Ana səhifə

Muhtelif laboratuvar malzemeleri satin alinacaktir maden tetkik ve arama genel müDÜRLÜĞÜ


Yüklə 53 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü53 Kb.
MUHTELİF LABORATUVAR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Muhtelif Laboratuvar Malzemeleri Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası

:2015/81625

1-İdarenin
a) Adresi

: MTA Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139

06800 Çankaya /Ankara


b) Telefon ve faks numarası

: 0312 201 20 53 – 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Mal Alımı,

I.Kısım:

Viskometre, 115 volt, 50 Hz. Çantası ve 230 Volt

Transformatörü ile Birlikte (5 Adet), Viskometre

Ekipmanları (4 Kalem, 26 Adet).II.Kısım:

50 ml'lik Retort Kit, 230 Volt Yedek Parça Kiti ile Birlikte (5 Adet), Retort Kit Ekipmanları (4 Kalem, 110 Adet), pH Metre, laboratuvarlar için pH Ion, mV ve sıcaklık ölçebilir Tutma aparatlı (1 Adet), pH Metre Ekipmanları (2 Kalem, 20 Paket), 2 Hücreli Su Kaybı Cihazı; ayaklık, hücre, hortum, blöf vanası, manifold ile (5 Adet), 2 Hücreli Su Kaybı Cihazı Ekipmanları 6 Kalem 105 adet).III.Kısım:

Çamur Terazisi (5 Adet), Basınçlı Çamur Terazisi (1 Adet), Taşınabilir Hassas Terazi (2 Adet), Test Kitleri (2 Kalem 10 Adet), Kum Tayini Kiti (1 Kalem 5 Adet), Tekli Karıştırıcı, 230 V. 50 Hz ( 5 Adet), Paslanmaz Çelik Karıştırma Kabı (5 Adet), Cam ve Plastik Malzemeler (11 Kalem 302 Adet), Kimyasallar (20 Kalem 167 Adet), Dijital kronometre (5 Adet), Tezgah Üstü Mekanik Saat (2 Adet), Termometre, metal, 50-500 °F, 8 inç uzunluğunda (3 Adet).b) Teslim yeri/yerleri

: MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Dairesi Başkanlığı Merkez Ambarları.

c) Teslim tarihi/tarihleri

: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren I.Kısım 100 (yüz), II.Kısım 100 (yüz), III.Kısım 100 (yüz), takvim günüdür.


3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

: MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 13/07/2015– 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.  1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 -Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- -İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine

% 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten ( MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA ) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir./2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət