Ana səhifə

Nimekirja koostamisest loe: Aqua a seletus


Yüklə 442 Kb.
səhifə9/9
tarix27.06.2016
ölçüsü442 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1990
Novod, N.; Kink, H., =koostaja//sektori juhataja. TA Geoloogia Instituut. Vee kasutamine ja kaitse Pühajärve vesikonnas 1990.a. 61+56+2 lk,joon. 1990.
Pühajärve valgala maaparandus, reostuskoormus, kaevude andmed.

A-1990-1.


veekasutuskava/reostuskoormus.
Otsa, E., =proj.peainsener ja koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Paunküla Internaatkodu biopuhasti töö efektiivsuse uurimine. 14 lk. 1990.
A-1990-2.
reostuskoormus/reoveepuhasti.
Eesti Maaparandusprojekt. Eesti vee- ja kanalisatsioonimajanduse arengu kompleksne sihtprogramm aastaiks 1990...2005. 132+1 lk,joon. 1990.
Koostatud Ministrite Nõukogude ülesandel (29.mai 1989.a. istungi protokol). Joonisel arvutuslik veekvaliteet BHT5 järgi.
A-1990-3.
programm/veemajandus.
Järvet, A., =vastutav täitja. =Looduskasutuse Infokeskuse Tartu os. Võrtsjärve reostuskoormuse määramine. 45 lk. 1990.
Sisaldab mitmesuguseid uuringuid peale Võrtsjärve reostuskoormuse: Emajõe vee omadused, Peipsi vesikonna jõgede veekvaliteet, kalakasvatuse sobivus, Peipsi veemajanduse andmebaasi ettevalmistustööd.
A-1990-4.
jõgi/seisund/andmebaas/reostuskoormus.
Reap, A.; Heinpalu, J.; Türk, K.; Pachel, H.; Timofejeva, M., =autor//proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema 2-oi i 3ei zonõ sanitarnoi ohranõ vodozabora na reke Narva. 104+2 lk,joon. 1990.
A-1990-5.
veekaitse/veevarustus/juhtimine.
Heinpalu, J.; Türk, K.; Pachel, H.; Pachel, K.; Timofejeva, M.; Leinola, S.; T.Raia.; Savitkaja, L., =autor//os.juhataja//koostajad//kaks konsultanti. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema kompleksnogo ispolzovanija i ohranõ vodnõh resursov SSSR na period do 2010 goda. Estonia. Osnovnõje položenija. 68+2 lk,joon. 1990.
Uus variant seoses turumajanduse suunas minemisega ja keskkonnakaitse liiduvabariikide kompetensi minemisega.
A-1990-6.
veekaitse/veevarustus/veekasutuskava.
Otsa, E., =proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Antropogeense mõju määramine keskkonnale. 11 lk. 1990.
A-1990-7.
analüüs/interkalibreerimine.
Otsa, E.; Õunapuu, A.; Tammeväli, J., =proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Heit- ja pinnavee keemiliste näitajate vabariiklik interkalibreerimine. 35 lk. 1990.
A-1990-8.
interkalibreerimine.
Otsa, E.; Jürma, T., =proj.peainsener//komplekteerija. =Eesti Maaparandusprojekt. Endla riikliku looduskaitseala veekvaliteedi uuringud. 18 lk. 1990.
A-1990-9.
seisund.
Otsa, E.; Jürma, T., =proj.peainsener//komplekteerija. =Eesti Maaparandusprojekt. Veeproovide analüüsid. 27 lk. 1990.
Põltsamaa ja Jõgeva heitvee uurimine.
A-1990-10.
veeproov.
Otsa, E.; Takalai, M., =proj.peainsener//komplekteerija. =Eesti Maaparandusprojekt. Tapa linna ümbruse naftareostuse ulatuse ja mahu määramine. 12+2 lk,joon. 1990.
Kevadel ilmnes ulatuslik õlireostus kõrge põhjavee tõttu. Geoloogiline profiil reostunud alast.
A-1990-11.
nafta/põhjavesi/reostus.
Otsa, E.; Kuusik, A., =proj.peainsener//komplekteerija. =Eesti Maaparandusprojekt. Keskkonna seisundi uuringud Tallinna linna piires. 42+2 lk,joon. 1990.
Valitud väljalaskmete uurimine.
A-1990-12.
reostuskoormus.
Otsa, E., =proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Keskkonna seisundi uuringud Tallinna linna piires. Maardu järve monitooring. 32 lk. 1990.
A-1990-13.
reostuskoormus.
Otsa, E. Taklai ,M, =proj.peainsener//komplekteerija. =Eesti Maaparandusprojekt. Keskkonna seisundi uuringud Tallinna linna piires. Pirita jõe monitooring. 32 lk. 1990.
A-1990-14.
reostuskoormus.
Otsa, E., =proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Gaasiliste heitmete proovide võtmine keemiliseks analüüsiks. 23 lk. 1990.
A-1990-15.
õhuanalüüs.
Metsur, M., =autor ja os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Salvkaevude rajamisvõimaluste uurimine Võru ja Põlva maakonnas. 20+2 lk,joon. 1990.
A-1990-16.
hüdrogeoloogia.
Kink, H.; Lust, E.; Metslang, T., =sektori juh.//teostajad. =TA Geoloogia Instituut. Vee seisundi kompleksne ökoloogiline hinnang kaitsealadel (lepinguline töö). 99+32 lk. 1990.
A-1990-17.
hüdrogeoloogia.
Paal, L., =vastutav täitja. =TTÜ. Töötada välja veekogude vee kvaliteedi ja prognoosi automatiseeritud süsteemid. 100 lk. 1990.
Jõgede vee kvaliteedi automatiseeritud kontrolli- ja prognoosimudel.
A-1990-18.
veekvaliteet/seisund/mudel.
Kala, E. =TK Eesti Geoloogia Harju Geoloogilise kaardistmise töökond. Maardu vanade karjääride geoloogilis-hüdrogeoloogilised uuringud projektile "Roheline Maardu". 13 . 1990.
Maaparandusprojekti tellimus.
A-1990-19.
hüdrogeoloogia/Maardu/karjäär.

Vesiloo, P.; Reinsalu, E., =täitja//labori juhataja. TTÜ Mäenduslaboratoorium. Põhinõuded põlevkivikaevandamise tehnoloogiale lähtuvalt vajadusest parandada keskkonna seisundit. Olukorra hinnang. Aruanne. 22 lk. 1990.


A-1990-20.
põlevkivi/kaevandamine/kaevandusvesi.
Tanner, R., =vastutav täitja. =Läänemere Kalamajanduse TUI Tallinna osakond. Fenoolsete ühendite analüüsimetoodika täiustamine veeproovides. Lepingulise töö nr.12 20.aprill 1990.a. vahearuanne. 13 lk. 1990 Apr.
A-1990-21.
veeanalüüs/fenoolid.
Tanner, R., =vastutav täitja. =Läänemere Kalamajanduse TUI Tallinna osakond. Fenoolsete ühendite (sh resortsiinide) analüüs veeproovides (sh Peipsi-Pihkva järves ja sinna põhjast-loodest voolavates jõgedes). Lepinguliste tööde nr. 5 ja 12 lõpparuanne. 14 lk. 1990.
A-1990-22.
veeanalüüs/fenoolid/Peipsi.
Eesti Projekt; Commercial Centre INREKO; OY Vesi-Hydro AB. Sewage Treatment Plants in the Towns and Settlements of Estonia. Present situation. Part II. 76 lk. 1990 Aug.
A-1990-23.
kanalisatsioon/reoveepuhasti.
Läga. Dokumente sõnnikust 1982-1990. 1982.
Kirjavahetus, kontrollaktid, määrused sõnniku ja eriti seafarmide kohta. Ajakirjade artikleid.
A-1990-24.
läga/põllumajandus/sõnnik.
Reap, A., =koguja. Fosforiidisõjaaegseid ajalehe väljalõikeid.
A-1990-25.
Eesti vee- ja kanalisatsioonimajanduse arengu kompleksne sihtprogramm aastaiks 1990-2005. Eesti Riiklik Kommunaalamet. Tallinn 1990

35 autorit paljudest asutustest ja instituutidest: Ebrus I., Eeltee E., Eipre A., Gutmann E.,Heinpalu J., Jaani A., Joala U., Kaljurand I., Kell Ü., Kiiv S., Koljal J., Kubjas U., Kull T., Leetsar J., Leinola S., Lenk E., Ligi J., Linros A., Luhtein O., Luukas A., Lääne A., Maastik A., Paal L., Paap Ü., Pachel H., Põldema M., Päro P., Raia A., Raia T., Suuressaar L., Tiiter K., Tomperk M., Türk K., Vaikla T., Viigand A.

Koostatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu ülesandel (29.mail 1989.a istungi protokoll nr 12) Eesti NSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumi, hiljem Eesti Riikliku Kommunaalameti, tellimisel Riiklikus Projekteerimise ja Uurimisinstituudis “Eesti Maaparandusprojekt”. 131 lk+joonis Jõgede arvutuslik veekvaliteet BHT5 järgi.

A-1990-26.


1991
Reap, A.; Türk, K.; Kask, R.; Vilu, H., =autor//proj.peainsener//kaasautorid. Eesti Maaparandusprojekt. Tallinna keskkonnakaitse seisundi infobaasi loomine. II osa. Mereäärse piirkonna keskkonnakaitselise suunitlusega skeem (Miidurannast Paljassaareni). 117 lk. 1991.
Tallinna lahe seisund, reostuse levik süvalasust. Rannaala seisund, maakasutus.
A-1991-1.
andmebaas/seisund/meri/hüdroloogia/reostuskoormus.
Velner, H.; Toompuu, A., =suuna juhendaja/vastutav täitja. =TTÜ. Helsinki Komisjoni Läänemere keskkonnamonitooringu programmi täitmine. 115 lk. 1991.
Keskkonnaministeeriumi tellimus. Kolm osa: 1. rannikumere vee seisund aastail 1980-1989. 2.Euroopa õhusaaste kauglevi EMEP ja Helcomi õhusaaste ja õhust tuleneva saastekoormuse monitooringu programmidest. 3. Õhu gaasilise saaste statistilise struktuuri põhielemendid ja õhusaaste monitooringusüsteemi optimeerimise alused.
A-1991-2.
Läänemeri/Helkom/rannikumeri/õhusaaste/kauglevi/seire.
Kitsing, R.; Raadla, K.; Trei, O., =autor//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Pirita jõe ekspluatatsiooni ja sanitaarsete tingimuste parandamise projekt. 49+6 lk,joon. 1991.
Jõe kallaste deformatsiooni uurimine ja kindlustustööde mahu määramine Paunkülast Vaskjalani.
A-1991-3.
veekasutuskava/santsoon.
Heinpalu, J.; Türk, K.; Alton, H.; Ebrus, I.; Kaljumäe, J.; Kaljurand, I.; Maastik, A.; Mugra, T. [jt], =autor//os.juhataja//kaasautorid//osavõtjad 18 nime. Eesti Maaparandusprojekt. Eesti veeressursside kasutamise ja kaitse olukord ning perspektiivsed abinõud rahvamajanduse veega varustamiseks ning veekogude kaitseks. Eesti Vabariigi Veeseaduse eelnõu. 21 lk. 1991.
A-1991-5.
veeseadus.
Timofejeva, M.; Türk, K.; Joala, U., =autor//os.juhataja//proj.peainsener. Eesti Maaparandusprojekt. Ülevaade Eestis kujuneva heitvee ja selle puhastamise kohta. 18 lk. 1991.
Heitvee andmed 1989.a 2TII andmeil. 99 puhasti projekteeritud jõudluse ja tegeliku koormuse võrdlus.
A-1991-6.
reoveepuhasti.
Männik, R.; Türk, K.; Kask, R., =autor//os.juhataja//proj.peainsener. Eesti Maaparandusprojekt. Jõesängi veeläbilaskevõime ja parandatud maade kuivendusintensiivsuse suurendamise võimaluste ning sellega kaasneva veekvaliteedi muutuste uurimine. 42 lk. 1991.
Velise, Enge ja Nurtu uurimine.
A-1991-7.
jõesäng/vooluhulk/hüdroloogia.
Erikson, V.; Türk, K.; Kask, R.; Soots, M.; Timofejeva, M., =autor ja proj.peainsener//os.juhataja//kaasautorid. Eesti Maaparandusprojekt. Eesti jõgede hüdroloogiliste näitajate andmepanga loomine. 23 lk. 1991.
Minimaalse äravoolu arvutusmeetodite analüüs. Arukaevu meetod parim, kuid eeldab pikemajalisi mõõtmisi, mis on aeganõudev ja kallis. Määrati mullastikukaardi järgi erinevate niiskusesisalduse ja lõimisega pinnase osakaal ja selle kaudu miinimumäravool.
A-1991-8.
miinimum/hüdroloogia.
Kask, R.; Türk, K.; Reap, A.; Pachel, K.; Timofejeva, M.; Soots, M., =autor ja proj.peainsener//os.juhataja//osalejad. Eesti Maaparandusprojekt. Veemajanduse andmepanga moodustamine. I etapp. Veemajanduslik informatsioon magnetkandjatel. 22 lk. 1991.
Küsitleti asutusi, kellel võis olla veeandmebaas. Sama töö esineb veeameti nime all.
A-1991-9.
hüdroloogia/andmepank.
Pachel, K.; Türk, K., =autor//os.juhataja. Eesti Maaparandusprojekt. Veemajanduse andmepanga moodustamine. I etapp. Viljandi maakonna vooluveekogude arvutuslik veekvaliteet. 66+1 lk,joon. 1991.
Keskkonnaministeeriumi tellimus. Eesmärgiks oli luua mudel veekvaliteedi arvutamiseks Lotuse abil.
A-1991-10.
hüdroloogia/andmepank/veekvaliteet/mudel.
Otsa, E.; Jürma, T., =os.juhataja//komplekteerija. Eesti Maaparandusprojekt Keskkonnauuringute labor. Kolhoos "Kalevipoeg" reostusobjektide uurimine. lk,joon. 1991.
Kihlevere asula.
A-1991-11.
reoveepuhasti.
Metsur, M.; Krapiva, A., =os.juhataja//koostaja. Eesti Maaparandusprojekt. Pinna- ja põhjavee taastumine ja vajalikud melioratsioonitööd põlevkivi karjääride rekultiveeritavatel aladel. 31 lk. 1991.
A-1991-12.
põlevkivi/karjäär/rekultiveerimine.
Metsur, M.; Taklai, M.; Kuusik, A., =proj.peainsener//autorid. Eesti Maaparandusprojekt. Tootmisettevõtte "TERG" heitvete vooluhulga ja reostuskoormuse mõõtmine (Haabneeme). 10 lk. 1991.
A-1991-13.
reostuskoormus.
Otsa, E.; Õunapuu, A., =direktor//täitja. Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Heit- ja pinnavee keemiliste näitajate vabariiklik interkalibreerimine. 18 lk. 1991.
A-1991-14.
interkalibreerimine/veeanalüüs.
Otsa, E., =direktor. Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Riikliku monitooringu teostamine ja temaatilised uuringud keskkonnaseisundi uurimiseks. 23 lk. 1991.
A-1991-15.
seisund/seire.
Tallinna veehaardesüsteemi pinnaveeallikate ja reostuspunktide komplekse monitooringu juhend. 1991.

Kooskõlastatud Eesti Maaparandusprojekti Keskkonnauuringute osakonnas, Harju ja Järva Maakonna Valitsustes. Kinnitatud Eesti Riikllikus Veeametis, Tallinna Linnavalitsuses, samuti Eesti Vabariigi peasanitaararst, Kommunaalameti peadirektor.

A 1991 16.

seire/Tallinn/.


Loigu, E.; Blinova, I., =vastutav täitja//täitja. =TTÜ. Eesti jõgede tüpiseerimine (vee kvaliteedi alusel) ja ökoloogiliste normide väljatöötamine. I etapi vahearuanne. 29 lk. 1991.
A-1991-17.
Läänemeri/Helkom/rannikumeri/õhusaaste/kauglevi/seire.
Pachel, H.; Pachel, K., =projekti peainsener//autor. Osa võtnud:A.Lääne TTÜ Veekaitselabori juhtiv teadur, a.Eipre PI-EST Uurimistööde osak. juhataja. Veekogudesse juhitavate reoainete lubatavate koguste TM normeerimine. RPUI Eesti Maaparandusprojekt. Töö nr 00049901. Tallinn 1991. 41 lk.

A-1991-18Eri maade võrdlus, strateegia, HELCOMI nõuded, keskkonnaohtlikud ained, heitvee puhastamine
1992
Pachel, H.; Türk, K.; Vilu, H., =proj.peainsener//os.juhataja//täitja. =Eesti Maaparandusprojekt. Rakvere PTÜ veekaitseskeem. 22 lk. 1992.
Lämmastikühendite ringkäik, reostuskaitstus ja reostuskolded. Nõuded majandustegevusele.
A-1992-1.
veekaitseskeem/veekasutuskava.
Pachel, H.; Türk, K.; Vilu, H., =proj.peainsener//os.juhataja//täitja. =Eesti Maaparandusprojekt. Rakvere PTÜ veekaitseskeem. Lisad. 6 tk. 1992.
A-1992-2.
veekaitseskeem/veekasutuskava.
Matt, O.; Pachel, H.; Türk, K.; Linnamägi, A.; Vilu, H., =autor//proj.peainsener//os.juhataja//täitjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Sinimäe valla veekaitseskeem. 1992.
A-1992-3.
veekaitseskeem/veekasutuskava.
Matt, O.; Pachel, H.; Türk, K.; Linnamägi, A.; Vilu, H., =autor//proj.peainsener//os.juhataja//täitjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Sinimäe valla veekaitseskeem. Graafiline lisa 8 joon. 1992.
A-1992-4.
veekaitseskeem/veekasutuskava.
Matt, O.; Pachel, H.; Türk, K.; Linnamägi, A.; Vilu, H., =autor//proj.peainsener//os.juhataja//täitjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Maidla valla veekaitseskeem. 86 lk. 1992.
A-1992-5.
veekaitseskeem/veekasutuskava.
Matt, O.; Pachel, H.; Türk, K.; Linnamägi, A.; Vilu, H., =autor//proj.peainsener//os.juhataja//täitjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Maidla valla veekaitseskeem. Graafiline lisa. 8 joon. 1992.
A-1992-5a
veekaitseskeem/veekasutuskava.
Kitsing, R.; Raadla, K., =autor//proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Harku järve valgla keskkonnakaitseliste kompleksabinõude skeem. 14+3 lk,joon. 1992.
Potentsiaalsete reostuskollete selgitamine, soovitused nende mõju vähendamiseks. Suuremate tööde maksumuse arvutamine.
A-1992-6.
veekasutuskava/järv/Harku.
Kink, H.; Lust, E.; Metslang, T.; Novod, N.; Karro, E.; Vassiltsenko, T., =sektori juh.//teostajad. =TA Geoloogia Instituut. Vee seisundi kompleksne ökoloogiline hinnang kaitsealadel (lepinguline töö). 122+41 lk. 1992.
A-1992-7.
hüdrogeoloogia.
Männik, R.; Türk, K.; Kask, R.; Joala, U., =autor//os.juhataja//proj.peainsener//kaasautor. Eesti Maaparandusprojekt. Eesvoolude-jõgede täiskasvamise mõju hindamine kuivendatud maade hüdromelioratiivsele seisundile vabariigis. I etapp. 16 lk. 1992.
Eesvoolude-jõgede täiskasvamise mõju uurimise juhend.
A-1992-8.
hüdroloogia/maaparandus/juhend.
Heinpalu, J.; Türk, K.; Pachel, H.; Männik, R.; Pachel, K.; Loigu, E., =autor//os.juhataja//proj.peainsener//kaasautorid//konsultant. Eesti Maaparandusprojekt. Masinarvutussüsteem "Lääne-Viru maakonna punktreostusallikate mõju eesvooludele ja veekaitseabinõude projekteerimine lähtudes Soome lahe kaitse nõuetest. II etapp. 84 lk. 1992.
Lisana ülevaade Toolse fosforiidimaardla veemajandusprobleemide uurimistest.
A-1992-9.
veekvaliteet/mudel/fosforiit/Toolse.
Metsur, M.; Krapiva, A., =os.juhataja//koostaja. Eesti Maaparandusprojekt. Vostanovlenije urovnei poverhnostnõh i gruntovõh vod na rekultivirovannõh poljah slantsevõh karjerov i neobhodimõje meliorativnõje rabotõ. Inženerno-geologitšeski otšjot. 22 lk. 1992.
A-1992-10.
põlevkivi/karjäär/rekultiveerimine.
Lääne, A.; Merisaar, M.; Lode, H.; Leisk, Ü.; Sumberg, H., =vastutav täitja//teostajad//infoloog. TTÜ. Läänemere keskkonnakaitse komisjoni tehnoloogiakomitee nõuete täitmine. 234 lk. 1992.
A-1992-11.
helkom.
Rakendusteaduse ja Tehnika AS. Eesti-Taani ühisuurimistöö "Transfer of Technology for Investigations of Receiving Waters to Estonia". Eesti poole 1992. a III kv aruanne. Muuga ja Tallinna lahtedesse juhitavate heitvete vajaliku puhastusastme määramine lähtudes lahtede keskkonnast ja ökoloogiast. 130 lk. 1992.
Keskkonnaministeeriumi tellimus.
A-1992-12.
reostuskoormus/mudel.
Maastik, A.; Tõnisberg, E.; Põldemaa, M.; Gross, M.; Timmusk, T.; Tamm, V.; Raig, V.; Liiv, H.; Haldre, H.; Sults, Ü., =koostaja//autorid. Eesti Põllumajandusülikooli Veemajanduse kateeder. Veeteatmik (kahes köites). 680 lk. 1992.
Keskkonnaministeeriumi veeameti tellimus. Ülevaade peamiselt põllumajandusse puutuvatest veeprobleemidest.
A-1992-13.
veeteatmik/veemajandus.
Ott, I., =juhataja. =TA ZBI Võrtsjärve limnoloogiajaam. 12 Eesti väikejärve, Peipsi ja Võrtsjärve hüdrobioloogiline seire 1992.a. 123 lk. 1992.
A-1992-14.
hüdrobioloogia/Peipsi/Võrtsjärv.
Heinpalu, J.; Männik, R.; Sild, H.; Soots, M., =autor//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Kaitset vajavate järvede valgalade skeemid. Tartumaa. 10+1 lk. 1992.
Joonised puuduvad.
A-1992-15.
järv/looduskaitse.
Heinpalu, J.; Türk, K.; Männik, R.; Sild, H.; Soots, M., =autor//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Kaitset vajavate järvede valgalade skeemid. Põlvamaa. 17+8 lk,joon. 1992.
A-1992-16.
järv/looduskaitse.
Heinpalu, J.; Türk, K.; Männik, R.; Sild, H.; Soots, M., =autor//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Kaitset vajavate järvede valgalade skeemid. Lääne-Virumaa. 13+3 lk,joon. 1992.
A-1992-17.
järv/looduskaitse.
Matt, O.; Türk, K.; Pachel, H., =autor//os.juhataja//proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Maidla valla keskkonnakaitseliste abinõude analüüs. 9+5 lk,joon. 1992.
A-1992-18.
veekaitseskeem/veekasutuskava.
Suurkask, V.; Säärekõnno =autorid. =Tallinna Tehnikaülikool. Tootmistehnoloogiast tuleneva reostuse uurimine. Vahearuanne nr 1. Eesti Põlevkivisoojuselektrijaamade tehnoloogiliste vete reostuse kindlaksmääramine. 45 lk. 1992

Elektrijaamade iseloomustus, tuhaärastamine, ettepanekud, mõõtmistulemused. 2 fotot, 6 skeemi.

A-1992-20

põlevkivi/elektrijaam/Narva veehoidla


Rakendusteaduse ja Tehnika AS. Lepingulise uurimistöö “Muuga ja Tallinna lahtedesse juhitavate heitvete vajaliku puhastusastme määramine lähtudes lahtede keskkonnast ja ökoloogiast. 1992.a. II kv aruanne. Tellija Keskkonnaministeerium. Tallinn 1992, 69 lk, ingl.keeles. Applied Science and Engineering Ltd. Data of 1992 April field study and pollution load on the Tallinn Bay.

Veeanalüüside andmed.

A-1992-21
Läänemere reostuskoormuse hinnang 1990.a mõõtmistulemuste põhjal.

TO juhataja O.Paulus, suuna juhendaja H.Velner, vastutav täitja A.Lääne. Töö teostajad Ü.Leisk, M.Merisaar, T.Kriis, E.Lode. Tallinn 1992, marts. 75 lkA-1992-22

1993
Heinpalu, J.; Reitalu, I.; Sild, H.; Soots, M. jt., =autor//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Kaitset vajavate järvede valgalade skeemid. 102 lk. 1993.
Keskkonnaministeeriumi tellimus. 56 järve.
A-1993-1.
järv/looduskaitse.
Heinpalu, J.; Reitalu, I.; Sild, H.; Soots, M. jt., =autor//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Kaitset vajavate järvede valgalade skeemid. Läänemaa. 4+1 lk,joon. 1993.
A-1993-2.
järv/looduskaitse.
Heinpalu, J.; Reitalu, I.; Sild, H.; Soots, M. jt., =autor//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Kaitset vajavate järvede valgalade skeemid. Pärnumaa. 4+1 lk,joon. 1993.
A-1993-3.
järv/looduskaitse.
Heinpalu, J.; Reitalu, I.; Sild, H.; Soots, M. jt., =autor//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Kaitset vajavate järvede valgalade skeemid. Saaremaa. 4+2 lk,joon. 1993.
A-1993-4.
järv/looduskaitse.
Heinpalu, J.; Reitalu, I.; Sild, H.; Soots, M. jt., =autor//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Kaitset vajavate järvede valgalade skeemid. Valgamaa. 20+11 lk,joon. 1993.
A-1993-5.
järv/looduskaitse.
Eller, E.; Metsur, M.; Riige, S.; Taklai, M., =koostajad. =Maves. Kärdla linna reostusest põlevkiviõlidega. 3+1 lk,joon. 1993.
Reostuse levik esitatud 1:1000 kaardil.
A-1993-6.
põhjavesi/reostus.
Reap, A.; Linnamägi, A.; Veskimäe, O.; Türk, K., =koostajad. =KM Info- ja Tehnokeskus. Riigi Veekataster. Jõgede vooluhulkade andmebaas.
A-1993-7.
hüdroloogia/andmebaas.
Riige, S.; Metsur, M., =koostaja//os.juh. =AS Maves. Kaevuvee kvaliteet Põltsamaa piirkonnas. 19 lk. 1993.
A-1993-8.
põhjavesi/veevarustus.
Heinpalu, J.; Reitalu, I.; Sild, H.; Soots, M. jt., =autor//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Kaitset vajavate järvede valgalade skeemid. Võrumaa
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət