Ana səhifə

ÎNtocmit, S. C. EcoPoint Management S. R. L


Yüklə 7.97 Mb.
səhifə9/17
tarix24.06.2016
ölçüsü7.97 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Capitolul 8INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ ŞI IMPACTUL PROIECTUUI ASUPRA SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR


8.1. Informaţii privind Situl de Importanţă Comunitară ROSCI 0103 Lunca Buzăului

Suprafeţele de teren pe care se va implementa proiectul Instalație pilot pentru tratarea deșeurilor din construcții și demolări. amplasament Comuna Vernești, Județul Buzăusunt cuprinse în Situl Natura 2000 Lunca Buzăului declarat prin Ordinul M.M.D.D. 1964/2007 şi modificat prin Ordinul M.M.D.D. nr. 2387/2011.

Regiunea a fost declarată sit de importanţă comunitară ca urmare a identificării unui număr de 5 habitate de interes comunitar şi a: 1 specie din floră, 1 specie de nevertebrate, 2 specii de peşti şi 3 specii de amfibieni enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE – Directiva Habitate. Suprafaţa sitului este în prezent de 6987 ha. Prin modificările legislative din 2011 au fost citate un număr mai mare de specii care constituie obiectivele de protecţie ale sitului, astfel în prezent sunt menţionate în formularul standard Natura 2000, 4 specii de amfibieni şi reptile, 4 specii de peşti, 1 specie nevertebrate şi 2 specii de plante. Habitatele existente la nivelul sitului sunt:


  • plaje de nisip – cod N04 – 36 %; râuri, lacuri – cod N06 – 9 %; mlaştini, turbării – cod N07– 8 %;

  • pajişti naturale, stepe – cod N09 – 2 %;
  • teren arabil (culturi agricole) - cod N12 – 4 %;
  • păşuni – cod N14 – 20 %;
  • alte terenuri arabile – cod N 15 – 15 %;
  • păduri de foioase cod N 16 – 12 %;
  • alte terenuri artificiale (localităţi, mine, etc) – cod N23 – 2 %

În lipsa unui Plan de Management pentru Situl de Interes Comunitar „Lunca Buzăului” putem considera ca obiective de conservare pe cele generale care stau la baza declarării zonelor protejate:
  • protecţia şi conservarea habitatelor de interes comunitar;
  • protecţia şi conservarea speciilor menţionate în Anexele I şi II a Directivei Consiliului 79/409/CEE şi alte acte normative (Directiva Păsări, Liste Roşii Naţionale, etc);

  • protecţia şi conservarea habitatelor favorabile pentru hrănire şi cuibărit.


group 1783Amplasarea ROSCI 0103 Lunca Buzăului

8.2. Impactul proiectului propus asupra habitatelor de importanţă comunitară din ROSCI 0103 Lunca Buzăului


Pe suprafaţa Sitului Natura 2000 Lunca Buzăului au fost identificate o serie de habitate care necesită protecţie. Conform formularului standard Natura 2000 acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos.


Habitate prioritare din sitului Natura 2000 Lunca Buzăului


Nr.

crt.

DENUMIRE HABITAT

%

Repre

z.

Supr.

Rel.

Conservar

e

Global

1.

3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix

eleagnos de-a lungul râurilor montane20

C

B

A

A

2.

92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus

alba

20

B

C

B

B

3.

92D0 Galerii ripariene şi tufărişuri

(Nerio - Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae)1

B

B

B

B

4.

1530 * Pajişti şi mlaştini sărăturate

panonice şi ponto-sarmatice2

B

C

B

B

5.

3130 Ape stătătoare oligotrofe până la

mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto- Nanojuncetea0,01

C

C

B

B


Descrierea tipurilor de habitate care fac obiectul conservării sitului ROSCI0103 LUNCA BUZAULUI (incluse în anexa I a Directivei Habitate 92/43/CEE şi mentionate în formularul standard), identificarea acestora în perimetrul analizat şi relevanţa acestora pentru proiectul analizat


1

2

3

4

5

6

Nr.

Cod

Denumire habitat

Date bio-ecologice

Identificarea habitatului în perimetrul analizat

Relevanţă

1


3240

Vegetaţie lemnoasă cu

Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane

[Alpine rivers and their ligneous vegetation withSalix elaeagnos]

- reprezentare 20% din suprafaţa sitului;

- stare de conservare – A.

(conform formularului standard al sitului)
Structură şi compoziţie floristică

Desişuri sau tufărişuri înalte de Salix spp., Hippophaë rhamnoides, Alnus

spp., Betula spp., printre altele, pe depozite de pietriş ale cursurilor de apă

montane şi boreale nordice, care au un regim hidrologic de tip alpin, cu debit maxim în timpul verii. Formaţiuni de Salix elaeagnos, S. purpurea subsp. gracilis, S. daphnoides, S.nigricans şi Hippophaë rhamnoides pe depozitele înalte de pietriş fluvial din văile alpine şi perialpine.Plante: Salix elaeagnos, S. purpurea subsp. gracilis, S. daphnoides şi

Hippophaë rhamnoides.

Asociaţii vegetale: Hippopho-Salicetum elaeagnae.

Habitatul nu a fost identificat în zona în care se vor realiza lucrările.

În concluzie, lucrările ce

vor fi realizate nu au impact asupra acestui tip de habitat.

Impactul prognozat direct sau indirect este 0.NU

2

92A0

Zăvoaie de Salix alba şi

Populus alba [Salix alba and Populus alba galleries]

- reprezentare 20% din suprafata sitului;

- stare de conservare – B;

(conform formularului standard al sitului)
Structură şi compoziţie floristică

Păduri de luncă (zăvoaie) din bazinul mediteranean şi cel al Mării Negre

dominate de Salix alba, S. fragilis sau alte specii de salcie înrudite cu acestea. Păduri de luncă multistratificate mediteraneene şi central-eurasiene cu Populus spp., Ulmus spp., Salix spp., Alnus spp., Acer spp., Tamarix spp., Quercus robur, Q. pedunculiflora, Fraxinus angustifolia, F. pallisiae, liane. Speciile de plop de talie mare domină de obicei coronamentul prin înălţimea lor; aceştia pot fi absenţi sau rari în anumite grupări vegetale, care sunt atunci dominate de specii din genurile enumerate mai sus.


Habitatul a fost identificat la nivelul malurilor râului Buzău dar nu și în zonele în care se vor realiza lucrările

În concluzie, lucrările ce

vor fi realizate nu au impact asupra acestui tip de habitat.

Impactul prognozat direct sau indirect este 0.NU
1

2

3

4

5

6

Nr.

Cod

Denumire habitat

Date bio-ecologice

Identificarea habitatului în

perimetrul analizat

Relevanţă


Plante: Salix alba, Populus alba.

Asociaţii vegetale: Salici-Populetum Meijer-Drees 1936.

NB Indubitabil, tipurile 91E0 şi 92A0 se suprapun parţial, datorită menţionării comunităţilor de salcie albă în definiţia ambelor habitate. Pentru a

înlătura orice confuzie, s-au inclus în acest habitat numai pădurile de plop alb,

pure sau amestecate cu salcie albă, care se dezvoltă pe soluri aluviale mai

evoluate şi prezintă un cortegiu mai numeros de specii. Dintre acestea se remarcă ca diferenţiale Fraxinus angustifolia, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Galium rubioides şi unele transgresive din clasele Querco-Fagetea şi Quercetea pubescentis, precum Ulmus laevis, U. minor, Acer campestre, Brachypodium sylvaticum, Asparagus verticillatus, A. tenuifolius, A. officinalis.

392D0

Galerii ripariene şi

tufărişuri (Nerio- Tamaricetea şiSecurinegion tinctoriae) [Southern

riparian galleries and thickets (Nerio- Tamaricetea andSecurinegion tinctoriae)]

- reprezentare 1% din suprafata sitului;

- stare de conservare – B

(conform formularului standard al sitului)
Structură şi compoziţie floristică

Galerii arborescente şi tufărişuri de cătină roşie, oleandru şi mielărea, precum şi formaţiuni lemnoase mai scunde, situate de-a lungul apelor curgătoare permanente sau temporare şi din zonele umede ale etajului termo-

mediteranean şi din sud-vestul Peninsulei Iberice, precum şi din staţiunile cele mai higromorfe ale zonelor saharomediteraneană şi saharo-sindiană. Includ

formaţiuni de Tamarix smyrnensis (syn. T. ramossissima) de pe malurile apelor curgătoare şi din staţiunile de coastă ale regiunilor pontice şi stepice din vestul Eurasiei. Formaţiunile cu Tamarix africana nu vor fi luate în

considerare.

Plante: Tamarix spp.

Asociaţii vegetale: Calamagrostio-Tamaricetum ramosissimae Simon et

Dihoru (1962) 1963.Habitatul nu a fost

identificat în zona în care se va realiza amenejarea

În concluzie, lucrările ce

vor fi realizate nu au impact asupra acestui tip de habitat.

Impactul prognozat direct

sau indirect este 0.NU

4


1530*

Pajişti şi mlaştini

sărăturate panonice şi ponto-sarmatice- reprezentare 2% din suprafata sitului;

- stare de conservare – B

(conform formularului standard al sitului)


Habitatul nu a fost identificat în zona în care se va realiza amenejarea.

NU
1

2

3

4

5

6

Nr.

Cod

Denumire habitat

Date bio-ecologice

Identificarea habitatului în

perimetrul analizat

Relevanţă[Pannonic salt-steppes

and salt-marshes]

CLAS. PAL.: 15.A1,

15.A2Structură şi compoziţie floristică

Stepe, depresiuni, lacuri superficiale şi mlaştini sărăturate panonice şi

pontosarmatice, care sunt influenţate în mare măsură de un climat panonic cu temperaturi extreme şi ariditate estivală. Îmbogăţirea în săruri a solului se datorează evaporării intense a apei freatice în timpul verii. Aceste tipuri de habitate au origine parţial naturală şi parţial determinată de influenţa distinctă a păşunatului bovinelor.

Vegetaţia halofitică constă în comunităţi de plante din depresiuni şi stepe sărăturate uscate, pajişti sărăturate umede, şi comunităţi de plante anuale din lacurile sărate, periodic inundate, cu zonare tipică.Plante: Artemisia santonicum, Lepidium crassifolium, Puccinellia peisonis,

Aster tripolium, Salicornia prostrata, Camphorosma annua, Plantago tenuiflora, Juncus gerardii, Plantago maritima, Cyperus pannonicus,

Pholiurus pannonicus, Festuca pseudovina, Achillea collina, Artemisia

pontica, Puccinellia limosa, Scorzonera cana, Petrosimonia triandra, Peucedanum officinale, Halocnemum strobilaceum,Frankenia hirsuta, Aeluropus littoralis, Limonium meyeri, L. gmelini, Nitraria schoberi, Carex distans, C. divisa, Taraxacum bessarabicum, Beckmannia eruciformis, Zingeria pisidica, Trifolium fragiferum, Cynodon dactylon, Ranunculus sardous, Agropyron elongatum, Halimione verrucifera (syn. Obione verrucifera), Lepidium latifolium, Leuzea altaica (syn. L. salina), Iris halophila, Triglochin maritima, Hordeum hystrix, Aster sedifolius, Scorzonera austriaca var. mucronata, Festuca arundinacea subsp. orientalis.

Animale: Moluşte - Helicopsis striata austriaca; Insecte – Callimorpha quadripunctaria, Lycaena dispar; Mamifere - Spermophilus citellus; Păsări -Botaurus stellaris, Platalea leucorodia, Porzana parva, Ixobrychus

minutus,Acrocephalus melanopogon, Aythya nyroca, Ardea purpurea,

Panurus biarmicus.

Asociaţii vegetale: Halocnemetum strobilacei (Keller 1925) Ţopa 1939;

Aeluropo-Puccinellietum limosae Popescu et Sanda 1975; Limonio- Aeluropetum littoralis Sanda et Popescu 1992; Caricetum divisae Slavnič

În concluzie, lucrările ce vor fi realizate nu au impact asupra acestui tip de habitat.

Impactul prognozat direct sau indirect este 0.

1

2

3

4

5

6

Nr.

Cod

Denumire habitat

Date bio-ecologice

Identificarea habitatului în

perimetrul analizat

Relevanţă


1948; Carici distantis-Festucetum orientalis Sanda et Popescu 1999;

Taraxaco bessarabici-Caricetum distantis Sanda et Popescu 1978; Caricetum distantis Rapaics 1927; Camphorosmetum annuae (Rapaics 1916) Soó 1933; Artemisio-Petrosimonietum triandrae Soó 1927; Limonio gmelini- Artemisietum monogynae Ţopa 1939 (syn.: Staticeto-Artemisietum monogynae (santonicum) Ţopa 1939 inclusiv subas. Asteretosum oleifolii Ştefan et al.

2007); Nitrario-Artemisietum maritimae Mititelu et al. (1979) 1980; Beckmannietum eruciformis Rapaics ex Soó 1930 (syn.: Agrostio- Beckmannietum (Rapaics 1916) Soó 1933); Zingerietum (Agrostietum) pisidicae Buia et al. 1959; Trifolio fragiferi-Cynodontetum Br.- Bl. et Balas

1958; Ranunculetum sardoi (Oberd. 1957) Pass. 1964; Pholiuro- Plantaginetum tenuiflorae (Rapaics 1927) Wendelberger 1943; Agropyretumelongati Şerbănescu (1959) 1965; Halimionetum (Obionetum) verruciferae(Keller 1923) Ţopa 1939; Lepidio crassifolii-Puccinellietum limosae (Rapaics1927) Soó 1957; Puccinellietum limosae Rapaics ex Soó

1933; Plantaginetum maritimae Rapaics 1927; Scorzonero mucronatae- Leuzeetum salinae Sanda et al. 1998; Iridetum halofilae (Prodan 1939 n.n.) Şerbănescu 1965; Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii (Wenzl 1934) Wendelberger 1943; Triglochini maritimae-Asteretum pannonici (Soó 1927) Ţopa 1939; Triglochini palustris- Asteretum pannonici Sanda et Popescu

1979; Hordeetum hystricis (Soó 1933) Wendelberger 1943; Peucedano officinalis-Festucetum pseudovinae (Rapaics 1927) Pop 1968 (syn.: Peucedano officinalis-Asteretum sedifolii Soó 1947 corr. Borhidi 1996); Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae (Magyar 1920) Soó (1933) 1945; Achilleo-Festucetum pseudovinae Soó (1933) corr. Borhidi 1996; Puccinellio- Salicornietum Popescu et al. 1987; Aeluropo-Salicornietum Krausch 1965; Aeluropo-Puccinellietum gigantei Ştefan et al.2000; Limonio bellidifolii- Puccinellietum convolutae Ştefan et al. 2001(inclusiv subas. parapholietosum incurvae Ştefan et al. 2001); Puccinellietumdistantis Soó 1937; Bassietum sedoidis (Ubrizsy 1948) Soó 1964;Camphorosmetum monspeliacae (Ţopa

1939) Şerbănescu 1965; Plantaginetumschwarzenbergianae-cornuti Borza et

Boşcaiu 1965; Polypogonetummonspeliensis Morariu 1957; Heleochloëtum1

2

3

4

5

6

Nr.

Cod

Denumire habitat

Date bio-ecologice

Identificarea habitatului în

perimetrul analizat

Relevanţă


alopecuroidis Rapaics ex Ubrizsy1948.53130

Ape stătătoare oligotrofe

până la mezotrofe, cu vegetaţie dinLittorelletea

uniflorae şi/sau Isoëto- Nanojuncetea

[Oligotrophic to

mesotrophic standing waters

with vegetation of theLittorelletea uniflorae and/or Isoëto- Nanojuncetea]

- reprezentare 0,01% din suprafata sitului;

- stare de conservare – B

(conform formularului standard al sitului)
Structură şi compoziţie floristică

22.12 x 22.31 - vegetaţie scundă perenă, acvatică până la amfibie, oligotrofă până la mezotrofă, a malurilor lacurilor, iazurilor şi bălţilor, şi a zonei ecotonale apă – uscat aparţinând ordinului Littorelletalia uniflorae.

22.12 x 22.32 - vegetaţie scundă anuală, amfibie, pionieră, a zonei ecotonale cu uscatul de la marginea lacurilor, bălţilor şi iazurilor, cu soluri

sărace în nutrienţi, sau care creşte în timpul uscării periodice a acestor ape stătătoare: clasa Isoëto-Nanojuncetea.

Aceste două unităţi pot creşte împreună în strânsă asociere sau separat.

Speciile caracteristice de plante sunt în general efemerofite pitice.Plante:

22.12 x 22.31: Littorella uniflora, Luronium natans, Juncus bulbosus

subsp. bulbosus, Eleocharis acicularis, Sparganium minimum.

22.12 x 22.32: Lindernia procumbens, Elatine spp., Eleocharis ovata, Cyperus fuscus, C. flavescens, C. michelianus, Limosella aquatica, Schoenoplectus supinus, Scirpus setaceus, Juncus bufonius, Centaurium pulchellum, Centunculus minimus.

Acest tip de habitat s-ar putea dezvolta, de asemenea, în depresiuni umede interdunale. Zonele cu un regim hidrologic variabil, lipsite periodic de

vegetaţie din cauza distrugerii acesteia prin călcare, nu ar trebui incluse.Asociaţii vegetale: Cyperetum flavescentis Koch ex Aichinger 1933;

Juncetum bufonii Felföldy 1942; Cypero-Limoselletum Kornek 1960; Limosello-Ranunculetum lateriflori Pop (1962) 1968; Eleocharidetum acicularis Koch 1926 em. Oberd. 1957; Dichostylido michelianae- Gnaphalietum uliginosi Horvatič 1931.

Habitatul nu a fost identificat în zona în care se va realiza amenejarea .

In concluzie, lucrările ce

vor fi realizate nu au impact asupra acestui tip de habitat.

Impactul prognozat direct

sau indirect este 0.


NU

Descrierea speciilor care fac obiectul conservării sitului sitului ROSCI0103 LUNCA BUZAULUI (incluse în anexa II a Directivei Habitate 92/43/CEE şi mentionate în formularul standard), identificarea acestora în perimetrul analizat şi relevanţa acestora pentru proiectul analizat


Nr.

Cod

Denumire specie

Date bio-ecologice

Identificarea speciei în perimetrul analizat

Relevanţă

9

1939
Agrimonia pilosa

- populaţie rezidenta – rară

- stare de conservare – B

(conform formularului standard al sitului)

Descriere
Planta erbacee perena, de 50-150 cm inaltime, cu tulpina erecta, paroasa. Frunze dispuse altern, compuse din foliole cu baza cuneata (ingustata), pe dos paroase numai pe nervuri. Flori cu petale palid galbene, cu receptacul de 4-5 mm lungime (inclusiv ghimpii). Specia se prezinta ca indivizi izolati prin fanete, raristi, precum si pe marginile padurilor si ale tufarisurilor. Nu cunoastem daca planta necesita insecte polenizatoare specifice/particulare.

Ecologie

Specia se dezvolta in pajisti uscate spre usor umede, in tufisuri, la

marginea padurilor etc.; este o planta ce poate creste atat in plin soare cat si in locuri usor umbrite.


Specia nu a fost identificata in

suprafaţa în care se vor realiza

lucrările. Ecologia sa, face puţin probabilă prezenţa speciei Agrimonia pilosa în perimetrul propus pentru realizarea amenajării.

Impactul prognozat direct sau indirect este 0.NU

101898

Eleocharis carniolica

- populaţie rezidenta - prezentă

- stare de conservare – C

(conform formularului standard al sitului)
Descriere
Planta erbacee perena, de 10-20 cm inaltime, cespitoasa (tufoasa), cu tulpini filiforme, de cca. 0,5 mm in diametru. Bracteea de la baza spicului este de pana la 1,5 din lungimea acestuia. Tecile cele mai superioare sunt foarte oblic trunchiate. Ovarul are 2 stigmate. Setele


Specia nu a fost identificata in

suprafaţa în care se vor realiza

lucrările. Ecologia speciei, subliniază faptul că habitatele în care se vor

realiza lucrările nu sunt adecvate pentru Eleocharis carniolica.

Impactul prognozat direct sau indirect este 0.


NU
Nr.

Cod

Denumire specie

Date bio-ecologice

Identificarea speciei în perimetrul analizat

Relevanţă


perigoniale pana la 6, sunt mai scurte decat fructul, care este brun,

lucios, cu muchii ascutite, neted. Specia creste in palcuri mici sau ca tufe izolate in cadrul unor asociatii din Clasa Isoëto-Nanojuncetea. Este o

specie rara in flora Romaniei si are populatii sarace dar stabile, atat

timp cat nu este afectat habitatul. Nu se cunoaste daca planta necesita insecte polenizatoare specifice/particulare.

Ecologie:

Specia creste în locuri umede, pe marginea pâraielor, în pajişti

temporar inundate. Este o specie de locuri umede, pe malul apelor, care se dezvoltă pe malurile mâloase ale acestora, în zonele inundabile periodic, cu vegetaţie de talie scundă.

Amplasamantul instalației pilot pentru tratarea deșeurilor din construcții și demolări se afla pe o portiune de teren ruderalizat, pe suprafata si in vecinatatea sa neaflandu-se tipuri de habitate naturale de interes comunitar dar observandu-se habitatele (exemplu Bombina variegata) speciilor de interes comunitar ce constituie obiectivele de conservare din ROSCI0103 Lunca Buzăului.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət