Ana səhifə

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 7 të nenit 32 të ligjit nr. 9587, datë 20. 7


Yüklə 98 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü98 Kb.
VENDIM

Nr.241, datë 6.3.2009


PËR MIRATIMIN E LISTËS SË LLOJEVE TË HUAJA INVAZIVE DHE PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE, PËR NDALIMIN DHE/OSE FUTJEN E TYRE NË PIKAT DOGANORE TË VENDIT
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 7 të nenit 32 të ligjit nr.9587, datë 20.7.2006 "Për mbrojtjen e biodiversitetit", me propozimin e Ministrit të Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Ndalimin e futjes në territorin e Republikës së Shqipërisë të llojeve të huaja invazive, sipas shtojcës I, që i bashkëlidhet këtij vendimi, si pjesë e tij.

2. Ndalimin e futjes në territorin e Republikës së Shqipërisë të ekzemplarëve të rinj, të llojeve të huaja, me shkallë invazioni 3, sipas shtojcës II, që i bashkëlidhet këtij vendimi, të llojeve, që gjenden, tashmë, në vend, pasi janë futur më parë.

3. Lejimin ose ndalimin, për rastet e tjera, të një lloji të huaj, për t'u importuar ose për t'u introduktuar në territorin e vendit tonë, mbështetur në vlerësimin e rrezikut, që mbart importimi ose introduktimi i tij, i cili vlerëson shkallën e invazionit të llojit të huaj.

4. Vlerësimi i rrezikut të një lloji të huaj është vlerësimi i pasojave të introduktimit dhe mundësisë së instalimit të një lloji të huaj, duke përdorur informacionin shkencor. Menaxhimi i rrezikut përcakton masat, që duhen zbatuar për t'i reduktuar ose menaxhuar rreziqet e identifikuara gjatë vlerësimit të rrezikut.

5. Ekzemplarët e rinj të llojeve, me shkallë invazioni 1 e 2, të përcaktuar në shtojcën II, i nënshtrohen vlerësimit të rrezikut, si pjesë e vlerësimit mjedisor.

6. Për llojet e specifikuara në pikën 2 të këtij vendimi, që tashmë janë në vendin tonë, dhe për llojet e shtojcës I, që gjenden në vend, të merren masat e menaxhimit të rrezikut, në përputhje me dispozitat e ligjit nr.9587, datë 20.7.2006 "Për mbrojtjen e biodiversitetit".

7. Moslejimin, nga administrata doganore, e futjes në territorin doganor, të llojeve të huaja, kur subjektet nuk janë të pajisura me leje.

8. Për llojet e huaja, që synojnë të futen, në mënyrë të qëllimshme ose jo, në territorin e vendit tonë, autoritetet doganore të zbatojnë kontrollin në kufi, në mbështetje të legjislacionit doganor, dhe, në bashkëpunim me inspektorët e autorizuar, të procedojnë për zgjidhjen e çështjeve, sipas kompetencave në zbatim të ligjit nr.9867, datë 31.1.2008 "Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për tregtinë ndërkombëtare të llojeve të rrezikuara të faunës dhe florës së egër".

9. Ngarkohen Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.


KRYEMINISTRI

Sali Berisha

SHTOJCA I

LLOJET E HUAJA INVAZIVE


Nr. Emri shkencor Emri shqip Emri anglisht Përkatësia taksonomike

1 Caulerpa taxifolia

Sinonim

Fucus taxifolius Kaulerpa, Alga Vrarese, Alga Kaulerpa Caulerpa, Killer Alga, Caulerpa Seaweed Alge e gjelbër Rendi Bryopsidales Familja Caulerpaceae2 Robinia pseudoacacia

Akacie e Reme Black Locust, Black Laurel, False Acacia, Yellow/ Honey/White/Green/Post/ Shipmast Locust, Locust, Common Robinia, White Honey-Flower Bime me lule Rendi Fabales Familja Fabaceae

3 Caulerpa racemosa

Sinonime


Caulerpa clavifera Caulerpa clavifera var. unifera (Caulerpa feldmannii Caulerpa obtusa

Caulerpa racemosa f. requienii Caulerpa racemosa var.

disticha Caulerpa racemosa var. macrodisca Caulerpa racemosa

var. unifera Caulerpa uvifera

Chauvinia clavifera Fucus clavifer Fucus racemosus Fucus uvifer Alga Rrush Grape Algae Alge e gjelbër Rendi Bryopsidales Familja Caulerpaceae

4 Undaria pinnatifida Alga Vakam Wakame Seaweed Alge

Familja Alariaceae

5 Undaria pinnatifida

Sinonime

Alaria pinnatifida Alaria amplexicaulis Ulopteryx pinnatifida Alga Vakam Wakame, Japanese Kelp Alge

Rendi Laminariales

Familja Alariaceae

6 Bonnemaisonia hamifera Sinonim Asparagopsis hamifera,

Trailliella intricata Alge e Kuqe Alga e kuqe Rendi Bonnemaisoniales Familja Bonnemaisoniaceae


7 Procambarus clarkii

Aragosta e Luizianes, Aragosta e Kuqe e Mocalit Red Swamp Or Louisiana

Crayfish/Crawfish Krustace

Rendi Decapoda

Familja Cambaridae

8 Ardisia elliptica Ardisia Shoebutton Ardisia Bime

Familja Myrsinaceae

9 Mnemiopsis leidyi

Sinonim

Mnemiopsis gardeni, Mnepsiopsis mccradyi Arra e Detit Sea Walnut, Comb Jelly Ktenofor, MeduzeRendi Lobata

Familja Bolinopsidae

10 Ailanthus altissima

Arre Hindi Tree Of Heaven, Chinese Sumac, Sticking Sumac, Sticking Quassia, Copal Tree, Sumac Tree, Ailanthus Bime me lule Rendi Sapindales Familja Simaroubaceae

11 Impatiens glandulifera

Balsami i Himalajes Himalayan Balsam Bime me lule Rendi Ericales Familja Balsaminaceae

12 Lythrum salicaria Bar Gjak Purple Loosestrife Bime

Familja Lythraceae

13 Spartina anglica

Bar Orizi, Bar Korde e Zakonshme Common Cord Grass, Rice Grass, Townsend's Grass Bime me lule Rendi Cyperales Familja Poaceae

14 Cortaderia selloana

Bari i Pampasit Pampas Grass, Silver

Pamaps Grass,

Uruguayan Pampas Grass Bime me lule Rendi Poales Familja Poaceae

15 Crassula helmsii

Bari i Pigmenjve te Zelandes se Re New Zealand Pigmyweed, Australian Stonecrop, Swamp Stonecrope Bime me lule Rendi Saxifragales Familja Crassulaceae

16 Chromolaena odorata Bari i Siamit, Kromolena Siam Weed Bime

Familja Asteraceae

17 Imperata cylindrica Bari Kogon Cogon Grass Bime

Familja Poaceae

18 Gambusia affinis Barkuleci Western Mosquito Fish Peshk

Familja Poecilidae

19 Pycnonotus cafer Bilbili me Brime te Kuqe Red-Vented Bulbul Shpend Familja Pycnonotidae

20 Crepidula fornicata

Bobel Uji e Rreshqitshme Slipper Limpet Molusk Rendi Neotaenioglossa Familja Calyptraeidae

21 Trachemys scripta Sinonime Crysemys scripta Pseudemys scripta Breshkeujese e Zakonshme, Breshkeujese Veshkuqe, Common Slider,E, Red- Eared Slider, B Reptil

Rendi Testudines

Familja Emydidae

22 Eleutherodactylus coqui Bretkoca e Pemes e Karaibeve Caribbean Tree Frog Amfib

Familja


Leptodactylidae

23 Trogoderma granarium Brumbulli i Kafares Khapra Beetle Insekt

Familja Dermestidae

24 Neogobius melanostomus Sinonime Gobius affinis

Gobius cephalarges Gobius chilo Pallas Gobius exanthematosus Gobius grosshoizii Gobius lugens Gobius melanio Gobius melanostomus Gobius sulcatus Gobius virescens Neogobius cephalarges Neogobius cephalarges cephalarges Neogobius

melanostomus affinis

Ponticola cephalarges Burdullaku i Rrumbullaket Round Goby Peshk

Rendi Perciformes

Familja Gobiidae

25 Lantana camara Butine, Indes Lantana Bime

Familja Verbenaceae

26 Cecropia peltata Cekropia, Druri

Pompe Pumpwood Bime Familja Cecropiaceae

27 Sturnus vulgaris Cerloi i Zi

Pikalosh Starling Shpend

Familja Sturnidae

28 Capra hircus Dhia Goat Gjitar

Familja Bovidae

29 Odontella sinensis

Diatomi Kinez Chinese Diatom Alge

Rendi Triceratiales Familja Triceratiaceae

30 Cervus elaphus Dreri i Kuq Red Deer Gjitar

Familja Bovidae

31 Cervus nippon

Dreri Japonez Sika Deer, Japanese Deer Gjitar

Rendi Artiodactyla

Familja Cervidae

32 Elodea canadensis Elodea Kanadeze, Leshteriku Amerikan Canadian Waterweed, Canadian Pondweed, Canadian Water Pest, American Waterweed, Broad Weaterweed, Common Waterweed, Water-Thyme, Oxygen Weed Bime Rendi Hydrocharitales, Familja Hydrocharitaceae


33 Fallopia japonica

Falopi Japonez Japanese Knotweed Bime me lule Rendi Caryophyllales Familja Polygonaceae

34 Carpobrotus edulis

Fiku i Hotentontit, i Kepit Hottentot Fig, Freeway

Iceplant, Cape Fig Bime me lule Rendi Caryophyllales Familja Aizoaceae

35 Opuntia stricta Fiku i Detit i Drejte Erect Pricklypear Bime

Familja Cactaceae

36 Paralithodes camtschaticus

Gafore e Alaskes Red King Crab, Kamchatka King Crab, Alaska Crab Krustace

Rendi Decapoda

Familja Lithodidae

37 Percnon gibbesi

Gafore Kembelehte e Salit Sally Lightfoot Crab Krustace

Rendi Dekapoda

Familja Plagusiidae

38 Eriocheir sinensis

Sinonime

Erocheir japonicus Erocheir leptognathus Eriocheir rectus Gafore Kineze Chinese Mitten Crab, Chinese Freshwater Edible Crab, Shangai Crab, Chinese River Crab Krustace

Rendi Decapoda Familja Grapsidae, E Familja Varunidae, B

39 Portunus pelagicus

Sinonim

Neptunus pelagicus Gafore Notuese Blu Blue Swimming Crab KrustaceRendi Decapoda

Familja Portunidae

40 Carcinus maenas Gaforja e Gjelber Green Crab Krustace

Familja Portunidae

41 Rana catesbeiana Gargaliq Bullfrog Amfib

Familja Ranidae

42 Lithobates catesbeianus

Gargaliqi

Amerikan American Bullfrog Amfib

Rendi Anura

Familja Ranidae

43 Liriomyza huidobrensis

Germuesi Amerikano- Jugor i Gjethes Serpentine Leaf Miner, Pea Leaf Miner, South American Leaf Miner Insekt

Rendi Diptera Familja Agromyzidae

44 Cameraria ohridella

Germuesi i Gjethes se Geshtenjes se Kalit Horse Chestnut Leaf- Miner

45 Codium fragile Synonim Acanthocodium fragile Gishtat e Detit te Gjelber Green Sea Fingers, Dead Man's Fingers, Green Fleece. Alge e gjelber Rendi Bryopsidales Familja Codiaceae

46 Boiga irregularis Gjarpri i Kafenjte i Pemes Broën Tree Snake Reptil

Familja Colubridae

47 Gyrodactylus salaris

Grepi i Salmonit Salmon Fluke Krimb i sheshte Rendi Trematoda Familja Monopisthocotylea
48 Vespula vulgaris Grerëz e Zakonshme Common Wasp Insekt

Familja Vespidae

49 Ensis americanus Sinonim Ensis direktus Guacka Brisk Amerikane American Jack Knife Clam, American Rasor- Shell Molusk

Rendi Veneroidae

Familja Pharidae

50 Psidium cattleianum Guava Luleshtrydhe Strawberry Guava Bime

51 Cordylophora caspia

Hidroidi i Ujerave te Embel Freshwater Hydroid Knidar,

Rendi Hydroida

Familja Clavidae

52 Hiptage benghalensis Hiptagia Hiptage Bime Familja Malpigiaceae

53 Threskionis aethiopicus

Ibisi i Shenjte Sacred Ibis Shpend

Rendi Ciconiiformes Familja Threskiornithidae

54 Opuntia ficus-indica

Kaktusi Dardhe Prickly -Pear Cacti, Catus Pear, Indian-Fig Prickly-Pear Bime me lule Rendi Caryoph yllales Familja Cactaceae

55 Arundo donax Kallami Gjigand Giant Reed Bime

Familja Poaceae

56 Rhopilema nomadica

Kandili i Detit Nomad (Endacak) Nomad Jellyfish Knidar

Rendi Rhizostomeae Familja Rhizostomatidae

57 Marsupenaeus japonicus Sinonim

Penaeus japonicus Karkalec Deti i Kurumas Kuruma Prawn Krustace

Rendi Decapoda

Familja Penaeidae

58 Dikerogammarus villosus

Karlaleci Deti Vrares Killer Shprimp Krustace

Rendi Amphipoda

Familja Gammaridae

59 Echinocystis lobata

Kastraveci i Eger, Molla e Eger e Balsamit Wild Cucumber, Wild

Balsam Apple Bime me lule

Rendi Cucurbitales Familja Cucurbitaceae

60 Balanus improvisus

Kepusha e Gjirit te Detit, e Lendes se Dushkut Bay Barnacle, Acorn

Barnacle Krustace Rendi Sessilia Familja Balanidae

61 Achatina fulica Kermilli Gjigand i Afrikes Giant African Snail Molusk

Familja Achatinidae

62 Pomacea canaliculata Kermilli i Molles Se Arte Golden Apple Snail Molusk Familja Ampullaridae

63 Euglandina rosea Kermilli i Trendafilte i Ujkut Rosy Wolf Snail Molusk

Familja Spiraxidae

64 Batrachochytrium dendrobatidis Kerpudha Kitrid e Bretkoces Frog Chytrid Fungus Kerpudhe


65 Sciurus carolinensis

Ketri Gri Grey Squirrel, American Grey Squirrel, Eastern Gray Squirrel, Cat Squirrel Gjitar

Rendi Rodentia

Familja Sciuridae

66 Clidemia hirta Klidemia Koster's Curse Bime Familja Melastomataceae

67 Lymantria dispar Krimbi i Mendafshit Gypsy Moth Insekt Familja Lymantriidae

68 Spodoptera littoralis

Krimbi i Pambukut African Cotton Leaf Worm, Cotton Worm, Mediterrean Brocade Moth, The Mediterrean Climbing Cutworm, Egyptian Cottonworm, Egyptian Cotton Leaf Worm Insekt

Rendi Lepidoptera

Familja Noctuidae

69 Diabrotica virgifera

Krimbi i Rrenjes se Misrit Perendimor Western Corn Rootworm Insekt

Rendi Coleoptera Familja Chrysomelidae

70 Platydemus manokëari Krimbi I Sheshte Flatworm

71 Marenzelleria neglecta

Krimbi i Tokes me Rrathe te Kuq Red-Gilled Mud Worm Anelid, krimb I segmentuar Rendi Spionida

Familja Spionidae

72 Ficopomatus enigmaticus Sinonim Mercierella enigmatica Krimbi Tub Tube Worm Anelid, Krimb i segmentuar


Rendi Canalipalpata

Familja Serpulidae

73 Pueraria montana var. lobata Kuzu, Pueraria e Malit Kudzu Bime

Familja Fabaceae

74 Leucaena leucocephala Leukena Leucaena Bime

Familja Fabaceae

75 Micropterus salmoides Levreku Gojemadh Large-Mouth Bass Peshk

Familja Centrarcidae

76 Arion vulgaris

Ligaveci Spanjoll Lusitianian Slug, Spanish

Slug Molusk

Rendi Pulmonata

Familja Arionidae

77 Macaca fascicularis Majmuni Makao Macaque Monkey Gjitar Familja Cercopithecidae

78 Plasmodium relictum Malaria e Shpendeve Avian Malaria Mikroorganizem

79 Herpestes javanicus Mangusta e Vogel e Indise Small Indian Mongoose Gjitar

Familja Herpestidae

80 Tamarix ramosissima Marine Tamarisk Bime Familja Tamaricaceae


81 Melaleuca quinquenervia Melaleuka Melaleuca Bime

Familja Myrtaceae

82 Prosopis glandulosa Meskit, Prosopis Mesquite Bime

Familja Fabaceae

83 Ondatra zibethicus

Mi Uji Muskrat Gjitar

Rendi Rodentia

Familja Muridae

84 Potamocorbula amurensis Midhja Detare Marine Clam Molusk

Familja Corbulidae

85 Corbicula fluminea

Sinonim


Corbicula manilensis Midhje e Azise Asian Clam Molusk

Rendi Veneroida

Familja Corbiculidae

86 Musculista senhousia

Sinonim Arcuatula cf. Senhousia

Modiola senhousia Midhje Hurme Aziatike Asian Date Mussel Molusk

Rendi Mytiloida

Familja Mytillidae

87 Mikania micrantha Mikania Mile-A-Minute Weed Bime

Familja Asteraceae

88 Miconia calvescens Mikonia Miconia Bime Familja Melastomataceae

89 Linepithema humile

Milingona e Argjentines Argentine Ant Insekt

Rendi Hymenoptera

Familja Formicidae

90 Anoplolepis gracilipes Milingona e Cmendur Crazy Ant Insekt

Familja Formicidae

91 Solenopsis invicta Milingona e Kuqe e Importuar e Zjarrit Red Imported Fire Ant Insekt

Familja Formicidae

92 Wasmannia auropunctata Milingona e

Vogel e Zjarrit Little Fire Ant Insekt

Familja Formicidae

93 Pheidole megacephala Milingona Kokemadhe Big-Headed Ant Insekt

Familja Formicidae

94 Mimosa pigra Mimosa e Zeze Mimosa Bime

Familja Fabaceae

95 Rattus rattus Miu i Kanaleve Ship Rat Gjitar

Familja Muridae

96 Mus musculus Miu i Shtepise Mouse Gjitar

Familja Muridae

97 Rattus norvegicus

Miu Norvegjez Norway Rat, Brown Rat Gjitar

Rendi Rodentia

Familja Muridae

98 Bemisia tabaci

Miza e Bardhe e Patates se Embel Cotton Whitefly, Sweet Potato Whitefly, Tobacco Whitefly, Cassava Whitefly, Silver Leaf Whitefly.

Sweet Potato Whitefly Insekt

Rendi Hemiptera

Familja Aleyrodidae
99 Ceratitis capitata

Miza Mesdhetare e Frutave Mediterrean Fruit Fly, Medfly Insekt

Rendi Diptera

Familja Tephritidae

100 Rubus ellipticus Mjeder e Verdhe e Himalajes Yellow Himalayan

Raspberry Bime

Familja Rubaceae

101 Aphis gossypii Mori i Pambukut Dhe Pjeprit Cotton Aphid, Melon Aphid, Melon And Cotton Aphid. Insekt

Rendi Hemiptera

Familja Aphididae

102 Cinara cupressi Morri i Selvise Cypress Aphid Insekt

Famil ja Aphididae

103 Aphanomyces astaci

Murtaja e Aragostes Crayfish Plague, Krebspest Chromista

Rendi Saprolegniales Familja Leptolegniaceae

104 Anopheles quadrimaculatus Mushkonja e Zakonshme e Malaries Common Malaria

Mosquito Insekt

Familja Culicidae

105 Aedes albopictus

Mushkonja Tiger e Azise Asian Tiger Mosquito Insekt

Rendi Diptera

Familja Culicidae

106 Campylopus introflexus

Myshku Yll i Shqopes Heath Star Moss Myshk (briofit) Rendi Dicranales Familja Dicranaceae

107 Bursaphelenchus xylophilus

Nematodi i Drurit te Pishes Pine Wood Nematode, Pinewood Nematode

108 Anguillicola crassus

Nematodi me Fshike Notuese te Ngjales Eel Swim-Bladder

Nematode. Krimb i rrumbullaket Rendi Spirurida Familja Anguillicolidae

109 Mustela erminea Nuse Lale Bishtzeze Stoat Gjitar

Familja Mustelidae

110 Harmonia axyridis

Nuse Pashke Harlequin Ladybird, Multicoloured Asian Ladybird, Multicoloured Ladybird Insekt

Rendi Coleoptera Familja Coccinellidae

111 Myocastor coypus

Nutria Coypu, Nutria Gjitar

Rendi Rodentia Familja Capromyidae

112 Psittacula krameri

Paraket Unazeroze Rose-Ringed Parakeet Shpend

Rendi Psittaciformes

Familja Psittacidae

113 Paspalum paspalodes

Paspalumi Kolltuk Knotgrass, Mercer Grass, Water Chouch, Buffalo Quick Paspalum, Couch Paspalum Bime me lule Rendi Poales Familja Poaceae

114 Heracleum mantegazzianum

Pastinaku Gjigand i Lopës Giant Hogweed, Giant Cow Parsnip, Cartwheel- Flower, Siberian Cow- Parsnip Bime me lule Rendi Apiales Familja Apiaceae
115 Branta canadensis

Pata Kanadeze Canada Goose Shpend

Rendi Anseriformes

Familja Anatidae

116 Ambrosia artemisiifolia

Pelini Amerikan Common Ragweed, Annual Ragweed, Roman Wormwood, Low Ragweed, Short

Ragweed, Small Ragweed, Bitterweed, Blackweed, American Wormwood. Bime me lule Rendi Asterales Familja Asteraceae

117 Cinchona pubescens Pema e Kinines Quinine Tree Bime

Familja Rubiaceae

118 Schinus terebinthifolius Pema e Piperit Brazilian Brazilian Pepper Tree Bime Familja Anacardiaceae

119 Spathodea campanulata Pema e Tulipanit Afrikan African Tulip Tree Bime Familja Bignoniaceae

120 Myrica faya Pema e Zjarrit Fire Tree Bime,

Familja Myriacae

121 Pseudorasbora parva

Sinonime

Fundulus virescens Leuciscus parvus Micraspius mianoëskii Pseudorasbora altipinna Pseudorasbora depressirostris

Pseudorasbora foëleri Pseudorasbora monstrosa Pseudorasbora parva parvula

Pseudorasbora parva tenuis

Pseudorasbora parvus Pendëkuqi i Vogël Stone Moroko, Toupmouth Gudgeon Peshk

Rendi Cypriniformes

Familja Cyprinidae

122 Fistularia commersonii Sinonime : Fistularia depressa Fistularia petimba Fistularia tabacaria Peshku Gojë

Flaut i Lëmuar Blue-Spotted Cornetfish, Smooth Flutemouth Peshk Rendi Syngnathiformes Familja Fistularidae

123 Saurida undosquamis sinonime

Saurida argyrophanes

Saurida grandisquamis Saurida tumbil Peshku Hardhuc

Dhëmbëfurce Brush Tooth Lizardfish Peshk

Rendi Aulopiformes Familja Synodontidae


Saurida undosquamia

Saurus undosquamis

124 Siganus rivulatus Sinonime Amphacanthus rivulata Amphacanthus sigan Amphacanthus siganus

Scarus rivulatus ) Scarus siganus Siganus nebulosa Siganus nebulosus Siganus siganus Siganus spinus Teuthis rivulata Teuthis rivulatus Teuthis sigan Teuthis sigana Teuthis siganus Peshku Lepur Marbled Spinefoot, Rabbitfish Peshk

Rendi perciformes

Familja Siganidae

125 Clarias batrachus Peshku Mace qe Ecen Walking Catfish Peshk

Familja Claridae

126 Cercopagis pengoi

Pleshti i Grepit te Peshkut Fish-Hook Waterflea, Fish Hook Flea Krustace

Rendi Diplostraca Familja Cercopagididae

127 Nyctereutes procyonoides Sinonim

Canis procyonoides Qeni Rakun Raccoon Dog Gjitar

Rendi Carnivora

Familja Canidae

128 Prunus serotina

Qershia e Zezë Black Cherry, Wild Black

Cherry Bime me lule Rendi Rosales Familja Rosaceae

129 Euphorbia esula Qumeshtore, Rryele Gjethore Leafy Spurge Bime Familja Euphorbiaceae

130 Procyon lotor

Rakun Raccoon, Common Raccoon, Northern Raccoon, Coon Gjitar

Rendi Carnivora

Familja Procyonidae

131 Rhododendron ponticum

Rododender Rhododendron Bime melule Rendi Ericales Familja Ericaceae

132 Oxyura jamaicensis

Rosa Kuqalashe Ruddy Duck Shpend

Rendi Anseriformes

Familja Anatidae

133 Halophila stipulacea Sinonim Zostera stipulacea Salikorne Halofile Halophila Seagrass Bime Rendi Hydrocharitales Familja Hydrocharitaceae

134 Phytophthora cinnamomi

Semundja e Bojes ne Phytophthora Crown And

Root Rot, Phytophthora Kerpudhe

Rendi Pythiales


Geshtenje dhe Dushk, Ndryshku Fitoftora i Kurores dhe Rrenjes, Kalbja e Rrenjes Fitofora Root Rot, Ink Disease

(On Chestnut And Oaks) Familja Pythiaceae

135 Ophiostoma novo- ulmi, E

Ophiostoma ulmi, B Semundje e Vidhit Hollandez Dutch Elm Disease Kerpudhe Rendi Ophiostomatales Familja Ophiostomataceae

136 Crassostrea gigas

Stridhe e Paqesorit Pacific Oyster, Pacific Giant Oyster, Pacific Cupped Oyster Molusk

Rendi Ostreida

Familja Ostreidae

137 Pinctada radiata sinonime

Avicula chemnitzii Meleagrina conomenosi Meleagrina occa Meleagrina radiata "Deshayes" Meleagrina savignyi Pinctada vulgaris Stridhe Perlembajtese Gulf Pearl Oyster Molusk

Rendi Pteroida

Familja Pteriidae

138 Coptotermes formosanus shiraki Termite Nentokesore e Formosanit Formosan Subterranean

Termite Insekt Familja Rhinotermitidae

139 Oxalis pes-caprae

Tharbtushe Kembesorkadhe Bermuda Buttercup, Soursob, Yelloë Sorrel, Sourgrass, Sour Sorrel Bime me lule Rendi Oxalidales Familja Oxalidaeceae

140 Bufo marinus Thithlopa e Kallamishteve Cane Toad Amfib

Familja Bufonidae

141 Acacia mearnsii Thupra e Zeze Black Wattle Bime

Familja Fabaceae

142 Oreochromis mossambicus Tilapia e Mozambikut Mozambique Tilapia Peshk

Familja Cichlidae

143 Rosa rugosa

Trendafili Japonez Rugosa Rose, Japnese

Rose Bime me lule Rendi Rosales Familja Rosaceae

144 Salvelinus fontinalis

Sinonime

Baione fontinalis Salmo canadensis Salmo fontinalis Salmo hudsonicus Salvelinus timagamiensis Trofta e Detit/ e Perroit Brook Trout, Brook

Charr, Sea Trout Peshk Rendi Salmoniformes Familja Salmonidae

145 Oncorhynchus mykiss Trofta e Ylberit, e Brigjeve Rainbow Trout Peshk

Familja Salmonidae
146 Sphagneticola trilobata Vedelia, Sfagnetikola Wedelia Bime

Familja Asteraceae

147 Rinderpest virus Virusi i Koleres se Gjedhit Rinderpest Virus Virus Familja Paramyxoviridae

148 Banana bunchy top virus Virusi i Majes se Tufes se Bananeve Banana Bunchy Top

Virus Virus

Familja Nanoviridae

149 Mustela vison

Vizoni Amerikan Mustela Vison, American

Mink Gjitar

Rendi Carnivora

Familja Mustelidae

150 Ligustrum robustum Voshter Privet Bime

Familja Oleaceae

151 Cryphonectria parasitica Vrugu i Geshtenjes Chestnut Blight Kerpudhe

Familja Valsaceae

152 Seiridium cardinale

Vrugu i Selvise Cypress Canker Kerpudhe

Rendi Xylariales Familja Amphisphaeriaceae

153 Hedychium gardnerianum

Xhenxhifil i Eger, Xhenxhefilli i Kahilit Kahili Ginger, Kahila Garland-Lily, Wild Ginger Bime me lule

Rendi Zingiberales Familja Zingiberaceae

154 Asterias amurensis Ylli i Detit i Paqesorit te Veriut Northern Pacific Seastar Ekinodermat

Familja Asteriidae

155 Anoplophora chinensis

Zhuzhaku Antenagjate i Agrumeve Citrus Longhorned

Beetle. Insekt

Rendi Coleoptera Familja Cerambycidae

156 Anoplophora glabripennis

Zhuzhaku Antenagjate i Azise Asian Longhorned

Beetle, Asian Long-Horn

Beetle. Insekt

Rendi Coleoptera Familja Cerambycidae

157 Leptinotarsa decemlineata

Bubureci i Patates Zhuzhaku i Kolorados Colorado Beetle, Ten- Striped Spearman, Ten- Lined Potato Beetle Insekt

Rendi Coleoptera Familja Chrysomelidae

158 Acridotheres tristis Zogu Myna i Indise Indian Myna Bird Shpend

Familja Styrnidae

159 Eichhornia crassipes Zymbyli i Ujit Water Hyacinth Bime Familja Pontederiaceae


SHTOJCA II

LISTË E LLOJEVE TË HUAJA INVAZIVE QË GJENDEN NË VEND SIPAS SHKALLËS SË INVAZIONIT


Nr. Emri shkencor Emri i zakonshëm shqip Përkatësia taksonomike Shkalla e invazionit

1 Abutilon theophrasti Pambuk i egër, këmacës Bime

Familja Malvaceae 2

2 Acacia dealbata Mimozë Bime

Familja Leguminosae 2

3 Acacia saligna Akacie portokalli Bime

Familja Leguminosae 2

4 Acanthosceliedes obtectus Buburreci i fasules Insekt

Familja Bruchidae 3

5 Acer negundo Panjë amerikane Bime

Familja Aceraceae 1

6 Aedes (Stegomyia) albopictus Mushkonja tiger aziatike Insekt

Familja Culicidae 3

7 Agave americana Agave Bime

Familja Agavaceae 3

8 Ailanthus altissima Aringë, arrë hindi, arrë me gjëndrra, arrë e qelbët Bime

Familja Simarubaceae 2

9 Albizia julibrissin

Lule pavode Bime

Familja Leguminosae 1

10 Amaranthus albus Nenë e bardhë, dervish Bime

Familja Chenopodiaceae 1

11 Amaranthus retroflexus Nenë e spërveshur, nenë e përveshur, nenë, luleçurani, nenë kallishte, bar llapush Bime

Familja Chenopodiaceae 1

12 Ameiurus nebulosus Kokmadhi kaf Peshk

Familja Ictaluridae 1

13 Amorpha fruticosa Skerbull, shfenc Bime

Familja Leguminosae 2

14 Aristichthys nobilis Krapi kokmadh Peshk

Familja Cyprinidae 2

15 Aster squamatus Aster luspor Bime

Familja Asteraceae 2

16 Azolla filiculoides Azollë fillngjashme Bime

Familja Azollaceae 1

17 Bemisia tabaci Flutura e patates së embël Insekt

Familja Aleyrodidae 3

18 Bothynoderes punctiventris Hundëgjati i panxharit të sheqerit Insekt

Familja Curculionidae 3

19 Brachiaria eruciformis Brakarie si larvë Bime

Familja Poaceae 1

20 Broussonetia papyrifera Brusonetje Bime

Familja Moraceae 1

21 Callosobruchus chinensis Krimbi kinez i farave Insekt

Familja Chrysomelidae 3

22 Carassius auratus gibelio Krapi prusian Peshk

Familja Clupeidae 1

23 Carassius carassius Krapi krucian Peshk Familja Clupeidae 2

24 Caulerpa racemosa Kaulerpë rrushngjashme Alge

Familja Caulerpaceae 2
25 Ceratitis capitata Flutura mesdhetare e frutave Insekt

Familja Tephritidae 3

26 Chenopodium ambrosioides Çaj meksikan Bime

Familja Chenopodiaceae 1

27 Cirphis unipuncta Krimbi i gjetheve të misrit Insekt

Familja Noctuidae 3

28 Conyza canadensis K onizë e Kanadasë Bime

Familja Asteraceae 2

29 Ctenopharyngodon idellus Krapi i barit Peshk

Familja Cyprinidae 1

30 Cupressus sempervirens Selvi Bime

Familja Cupresaceae 2

31 Cydia molesta Tenja e frutave orentalë Insekt

Familja Tortricoidea 3

32 Cyprinus carpio Krapi i zakonshëm 2

33 Datura stramonium Tatull, tatule, lule bualli, rëshull, rodhe, duhan i egër, gishtajë e egër, barkrymash, krahoni i egër Bime

Familja Solanaceae 3

34 Ditylenchus destructor Krimbi i zhardhokëve të patates Krimb

Familja Tylenchidae 3

35 Dreissena polymorpha Molusku zebër Molusk

Familja Dreissenidae 1

36 Echinochloa crus galli Muhar, kostrevë Bime

Familja Poaceae 1

37 Elaeagnus angustifolia Hunap gjethengushtë Bime

Familja Elaeagnaceae 1

38 Eleusine indica Eleuzinë e Indisë Bime

Familja Poaceae 1

39 Elodea canadensis Elode e Kanadasë Bime

Familja Hydrocharitaceae 3

40 Erigeron canadensis Erigeron i Kanadasë Bime

Familja Asteraceae 2

41 Eucalyptus camaldulensis Eukalipt me sqep Bime

Familja Myrtaceae 1

42 Eucalyptus globulus Eukalipt rruzullor Bime

Familja Myrtaceae 1

43 Galinsoga parviflora Galinsogë lulevogël Bime

Familja Asteraceae 2

44 Gambusia affinis Peshku mizë Peshk

Familja Poeciliidae 1

45 Gleditsia triacanthos Glediçe me tri gjemba Bime

Familja Leguminosae 1

46 Gomphocarpus fruticosus Pambuk i egër Bime

Familja Asclepiadaceae 1

47 Halophila stipulacea Halofilë Bime

Familja Hydrocharitaceae 2

48 Helianthus tuberosus Mollë e dheut, mollëdheu, orashkë, shallagonë, lule kala, lule dhëndri, sekull, lulediell me zhardhok, rrep Bime

Familja Asteraceae 2

49 Heliothis armigera Krimbi i boçes Insekt

Familja Noctuidae 3

50 Hyphantria cunea Flutura e bardhe e pyjeve Insekt

Familja Arctiidae 3

51 Hyphophtalmichthys molitrix Krapi i argjendtë Peshk 2


Familja Cyprinidae

52 Juncus tenuis Kulmak i hollë Bime

Familja Juncaceae 1

53 Laphygma exigua Karadrina Insekt

Familja Noctuidae 1

54 Lepomis gibbous Lepomis Peshk

Familja Centrarchidae 2

55 Leptinotarsa decemlineata Buburreci i patates Insekt

Familja Chrysomalidae 3

56 Maclura pomifera Maklurë Bime

Familja Moraceae 1

57 Megalobrama amblycephala Krapi vuçigan Peshk

Familja Cyprinidae 1

58 Megalobrama terminalis Amur i zi Peshk

Familja Cyprinidae 1

59 Melia azederach Melie azedarake, tespi, pemë uratë Bime

Familja Meliaceae 1

60 Mirabilis jalapa Lule akshami Bime

Familja Nyctaginaceae 1

61 Mus musculus Miu i arave Gjitar

Familja Muridae 3

62 Myocastor coypus Kastori Gjitar

Familja Myocastoridae 1

63 Oenothera biennis Enotherë dyvjeçare Bime

Familja Onagraceae 2

64 Onchorinchus mykiss Trofta e brigjeve Peshk

Familja Salmonidae 2

65 Opuntia ficus indica Fik deti Bime

Familja Cactaceae 1

66 Oryctolagus cuniculus Lepuri Evropian Gjitar

Familja Leporidae 1

67 Oxalis pes-caprae Tharbtushë këmbësorkadhe Bime

Familja Oxalidaceae 2

68 Parabramis pekinensis Amuri i bardhë Peshk

Familja Cyprinidae 1

69 Parthenocissus quinquefolia Partenocizë pesëgjetheshe Bime

Familja Vitaceae 1

70 Paspalum paspalodes Gram uji, krisje uji, krisël Bime

Familja Poaceae 3

71 Passiflora caerulea Lule sahati Bime

Familja Passifloraceae 1

72 Pectinophora gossypiella Krimbi i kuq Insekt

Familja Gelechiidae 1

73 Penaeus japonicus Karkaleci i detit Krustace

Familja Penaeidae 1

74 Perca fluviatilis Perka Peshk

Familja Cyprinidae 1

75 Phthorimaea operculella Tenja e patates Insekt

Familja Gelechiidae 3

76 Phyllocnistis citrella Krimbi gjetheshpues i agrumeve Insekt

Familja Gracillariidae 3

77 Phytolacca americana Çapëz amerikane Bime

Familja Phytolaccaceae 1

78 Pittosporum tobira Pitosporë Bime

Familja Pittosporaceae 1
79 Punica granatum Shegë Bime

Familja Punicaceae 1

80 Quadraspidiotus perniciosus Krimbi Perenicios Insekt

Familja Diaspididae 3

81 Rattus norvegicus Miu norvegjez Gjitar

Familja Muridae 3

82 Rattus rattus Miu i zi Gjitar

Familja Muridae 3

83 Ricinus communis Ricin Bime

Familja Euphorbiacea 1

84 Robinia pseudacacia Akacie e rreme Bime

Familja Leguminosae 2

85 Schinus molle Dru i piperit Bime

Familja Anacardiaceae 1

86 Silurus glanis Peshku silur Peshk

Familja Siluridae 2

87 Sitophilus calandra zeamais Kalandra e misrit. Insekt

Familja Curculionidae 3

88 Solanum nigrum Ikër, idhnakth, idhnakth i zi, rrushzogu Bime

Familja Solanaceae 1

89 Sophora japonica Soforë e Japonisë Bime

Familja Leguminosae 1

90 Sorghum halepense Tallë e halepit, tallë, vulër Bime

Familja Poaceae 2

91 Stizostedion lucioperca Luçiperka Peshk

Familja Percidae 3

92 Tagetes minuta Lule kadife, luleimtë Bime

Familja Asteraceae 1

93 Tilapia spp Tilapia Peshk

Familja Cichlidae 1

94 Tinca tinca Tinka Peshk

Familja Cyprinidae 1

95 Trialeurodes vaporariorum Flutura e serave Insekt

Familja Aleyrodidae 3

96 Trogoderma granarium Brumbulli i Kafarës Insekt

Familja Dermestidae 2

97 Tropaeolum majus Tropeolë e madhe Bime

Familja Tropoeolaceae 1

98 Vasates lycopersici Kërpusha e bronxët Insekt

Familja Eriophyda e 3

99 Viteus vitifoliae Filloksera e hardhisë Insekt

Familja Phylloxeridae 3

100 Wisteria sinensis Lulevile Bime

Familja Leguminosae 1

101 Xanthium spinosum Rrodhe Bime

Familja Asteraceae 3102 Yucca aloifolia Juca gjethealoe Bime

Familja Liliaceae 1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət