Ana səhifə

Náboženstvo vo vzťahoch Rímskej ríše a Perzskej ríše v období christologických konfliktov


Yüklə 499.5 Kb.
səhifə8/12
tarix24.06.2016
ölçüsü499.5 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Ibéria a Lazika


Kráľovstvá Ibéria a Lazika, dnes zhruba oblasť Gruzínska, ležali v priestore medzi Arméniou a severne položenými kaukazskými priesmykmi. S južným susedom ich spájali politické a náboženské väzby ale aj spoločný osud. Obe hrali kľúčovú úlohu pri kontrole týchto priesmykov135, čo ich robilo zaujímavými pre dvoch gigantov Blízkeho východu. Iberovia i Lazovia boli obrátení na kresťanstvo spolu s Arménmi v 4. storočí136 a boli previazaní cirkevnou hierarchiou137. Rovnako ako Arsakovci, králi oboch zemí si udržiavali nezávislosť na dvoch veľmociach striedavou spoluprácou s jednou alebo s druhou stranou138. Pre Ibériu a Laziku máme doložené vnútorné frakcie stotožňujúce sa so záujmami Rímskej či Byzantskej alebo Perzskej ríše139. Rovnako ako v Arménii, aj šľachta v kaukazských kráľovstvách sa spoluprácou s veľmocami pokúšala vymaniť sa z moci iberských a lazických kráľov140.

Politika jednej i druhej veľmoci voči Ibérii a Lazike do veľkej miery zodpovedala politike voči Arménii, vrátane perzských pokusov o presadenie zoroastrizmu141, rímskej/byzantskej pragmatickej diplomacie142 a odporového hnutia obyvateľstva oboch zemí143. Počas opakovaných vojen o dve kráľovstvá sa Lazika zvyčajne nachádzala v sfére vplyvu Rímskej a Byzantskej ríše a Ibéria v rukách Peržanov. S tým súvisel i väčší odpor Iberov, ktorí podporovali odboj Arménov a  sami nimi boli podporení144. V roku 481, súčasne s povstaním Vahana Mamikonida v Perzarménii, došlo k vzbure iberského vazalského kráľa Vachtana I.145. Byzancia odmietla Ibériu podporiť146, čo viedlo, po 20 rokoch čiastočnej nezávislosti, k porážke Vachtana a opätovnému podrobeniu Ibérie Perziou. V 6. storočí sa politicko-náboženský stret presunul do Laziky, ktorej ovládnutie zadalo príčinu Druhej byzantsko-perzskej vojne147.

Primárne pramene poskytujú len málo informácii o úlohe kresťanskej cirkvi v politickom konflikte medzi kaukazskými kráľovstvami a dvoma veľmocami. V Ibérii a Lazike dochádzalo počas 5. storočia k sporom medzi zástancami ortodoxie a monofyzitizmu tak ako v Rímskej ríši, čo obe mocnosti usilujúce o kontrolu nad kaukazským regiónom využívali. Rimania podporovali ortodoxnú cirkev, zatiaľ čo Sasánovci uprednostňovali monofyzitov148. Príklon k ortodoxii v 6. storočí nakoniec upevnil väzby medzi Iberčanmi, Lazmi a Byzanciou.

Arábia

Politické postavenie Arábie medzi Rímskou a Perzskou ríšou


Postavenie oblasti, ktorú antické pramene označujú ako Arábia, v mocenských záujmoch Rimanov/Byzantíncov a Peržanov sa podstatne líšilo od situácie v Arménii, Ibérii alebo Lazike. V prvom rade, tunajšie záujmy dvoch ríš nesúviseli s teritoriálnym ovládnutím tohto územia, ktoré bolo z veľké časti vyprahnutou krajinou bez valnej hospodárskej hodnoty a bez možnosti ho obývať alebo obsadiť vojensky. Hranice medzi troma časťami arabského priestoru – oblasti spadajúcej pod vplyv západnej ríše, oblasti spadajúcej pod vplyv Sasánovcov a nezávislého územia arabských štátov a kmeňov – nespôsobovali medzi veľmocami konflikty. Naopak, Arábia hrala kľúčovú rolu v obchode s východnou Áziou a sama produkovala niektoré výrobky vyhľadávané oboma mocnosťami, takže ani jedna strana nemala záujem narušiť obchodné cesty na Arabskom polostrove a aj v obdobiach mieru sa pokúšali obe strany zmenšiť dopad arabských koristníckych útokov na obchodné karavány na minimum149. Prednosť ekonomických cieľov ríš pred politickými výrazne obmedzovala rozsah vojenských konfliktov v Arábii.

Arábia nebola nikdy spravovaná Rimanmi, Byzantíncami alebo Peržanmi, ale prostredníctvom arabských spojencov jednej alebo druhej strany, prípadne nezávislými lokálnymi kráľmi, ktorých diplomacia zahŕňala raz do jedného, raz do druhého tábora. Nepriama správa arabskej oblasti zabraňovala budovaniu napätia medzi dvoma veľmocami, takže v prípade Arábie nedochádzala k sporom podobných rozmerov ako v prípade Arménie, Laziky alebo Ibérie. Naopak, existencia viacerých, navzájom nezávislých ohnísk arabskej moci umožňovala obom veľmociam nájsť si dlhodobých spojencov a nie, tak ako v Arménii, spoliehať sa na vernosť časti cudzej, homogénnej populácie. Spojenie medzi Sasánovcami a arabským rodom Lachmidovcov a obdobné väzby medzi rímskym štátom a rodom Ghassanidovcov sa ukázali byť obojstranne výhodné. Arabskí „králi“ sa zapájali do bojov oboch mocností150, uskutočňovali plieniteľské výpravy na územie nepriateľa151 a dokázali zabezpečiť komunikáciu medzi dvoma ríšami a arabským svetom152. Spojenci boli vynechávaní z mierových zmlúv medzi Rímskou a Perzskou ríšou a mohli operovať nezávisle na dvoch mocnostiach, hoci v skutočnosti v záujmoch jednej alebo druhej strany, ako sa to stalo v prípade Druhej byzantsko-perzskej vojny153. Tým, že arabskí vazali viedli vojny aj medzi sebou, vyčerpávali čiastočne svoj vlastný potenciál, ktorým by mohli niektorého z obrov ohroziť154. Lachmidovcom a Ghassanidovcom spolupráca s niektorou z veľmocí a účasť na jej koristníckych ťaženiach získavala medzi ich súkmeňovcami prestíž, čo len posilovalo ich politický vplyv, a následne i politický vplyv oboch veľkých ríš, v arabskom svete155.

Pokiaľ možno nejako politiku Rímskej/Byzantskej a Perzskej ríše voči Arábii zhrnúť, išlo o minimalizáciu mocenskej konkurencie v oblasti zo strany Arabov a využitie ich vojenského potenciálu pre vlastné účely. V 3. storočí sa prvým krokom k tomu stalo zničenie centier arabskej nezávislosti v hraničných oblastiach medzi ríšami – Palmýry a Hatry. Mocenské vákuum, ktoré týmto vzniklo v arabskom priestore, dvaja giganti, nerozumejúci vnútorným vzťahom medzi arabskými kmeňmi, vyplnili lojálnymi vazalmi z arabského prostredia. Pomerná politická stabilita arabského regiónu dokazuje, že táto politika bola v prípade oboch mocností úspešná a dokázala znižovať ich vzájomné napätie.

Náboženstvo v Arábii


Náboženský svet Arabov pred vzostupom Islamu charakterizovala veľká rôznorodosť, synkretizmus a flexibilita. V arabských mestských štátoch sa miesili vplyvy starovekého Predného východu, egyptského a helenistického náboženstva s lokálnymi náboženskými predstavami a s žido-kresťanskou tradíciou. Arabi sa nebránili prijímaniu náboženských ideí od jednej ani druhej veľkej ríše. Pramene dokladajú, že sa medzi nimi darilo kresťanstvu všetkých smerov, a to medzi spojencami Rimanov/Byzantíncov156, Peržanov157 aj medzi nezávislými Arabmi158. Zároveň ale medzi Arabmi ešte v pomerne neskorej dobe prekvitali pohanské kulty159.

Hoci Arabom boli dosadzovaní biskupi z poverenia rímskych cisárov160, väzby, ktoré takto vznikali, neboli veľmi silné, alebo im aspoň nebol prikladaný veľký význam161. Podobne nám chýbajú záznamy o prozelytizácii zo strany perzských mágov, čo môže jednak poukazovať, že k obracaniu Arabov na zoroastrizmus dochádzalo zriedkavo, alebo, ak k nemu dochádzalo, že nešlo o proces spojený s politickým a teritoriálnym podrobením, ako v prípade Arménov, Iberov a Lazov, a teda unikalo záujmu perzských politických skupín. Ani v prípade Lachmidovcov a Ghassanidovcov nejestvoval, ako sa zdá, tlak zo strany ich spojencov na náboženskú konformitu, hoci vo výsledku Lachmidovci prijali nestoriánske kresťanstvo, ktoré korešpondovalo s väčšinovým vyznaním kresťanov v Perzii, a Ghassanidovci monofyzitizmus. Nemáme záznamy o tom, že by náboženské presvedčenie niektorej arabskej „kráľovskej“ rodiny alebo iného arabského kmeňu vyvolalo konflikt s jednou alebo druhou ríšou.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət