Ana səhifə

Наредба №1 от 27 май 1998 Г. За фитосанитарен контрол


Yüklə 4.9 Mb.
səhifə1/72
tarix26.06.2016
ölçüsü4.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
НАРЕДБА № 1 ОТ 27 МАЙ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ

В сила от 19.10.1998 г.

Издадена от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа

Обн. ДВ. бр.82 от 17 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.91 от 19 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 28 Март 2003г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.21 от 16 Март 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се уреждат:

1. фитосанитарният контрол и мерките:

а) при въвеждането в страната от други държави членки или от трети страни на вредители по растенията, растителните и други продукти;

б) срещу разпространението на вредители в страната и държавите - членки на ЕС, при движението на растения, растителни и други продукти;

в) при износ и транзит на растения, растителни и други продукти;

г) при производство на растения, растителни и други продукти;

2. моделът на "Фитосанитарен сертификат" и "Фитосанитарен сертификат за реекспорт" или електронния им еквивалент, издаван от държавите членки според Международната конвенция по растителна защита (МКРЗ) (ДВ, бр. 32 от 2005 г.).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г.) Държавната политика в областта на фитосанитарния контрол се осъществява от Министерството на земеделието и храните чрез Националната служба за растителна защита (НСРЗ), нейните регионални служби за растителна защита (РСРЗ) и Централната лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР). Националната служба за растителна защита осигурява тясно, бързо и ефективно взаимодействие с компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, и с Европейската комисия по въпросите, уредени с тази наредба.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на НСРЗ утвърждава списъците на вредителите, растенията, растителните продукти и другите стоки, които подлежат на фитосанитарен контрол, по приложенията на тази наредба.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г.) Внос, износ и транзит на стоки, подлежащи на фитосанитарен контрол, се извършва само през определените от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните гранични контролно-пропускателни пунктове на страната. Националната служба за растителна защита изпраща на Европейската комисия и на другите държави членки списък на местата на въвеждане и незабавно ги информират при всяка промяна.

(2) Митническите и транспортните органи не могат да освобождават, направляват или транспортират във или извън страната товари и превозни средства, съдържащи материали от растителен произход, които могат да бъдат носители на вредители, без писмено разрешение от органите на фитосанитарния контрол.
Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) (1) Фитосанитарният контрол се извършва от фитосанитарни инспектори на НСРЗ.

(2) За фитосанитарни инспектори се назначават лица, притежаващи агрономическо образование и опит за извършване на фитосанитарен контрол.

(3) Националната служба за растителна защита провежда обучение на фитосанитарните инспектори за повишаване на тяхната квалификация. Обучението на инспекторите е не по-малко от 40 часа за период три години.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) Фитосанитарните инспектори имат право:

1. да влизат в митници, митнически бюра, безмитни зони, морски и речни пристанища, летища, железопътни и автобусни гари, пощенски станции, в складове и хранилища към тях и всички помещения на влизащите в страната влакове, плавателни съдове, самолети от гражданския транспорт и моторни превозни средства за извършване на фитосанитарни прегледи на намиращите се там материали, пратки и багажи;

2. да посещават и извършват прегледи на посеви и насаждения, разсадници, маточници, оранжерии, ботанически градини, опитни участъци на институти и станции, фирми, арендатори, земеделски кооперации, лични стопанства, складове и преработвателни предприятия;

3. да извършват периодични прегледи на растенията и растителните продукти, които се продават на тържищата и пазарите;

4. да изискват от съответните учреждения, предприятия, търговци, организации и други документи и сведения за приетите и намиращите се в тях растения, растителни и други продукти;

5. да забраняват, задържат и разрешават при условията, определени в наредбата, вноса, транзита, износа, отглеждането и придвижването на растителни материали, когато съществува опасност от пренасяне и разпространение на вредители, по приложенията на наредбата;

6. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да имат достъп до обекти за съхраняване и поставяне под карантина на пратки или тяхното унищожаване при необходимост.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) Фитосанитарните инспектори са длъжни:

1. да извършват фитосанитарен контрол и експертиза при внос и транзит на подкарантинни материали;

2. да извършват фитосанитарен преглед на стоките от растителен произход, предназначени за износ, реекспорт или за движение в страната, и да ги освидетелстват с фитосанитарен сертификат или паспорт;

3. да регистрират в съответни регистри всички внасяни и изнасяни растителни материали и провеждат периодични прегледи на посевите и насажденията с вносен материал, както и складовете и преработващите предприятия;

4. да организират и провеждат периодични прегледи на земеделските, горските и декоративните растителни видове за установяване на фитосанитарното им състояние;

5. да поставят под карантина заразените с вредителите, посочени в приложенията, или застрашените от тях райони и да налагат забрани или ограничения за изнасянето от тях на подкарантинен материал;

6. да организират и контролират борбата с карантинните вредители във вътрешността на страната;

7. при откриване на непознати вредители да вземат проби и ги изпращат за определяне в ЦЛКР, а до определянето да поставят под карантина материалите;

8. да съставят актове при констатиране нарушения на Закона за защита на растенията и на тази наредба.
Глава трета.
ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ ПРИ ВНОС НА РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ


Чл. 7. (1) Забранени за внос и разпространение в страната са вредителите по растенията, растителните и други продукти, посочени в приложение № 1, част А.

(2) Забранени за внос и разпространение в някои защитени зони са вредители по растенията, растителните и други продукти, посочени в приложение № 1, част Б.

Чл. 8. (1) Забранени за внос и разпространение в страната са вредители, когато се намират върху растенията, растителните и другите продукти, посочени в приложение № 2, част А.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) Забранени за внос и разпространение в страната са вредителите, посочени в приложение № 2, колона 1, чрез растения, растителни и други продукти, които не са посочени в приложение № 2, колона 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) Забранени за внос и разпространение в съответните защитени зони са вредители, когато се намират върху растенията, растителните и другите продукти, посочени в приложение № 2, част Б.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Генералният директор на НСРЗ въз основа на акт на Европейската комисия, издаден съгласно процедурата по член 18(2) на Директива на Съвета 2000/29/ЕС, със заповед определя условията за въвеждане и разпространение в страната на:

1. вредители, които са вредни за растенията или растителните продукти, но не са включени в списъците по приложения № 1 и 2;

2. вредители, посочени в приложение № 2, които са вредни за растенията или растителните продукти, но се срещат по растенията или растителните продукти различни от описаните в приложението.

(2) Генералният директор на НСРЗ може да разреши вноса или ползването по предназначение на растения, които са слабо заразени с вредители:

1. включени в списъците по чл. 7, 8 и чл. 8а, ал. 1 и не са предназначени за засаждане;

2. изброени в приложение № 2,част А, раздел II по растения, предназначени за засаждане, които предварително са съгласувани с официалните фитосанитарни власти на държавите - членки на Европейската общност, въз основа на анализа на риска от тези вредители.

(3) Генералният директор на НСРЗ разрешава вноса или ползването на растения, растителни и други продукти по ал. 2 при условия, определени в акт на Европейската комисия, издаден по реда на чл. 18, ал. 2 от Директива на Съвета 2000/29/ЕС.

(4) Мерките, предвидени в ал. 1 и 2, не се прилагат при провеждането на опити за научни цели или сортова селекция. В тези случаи се прилагат мерките по Наредба № 1 от 2002 г. за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научноизследователски цели и селекция (ДВ, бр. 8 от 2002 г.).

Чл. 9. (1) Забранен е вносът в страната на растения, растителни и други продукти, посочени в приложение № 3, част А.

(2) Забранен е вносът в съответните защитени зони на растения, растителни и други продукти, посочени в приложение № 3, част Б.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Алинея 1 не се прилага за растенията, растителните или други продукти, произхождащи от Европейската общност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Алинея 1 и ал. 2 не се прилагат в случаите, уредени с Наредба № 1 от 2002 г. за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научноизследователски цели и селекция.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Вносителите или техните митнически представители, летищните власти и пристанищните власти са длъжни предварително да уведомяват съответните митнически и фитосанитарни власти за пристигането на мястото на въвеждане на пратки, съдържащи растения, растителни или други продукти, посочени в приложение № 5, част Б.

(2) Вносителите на пратки или техните митнически представители са длъжни да включат в един от документите, необходими за поставянето на стоките под митнически режим, следните данни:

1. описание на внасяните растения, растителни или други продукти и техния код по Интегрираната митническа тарифа на Европейската общност (ТАРИК);

2. номер на фитосанитарния сертификат;

3. информация, че пратката съдържа продукти, подлежащи на фитосанитарен контрол;

4. официалния регистрационен номер на вносителя по чл. 34, ал. 2.

Чл. 11. Преди да се извърши митническата проверка на граничните пунктове и да се проведе фитосанитарният контрол на растенията, растителните и други продукти, инспекторите проверяват дали те не са включени в приложение № 3 и отговарят ли на изискванията, поставени в приложение № 4.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Растенията, растителните и други продукти от трета страна, посочени в приложение № 5, част Б, и въведени на митническата територия на Европейската общност, се поставят под митнически надзор съгласно чл. 37, ал. 1 на Митническия кодекс на Европейската общност и под надзора на фитосанитарните органи от момента на въвеждането им. След издаване на заключението от фитосанитарните органи, че са изпълнени условията по чл. 14, растенията, растителните и другите продукти се поставят под един от митническите режими, определени в чл. 4, ал. 16, букви "а", "г", "д", "е" и "ж" на Митническия кодекс на Европейската общност.

(2) Растенията, растителните и други продукти под формата на постелъчен материал, прегради, палети и опаковъчен материал, които се използват при транспорт на всякакви стоки от трети страни и са различни от изброените в ал. 1, се поставят под надзора на фитосанитарните органи от момента на въвеждането им в митническата територия на Европейската общност до установяването, че отговарят на изискванията по тази наредба.

(3) Фитосанитарните органи проверяват пратките или партидите от трети страни, за които имат основателни съмнения, че съдържат или се състоят от растения, растителни или други продукти, посочени в приложение № 5, част Б, въпреки че не са декларирани като такива. При съмнения, свързани с идентифицирането на стоката, особено относно рода или вида на растенията или растителните продукти или техния произход, пратката се проверява като съдържаща растения, растителни или други продукти, посочени в приложение № 5, част Б.

(4) Растенията, растителните или други продукти, за които е дадено митническо направление по чл. 4, ал. 15, букви "б", "в", "г" и "д" или са поставени под митнически режим по чл. 4, ал. 16, букви "б" и "в" от Митническия кодекс на Европейската общност, подлежат на фитосанитарен контрол, когато съществува риск от разпространение на вредители.

(5) Ако при митническия контрол се установи, че пратки или партиди, внесени от трети страни, съдържат или се състоят от растения, растителни или други продукти, посочени в приложение № 5, част Б, митническите органи незабавно уведомяват фитосанитарните органи съгласно разпоредбите на Инструкцията за взаимодействие между Агенция "Митници" и Националната служба за растителна защита.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Растенията, растителните и другите продукти, посочени в приложение № 5, част Б, се подлагат на контрол от фитосанитарните инспектори след представяне на официален фитосанитарен сертификат или фитосанитарен сертификат за реекспорт или електронния им еквивалент, издаден от фитосанитарните власти на страната износител.

Чл. 13. Фитосанитарният сертификат:

1. удостоверява, че е бил извършен контрол за идентифициране на стоката и определяне на фитосанитарното й състояние от фитосанитарните власти на страната износител;

2. трябва да бъде издаден не по-късно от 14 дни преди изпращането на растенията, растителните и други продукти;

3. трябва да бъде попълнен на машина или четливо на ръка с главни печатни букви;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) трябва да бъде попълнен на един от официалните езици на Европейската общност, а ботаническите названия на латински език;

5. не може да има никакви задрасквания, поправки и изтривания, освен ако не са официално заверени;

6. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да е издаден по образец съгласно Наредба № 56 от 2006 г., определяща образците на официалните фитосанитарни сертификати и на фитосанитарните сертификати за реекспорт, съпровождащи растения, растителни и други продукти от трети страни (ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Чл. 14. Растенията, растителните и други продукти, посочени в приложение № 5, част Б, трябва да отговарят на следните условия:

1. когато се изпращат в райони извън защитените зони:

а) не са заразени с вредителите, посочени в приложение № 1, част А;

б) не са заразени с вредителите, посочени в приложение № 2, част А;

в) отговарят на изискванията, посочени в приложение № 4, част А;

2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) когато са предназначени за защитените зони, посочени в приложения № 1, 2, 3 и 4:

а) не са заразени с вредителите, посочени в приложение № 1, части А и Б;

б) не са заразени с вредителите, посочени в приложение № 2, части А и Б;

в) отговарят на изискванията, посочени в приложение № 4, части А и Б.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Фитосанитарният контрол при внос включва проверка на документите и опаковките на пратките или партидите, а когато е необходимо и на транспортните средства, идентифициране на растенията, растителните и другите продукти и определяне фитосанитарното им състояние. На контрол подлежи всяка пратка и/или партида, за която според митническите изисквания е декларирано, че се състои от растения, растителни и други продукти по чл. 11а, ал. 1 и 2 в съответствие с разпоредбите на приложение № 4 на Международната конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоки (ДВ, бр. 95 от 2000 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Проверките по ал. 1 се извършват на местата на въвеждане или на друго място, определено или одобрено от митническите власти и от официалния фитосанитарен орган. Изключения се допускат при условията и по реда на Наредба № 68 от 2006 г. за фитосанитарни проверки на внасяните от трети страни растения, растителни и други продукти, осъществявани на места, различни от определените за въвеждане на територията на Европейската общност (ДВ, бр. 47 от 2006 г.), въвеждаща Директива 2004/103. По време на прегледа се вземат проби за допълнителни анализи, за което фитосанитарният инспектор съставя протокол, подписан от представител на вносителя.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) Вносителят е длъжен най-малко два работни дни преди преминаване на стоката през граничния пункт да я декларира и да внесе в една от РСРЗ такса по тарифата, одобрена от Министерския съвет.

(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Националната служба за растителна защита осигурява на граничните пунктове, извършващи фитосанитарен контрол при внос от трети страни на растения, растителни и други продукти, изброени в приложение № 5, част Б, условията, предвидени в приложение № 6.

Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Растения, растителни и други продукти, посочени в приложение № 4, част А, се внасят в страната само ако са спазени специалните изисквания към тях, посочени като алтернативи в приложение № 4 и отразени в графа 11 на фитосанитарния сертификат.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Растенията, растителните и другите продукти, посочени в приложение № 4, част Б, се внасят в защитените зони само ако са спазени специалните изисквания към тях, посочени като алтернативи в приложение № 4 и отразени в графа 11 на фитосанитарния сертификат.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Фитосанитарен сертификат" за растенията, растителните или други продукти може да бъде издаден от страната изпращач (страната на износа, когато не се прилагат специфични изисквания или тези изисквания могат да бъдат изпълнени на места, различни от мястото на произхода).

Чл. 17. Не подлежат на контрол и не се изисква фитосанитарен сертификат, когато няма опасност от внасяне и разпространение на вредители и внасяните растения, растителни и други продукти:

a) не фигурират в приложение № 3;

б) не са предмет на предварително разрешение;

в) (зал., предишна б. "г" - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) се внасят в малки количества без търговска или промишлена цел;

г) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) са предназначени за лична консумация от пътниците и са в ограничени количества.

Чл. 18. (1) В зависимост от установеното при фитосанитарния контрол инспекторите решават:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да допуснат пратката или част от нея незабавно на територията на държавите - членки на ЕС, когато е свободна от карантинни вредители;

2. да забавят за по-продължителен период допускането на пратка, за да може през това време да бъде подложена на прецизно лабораторно изследване;

3. да допуснат под карантина пратки, изискващи по-сложен лабораторен анализ, до получателя, който е длъжен да ги съхранява, докато се получи разрешение от фитосанитарните власти за използването им;

4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) в отделни случаи, при установяване на вредители, разпространени ограничено в страната, в продукти за консумация, фураж и за технически цели, да допуснат внос по решение на НСРЗ;

5. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) да не допуснат внос на пратка, която не отговаря на фитосанитарните изисквания, като за всеки отделен случай уведомяват НСРЗ и съответната митница;

6. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) в случаите по т. 1, 2 и 3 върху лицевата страна на фитосанитарния сертификат се отбелязват датата на прегледа, подписът и печатът.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) При внос на големи партиди растения, растителни и други продукти вносителят може за своя сметка и по решение на НСРЗ да осигури приемането им от органите за фитосанитарен контрол преди и по време на товаренето им в страната износител, а на граничния контролно-пропускателен пункт се прави само документална и идентифицираща проверка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 пратките се съхраняват, без да се нарушава целостта им, отделно или изолирано от другите пратки, за да не се допусне разпространение на вредители или заразяване на другите пратки.

Чл. 18а (Нов - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато фитосанитарният инспектор установи наличие на карантинни вредители или друго несъответствие в пратка от внос или в част от нея, е длъжен да попълни документа по приложение № 7 и в срок до два работни дни да го изпрати в НСРЗ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Генералният директор на НСРЗ или упълномощено от него лице е длъжен веднага след получаване на документа по ал. 1 да изпрати информацията до:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Европейската комисия;

2. официалната отговорна фитосанитарна организация на страната износител;

3. всички гранични пунктове на Република България, през които се осъществява внос на растения и растителни продукти.

(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При възможност информацията по ал. 2 се изпраща и чрез мрежата, създадена от Европейската комисия.

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато НСРЗ получи информация от Европейската комисия или от друга държава членка за пратка по ал. 1, незабавно изпраща тази информация до всички места на въвеждане на Република България.

Чл. 19. (1) При констатиране на заразени растения, растителни и други продукти от вредители, посочени в приложения № 1 и 2, те се оздравяват или връщат на страната износител, а при невъзможност да се обеззаразят или върнат се унищожават, като се съставя протокол от органите за фитосанитарен контрол и представител на вносителя.

(2) Таксите, свързани с фитосанитарния контрол, се определят по тарифа на Министерския съвет, а мерките, произтичащи от прилагането му, са за сметка на вносителя.

(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г.) В случаите по ал. 1 инспекторът анулира фитосанитарния сертификат, като на видно място върху лицевата му страна нанася името си, датата и подпис и поставя червен триъгълен печат с надпис "анулиран".

Чл. 20. (1) (Предишен текст на чл. 20, изм. - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При внос на растения, растителни и други продукти, посочени в приложение № 5, части А и Б, и когато резултатът от фитосанитарния контрол отговаря на изискванията на чл. 14, се издава фитосанитарен (растителен) паспорт в една от формите, предвидени в чл. 38.

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2003 г., в сила от 30.06.2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се издава фитосанитарен (растителен) паспорт за растенията, растителните и другите продукти, изброени в приложение № 8, когато след проверка се установи, че отговарят на фитосанитарните изисквания по отношение на вредители по растения и растителни продукти по време на съхранение. Тези растения и продукти се движат свободно, както растенията и продуктите с местен произход.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Внос на заразени растения, растителни и други продукти и вредители, посочени в приложенията, се разрешава за научноизследователски цели и селекция по реда на Наредба № 1 от 2002 г. за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научноизследователски цели и селекция.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2008 г., в сила от 19.09.2008 г.) Когато особени обстоятелства налагат да се внасят растения, растителни и други продукти, посочени в приложение № 3, те задължително се подлагат на фитосанитарен контрол, като се спазват специалните условия, определени от министъра на земеделието и храните.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət