Ana səhifə

Navodila za pripravo ponudbe


Yüklə 1.8 Mb.
səhifə2/7
tarix24.06.2016
ölçüsü1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Podatki o gospodarskem subjektu

Podatke izpolni vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in prevzema določen posel. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede še vrsto in vrednost posla, ki ga prevzema v ponudbi.


   1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora za prevzeti posel predložiti dokazila o izpolnjevanju osnovnih in ekonomsko-finančnih pogojev. Tehnično in kadrovsko sposobnost lahko zagotovi katerikoli gospodarski subjekt sam, ali skupaj z drugimi, ki nastopajo v ponudbi.

Dokazila se zloži po vrsti, kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.
   1. Tehnična specifikacija in predračun

V ponudbi mora biti predložena naročnikova tehnična specifikacija in predračun iz katerega so razvidni vrsta, lastnosti in kakovost predmeta javnega naročila ter ponudbene cene. Cene v predračunu se navede v valuti EUR.


Upoštevane morajo biti vse zahteve iz tehnične specifikacije naročila. Tehnične specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati.


   1. Menična izjava za resnost ponudbe s pooblastilom za unovčenje

Predložena mora biti menična izjava za resnost ponudbe s pooblastilom za unovčenje v višini 5% skupne ponudbene vrednosti z DDV (veljavnost: 60 dni od roka za oddajo ponudb).
   1. Menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev

Predložena mora biti bianco menica, podpisana s strani izdajatelja (pooblaščene osebe ponudnika) ter izpolnjena in podpisana »menična izjava s pooblastilom za izpolnitev«, skladna s predlogo. Zahtevana višina finančnega zavarovanja je v višini 5% skupne ponudbene cene z DDV. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbene obveznosti, bo dolžan predložiti le izbrani ponudnik.
   1. Vzorec pogodbe

Naročnik bo pozval izbranega ponudnika k sklenitvi pogodbe po pravnomočno končanem javnem naročilu. Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v treh (3) delovnih dneh. V primeru, ko to zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli v daljši rok.


Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v zgoraj navedenem roku, se šteje, da je odstopil od ponudbe.
Izvajalec mora najkasneje v treh (3) delovnih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki podpisane in žigosane menice, skupaj s pooblastilom za izpolnitev, z veljavnostjo pooblastila do konca veljavnosti pogodbe.


  1. Predloge in dopolnitve

Predloge se izpolni ter predloži v ponudbi. Po potrebi se predloge v elektronski obliki dopolni (doda vrstice, tabele, strani,…) tako, da je mogoče vnesti vse zahtevane podatke.

OBR-01
PONUDBA št.:________________

Predmet naročila: Postavitev montažne konstrukcije za izvedbo prireditve z odrom in opremo

Naročnik: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana
Ponudnik/i: ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Na podlagi javnega naročila za oddajo naročila gradenj po postopku oddaje naročila male vrednosti za postavitev montažne konstrukcije za izvedbo prireditve z odrom in opremo z oznako JN-02/2016 dajemo ponudbo, kot sledi:


 1. Skupna ponudbena vrednost


Skupna ponudbena vrednost

brez vključenega DDV: ______________________ EUR

vrednost DDV: _______________________ EUR


Skupna ponudbena vrednost (skupaj z DDV): ______________________ EUR
Ponudbene cene vključujejo vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.


 1. Ponudba velja za celotno naročilo.

 2. Ponudba velja 60 dni po roku za oddajo ponudb.

 3. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca.

 4. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

 5. Izjavljamo, da dajemo ponudbo (ustrezno označiti):

 • samostojno - kot samostojen ponudnik

 • s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci

 • skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov
 1. Kontaktna oseba:

Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od vpisanih kontaktnih podatkov:

Ime in priimek: …………………………….

Organizacija in sedež: …………………………….

Telefon (+GSM): …………………………….

E-mail naslov: …………………………….

Datum: Žig: Podpis:

OBR-02
PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU
V ponudbi nastopamo kot: ……………………………………………………………………

ponudnik oz. glavni izvajalec, (vodilni) partner, podizvajalec
Osnovni podatki:

Firma / ime

Naslov

Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe
Kontaktna oseba ponudnika za predmetno javno naročilo
Matična številka

Identifikacijska številka za DDV

Številka transakcijskega računa

Telefon

Fax

E-pošta

Podatki o prevzetem poslu:

(navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov)

Prevzeta delovna področja iz tehnične specifikacije naročila oziroma popisa del:Vrednost posla (EUR):

Vrednost posla izražena v % ponudbene cene
Datum: Žig: Podpis:Navodilo: obrazec se fotokopira za ustrezno število ponudnikov
OBR-03/1
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV
Gospodarski subjekt: …………………………………………………………………………………………………..

Sedež: …………………………………………………………………………………………………...


Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo. Če bo naša ponudba sprejeta bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla.
Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnjih poslov:

 • če bomo podali neresnične podatke,

 • če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev, če ne bomo odpravili morebitne formalno nepopolne ponudbe, oziroma če ne bomo predložili finančnih zavarovanj posla ali kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami sklene pogodbo,

 • če bomo kršili določbe pogodb, sklenjenih v poslih na podlagi te ponube.

Izjavljam, da:

 • za ta posel ne sodelujemo v nobeni drugi ponudbi ne kot samostojni ponudnik ne kot partner pri skupnem poslu. Zavedamo se, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo označene kot nepravilne;

 • so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični - za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;

 • ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;

 • v ponudbi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni;

 • lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;

 • razpolagamo s pooblastili naročniku za pridobitev osebnih podatkov, izdanih  s strani oseb, ki so prijavljene v tem poslu in smo jih za potrebe  izvedbe predmetnega javnega naročila pripravljeni izročiti naročniku;

 • bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialano odgovornstjo potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:
 • ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2;

 • ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81.a člena ZJNVETPS;

 • ponudnik zagotavlja, da:

  1. ni v stečajnem postopku;

  2. njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja, družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;

  3. ima na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;

  4. ima na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;

 • ponudnik zagotavlja, da:

  1. proti njemu ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave; ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja; z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju;

  2. ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

  3. ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže;

  4. pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil

 • ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;

 • ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

 • ponudnik ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri;

 • dajemo soglasje, da lahko naročnik v primeru ugotovitve računskih napak v ponudbi le-te odpravi tako, da za pravilno vzame osnovo ter popravi seštevek, zmnožek ipd.;

 • dajemo pooblastilo, da iz uradnih evidenc, za potrebe tega javnega razpisa, pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj nevednih pogojev.

Datum: Žig: Podpis:

Navodilo: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).

OBR-03/2
IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE


V zvezi z javnim naročilom »Postavitev montažne konstrukcije za izvedbo prireditve z odrom in opremo«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS št. …………………….. z dne ………………, izjavljamo, da izpolnjujemo vse zahteve iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-2.
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Javni zavod Festival Ljubljana ter pooblaščenca za izvedbo postopkov oddaje javnih naročil, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.
Ime in priimek: _____________________________________
EMŠO (obvezen podatek): ____________________________
Datum rojstva: _______________________
Kraj rojstva: _________________________
Občina rojstva: _______________________
Država rojstva: _______________________
Naslov stalnega/začasnega prebivališča (ulica in hišna številka, številka pošte in pošta):
_______________________________________________________________________
Državljanstvo: ________________________
Moj prejšnji priimek se je glasil: ________________________
(Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).

Datum: Žig: Podpis:


Navodilo: V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej (izjava se fotokopira).
Navodilo: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira).
OBR-03/3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO - FINANČNIH POGOJEV

Gospodarski subjekt:


…………………………………………………………………………………………………...
Sedež:
…………………………………………………………………………………………………...

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:


V zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa.


Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (BON2 ali drugo enakovredno dokazilo, oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke) o izpolnjevanju pogoja.

Datum: Žig: Podpis:


OBR-03/4aTABELA REFERENČNIH DEL
Ponudnik, ki odda ponudbo je v obdobju zadnjih treh (3) let pred objavo tega naročila uspešno izvedel vsaj tri istovrstne posle postavitve montažne konstrukcije za izvedbo prireditve z odrom in opremo, v višini najmanj 50.000,00 EUR brez DDV. Vsaj ena od referenc mora dokazovati, de je ponudnik pri enem istovrstnem poslu zagotavljal celotno zvočno sliko (oprema in izvedba ozvočenja) za koncert klasične glasbe z orkestrom.Gospodarski subjekt (naročnik za katerega je izvajalec opravljal / opravlja istovrstna dela)

Predmet posla –

kratek opis


Datum začetka in datum končanja posla

Vrednost poslaOpomba: Istovrsten posel pomeni tista dela, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi, in sicer vsaj postavitev konstrukcije, odrov, odrske scenografije, razsvetljave in ozvočenja kumulativno. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost brez DDV. Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri gospodarskem subjektu, ki ga ponudnik navaja.

Vsaj ena od referenc mora dokazovati, de je ponudnik pri enem istovrstnem poslu zagotavljal celotno zvočno sliko (oprema in izvedba ozvočenja) za koncert klasične glasbe z orkestrom.

Datum: Žig: Podpis:

OBR-03/4b

PODATKI O REFERENČNEM DELU

Gospodarski subjekt: …………………………………………………………………………………………………


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem delu resnični.
Za vsako referenco udeleženci izpolnijo ločeno tabelo (tabele se ustrezno prekopira glede na število referenc).


Ime referenčnega posla:
Naročnik referenčnega dela:Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla:
Izvajalec/ci:

Datum izvajanja del:

Kraj izvedbe:

Vrednost:


EUR

EUR
(vrednost celotnega posla)

(delež gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi)

Opis dela, ki ga je pri tem referenčnem delu opravil in obračunal gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi:Datum: Žig (naročnika): Podpis (naročnika):Navodilo: Obrazec izpolni naročnik za katerega je izvajalec opravljal referenčna dela.

PODIZVAJALCI

(Priloge za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci)

 • Obrazec Podizvajalci – zbirni seznam (obr. 04/1),

 • Obrazec Podatki o podizvajalcu (obr. 04/2),

 • Sporazum o medsebojnem sodelovanju (obr. 04/3),

 • Izjava podizvajalca o izpolnjevanju osnovnih pogojev (obr. 04/4) in

 • Pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem

(obr. 04/5).

OBR-04/1
PODIZVAJALCI – zbirni seznam


V zvezi z javnim naročilom »Postavitev montažne konstrukcije za izvedbo prireditve z odrom in opremo«, izjavljamo, da nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec


Dela, ki jih prevzema


Vrednost del

(v EUR brez DDV)
Datum: Žig: Podpis:

OBR-04/2
PODATKI O PODIZVAJALCUNaziv podizvajalca


Naslov in sedež
Zakoniti zastopnik
Številka vpisa v sodni register (številka vložka)
Matična številka
ID številka za DDV
Transakcijski račun
Kontaktna oseba
Dela, ki jih prevzema
Vrednost del, ki jih prevzema (brez DDV)
Kraj izvedbe del
Rok izvedbe del

1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət