Ana səhifə

Nn br. 74, 05. 07. 2006. Ministarstvo poljoprivrede, Šumarstva I vodnog gospodarstva


Yüklə 0.98 Mb.
səhifə1/10
tarix26.06.2016
ölçüsü0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

NN br. 74, 05.07.2006.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA


1764

Na temelju članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 2., članka 10. stavka 4., članka 11. stavka 5., članka 34. stavka 9. i 10., članka 38. stavka 3., članka 39. stavka 3., 7. i 8., članka 41. stavka 3., članka 45. stavka 2., članka 46. stavka 4. i članka 47. stavka 5. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi


PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA ORGANIZAMA ŠTETNIH ZA BILJE, BILJNE PROIZVODE I DRUGE NADZIRANE PREDMETE I MJERAMA SUZBIJANJA TIH ORGANIZAMA


I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj popisa štetnih organizama osobito opasnih za bilje i biljne proizvode; sadržaj popisa bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta kojima se ti štetni organizmi mogu prenijeti i za koje je obvezan fitosanitarni pregled; način izvješćivanja o novoj i neuobičajenoj pojavi štetnih organizama ili simptoma koji upućuju na sumnju o zarazi štetnim organizmom; mjere sprječavanja širenja i mjere suzbijanja štetnih organizama; način obavljanja fitosanitarnog pregleda bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja te najmanji broj i veličina službenih uzoraka koji se pritom uzimaju; određuju druge vrste bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu; propisuju način i pobliži uvjeti unošenja bilja i biljnih proizvoda za koje su predviđene iznimke od fitosanitarnog pregleda; propisuje što su za pojedine vrste bilja i biljnih proizvoda male količine; propisuju uvjeti i pojedinosti u vezi s fitosanitarnim certifikatima koji prate bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete što se unose iz trećih zemalja; način i rok u kojem se najavljuje pošiljka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, a podliježu fitosanitarnom pregledu; način i rok podnošenja prijave za fitosanitarni pregled; način označavanja carinske deklaracije ili druge isprave koja služi za pokretanje carinskoga postupka; izgled i sadržaj oznaka koje se stavljaju na fitosanitarni certifikat nakon fitosanitarnog pregleda ili pojedine provjere; izgled i sadržaj oznake kojom se poništava fitosanitarni certifikat; okolnosti u kojima se primjenjuju ili ne smiju primjenjivati pojedine službene mjere, pojedinosti i uvjeti za svaku od tih mjera; izgled i sadržaj oznake koju fitosanitarni inspektor stavlja na fitosanitarni certifikat kad naredi neku od službenih mjera; način obavljanja fitosanitarnog pregleda pošiljaka koje se izvoze ili reeksportiraju; obrazac fitosanitarnog certifikata i fitosanitarnog certifikata za reeksport; obrazac zahtjeva za izdavanje fitosanitarnog certifikata te način i rok njegova podnošenja.

Popisi štetnih organizama

Članak 2.

Štetni organizmi iz članka 7. stavka 2. Zakona o biljnom zdravstvu (u daljnjem tekstu: Zakon), čije se unošenje iz trećih zemalja i širenje zabranjuje, razvrstavaju se u Popis I. i Popis II., koji su tiskani u Prilogu 1. i 2. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Popisi bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta

Članak 3.

(1) Bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti iz članka 8. Zakona:

1. čije se unošenje iz trećih zemalja zabranjuje, razvrstavaju se u Popis III.,

2. za koje vrijede posebni fitosanitarni zahtjevi prilikom njihova unošenja iz trećih zemalja ili premještanja unutar teritorija Republike Hrvatske, razvrstavaju se u Popis IV.,

3. koji podliježu fitosanitarnom pregledu na mjestu proizvodnje ako potječu iz Republike Hrvatske i premještaju se na njezinu teritoriju, ili u zemlji podrijetla ako potječu iz trećih zemalja i unose se u Republiku Hrvatsku, razvrstavaju se u Popis V.

(2) Popisi III., IV. i V. iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u Prilogu 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

II. UNOŠENJE IZ TREĆIH ZEMALJA

Najava pošiljke

Članak 4.

(1) Kad se pošiljka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu B namjerava unijeti u Republiku Hrvatsku preko mjesta ulaska na kojem fitosanitarna inspekcija nije stalno nazočna, već se fitosanitarni pregled obavlja na poziv, uvoznici, carinski otpremnici koje oni ovlaste, prijevoznici ili druge osobe koje iz trećih zemalja unose takve pošiljke obvezni su najkasnije jedan radni dan prije, osobno ili telefonom, nadležnom fitosanitarnom inspektoru najaviti prispijeće takve pošiljke.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ne mora se najaviti prispijeće poštanske pošiljke i pošiljke koju unosi putnik ili osoblje prijevoznih sredstava.

Prijava za fitosanitarni pregled pošiljke

Članak 5.

(1) Uvoznici, carinski otpremnici koje oni ovlaste, prijevoznici ili druge osobe koje iz trećih zemalja unose pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu B obvezni su nadležnom fitosanitarnom inspektoru na ulaznom graničnom prijelazu odmah po prispijeću pošiljke podnijeti prijavu za fitosanitarni pregled. Pošiljka se prijavljuje za uredovnog vremena fitosanitarne inspekcije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poštanske pošiljke i pošiljke koje unose putnici ili osoblje prijevoznih sredstava prijavljuje carinska služba.

(3) Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku, na obrascu iz Priloga 6., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Uz prijavu se prilaže sva ostala dokumentacija koja prati pošiljku.

Fitosanitarni certifikati

Članak 6.

(1) Fitosanitarni certifikat i fitosanitarni certifikat za reeksport moraju, uz uvjete propisane Zakonom, udovoljavati i sljedećim zahtjevima:

– biti popunjeni velikim ili tiskanim slovima, na hrvatskom, engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku,

– sadržavati dopunsku izjavu, ako je tako propisano u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I. ili Popisu IV., dijelu B, koja se upisuje u rubriku »Dopunska izjava« u vidu poziva na jedan od posebnih fitosanitarnih zahtjeva navedenih u Popisu IV. (popis, dio, odjeljak, točka, podtočka, podstavak), za koji se fitosanitarnim certifikatom potvrđuje da je ispunjen.

(2) Kao jednakovaljan, bez obzira na njegov oblik i izvedbu, prihvaća se izvornik fitosanitarnoga certifikata ili druge isprave ili dokumenta izdan u zemlji koja nije potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (u daljnjem tekstu: Konvencija), ako taj certifikat, isprava ili dokument sadrži sve podatke predviđene predlošcima fitosanitarnih certifikata propisanima Konvencijom.

(3) Elektronička inačica fitosanitarnog certifikata može se prihvatiti ako su ispunjeni uvjeti određeni za taj oblik certifikata Međunarodnom normom za fitosanitarne mjere (u daljnjem tekstu: MNFM) br. 12.: »Smjernice za fitosanitarne certifikate«, izdanom u skladu s Konvencijom.

(4) Kad postoje dokazi da je izvornik fitosanitarnoga certifikata izgubljen ili uništen, fitosanitarni inspektor može umjesto izvornika prihvatiti službenu kopiju fitosanitarnoga certifikata.

(5) Fitosanitarni certifikat koji nije u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom ili MNFM-om br. 12., nevažeći je.

Iznimke za male količine

Članak 7.

(1) Fitosanitarnom pregledu ne podliježu male količine bilja i biljnih proizvoda navedenih u Popisu V., dijelu B, koje su podrijetlom iz europskih zemalja i koje, u skladu sa člankom 38. stavkom 1. Zakona, u Republiku Hrvatsku unose fizičke osobe.

(2) Male količine, u smislu ovoga Pravilnika, jesu:

– svježe voće i povrće (isključujući krumpir), ukupne težine do 5 kg,

– rezano cvijeće i dijelovi bilja povezani u buket ili vijenac: jedan buket ili vijenac,

– sjeme cvijeća i povrća u izvornom pakiranju, ukupne težine do 100 g, koje nije namijenjeno prodaji: do pet pakiranja,

– lukovice i gomolji ukrasnoga bilja: ukupne težine do 3 kg,

– božićna drvca bez korijena: jedan komad,

– sobno bilje i lončanice (isključujući bonsai): najviše tri biljke,

– balkonsko bilje i neodrvenjelo ukrasno grmlje: najviše 10 biljaka.

(3) Europskim zemljama iz stavka 1. ovoga članka razumijevaju se zemlje navedene u Prilogu 13., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Provjera isprava i provjera identiteta

Članak 8.

(1) Provjerom isprava utvrđuje se:

– je li uvoznik upisan u Upisnik proizvođača, prerađivača, uvoznika i distributera određenoga bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, u skladu sa Zakonom,

– prati li pošiljku ispravan fitosanitarni certifikat ili druga jednakovaljana isprava ili dokument,

– je li pošiljka označena oznakom u skladu s fitosanitarnim normama donijetima na temelju Konvencije,

– sadrži li pošiljka bilje, biljne proizvode ili druge nadzirane predmete navedene u Popisu III., dijelu A, a za određena zaštićena područja, i one navedene u Popisu III., dijelu B,

– udovoljava li pošiljka koja je namijenjena za pokusne i znanstvene svrhe ili za potrebe sortne selekcije uvjetima propisanima Zakonom.

(2) Odredba stavka 1. podstavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na jednokratno unošenje pošiljaka iz članka 39. stavka 1. Zakona, ako se radi o preseljenju fizičke osobe koja se nakon boravka u inozemstvu duljeg od šest mjeseci vraća u Republiku Hrvatsku ili se nastanjuje u Republici Hrvatskoj.

(3) Identitet pošiljke provjerava se usporedbom sadržaja pošiljke s podacima upisanim u pratećim ispravama i oznakama na pakiranju.

Provjera zdravstvenoga stanja

Članak 9.

Provjerom zdravstvenoga stanja provjerava se:

– jesu li bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti navedeni u Popisu V., dijelu B, njihova pakiranja i prijevozna sredstva u kojima se prevoze zaraženi štetnim organizmima navedenim u Popisu I., dijelu A, a pri unošenju u određena zaštićena područja i onima navedenim u Popisu I., dijelu B,

– jesu li bilje i biljni proizvodi navedeni u Popisu II., dijelu A zaraženi štetnim organizmima navedenim u tome dijelu Popisa,

– jesu li bilje i biljni proizvodi navedeni u Popisu II., dijelu B, koji se unose u određena zaštićena područja, zaraženi štetnim organizmima navedenim u tome dijelu Popisa,

– udovoljavaju li bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti navedeni u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I. posebnim fitosanitarnim zahtjevima navedenim u tom dijelu i odjeljku Popisa,

– udovoljavaju li bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti navedeni u Popisu IV., dijelu B, koji se unose u određena zaštićena područja, posebnim fitosanitarnim zahtjevima navedenim u tom dijelu Popisa.

Uzorci


Članak 10.

(1) Kad fitosanitarni inspektor uzme uzorke bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta radi laboratorijske analize, izdaje uvozniku ili carinskom otpremniku kojeg uvoznik ovlasti potvrdu o uzetim uzorcima.

(2) Uzorak iz stavka 1. ovoga članka fitosanitarni inspektor zapečaćuje službenom plombom.

(3) Na jednoj strani službene plombe iz stavka 2. ovoga članka utiskuju se skraćenice: »HR« (ISO kôd za Republiku Hrvatsku) i »MPŠVG« (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva) te iznad njih državni grb Republike Hrvatske, a na drugoj strani serijski broj kliješta za pečaćenje i ispod njega skraćenica: »FIRH« (fitosanitarna inspekcija Republike Hrvatske).

(4) Službenu plombu iz stavka 2. ovoga članka smije skinuti samo ovlaštena osoba.

Dopuštanje unošenja

Članak 11.

(1) Kad fitosanitarnim pregledom utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 34. stavka 3. Zakona, fitosanitarni će inspektor dopustiti unošenje pošiljke iz treće zemlje. Na fitosanitarni certifikat koji prati pošiljku i ispravu koja služi za pokretanje carinskoga postupka otisnut će žig sljedećega sadržaja: »Republika Hrvatska. Fitosanitarna inspekcija. Fitosanitarni pregled obavljen. UNOŠENJE DOPUŠTENO. Nadnevak prijave:............ Mjesto ulaska:............« te staviti svoj potpis i pečat.

(2) Izgled žiga iz stavka 1. ovoga članka dan je u Prilogu 7., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Zadržavanje pošiljke

Članak 12.

(1) Kad fitosanitarnim pregledom utvrdi da pošiljka ne udovoljava jednom ili više uvjeta iz članka 34. stavka 3. Zakona, fitosanitarni će inspektor zadržati pošiljku i rješenjem odrediti jednu ili više službenih mjera propisanih člankom 46. stavkom 1. Zakona.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka fitosanitarni će inspektor na ispravu koja služi za pokretanje carinskoga postupka otisnuti žig sljedećega sadržaja: »Republika Hrvatska. Fitosanitarna inspekcija. POŠILJKA ZADRŽANA. Određena službena mjera:............ Rješenje:............ od............ «. Ako je odredio jednu od službenih mjera iz članka 46. stavka 1. točke 1. – 3. Zakona, na prednju stranu izvornog fitosanitarnog certifikata ili fitosanitarnog certifikata za reeksport otisnut će crvenom bojom žig trokutasta oblika, sljedećega sadržaja: »Republika Hrvatska. Fitosanitarna inspekcija. CERTIFIKAT PONIŠTEN«. Na obje će isprave uz otisak žiga navesti mjesto ulaska, nadnevak podnošenja prijave te staviti svoj potpis i pečat.

(3) Izgled žigova iz stavka 2. ovoga članka dan je u Prilozima 8. i 9., koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Unošenje djelomično zaražene pošiljke

Članak 13.

(1) Iznimno od odredbe članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, utvrdi li fitosanitarni inspektor provjerom zdravstvenoga stanja da je samo dio pošiljke zaražen štetnim organizmom navedenim u Popisu I., dijelu A, a pri unošenju u određeno zaštićeno područje, štetnim organizmom navedenim u Popisu I., dijelu B, ili da je dio bilja ili biljnih proizvoda navedenih u Popisu II., dijelu A zaražen štetnim organizmom navedenim u tome dijelu istoga popisa, a pri unošenju u određena zaštićena područja, štetnim organizmom navedenim u Popisu II., dijelu B, može dopustiti unošenje preostaloga dijela pošiljke, uz uvjet da ne sumnja u zarazu toga dijela pošiljke i da nema opasnosti od širenja štetnih organizama.

(2) Sa zaraženim će dijelom pošiljke fitosanitarni inspektor postupiti u skladu sa člankom 12. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

Sumnja na zarazu drugim štetnim organizmima

Članak 14.

Kad fitosanitarni inspektor pri fitosanitarnom pregledu pošiljke koja se unosi iz treće zemlje posumnja na zarazu štetnim organizmom koji nije naveden u Popisima I. i II., a čije prisustvo nije utvrđeno u Republici Hrvatskoj, zadržat će pošiljku i o tome izvijestiti nadležnu upravu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), koja će ovisno o procijenjenom stupnju opasnosti od zaraze štetnim organizmom odlučiti o poduzimanju dodatnih mjera.

Druga mjesta pregleda

Članak 15.

(1) Procijeni li da će laboratorijska analiza uzoraka iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika trajati dulje vrijeme, a na mjestu ulaska nema odgovarajućega skladišnog prostora, fitosanitarni inspektor može, u dogovoru s carinskom službom, rješenjem narediti da se pošiljka bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, uz poduzimanje preventivnih mjera, preveze do odredišta u unutrašnjosti Republike Hrvatske ili drugoga mjesta u njegovoj blizini, ili do krajnjeg odredišta, gdje ostaje pod carinskim nadzorom sve dok ne budu poznati rezultati laboratorijske analize i dok se ne završi fitosanitarni pregled.

(2) Kad se pošiljka bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta unosi u Republiku Hrvatsku u kontejneru, a preko mjesta ulaska na kojem nema uvjeta za pregled kontejnerskih pošiljaka, fitosanitarni inspektor na mjestu ulaska obavlja samo provjeru isprava. Utvrdi li pritom da su ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavka 1. podstavka 1., 2., 3. i 5. ovoga Pravilnika, te da pošiljka ne sadrži bilje, biljne proizvode ili druge nadzirane predmete spomenute u članku 8. stavku 1. podstavku 4. ovoga Pravilnika, odobrava prijevoz kontejnera pod carinskim nadzorom do službeno određenog kontejnerskog terminala, gdje se obavlja provjera identiteta i provjera zdravstvenoga stanja pošiljke.

(3) U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, fitosanitarni inspektor na mjestu ulaska upisat će u ispravu koja služi za pokretanje carinskoga postupka sljedeći tekst: »Fitosanitarni pregled nije obavljen. Dopušta se prijevoz pošiljke pod carinskim nadzorom do skladišnoga prostora (kontejnerskog terminala) u ……...... (odredište). Odmah nakon prispijeća izvijestiti fitosanitarnu inspekciju u ……...... (sjedište).«

Neprijavljene pošiljke

Članak 16.

(1) Kad carinska služba otkrije da pošiljka koja se unosi iz treće zemlje sadrži bilje, biljne proizvode ili druge nadzirane predmete navedene u Popisu III. ili Popisu V., dijelu B, a za taj dio pošiljke nije podnesena prijava za fitosanitarni pregled, odmah će o tome izvijestiti fitosanitarnu inspekciju.

(2) Kad fitosanitarni inspektor sazna da je pošiljka bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu B unijeta na teritorij Republike Hrvatske bez prijave na mjestu ulaska i fitosanitarnog pregleda, izvijestit će o tome nadležnu upravu, a prema potrebi i nadležnu carinsku ispostavu. Takva se pošiljka ne smije otvarati niti premještati bez odobrenja nadležnog fitosanitarnog inspektora, a pregledava se na mjestu koje odobri nadležna uprava.

(3) Kad policija u unutrašnjosti zemlje otkrije te privremeno ili trajno oduzme neprijavljenu pošiljku bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu B, izvijestit će o tome najbližu područnu jedinicu fitosanitarne inspekcije i carinske službe.

Posebni vidovi unošenja

Članak 17.

Fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja podliježu i bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti navedeni u Popisu V., dijelu B:

– koji se unose u slobodnu carinsku zonu ili slobodno carinsko skladište,

– koji se unose u Republiku Hrvatsku radi reeksporta,

– za koje je carinarnica odredila mjere uništenja,

– koje je carinarnica oduzela u prekršajnome postupku i namjerava ih izložiti prodaji,

– kojih su se vlasnici odrekli u korist Državnoga proračuna Republike Hrvatske.

Unošenje pošiljaka hrvatskoga podrijetla

Članak 18.

(1) Pošiljku bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu B, koja je hrvatskoga podrijetla i vraća se u Republiku Hrvatsku, ne mora pratiti fitosanitarni certifikat za reeksport zemlje iz koje se pošiljka vraća, ako od dana izdavanja fitosanitarnog certifikata koji ju je pratio pri izvozu iz Republike Hrvatske nije prošlo više od 14 dana, pod uvjetom da pošiljka u međuvremenu nije bila istovarena ili na drugi način izložena opasnosti od naknadne zaraze štetnim organizmima.

(2) Pošiljku iz stavka 1. ovoga članka mora pratiti izvorni fitosanitarni certifikat izdan u Republici Hrvatskoj ili njegova preslika.

(3) Pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu B koje su hrvatskoga podrijetla i vraćaju se u Republiku Hrvatsku nakon više od 14 dana od dana izdavanja izvoznog fitosanitarnog certifikata tretiraju se na jednak način kao pošiljke podrijetlom iz trećih zemalja.

III. IZVOZ

Zahtjev za izdavanje fitosanitarnih certifikata

Članak 19.

(1) Kad zemlja uvoznica ili zemlja preko koje se pošiljka provozi zahtijeva da pošiljku prati fitosanitarni certifikat, izvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik dužan je fitosanitarnom inspektoru najmanje 24 sata prije utovara podnijeti pisani zahtjev za izdavanje fitosanitarnog certifikata.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku, na obrascu iz Priloga 10., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Uz zahtjev se prilažu sve ostale isprave koje prate pošiljku.

(3) Uz zahtjev za izdavanje fitosanitarnoga certifikata za reeksport mora se priložiti izvornik fitosanitarnoga certifikata koji je pratio pošiljku pri unošenju iz treće zemlje ili njegova preslika.

Uvjeti za izdavanje fitosanitarnih certifikata

Članak 20.

(1) Fitosanitarni će inspektor prije izdavanja fitosanitarnoga certifikata obaviti fitosanitarni pregled pošiljke na mjestu utovara. Utovar bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta ne smije započeti bez suglasnosti fitosanitarnog inspektora.

(2) Fitosanitarni pregled pošiljke može se, iznimno, kad za to postoji opravdan razlog, obaviti i na mjestu izlaska iz Republike Hrvatske, pod uvjetom da se ne radi o pošiljci bilja namijenjenog sjetvi ili sadnji.

(3) Kad fitosanitarnim pregledom pošiljke utvrdi da su ispunjeni zahtjevi zemlje uvoznice ili zemlje preko koje se pošiljka provozi, fitosanitarni će inspektor izdati fitosanitarni certifikat.

(4) Utvrdi li fitosanitarnim pregledom pošiljke da nisu ispunjeni fitosanitarni zahtjevi zemlje uvoznice ili zemlje preko koje se pošiljka provozi, ili da prijevozno sredstvo i pakiranja ne udovoljavaju uvjetima za izvoz, fitosanitarni će inspektor rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje fitosanitarnog certifikata.

Obrasci fitosanitarnih certifikata

Članak 21.

(1) Fitosanitarni certifikat za pošiljke koje se izvoze tiska se zelenom bojom, prema obrascu iz Priloga 11., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Fitosanitarni certifikat za pošiljke koje se reeksportiraju tiska se smeđom bojom, prema obrascu iz Priloga 12., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Obrasci iz stavka 1. i 2. ovoga članka tiskaju se i ispunjavaju u dva jednako obrojčana primjerka. Prvi je primjerak izvornik, a drugi kopija toga izvornika. Izvornik se izdaje izvozniku, a kopiju pohranjuje fitosanitarni inspektor.

IV. PROVOZ

Provoz

Članak 22.(1) Pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu V., dijelu B, koje se provoze preko carinskoga područja Republike Hrvatske, ne podliježu fitosanitarnom pregledu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, fitosanitarnom pregledu pri provozu preko carinskoga područja Republike Hrvatske podliježu pošiljke drva koje se prevoze u otvorenim prijevoznim sredstvima.

(3) Pošiljke iz stavka 1. ovoga članka koje se skladište, razdjeljuju, združuju s drugim pošiljkama, prepakiraju ili su pakirane tako da nije isključena opasnost od unošenja i širenja štetnih organizama, ne razumijevaju se pošiljkama u provozu i s njima se postupa kao s pošiljkama koje se unose iz trećih zemalja.

(4) Kad carinska služba utvrdi da je nastupio neki od slučajeva iz stavka 3. ovoga članka, odmah će o tome izvijestiti fitosanitarnog inspektora.

(5) Kad je za vrijeme provoza pošiljke bilja iz stavka 1. ovoga članka, zbog nezgode koja se dogodila u carinskom području Repub­like Hrvatske, potrebno obaviti pretovar, prijevoznik ili policijskislužbenik moraju o tome izvijestiti najbližega fitosanitarnog inspek­tora. Troškove koji nastanu s tim u svezi snosi prijevoznik.

V. VOĐENJE EVIDENCIJE O POŠILJKAMA

Evidencija o pregledanim pošiljkama

Članak 23.

Fitosanitarna inspekcija vodi evidenciju o prijavljenim, pregledanim i zadržanim pošiljkama bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koje se unose iz trećih zemalja, izvoze ili provoze. Evidencija se vodi u pisanom ili elektroničkom obliku.

VI. PRAĆENJE ZDRAVSTVENOGA STANJA ODREĐENIH VRSTA BILJA NAMIJENJENOG SADNJI KOJE SE UNOSI IZ TREĆIH ZEMALJA

Bilje namijenjeno sadnji koje podliježe praćenju

Članak 24.

(1) Bilje namijenjeno sadnji, rodova i vrsta: Amelanchier L., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl., Citrus L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus L., Mespilus L., Platanus L., Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Rubus L., Sorbus L., Stranvaesia Lindl. i Vitis L. (daljnjem tekstu: sadni materijal) koje se unosi iz trećih zemalja podliježe praćenju zdravstvenoga stanja nakon sadnje, kod krajnjega korisnika.

(2) Unošenje sadnog materijala iz trećih zemalja u količini manjoj od 100 biljaka po jednoj katastarskoj čestici nije dopušteno.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo u određenim slučajevima može rješenjem odobriti unošenje sadnog materijala iz trećih zemalja u količini manjoj od 100 biljaka po jednoj katastarskoj čestici.

Unošenje pošiljke bilja namijenjenog sadnji

Članak 25.

(1) Kad iz treće zemlje unosi pošiljku sadnog materijala, uvoznik je uz prijavu iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, koju podnosi fitosanitarnom inspektoru na mjestu ulaska, obvezan priložiti podatke o krajnjem korisniku, katastarskoj općini i broju katastarske čestice na kojoj će sadni materijal biti posađen te vrsti, sorti i broju biljaka koje će biti posađene na katastarskoj čestici.

(2) Nakon obavljenoga fitosanitarnog pregleda fitosanitarni inspektor sastavlja zapisnik o unošenju sadnog materijala iz treće zemlje.

(3) Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka sastavlja se u četiri primjerka. Po jedan primjerak zapisnika dostavlja se uvozniku, krajnjem korisniku i fitosanitarnom inspektoru koji će obaviti praćenje zdravstvenoga stanja toga bilja, a jedan pohranjuje fitosanitarni inspektor koji je obavio fitosanitarni pregled.

Trajanje i način praćenja zdravstvenoga stanja

Članak 26.

(1) Praćenje zdravstvenoga stanja sadnog materijala obavlja fitosanitarni inspektor na prijavljenoj katastarskoj čestici krajnjega korisnika i u pojasu određene širine oko te čestice, tijekom najmanje jednog vegetacijskog razdoblja. U jednom vegetacijskom razdoblju obavljaju se najmanje dva zdravstvena pregleda. Vegetacijskim se razdobljem razumijeva razdoblje aktivnoga rasta bilja.

(2) Praćenje zdravstvenoga stanja sadnog materijala obuhvaća provjeru:

– vrste i količine sadnog materijala koji se uzgaja,

– zdravstvenoga stanja sadnoga materijala tijekom vegetacijskog razdoblja, uključujući i potrebne laboratorijske analize, koje obavlja Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske,

– zdravstvenoga stanja biljaka domaćina štetnog organizma Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. u pojasu od 500 m oko čestice na kojoj je posađen uneseni sadni materijal,

– zdravstvenoga stanja biljaka domaćina drugih štetnih organizama navedenih u Popisu I., dijelu A i Popisu II., dijelu A, a koji se pojavljuju na bilju vrsta i rodova navedenih u članku 24. stavku 1. ovoga Pravilnika, u pojasu od 100 m oko čestice na kojoj je posađen uneseni sadni materijal.

(3) Kad pri praćenju zdravstvenoga stanja sadnog materijala utvrdi da je zaražen štetnim organizmom navedenim u Popisu I., dijelu A ili Popisu II., dijelu A, fitosanitarni će inspektor narediti propisane mjere suzbijanja i sprječavanja širenja štetnog organizma te o tome izvijestiti nadležnu upravu.

(4) Za vrijeme praćenja zdravstvenoga stanja sadnog materijala nije dopušteno razmnožavanje toga bilja ili njegovih dijelova, iznošenje toga bilja sa čestice ili njegovo premještanje na drugu česticu, bez odobrenja nadležne uprave.

(5) Fitosanitarni inspektor koji prati zdravstveno stanje sadnog materijala vodi zapisnik o obavljenim pregledima. Zapisnik se sastavlja u tri primjerka. Po jedan primjerak zapisnika dostavlja se krajnjem korisniku i nadležnoj upravi, a jedan primjerak pohranjuje fitosanitarni inspektor.

VII. FITOSANITARNE MJERE

Preventivne mjere

Članak 27.

(1) Nije dopušteno bez nazočnosti ili suglasnosti fitosanitarnog inspektora otvarati i pregledavati pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta navedenih u Popisu III. i Popisu V., dijelu B, koje se unose iz trećih zemalja, niti uzimati uzorke iz takvih pošiljaka.

(2) Prijevoznici, uvoznici, carinska služba i druge inspekcijske službe obvezni su, radi sprječavanja širenja štetnih organizama, spriječiti otvaranje, pregledavanje i uzimanje uzoraka iz pošiljaka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, carinska služba može, radi utvrđivanja sadržaja pošiljke, bez nazočnosti ili suglasnosti fitosanitarnog inspektora otvarati i pregledavati poštanske pošiljke i pošiljke koje unose putnici.

Dezinfekcija i dezinsekcija

Članak 28.

(1) Fitosanitarni inspektor rješenjem naređuje mjere dezinfekcije ili dezinsekcije bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, procijeni li da je tim mjerama moguće spriječiti širenje štetnih organizama, i određuje koje od naređenih mjera može provesti vlasnik, posjednik ili korisnik, a koje pravna ili fizička osoba koja obavlja mjere suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu (u daljnjem tekstu: pružatelj usluga).

(2) Ako je fitosanitarni inspektor naredio da mjere iz stavka 1. ovoga članka može provesti samo pružatelj usluga, a te se mjere provode primjenom sredstava za zaštitu bilja, smiju ih provoditi samo pravne ili fizičke osobe upisane u Upisnik koji se vodi u skladu sa člankom 37. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, 70/05), a ako se provode drugim metodama i postupcima, samo pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik koji se vodi u skladu sa člankom 66. Zakona.

(3) Fitosanitarni inspektor nadzire provođenje mjera iz stavka 1. ovoga članka.

Uništavanje

Članak 29.

Kad fitosanitarni inspektor rješenjem naredi da se bilje, biljni proizvodi ili drugi nadzirani predmeti unište, postupit će se sukladno odredbama posebnog propisa kojim se uređuje njihovo uništavanje.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Popisi štetnih organizama

Članak 30.

(1) Do dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, štetni organizam Diabrotica virgifera Le Conte, naveden u Popisu I., dijelu A, odjeljku I., pododjeljku (a), točki 10.4. i označen zvjezdicom (*), razvrstava se u Popis I., dio A, odjeljak II., pododjeljak (a).

(2) Do dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, sljedeći štetni organizmi, navedeni u Popisu I., dijelu A, odjeljku II. i označeni dvjema zvjezdicama (**), razvrstavaju se u Popis I., dio A, odjeljak I.:

– (a) 8. Popillia japonica Newman,

– (a) 8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi,

– (b) 1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,

– (b) 2. Ralstonia solanacearum (Smith) Smith,

– (c) 2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

(3) Do dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, sljedeći štetni organizmi, navedeni u Popisu II., dijelu A, odjeljku II. i označeni trima zvjezdicama (***), razvrstavaju se u Popis II., dio A, odjeljak I.:

– (c) 1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter

– (d) 6. Grapevine flavescence dorée MLO,

– (d) 16. Tomato yellow leaf curl virus.

Popisi bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta

Članak 31.

(1) Do dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, zabrana unošenja bilja navedenog u Popisu III., dijelu A, točkama 5., 10., 11., 12., 15. i 16. i označenog znakom »«, ne odnosi se na bilje podrijetlom iz europskih zemalja.

(2) Do dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, plodovi biljaka iz rodova Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca, navedenih u Popisu V., dijelu B, odjeljku I., točki 3., prvom podstavku uključeni su u taj Popis samo ako su podrijetlom iz izvaneuropskih zemalja.

Posebni fitosanitarni zahtjevi

Članak 32.

(1) Zabranjeno je unošenje iz trećih zemalja i stavljanje na tržište bilja iz roda Dianthus L. zaraženog savijačima karanfila: Cacoecimorpha pronubana Hb. i Epichoristodes acerbella (Walk.)(Diak.).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u razdoblju od 16. listopada do 30. travnja dopušteno je staviti na tržište rezano cvijeće iz roda Dianthus L. zaraženo savijačima karanfila, pod uvjetom da se radi o slaboj zarazi.

Zahtjev za izdavanje fitosanitarnog certifikata

Članak 33.

Do dana početka primjene odredaba članka 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 44., članka 51. točke 22., članka 56. točke 6. i 10., članka 57. točke 9., 10. i 12., članka 76. stavka 1. točke 5., članka 77. stavka 1. točke 6. i 7. i članka 78. stavka 1. točke 1. Zakona, izvoznici sjemena i bilja namijenjenog sadnji obvezni su uz zahtjev za izdavanje fitosanitarnoga certifikata priložiti svjedodžbu o zdravstvenom stanju poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena, objekata za proizvodnju šumskog sjemena i objekata za proizvodnju sadnog materijala višegodišnjih biljaka, izdanu u skladu s Pravilnikom o obaveznome zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednoga i šumskog bilja (»Narodne novine«, br. 53/91, 11/94, 11/95, 9/99 i 81/01).

Obrasci fitosanitarnih certifikata

Članak 34.

(1) Do 31. prosinca 2006. primjenjuje se obrazac fitosanitarnog certifikata iz Priloga 11. ovoga Pravilnika, u kojemu tekst u rubrici br. 10. glasi:

»10. Ovime se potvrđuje da su opisano bilje ili biljni proizvodi pregledani u skladu s odgovarajućim postupcima, da se smatra da nisu zaraženi karantenskim štetnim organizmima, a praktično ni drugim opasnim štetnim organizmima i da se smatra da udovoljavaju važećim fitosanitarnim propisima zemlje uvoznice.«

(2) Do 31. prosinca 2006. primjenjuje se obrazac fitosanitarnoga certifikata za reeksport iz Priloga 12. ovoga Pravilnika, u kojemu tekst u rubrici br. 10. glasi:

»10. Ovime se potvrđuje:

– da su navedeno bilje ili biljni proizvodi uvezeni u HRVATSKU (zemlju reeksporta) iz............... (zemlje podrijetla), pri čemu ih je pratio fitosanitarni certifikat br................, čiji je:

* izvornik, ovjerena preslika priložena ovom certifikatu,

– da su * pakirani u prepakirani u izvornoj ambalaži novu ambalažu,

– da se na temelju * izvornog fitosanitarnog certifikata i dodatnog pregleda smatra da udovoljavaju važećim fitosanitarnim zahtjevima zemlje uvoznice i

– da tijekom skladištenja u HRVATSKOJ (zemlji reeksporta) pošiljka nije bila izložena opasnosti od zaraze ili infekcije.

*Upisati križić u odgovarajući kvadratić«.

Praćenje zdravstvenoga stanja bilja namijenjenog sadnji, kod krajnjega korisnika

Članak 35.

(1) Praćenje zdravstvenoga stanja sadnog materijala, a koje je započeto prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, nastavit će se u skladu s odredbama članaka 24. do 26. ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe svih članaka ovoga Pravilnika koje se odnose na praćenje zdravstvenoga stanja sadnoga materijala prestaju se primjenjivati na dan pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Uvjeti za obavljanje dezinfekcije i dezinsekcije

Članak 36.

Do početka primjene odredaba Zakona o biljnom zdravstvu i Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, pravne ili fizičke osobe koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 19. Zakona o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 10/94, 19/94 i 117/03).

Naputci za obavljanje fitosanitarnog pregleda

Članak 37.

(1) Fitosanitarni inspektori obvezni su pri obavljanju fitosanitarnog pregleda, uz odredbe ovoga Pravilnika, primjenjivati i naput­ke koje donosi Ministarstvo.

(2) Naputci iz stavka 1. ovoga članka dio su priručnika za fitosanitarne inspektore.

Propisi koji prestaju važiti

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaju važiti:

1. Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu preko državne granice (»Narodne novine«, br. 22/04, 25/04, 60/04, 101/04 i 67/05), osim članka 24. i 25. toga Pravilnika te svih drugih odredaba toga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na sredstva za zaštitu bilja, a koji ostaju na snazi do donošenja novih propisa,

2. Naredba o uvjetima za stavljanje u promet plodova i drveta pitomoga kestena zaraženih rakom kestenove kore (»Narodne novine«, br. 53/91),

3. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku, provoza i provoza s pretovarom preko teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži – Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. iz Republike Makedonije, Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije (»Narodne novine«, br. 102/97),

4. Liste karantenski i ekonomski štetnih biljnih bolesti i štetnika (»Narodne novine«, br. 53/91),

5. Liste karantenskih štetočinja bilja (»Narodne novine«, br. 33/01, 118/01, 96/02 i 51/04).

Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 39.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Odredbe koje se odnose na posebne fitosanitarne zahtjeve navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku I., točki 2. primjenjuju se od 1. siječnja 2007.

(3) Odredbe koje se odnose na posebne fitosanitarne zahtjeve navedene u Popisu IV., dijelu A, odjeljku II. primjenjuju se od 1. siječnja 2008.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na zaštićena područja primjenjuju se od dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/06-01/63

Urbroj: 525-01-06-1

Zagreb, 14. lipnja 2006.

Ministar

poljoprivrede, šumarstva

i vodnoga gospodarstva

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət