Ana səhifə

ÎNtocmit, S. C. EcoPoint Management S. R. L


Yüklə 7.97 Mb.
səhifə1/17
tarix24.06.2016
ölçüsü7.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17STUDIUL DE

EVALUARE ADECVATĂ

pentru

PROIECT PILOT PENTRU VALORIFICAREA DEȘEURILOR DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI. AMPLASAMENT COMUNA VERNEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU


Beneficiarul investiţiei

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

Noiembrie 2013


ÎNTOCMIT,
S.C. EcoPoint Management S.R.L.

CUPRINSCapitolul 1 INFORMAŢII PRIVIND PROIECTUL SUPUS APROBĂRII 4

1.1. Date generale 4

1.2. Descrierea proiectului 4

1.3. Justificarea necesității proiectului 6

1.3.1. Situația actuală privind gestionarea deșeurilor supuse tratării în viitoarea instalație 6

1.3.2. Fluxul proiectat al materialelor și materiilor prime 8

1.3.3. Prevederi legislative aplicabile proiectului în faza de avizare și autorizare 11

1.4. Descrierea Proiectului 17

1.4.1. Graficul de implementare al proiectului 17

1.4.2. Parametrii fizici ai proiectului 17

1.4.3. Fluxul de lucru și control 23

1.4.4. Materii prime, materiale, semifabricate, produse finite 25

1.4.5. Modul de asigurare al utilităţilor 25

1.4.6. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 27

1.4.7. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare 27

1.4.8. Metode folosite în construcție 28

1.4.9. Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară 29

1.4.10. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 29

1.4.11. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului 30

Capitolul 2 LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ 31

Capitolul 3 MODIFICĂRILE FIZICE CARE DECURG DIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 38

Capitolul 4 RESURSELE NATURALE NECESARE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 39

Capitolul 5 EMISII ŞI DEŞEURI GENERATE DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 42

5.1. Surse de poluanți și protecția aerului în perioada de construcție: 42

5.2. Surse de poluanți și protecția calității aerului in perioada de operare 42

5.3. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament 43

Capitolul 6 UTILIZAREA TERENULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI 46

6.1. Lucrări necesare organizării pe șantier 46

6.2. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii 47

Capitolul 7 DESCRIEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE ALE PROIECTULUI 48

Capitolul 8 INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ ŞI IMPACTUL PROIECTUUI ASUPRA SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR 50

8.1. Informaţii privind Situl de Importanţă Comunitară ROSCI 0103 Lunca Buzăului 50

8.2. Impactul proiectului propus asupra habitatelor de importanţă comunitară din ROSCI 0103 Lunca Buzăului 52

8.3. Impactul proiectului propus asupra speciilor de importanţă comunitară din ROSCI 0103 Lunca Buzăului 60

8. 4. Descrierea funcţiilor ecologice ale habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară din ROSCI 0103 Lunca Buzăului afectate de proiect 61

8.5. Statul de conservare al speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din ROCISCI 0103 Lunca Buzăului 62

8.6. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ROSCI Lunca Buzăului 64

8.7. Obiectivele de conservare a ROSCI 0103 Lunca Buzăului 72

8.8. Descrierea stării actuale de conservare a ROSCI 0103 Lunca Buzăului 73

Capitolul 9 IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI 81

9.1. Aspectele de mediu şi cuantificarea impactului potențial 81

9.2. Impactul potențial asupra corpurilor de apă 84

9.3. Impactul potențial asupra calității aerului 86

9.4. Surse de zgomot și vibrații 87

9.5. Impactul potențial asupra florei și faunei 88

Capitolul 10 IMPACTUL CUMULAT AL PROIECTULUI CU ALTE PROIECTE 92

10.1. Relația cu alte proiecte existente sau planificate 92

Capitolul 11 MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI 94

11.1. Protecția calității apei 94

11.2. Protecția calității aerului 95

11.3. Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor 96

11.4. Protecția împotriva radiațiilor 96

11.5. Protecția solului și subsolului 96

11.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice 97

11.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public 97

11.8. Prevederi pentru monitorizarea mediului 97

Capitolul 12 METODE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAŢIILOR 99Capitolul 1INFORMAŢII PRIVIND PROIECTUL SUPUS APROBĂRII1.1. Date generale


Denumirea proiectului: „Instalație Pilot pentru Tratarea Deșeurilor din Construcții și Demolări”.

Titularul proiectului: Consiliul Județean Buzău

Adresa titularului, telefon, fax, adresa de email

Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. Buzău, cod 120260, Telefon: 0238-414.112 şi 0238-727988

Fax: 0238-725.507 şi 0238-714198
Numele persoanelor de contact: Cosmin Moisescu - Șef Proiect

tel: 0238.406.077, fax: 0238.716.848

email: cosmin.moisescu@life-dcd.ro

www.life-dcd.ro


1.2. Descrierea proiectului

Prezenta documentație a fost întocmită în scopul îndeplinirii cerințelor legale privind parcurgerea procedurii de obținere a Acordului de Mediu, respectiv Hotărârea de Guvern nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și Ordinul Ministrului nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private.


Investiția este finanțată prin mecanismul european de sprijin, ca parte a proiectului LIFE10ENV/RO/727 “Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău”, finanţat prin Programul LIFE + al Comisiei Europene, în vederea atingerii ţintelor conform cu Directiva 2008/98/CE privind deşeurile (noua directivă a deşeurilor) transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
Implementarea proiectului se face în parteneriat de către Consiliul Judeţean Buzău și S.C. Natura Management S.R.L..
Instalația pilot este destinată tratării mecanice (mărunțire prin concasare cu sau fără sortare granulometrică ulterioară) exclusiv a deșeurilor solide încadrate în subclasa 17.01, generate în aria de implementare stabilită, respectiv:
1701 CIMENT, CĂRĂMIZI, ŢIGLE şi MATERIALE CERAMICE

170101 Ciment

170102 Cărămizi

170103 Ţigle şi ceramică

170107 Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle si materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06
În alcătuirea instalației de tratare deșeuri din construcții și demolări (DCD) vor intra o unitate de concasare și o unitate de sortare plus infrastructura adiacentă acestora (cântar, spații amenajate pentru stocare temporară, control al emisiilor de praf, facilități igienico-sanitare și logistice). Unitățile de bază (concasorul și unitatea de sortare vor fi echipate cu motoare termice, având totodată și caracter mobil – vor putea fi transportate cu trailer auto de gabarit normal și pe alte amplasamente unde este necesară efectuarea unor asemenea operații.
Incinta Instalației pilot va ocupa o suprafață de 9.307 m2 de teren dintr-un disponibil de 14.747 m2, aflat în proprietatea Consiliului Județean Buzău, teren situat în aria administrativă a comunei Vernești.
Capacitatea de tratare a instalației pilot va fi de 40.000 tone/an deșeuri inerte (betoane, cărămizi și resturi ceramice). Instalația nu va procesa alte tipuri de deșeuri din categoria deșeurilor din construcții și demolări. În situația în care, din motive obiective, alte tipuri de materiale din categoria DCD (de exemplu plastic, metal, lemn, hartie și carton) vor intra pe poarta instalației împreună cu deșeurile inerte din subclasa 17.01, acestea vor fi triate manual, separate pe constituienți și valorificate / eliminate după caz. Oricum, nu va fi permisă stocarea pe amplasament sau tratarea deșeurilor periculoase.
Realizarea proiectului de investiție „Instalație pilot de tratare a deșeurilor din construcții și demolări” se va realiza prin parcurgerea următoarelor etape:
• Proiectarea de bază și de detaliu;

• Avizarea şi autorizarea activităţii pe amplasament (certificat de urbanism, acord de mediu, alte avize şi acorduri conform legislaţiei în vigoare, autorizaţie de construire)

• Procurarea echipamentelor de bază (prin licitație publică)

• Realizarea lucrărilor de construcții montaj;

• Testarea echipamentelor;

• Pregătirea personalului de operare;

• Punerea în funcțiune și Testul de performanță.
La elaborarea prezentei documentaţii tehnice necesare obţinerii Acordului de Mediu s-au avut în vedere următoarele elemente:
• documentațiile elaborate la faza Studiu de fezabilitate;

• informaţii şi date furnizate de titularul proiectului – prin Unitatea de Implementare a Proiectului;

• date conţinute în documentații de autorizare pentru protecția mediului și gospodăririi apelor, anuare şi monografii, literatura de specialitate;

• legislaţie și normative tehnice aplicabile domeniului.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət