Ana səhifə

Nezāļu floras dinamika


Yüklə 141 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü141 Kb.
Nezāļu floras dinamika
Nezāļu flora un tās sastāvs ir ne vien laikmetam raksturīgas zemes izmantošanas indikators, bet arī katras valsts un reģiona genofonda nozīmīga daļa. Nezāļu augu sabiedrības pieder t.s. agroveģetācijai, ir viens no sinantropās veģetācijas veidiem un kas spontāni veidojas cilvēka iekoptās vietās – tīrumos un dārzos. Nezāļu augu sabiedrības sauc par segetālo veģetāciju.

Kopš zemkopības sākuma t.s. nezāles bijušas cilvēka audzēto kultūraugu pastāvīgas pavadones un Latvijas teritorijā bijušas sastopamas jau kopš agrā dzelzs laikmeta mūsu ēras sākumā. Tomēr nezāļu sugu sastāvs apmēram divtūkstoš gadu laikā ir būtiski mainījies, mainoties gan kultūraugiem, gan to audzēšanas tradīcijām un zemes izmantošanas intensitātei. Lauksaimniecības intensivizācijas dēļ nezāļu augu sabiedrībās samazinās sugu skaits un mainās to sastāvs. Līdz ar zemju plašu meliorāciju un augsnes ielabošanu izzudušas vai uz izzušanas robežas nonākušās mitrumu un skābas augsnes mīlošas augu sugas, bet palielināts to sugu īpatsvars, kas sastopamas barības vielām bagātās un sablīvētās augsnēs.

Senākās nezāles Latvijas florā varētu būt arī mūsdienās bieži sastopamās baltā balanda Chenopodium album, baltā spulgotne Melandrium album un ķeraiņu madara Galium aparine, kā arī mūsdienās gandrīz izzudušās rudzu lāčauza Bromus secalinus, vējauza Avena fatua un linu idra Camelina alyssum. Daļa šo augu sākotnēji, domājams, bijuši pārtikas augi, ko cilvēks sāka izsēt un pavairot, bet vēlāk daļa agrāko pārtikas augu sāka ieviesties kultūraugu sējumos. Turpretī par vairākām mūsdienās bieži sastopamām nezāļu sugām nav senu arheoloģisku liecību, tātad tās Latvijas teritorijā parādījušās tikai viduslaikos vai vēlāk, piemēram, plaši izplatītā tīrumu zvēre Sinapis arvensis un tīruma pērkone Raphanus raphanistrum, kā arī vairs ne ļoti bieži sastopamā zilā rudzupuķe Centarium cyanus.

Seno nezāļu sugu izzušanu sekmējušas zemes apsaimniekošanas sistēmas izmaiņas dažādos laikos, jo īpaši mūsdienu lauksaimniecības intensifikācija – sēklu materiāla tīrīšana un herbicīdu lietošana, bagātīga mēslojuma, t.sk. minerālmēslu lietošana un intensīva augsnes apstrāde, kas sekmē arī nezāļu floras homogenizāciju un tikai izturīgāko, konkurētspējīgāko sugu izdzīvošanu.

Pēdējos gadu desmitos izzudušas vai uz izzušanas robežas nonākušas samērā daudz agrāk plaši izplatītu un grūti apkarojamu nezāļu sugu, piemēram, lauku kokalis Agrostemma githago, linu idra Camelina alyssum, lauka skrēteliņš Aphanes arvensis, kas vairākās Eiropas valstīs ierakstīti Sarkanajās grāmatās. Latvijā lauku kokalis vēl 20.gs. 20. un 30. gados bija samērā plaši izplatīts kviešu tīrumos. Līdzīgi izzudis arī lauka skrēteliņš un citas agrāk bieži sastopamās nezāļu sugas, kas gadsimtiem ilgi bija cilvēka darbības „līdzdalībnieces”. Piemēram, linu idra ir nezāle, kas izselekcionēta ilgstošas zemkopības rezultātā. Šīs sugas priekštece ir sējas idra Camelina sativa, kas ir senākais eļļasaugs Austrumeiropā un Centrāleiropā. Sējas idra Latvijas teritorijā audzēta kā kultūraugs līdz par vēlajam dzelzs laikmetam, bet vēlāk ieviesusies linu sējumos kā nezāle. Senās idras sēklas bija sīkas, taču laika gaitā, linu tīrīšanas procesā, metot ar liekšķeri, tika izselekcionēta lielsēklainā sējas idra – veiksmīga nezāle, ko ļoti līdzīgā sēklu izmēra un masas dēļ gandrīz nevarēja atdalīt no linu sēklām un izskaust no sējumiem. Bet mūsdienās tā no linu laukiem izzudusi.

20. gs beigās un 21. gs. sākumā par retām kļuvušas arī vēl nesen samērā bieži sastopamas tīrumu nezāles, piemēram, tīruma pūtele Filago arvensis, tīruma zilausis Consolida regalis, rudzu lāčauza Bromus secalinus u.c.


Saites

Vimba E. 2004. Arī nezāles ir aizsargājamas.
Literatūra

Kabucis I. 1998. Segetālā veģetācija. Enciklopēdija Latvijas daba 5, 68.-69.lpp.

Rasiņš A. 1991. Pirms ieviest jaunu sugu – iepazīsimies! Dabas un vēstures kalendārs 1992. gada. Zinātne, Rīga, 149.-152.lpp.

Rasiņš A., Tauriņa M. 1968. Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu un etnogrāfu 1967. gada pētījumu rezultātiem. Zinātne, Rīga, 31.-35.lpp.

Rasiņš A., Tauriņa M. 1983. Pārskats par Latvijas PSR arheoloģiskajos izrakumos konstatētajām kultūraugu un nezāļu sēklām. Arheoloģija un etnogrāfija XIV. Apcerējumi par viduslaiku pilīm Latvijas PSR teritorijā. Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, Vēstures institūts, Rīga, 152.-174.lpp.

Vimba E. 1998. Nezāles Sarkanajā grāmatā. Dabas un vēstures kalendārs ’99. Zinātne, Rīga, 166.-169.lpp.Autore: A. Priede

30-03-2011

Nezāļu sugu skaita un sastāva dinamikas pētījumi labību sējumos

Nezāļu dinamikas pētījumi Latvijā aizsākti laika periodā no 1947. gada līdz 1982. gadam, kad ar šo jautājumu sāka nodarboties V.Gurskis, A.Rasiņš, M.Tauriņa u.c. toreizējā Vissavienības augu aizsardzības institūta darba ietvaros. Nezāļu ikgadējas uzskaites Latvijā Kurzemes - Zemgales novada sešu rajonu saimniecībās 1994. gadā uzsāka arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes laukkopības katedras pētnieki, kuru mērķis bija sniegt labību sējumu nezāļainības izmaiņu un to cēloņu analīzi Latvijas rietumu daļas saimniecībās pēdējo gadu laikā.


Pētījumu metodika

Sējumu nezāļainības uzskaitei Latvijas Lauksaimniecības universitātes laukkopības katedra no 1994. līdz 2001. gadam izmantoja A.Rasiņa un M.Tauriņas izstrādāto metodi, kas aprobēta iepriekšējos gados un sekmīgi izturējusi laika pārbaudi. Metodes teorētiskais pamatojums balstās uz lineāro sakarību ciešumu starp nezāļu sugas sastopamību atsevišķos lauka punktos un šīs pašas nezāles skaitu gabalos uz kvadrātmetru. Nezāļu daudzums graudaugu sējumos noteikts jūlija mēnešos, novērtējot atsevišķu nezāļu sastopamību 200 cm2 rāmītī, bet pēc tam ar tabulu palīdzību sastopamību novērtējot kā nezāļu sugu skaitu uz kvadrātmetru. Šo sējumu nezāļainības uzskaites paņēmienu pirmais aprakstīja D.Brauns, nosaucot to par punktu-kvadrātu metodi, bet A.Rasiņš šo metodi pilnveidoja un noformēja plašākai lietošanai. Vienota nezāļu uzskaites metodika ļāva salīdzināt sējumu nezāļainību piecdesmit gadu ilgā periodā.


Rezultāti
Iegūtie nezāļu uzskaites rezultāti dažādos gados ļauj izdarīt secinājumus, ka uz pilnīgas iznīkšanas robežas atrodas tādas tīruma nezāļu sugas kā lauku kokalis Agrostemma githago un rudzu lāčauza Bromus secalinus, kuras 1947. gadā bija vienas no visbiežāk sastopamajām nezālēm. Salīdzinot ar 1947. gadu, labību agrocenozēs samazinās ķeraiņu madaras Galium aparine sastopamība, bet zilās rudzupuķes Centaurea cyanus izplatība deviņdesmitajos gados ir palielinājusies.
Dominējošo nezāļu saraksts ranžētā secībā pēc skaita labību agrofitocenozēs

Kurzeme - Zemgale

Līdz 1947. gadam

1981. - 1982.g.

1996.g.

1. Viola spp.

1. Matricaria perforata Merat.

1. Elytrygia repens (L.) Nevski

2. Cirsium arvense (L) Csop.

2. Viola spp.

2. Matricaria perforata Merat.

3. Achillea millefolium L.

3. Taraxacum officinale Web. agg.

3. Viola spp.

4. Bromus secalinus L.

4. Elytrygia repens (L.) Nevski

4. Stellaria media (L.) Vill.

5. Galeopsis spp.

5. Fallopia convolvulus (L.) A Love

5. Fallopia convolvulus (L.) A Love

6. Polygonum aviculare L.

6. Chenopodium spp., Galeopsis spp.

6. Cirsium arvense (L.) Csop.

7. Centaurea cyanus L.

7. Stellaria media (L.) Vill.

7. Galium aparine L.

8.Myosotis spp.

8. Myosotis spp.

8. Polygonum spp.

9. Elytrygia repens (L.) Nevski

9. Cirsium arvense (L.) Csop.

9. Galeopsis spp., Veronica spp.

10. Chenopodium spp.,
 Capsella bursa pastoris
(L.) Medik.

10. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 
Polygonum spp.

10. Chenopodium spp.

Pēdējos 50 gados ir pieaugusi šādu nezāļu sastopamība: Veronica spp., Euphorbia helioscopia, Lapsana communis, Poa annua, Lamium purpureum, Stellaria media. No daudzgadīgām nezālēm samazinājusies Rumex acetosella un Achillea millefolium sastopamība.


Labību sējumos pēdējos gados ir pieaugusi Ranunculus spp., Artemisia vulgaris, Mentha arvensis un Stachys palustris nezāļu sastopamība. Artemisia vulgaris norāda uz zemkopības līmeņa pazemināšanos, bet Mentha arvensis un Stachys palustris ilustrē likumsakarīgas izmaiņas agrobiocenozes sastāvā, kam par pamatu ir tādu nezāļu savairošanās, kas ir izturīgas pret MCPA un glifosātu herbicīdiem. Tipisks piemērs cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā un herbicīdu pielietošanā ir Matricaria perforata nezāļu skaita pieaugums sējumos. Pieaugot nezāļu rezistencei pret herbicīdiem, kā arī spējai vienā sezonā nogatavināt vairākas paaudzes sēklas, pēdējos gados pieaug Stellaria media sastopamība. Laikā no 1994.-1998. gadam labību agrofitocenozēs dominējošā nezāle bija Elytrigia repens.Nezāļu sugu izplatības ranžētā secībā izmaiņas labību sējumos

Nezāļu sugas, to grupas

Līdz 1947. g.

1981.-1982.g.

1996.g.

Viengadīgās nezāles


Viola spp.

1

2

4,7

Bromus secalinus L.

4

-

-

Galeopsis spp.

5

6,5

10,5

Polygonum aviculare L.

7

10,5

8,5

Centaurea cianus L.

8

12

22,3

Myosotis spp.

9

8,5

17,0

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

11,5

10,5

18,7

Chenopodium spp.

11,5

6,5

12,7

Spergula arvensis L.

15

>30

>30

Fallopia convolvulus (L.) A. Love

17

5

6,8

Polygonum scabrum Moench.

18

14,5

8,5

Apera spica-venti (L.) Beauv.

22

>30

>30

Agrostemma githago L.

24

-

-

Stellaria media (L.) Vill.

25

7

5

Lamium purpureum L.

29

12

11,6

Matricaria perforata Merat.

>30

1

4,3

Galium aparine L.

>30

>30

7

Veronica spp.

>30

>30

10,7

Euphorbia helioscopia L.

>30

>30

15,7

Lapsana communis L.

-

>30

>30

Thlapsi arvense L.

>30

>30

18

Poa annua L.

>30

>30

17,7

Fumaria officinalis L.

>30

>30

>30

Matricaria discoidea DC.

>30

>30

>30

Daudzgadīgās nezāles


Cirsium arvense (L.) Csop.

2

9

5,7

Achillea millefolium L.

3

11

>30

Elytrygia repens (L.) Nevski

11

4

3,3

Rumex acetosella L.

14

14,5

>30

Sonchus arvensis L.

21

8,5

15

Equisetum arvense L.

27

13,5

20

Taraxacum officinale Web. agg.

>30

3

20,7

Tussilago farfara L.

>30

13,5

>30

Artemisia vulgaris L.

>30

>30

26,7

Ranunculus spp.

>30

>30

19,5

Potentilla spp.

>30

>30

>30

Mentha arvensis L.

>30

>30

>30

Stachys palustris L.

>30

>30

>30

Latvijas lauksaimniecībā 20. gs. 90. gados notika pārmaiņas herbicīdu lietošanas apjomos. Herbicīdu lietošanas pieaugums, labību sējumu īpatsvara palielināšanās sējumu struktūrā un zemnieku saimniecību diferencēšanās ir par cēloni tam, ka piesārņotības pakāpe ar nezālēm bijusi mazāka.Palielinoties herbicīdu lietošanas apjomiem, palielinājies to labību sējumu skaits, kur Elytrigia repens vairs nav konstatēta un tādu sējumu īpatsvars 2000. gadā jau bija 27% no kopējā lauku skaita. Vēl lielāks nezāļu skaita samazinājums bija Cirsium spp., kura 2000. gadā nav konstatēta 49% no labību sējumiem. Palielinājies to lauku skaits, kur nav konstatēta ne Elytrigia repens, ne Cirsium spp. Tādu platību skaits 2000. gadā bija 17 % no kopējā labību sējumu skaita.
Nezāļu sugu un ģints pārstāvju sastopamība vasarāju labības sējumos, % no lauku platības 2000. un 2001. gadā

N.p.
k.

Sugas nosaukums

% no lauku
 platības

1.

Viola spp.

76

2.

Fallopia convolvulus (L.) A.Love

69

3.

Elytrigia repens (L.) Nevski

63

4.

Galium aparine L.

62

5.

Lamium purpureum L.

60

6.

Stellaria media (L.) Vill.

53

7.

Cirsium spp.

53

8.

Chenopodium spp.

47

9.

Matricatia perforata Merat.

41

10.

Euphorbia helioscopia L.

41

11.

Polygonum spp.

36

12.

Fumaria officinalis L.

28

13.

Taraxacum officinale Web. agg.

26

14.

Veronica spp.

25

15.

Myosotis spp.

21

16.

Thlaspi arvense L.

20

17.

Sonchus arvensis L.

19

18.

Equisetum arvense L.

15

19.

Stachys palustris L.

13

20.

Galeopsis spp.

12

21.

Achillea millefolium L.

11

22.

Lapsana communis L.

11

23.

Artemisia vulgaris L.

10

24.

Convolvulus arvensis L.

9

25.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

9

26.

Sinapis arvensis L.

9

27.

Lycopsis arvensis L.

9

28.

Anagalis arvensis L.

8

29.

Potentilla anserina L.

7

30.

Centaurea cyanus L.

7

31.

Tussilago farfara L.

6

32.

Mentha arvensis L.

4

33.

Spergula arvensis L.

2

34.

Melilotus spp.

2

35.

Rumex acetosella L.

2

36.

Stellaria graminea L.

2

37.

Vicia tetrasperma (L.) Schreb.

2

38.

Galinsoga spp.

1


Literatūra

Lapiņš D., Bērziņš A., .Koroļova J., Sprincina A. 2002. Nezāļu skaita un sugu sastāva dinamika vasarāju labību sējumos Kurzemē un Zemgalē. Agronomijas vēstis 4: 97- 101.Anon., 1997. Latvijas Republikas nezāļu izplatība, botāniskais sastāvs, to dinamika un kaitīgums, nezāļainības ierobežošanas un apkarošanas pasākumu optimizācija. Granta Nr. 93.729 atskaite. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava, 143 lpp.
Autori: D. Lapiņš, D.Oboļeviča

2002


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət