Ana səhifə

Navodila za pripravo ponudbe


Yüklə 1.8 Mb.
səhifə3/7
tarix24.06.2016
ölçüsü1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec__________________________________________, (naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.


Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:


Navodilo: obrazec se fotokopira za ustrezno število podizvajalcev

OBR-04/3


SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU

(Sporazum sklenjen med ponudnikom in podizvajalci, predloži ponudnik)

OBR-04/4
IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV
Gospodarski subjekt: ……………………………………………………………………………...................................

Sedež: ……………………………………………………………………………………………….......


Spodaj podpisani, zakoniti zastopnik podizvajalca izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.
Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnjih poslov:

 • če bomo podali neresnične podatke,

 • če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev, če ne bomo odpravili morebitne formalno nepopolne ponudbe, oziroma če ne bomo predložili finančnih zavarovanj posla ali kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami sklene pogodbo,

 • če bomo kršili določbe pogodb, sklenjenih v poslih na podlagi te ponube.

Izjavljam, da:

 • za ta posel ne sodelujemo v nobeni drugi ponudbi ne kot samostojni ponudnik ne kot partner pri skupnem poslu. Zavedamo se, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo označene kot nepravilne;

 • so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični - za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;

 • ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;

 • v ponudbi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni;

 • lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;

 • razpolagamo s pooblastili naročniku za pridobitev osebnih podatkov, izdanih  s strani oseb, ki so prijavljene v tem poslu in smo jih za potrebe  izvedbe predmetnega javnega naročila pripravljeni izročiti naročniku;

 • bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialano odgovornstjo potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:
 • podizvajalec in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2;

 • podizvajalec na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81.a člena ZJNVETPS;

 • podizvajalec zagotavlja, da:

  1. ni v stečajnem postopku;

  2. njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja, družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;

  3. ima na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;

  4. ima na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;

 • podizavalec zagotavlja, da:

  1. proti njemu ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave; ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja; z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju;

  2. ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

  3. ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže;

  4. pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil

 • podizvajalec je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;

 • podizvajalec ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri;

 • dajemo pooblastilo, da iz uradnih evidenc, za potrebe tega javnega razpisa, pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj nevednih pogojev;

 • soglašamo, da naročnik za delo, ki ga bomo opravili pri izvedbi predmetnega javnega naročila, plača neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi računa, ki ga naročniku izstavi glavni izvajalec;

 • soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe.

Datum: Žig: Podpis:

Navodilo: obrazec se fotokopira za ustrezno število podizvajalcev

OBR-04/5POOBLASTILO

ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Gospodarski subjekt: …………………………………………………………………………………………………..


Sedež: …………………………………………………………………………………………………...

p o o b l a š č a m o

naročnika Javni zavod Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v razpisni dokumentaciji (obr. 04/1) ter zanje priložili podatke (obr. 04/2).


To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis pod oznako JN-02/2016 za »Postavitev montažne konstrukcije za izvedbo prireditve z odrom in opremo«, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _______________, dne _______________.

Datum: Žig: Podpis:Navodilo: obrazec se fotokopira za ustrezno število podizvajalcev

OBR-05


TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IN PREDRAČUN 1. SPLOŠNI PODATKI

V dvorani centra Stožice in VIP loži stadiona Stožice v Ljubljani bo dne 10.3.2016 izvedena prireditev - Ljubljana zelena prestolnica Evrope 2016.


Za izvedbo prireditve je potrebno zagotoviti osnovno tehnično opremo: nosilno konstrukcijo za obešanje podkonstrukcij oz. uporabiti obstoječe točke vpenjanja, ki so na voljo na strešni nosilni konstrukciji dvorane. Podkonstrukcije se bodo uporabljale za obešanje svetlobnih teles, ozvočenja, LED displayev in scenografije glej skica št. 2). Postaviti bo potrebno glavni oder velikosti širina 30m, globina 15m in višina 1,2m (glej skica št. 1 in 3) in zagotoviti potrebno svetlobno opremo in ozvočenje.
Prav tako je potrebno zagotoviti dodatno tehnično opremo za spremljevalne aktivnosti na zelenem ringu in VIP loži stadiona.


 1. LOKACIJA
Lokacija prireditve

Opis lokacije

Center Stožice – dvorana

in


VIP loža stadiona Stožice


http://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Dvorana_Stozice/
http://www.sport-ljubljana.si/Center_Stozice_Stadion_Stozice/
 1. SKICE POSTAVITVE ODRA IN KONSTRUKCIJE

 • pogled št. 1 • pogled št.2
 • Pogled št.3
 1. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA


Izvajalec se zavezuje:
Splošno:

 • kakovostno izvajati dela in delovati v skladu s pogodbo in pravili stroke (normativi, zakonodaja);

 • upoštevati, da bo izvajalec uporabljal tudi tehnično opremo, ki je v lasti naročnika in bo z njo ravnal profesionalno ter da bo količina tehnične opreme dogovorjena pred podpisom pogodbe;

 • da ima za lastno opremo ustrezne certifikate;

 • izvajanje ukrepov varstva pri delu skladno z zakonodajo;

 • izvajanje ukrepov požarne varnosti skladno z zakonodajo;

 • izvajanje ukrepov glede poškodovanja objektov javnega značaja.

Kadri:

 • zagotoviti takšno organizacijo dela in število svojega tehničnega osebja, ki bo omogočalo nemoteno postavitev tehnične opreme do vključno 10.3.2016 in pospravljanje tehnične opreme dne 11.3.2016 po terminskem planu in planu prireditve (glej točko 5. in 6. te specifikacije);

 • zagotoviti ustrezno število svojega tehničnega osebja, za izvedbo vaj dne 9.3.2016 in izvedbo prireditve dne 10.3.2016, za celoten predmet javnega naročila, in sicer:

 • za postavitev konstrukcije (najmanj 4x scenski tehnik za delo na višini z opravljenim višinskim izpitom),

 • za postavitev odrov (najmanj 2x scenski delavec),

 • za postavitev odrske scenografije (najmanj 2x scenski delavec),

 • za postavitev razsvetljave (najmanj 2x programer/operater, 2x tehnik osvetljave za spremljavo, 1x tehnik osvetljave za oder)

 • za postavitev ozvočenja (najmanj 3x tonski mojster, 3x tonski tehnik)

 • za postavitev LED displayev (najmanj 2x video tehnik)

 • za postavitev prevajalnega sistema (najmanj 2x tehnik za prevajalni sistem)

 • zagotoviti znanje in sposobnost tehničnega osebja, ki bo sodelovalo pri izvedbi prevzetih poslov;

 • spremljanje obnašanja tehničnega osebja.

Nadzor:

 • zagotoviti odgovorno osebo, ki bo opravljala nadzor pri izvajanju prevzetih poslov in bo stalno prisotna pri izvajanju prireditev.

Dokumentacija:

 • dostaviti ustrezno dokumentacijo o brezhibnosti tehnične opreme in ustrezne certifikate, ki so potrebni za prijavo prireditev.

Naročnik se zavezuje izvajalcu zagotavljati:

 • varovanje tehnične opreme;

 • dovoz tehnične opreme po dogovorjenem urniku.
 1. TERMINSKI PLAN POSTAVITVE TEHNIČNE OPREME
Datum

od

do

Vsebina

06.03.2016

21.30

24.00

Priprava začasnega delovišča, ki mora biti v funkciji do 10.3.2016 ter upoštevanje ZVPD. Dovozi in priprava, montaža konstrukcij in odra

07.03.2016

00.01

23.00

Dovozi, dokončevanje odra, postavljanje svetlobne tehnike, odrske scenografije

08.06.2016

8.00

23.00

Montaža scenskih elementov in usmerjanje ter zapis luči, postavljanje ozvočenja

09.06.2016

8.00

16.00

Dokončanje vseh scensko tehničnih del in preizkus delovanja opreme po segmentih

09.03.2016

16.00

23.00

Tehnična vaja in vroča generalka

10.03.2016

8.00

24.00

Predvidene priprave in prireditev

11.03.2016

00.01

18.00

Pospravljanje odrske scenografije, ozvočenja, svetlobne tehnike, odra in odvozi opreme iz prizorišča, …

11.03.2016

19.00

22.00

Pospravljanje prireditvenega prostora in odvoz smeti


 1. PLAN PRIREDITVE
Plan poteka prireditve v dvorani centra Stožice in VIP loži stadiona Stožice

datum

dopoldan

popoldan

zvečer

ponoči

09.03.

08.00

16.00

18.00
sre.

Končana postavitev tehnične opreme

Preizkus delovanja opreme

Usmerjanje luči in generalka

Korekture luči

 

 
 
10.03.

08.00 

20.00 

22.00
čet.

Priprava dvorane 

Prireditev - Ljubljana zelena prestolnica Evrope 2016 

Sprejem po prireditvi - VIP loža stadiona in kulinarična ponudba- zeleni ring v dvorani

pospravljanje

 

 

 


1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət