Ana səhifə

Notă de fundamentare


Yüklə 216 Kb.
səhifə2/2
tarix27.06.2016
ölçüsü216 Kb.
1   2

3. Alte informaţii

Nu este cazul.Secţiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ1. Impactul macroeconomic

1. Este pozitiv şi se manifestă, pe de o parte, prin reducerea evaziunii fiscale, precum şi prin creşterea nivelului de fiscalizare şi asigurarea unei îmbunătăţiri a execuţiei veniturilor bugetare.

2. Proiectul de ordonanţă de urgenţă contribuie la combaterea concurenţei neloiale resimţite din zona agenţilor economici care nu fiscalizează în mod corect veniturile.

11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat

1. Proiectul de act normativ nu crează distorsiuni ale mecanismelor concurenţiale existente şi nu are impact în domeniului ajutorului de stat.

2. Reducerea evaziunii fiscale asociate domeniului comerţului cu amănuntul şi al serviciilor prestate direct către populaţie, conduce la însănătoşirea mediului de afaceri, oferind predictibilitate operatorilor economici care se conformează obligaţiilor legale, iar creşterea veniturilor colectate la bugetul de stat, crează premisele adoptării şi punerii în aplicare a măsurilor pentru stimularea mediului de afaceri.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Prezentul proiect de act normativ va determina un impact pozitiv prin creşterea gradului de conformare al operatorilor economici faţă de aplicarea prevederilor legale, în domeniul de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale.

Totodată măsurile propuse prin proiectul de ordonanţă de urgenţă vor conduce la reducerea concurenţei neloiale realizate de comercianţi care nu înregistrază veniturile în totalitate şi nu plătesc T.V.A. şi alte impozite faţă de cei care au un comportament fiscal corect.3. Impactul social

Proiectul de act normativ va determina creşterea gradului de încredere a populaţiei în corecta utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale de către operatorii economici şi în colectarea corectă de către organele fiscale a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat .

Asigurarea în timp a creşterii nivelului de civism fiscal al populaţiei prin realizarea importanţei solicitării bonului fiscal pentru orice achiziţie de produse sau servicii prestate.4. Impactul asupra mediului

Nu este cazul.

5. Alte informaţii

Nu au fost identificate.Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)- mil. lei -

Indicatori

Anul curent

Următorii 4 ani

Media pe 5 ani

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

1) Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:a) buget de stat, din acestea:(i) impozit pe profit(ii) impozit pe veniturile microîntreprinderilor(iii) impozit specific unor activităţi(iv) impozit pe venit(v) TVA(vi) accize(vii) redevenţe(viii) impozitul pe veniturile suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale(ix) impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale(x) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului naturalb) bugete locale:(i) impozite şi taxe localec) bugetul asigurărilor sociale de stat:(i) contribuţii de asigurări2) Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:a) buget de stat, din acestea:(i) cheltuieli de personal(ii) bunuri şi serviciib) bugete locale:(i) cheltuieli de personal(ii) bunuri şi serviciic) bugetul asigurărilor sociale de stat:(i) cheltuieli de personal(ii) bunuri şi servicii3) Impact financiar, plus/minus, din care:a) buget de statb) bugete locale4) Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare5) Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare6) Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare7) Alte informaţii


Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii

- Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

- Proiectul implică elaborarea Ordinului ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii de transmitere de către instituţiile de credit, către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a informaţiilor cu privire la rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea

- Emiterea de către ANAF a normelor metodologice în vederea logării noilor aparate la un sistem informatic naţional de monitorizare a datelor fiscale;

- Desemnarea instituţiei publice/instituţiei de drept public care va elibera avizul tehnic favorabil pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art.3 alin.(2) implică emiterea unui ordin al ministrului pentru societatea informaţională.

- Pentru aplicarea prevederii potrivit căreia pe durata de suspendare a unei unităţi, care a intervenit în situaţiile prevăzute de lege, concomitent cu sigilarea unităţii se afişează la loc vizibil un anunţ cu privire la această situaţie, se va elabora un ordin al ministrului finanţelor publice.

- Aprobarea procedurii de avizare tehnică a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic securizat, presupune elaborarea uni ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului pentru societatea informaţională.

- Emiterea de către ANAF a unui ordin prin care se aprobă informaţiile conţinute în Registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, metodologia şi procedura de înregistrare a acestora.2) Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare

Proiectul de act normativ a fost notificat la Comisia Europeană în data de 24.04.2014 cu respectarea procedurii de notificare prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, cu modificari si completari.
3) Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Nu este cazul.

4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

5) Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente
6) Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ


1) Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate

A fost respectată procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în sensul că proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Au fost consultate direcţiile finanţelor publice, ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Patronatul Comercianţilor şi Servisanţilor de Case de Marcat din România, Institutul pentru Tehnica de Calcul S.A, precum şi reprezentanţi ai marilor retaileri.
2) Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ
3) Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
4) Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente


A fost consultată Banca Naţională a României.

5) Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ

Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

Nu este cazul

c) Consiliul Economic şi Social

Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul Economic şi Social.

d) Consiliul Concurenţei

Nu este cazul.

e) Curtea de conturi

Nu este cazul.

6) Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ


1) Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi se dezbate în cadrul Comisiei de Dialog Social la care participă reprezentanţi ai organismelor interesate.


2) Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementarii proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Nu este cazul.

3) Alte informaţii

Nu este cazul.


Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare


1) Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente

Nu este cazul

2) Alte informaţii

Nu este cazul

Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul procedural fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale, pe care îl supunem spre aprobare.
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

IOANA-MARIA PETRESCU


MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET

DARIUS-BOGDAN VÂLCOV


AVIZĂM FAVORABIL

VICEPRIM- MINISTRU PENTRU SECURITATE NAŢIONALǍ,

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

GABRIEL OPREA

MINISTRUL ECONOMIEI,

CONSTANTIN NIŢĂ

MINISTRUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

RĂZVAN COTOVELEA

MINISTRUL JUSTIŢIEI,

ROBERT MARIUS CAZANCIUC

1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət