Ana səhifə

ÎNtocmit, S. C. EcoPoint Management S. R. L


Yüklə 7.97 Mb.
səhifə4/17
tarix24.06.2016
ölçüsü7.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Capitolul 2LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ

Amplasamentul se găsește situat în partea sud-estică a ariei administrative a comunei Vernești, în apropierea râului Buzau.


Terenul, proprietate a Consiliului Județean Buzău, situat în extravilanul comunei Vernești, a mai fost utilizat în scopuri apropiate domeniului – pe acest amplasament, a funcționat până în anul 1989 o stație de sortare a agregatelor minerale (extrase din albia Buzăului). De-altfel, o parte dintre construcțiile fostei instalații, sunt încă prezente pe amplasament (în stare degradată, inclusiv un puț de mică adâncime).
Localizarea terenului propus:

group 2625

Foto 1


Foto 2

Foto 3Foto 4


FOTO: amplasament proiect pilot DCD Vernesti, Buzău

(foto 1, 2 - iunie 2012; foto 3, 4 - martie 2013)


Elementele de identificare cadastrală sunt: nr cadastral 2092, cartea funciară nr 906, teren cu o suprafață totală de 14.747 m2, din care, pentru Instalația Pilot DCD se va folosi o suprafaţă de 9.037 m2.
Pe amplasament terenul are cote cuprinse între 94,0 – 96,0 m, cu o porţiune de teren mlăştinos, având cote mai joase, între 93 - 95 m. Pe amplasament, și în vecinătatea lui, în ultimul an au fost depozitate cantități semnificative de deșeuri din diverse categorii, inclusiv DCD de tipul betoanelor, cărămizilor și beton armat. Ca urmare, configurația suprafeței topografice a suferit alterări importante față de situația naturală.
Forajele geotehnice executate pe amplasament au interceptat următoarea stratificație:

  • de la suprafatã – sol vegetal sau umpluturi, cu grosimea de 0,30-0,80 m;

  • un orizont de nisip prăfos galbui și ruginiu, cu grosimea de 0,30-1,20 m;

  • orizontul aluvionar grosier constituit din nisip mediu și grosier cu elemente de pietriș și pietriș mic și mare cu nisip, până la adâncimea de 3,00 m de la TN, unde forajele au fost oprite.

Forajul 1

0,00 – 0,30 m = sol vegetal

0,30 – 0,60 m = nisip prăfos gălbui

0,60 – 1,40 m = nisip mediu și grosier gălbui, cu elemente de pietriș

1,40 – 3,00 m = pietriș mic și mare cu nisip


Forajul 2

0,00 – 0,80 m = umpluturi

0,80 – 1,80 m = nisip prăfos gălbui ruginiu

1,80 – 2,00 m = nisip mediu și grosier, cu elemente de pietriș

2,00 – 3,00 m = pietriș mic și mare cu nisip
Nivelul apei subterane nu a fost interceptat în forajele executate până la adâncimea de 3,00 m de la TN, acesta aflandu-se situat la adâncimi de 4,50 m, măsurat într-o fântână situată în vecinătatea amplasamentului.
Amplasamentul se încadrează din punct de vedere al cadastrului apelor în bazinul hidrografic al văii Buzăului, cursul mijlociu, cod cadastral XII – 1.82.00.00.00.0. Amplasamentul propus pentru implementarea proiectului se află situat pe malul drept al râului Buzău, la o distanță de cca. 150 m de canalul Iazul Morilor.
În zonă au fost realizate sisteme de irigaţii legate de Iazul Morilor şi organizate în două zone de o parte şi de alta a albiei. Pe malul stâng există un canal de aducţiune (Săpoca – Mărăcineni) cu priză de apă din râul Buzău situată în aval de confluenţa cu Slănicul. De-a lungul malului drept al râului Buzău este amenajat canalul de irigaţii – Canalul Morilor, priza de apă fiind situată în amonte de confluenţa Buzăului cu Nişcovul.

Acumulările de balast sunt situate în terasă şi prezintă un strat acvifer continuu, permanent, direct influenţat de regimul hidrologic al râului Buzău şi de nivelul pluviometric.


Din punct de vedere geologic-structural, zona aparţine flancului intern al avanfosei carpatice şi anume zonei cutelor diapire situându-se în contextul stratigrafic al depozitelor aluvionare cuaternare (holocene) ce alcătuiesc albia majoră şi minoră a râului Buzău, dispuse pe un fundament reprezentat de formaţiuni pliocene.
Din punct de vedere morfologic lunca şi albia minoră a râului Buzău se prezintă ca suprafeţe întinse, relativ netede, care înclină slab de la V-SV spre E-NE.

Albia minoră a râului Buzău cuprinde un pat larg cu forme fluviale specifice: braţe despletite şi grinduri aluviale alungite.


Acumulările de agregate minerale (nisip și pietriș) sunt reprezentate printr-un complex format din pietrișuri și bolovanișuri cu lentile de nisipuri de vârstă Holocenă. Acest complex psefito-psamitic se dispune aproximativ orizontal peste depozitele Pleistocen inferioare (strate de Cândești) și este alcătuit din fragmente detritice, alohtone, poligene, de natură predominant sedimentară și metamorfică, provenite din formațiuni carpatice.
Structura depozitelor este torențială, ele fiind sedimentate într-un mediu fluviatil cu regim hidrodinamic variabil. Complexul util Holocen este cunoscut din excavatțiile antropice și excarpamentul terasei inferioare, până la adâncimi cuprinse între 20,5 – 5,0 m, constituția litologică fiind dată în principal de nisipuri grosiere, pietrișuri și bolovănișuri.
Acumulările prezintă o copertă aproximativ continuă cu grosimi medii de cca. 1,60 m, formată din sol vegetal și argile prăfoase, loessoide.

Elementele constitutive ale complexului psefito-psamitic își au originea primară în unitățile interne carpatice și secundară prin denundarea depozitelor aparținând prizei subcarpatice. Acest context litologic a favorizat dezvoltarea puternică a sectorului explotării agregatelor minerale, atât în albia râului cât și în terasa acestuia.


Din punct de vedere seismic zona comunei Vernesti se încadrează în gradul 8 de seismicitate cu ag = 0,32 şi Tc = 1,0 sec.
Orientarea văii Buzăului, în raport cu relieful deluros din jur, aproximativ pe direcţia SV-NE, face ca în lungul văii să existe o circulaţie locală a maselor de aer şi o circulaţie generală a maselor de aer din regiune.
Frecvenţa cea mai mare o au, în ordine, vânturile de NV (26,8%), de SV (12,8%) şi cele de N9,8%), precum și dinspre SV (9,6%). Intensitatea medie a vântului este de 2,8 – 3,1 m/s, iar conform STAS 10101/90, presiunea de bază a vântului stabilizată la 10 m înălțime este cea pentru zona B.
Calmul atmosferic are o frecvenţă de 30,6%. Valorile cele mai mari ale vitezei medii anuale ale vântului se produc, în general, din sectoarele: nord-vestic, nordic şi nord-estic.
Temperatura medie anuală în zonă este cuprinsă între 4 şi 6 °C. Media lunii ianuarie este de - 5°C, iar media lunii iulie de +23,5°C. Minima absolută poate coborî la minus 25,5°C, iar maxima poate urca la 37,0°C.
Umiditatea relativă medie anuală este de 76%. Precipitaţiile medii anuale însumează 635,8 mm/mp. În raport cu frecvenţa ploilor, acestea înregistrează un maximum la sfârşitul primăverii-începutul verii şi un minim toamna.
Maximul pluviometric se produce în luna iunie (112,3 mm). Cantitatea maximă absolută de precipitaţii în 24 de ore este de aproape 70,0 mm.
Distanța față de centrul administrativ al comunei Vernești este de 3 Km, iar distanța față de zonele locuite este de:

  • 1 km către est (Potoceni, dincolo de canalul Morii și râul Buzău)

  • 0,75 km radial către nord – vest - sud (Vernești și Brădeanca)

  • 0,3 km catre vest față de un trup nou de locuințe, amplasat în lungul drumului de acces la amplasament.

Amplasamentul este situat la limita ROSCI0103 Lunca Buzăului declarat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România transpuse in legialatia interna prin Anexele nr. 2 si nr. 3 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət