи оптимального управления для линейного уравнения Шредин-гера со квадратично суммируе-мым потенциалом, зависящим от времени

tezis

Доклады.Международная конференция по математи-ческим Методам в Геофизике “ММГ-2008” . Россия. Новосибирск.2008
Сеидова К.И.

39

Sıralar nəzəriyyəsindən mühazirə və calışmalar

Metodik vəsait


Azərbaycan Pedeqoji Universitetinin mətbəəsi 1990

72

Məmmədov H.Ə

Həsənov R.Ə40

QBASIC dilidə proqramlaşdırma


Dərs vəsaiti

Bakı Dövlət Universitetiin nəşriyyatının mətbəəsi , 2005

222

Qurbanov Q.H Məmmədov E.N

Müəllif N.M.Mahmudov

___________________________ _______________________

imza adı


Siyahı düzdür:
Elmi Şuranın Katibi Е. D. Zamanov

___________________________ _______________________imza adı
Möhür


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət