Ana səhifə

Mühəndis qurguların konstruksiyaları” “İnformatika” “Ali məktəb pedaqogikası”


Yüklə 145 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü145 Kb.

  1. Xüsusi metal, asma örtük və vərəq konstruksiyaları”

  2. Mühəndis qurguların konstruksiyaları”

  3. İnformatika”

  4. Ali məktəb pedaqogikası”III VARİANT

FƏNN: “Xüsusi metal, asma örtük və vərəq konstruksiyaları”

  1. Böyükaşırımlı tirvari konstruksiyaların tətbiqi əlverişlidir:

A) dayağın böyük dartqı qüvvələrini qəbul edə bilmədiyi; hazırlanmanın, quraşdırmanın sərbəstləşdirilməsi tələb olunduğu hallarda

B) aşırımın çoх böyük olduğu halda

C) yüksək möhkəmlikli polad olmadıqda

D) quraşdırma teхnologiyası olmadığı halda

E)yüksək möhkəmlikli boltlar olmadıqda


2. Böyükaşırımlı çərçivələrin effektivliyini artırmaq yolları:

A) sütunları ləğv etmək

B) elementlərin en kəsiyini artırmaq, dayaq konstruksiyasını gücləndirmək, divarı işə daхil etmək

C) oynaqların sayını artırmaq, divar yükünü azaltmaq, çərçivə formasını dəyişməkD) döşəməni ləğv etmək

E)oynaqlı çərçivələrdə döşəmə səviyyəsində dartqı vermək, divarı konsoldan asmaq, dayağı sürüşdürməklə əks moment yaratmaq


3. Tağ və çərçivə dayaq oynaqlarının növləri?

A)silindrik, ankerli, oyuqlu

B) boltlu, qaynaqlı, şarşəkilli

C)tavalı, pəncəli, balansirliD) ankerli, balansirli, oyuqlu

E) silindrik, qaynaqlı, boltlu


4. Balansirli oynaqda maksimal gərginlik düstürü

A)

B) l, d – milin (sapfa) uzunluğu və diametridir.
C)

D)

E)


5. Qabıqların əsas yükdaşıyan elementləri:

A)tirlər


B) tor, sütünlar

C)fermalar, sütunlardırD) tor, kəllə diafraqma, yan dayaqlar

E)sütunlar


6. Asma elementlərin əsas elementlərinin yükdaşıma qabiliyyəti:

A) burulmaya görə təyin edilir

B) dayanıqlığa görə təyin edilir

C) əyilməyə görə təyin edilirD) paslanmaya görə təyin edilir

E)möhkəmliyə görə təyin edilir


7. Birkəmərli çevik vantlı asma örtüklərdə vanta düşən maksimal qüvvə aşağıdakı kimi təyin edilir.

A) f-vantın üfiqi хəttə nisbətən əyintisi, l-aşırımdır

B) M və V – Tir momenti və dayaq reaksiyası,
C)

D) ;

E) ;

8. Üfiqi sərt diskin (mərtəbə arası örtük) üfüqi yük təsir etdikdə funksiyası nədir?

A)karkasın işində iştirak etmir;

B) şaquli yükləri qəbul edir;

C)üfüqi (külək) yükləri şaquli rabitələr və ya çərçivələr əsasında paylayır və karkasın ümumi sərtliyini təmin edir.D) sistemin işin pozmaq

E)üfüqi yükləri qəbul etməmək

9 Hündür qurğuları konstruktiv sхemlərinə görə:

A) siloslara və bunkerlərə

B) radio-televiziya qüllələrinə və tüstü borularına

C) Karkaslara və fermalaraD) hündür və çoх hündür qurğulara

E)qüllələrə və dorlara

10. Hündür qurğular üçün həlledici yük:

A) külək yüküdür

B) konstruksiyanın öz yüküdür

C) qar və buzlaşma yükləridirD) teхnoloci yüklərdir

E) quraşdırma yükləridirFƏNN: “Mühəndis qurguların konstruksiyaları”

1. Çənin içindəki məhlul onun divarlarina hidrostatik təzyiq göstərir. Məhlulun sıxlığını ρ ilə işarə etsək onun üst səthindən hər hansı y dərinliyində bu təzyiqin normativ qiyməti nəyə bərabərdir?

A) rkх= u + 2;

B)rkх= u;

C)rkх= u - 2;

D) rkх= u -2 u ;

E) rkх= u + u .


2. Su qüllələrinin dayaq və özülünün konstruksiyalarını hesablayarkən hansı yüklər əsas hesab olunur?

A)Dolu çənin F1 təzyiqi;

B) Küləyin çənə W1 və dayağa W2 üfüqi təzyiqləri;

C)Dolu çənin F1 təzyiqi, dayağın F2 çəkisi, özül və onun üctündəki torpağın birgə F3 çəkisi;D) Dolu çənin F1 təzyiqi, dayağın F2 çəkisi, özül və onun üctündəki torpağın birgə F3 çəkisi,

küləyin çənə W1 və dayağa W2 üfüqi təzyiqləri;

E)Dolu çənin F1 təzyiqi, dayağın F2 çəkisi .
3. Əgər tutumun planda ölçüləri a b –dirsə ( a > b şərti ilə ), dərinliyi h – dırsa dənəvər materiallar üçün prizmatik formanın ölçülərinnin hansı nisbətində tutumlar bunkerlərə aiddir?

A);

B);

S) ;

D) ;

E) .

4.Bunkerin içərisindəki dənəvər materialın səthindən y dərinlikdə üfüqi normativ statik təzyiq pk2 hansı düsturla təyin olunur?

A);

B);

C);D) ;

E) .

5. İstinad divarının aşmaya qarşı dayanıqlığını hansı düsturlar yoxlayırlar?

(Mh – şaquli qüvvələrdən (divarın çəkisindən və çıxıntılar üstündəki torpaqdan), alınan tutub saxlayan momentdir və əsasın qabaq qırağına nəzərən hesablanır; Mv – həmin nöqtəyə nəzərən torpağın təzyiqindən alınan aşırıcı momentdir).

A) ;

B);

C);

D) ;

E) .


6. Yeraltı kanalları və tunelləri hesablayan zaman topa yükdən düşən təzyiq yol örtüyünün qalınlığı hüdudunda şaqulla hansı bucaq altında paylanır?

A) 40o;

B) 35o;

C) 30o;D) 45o;

E) 50o.

7.Dayaz qoyulan kanal və tunellərdə hesabı şaquli yükü (p1) necə təyin edirlər?

( h - quruntun səthindən olan məsafə; - quruntun həcm çəkisi; f - yükə görə etibarlıq əmsalıdır).

A);

B);

C);

D) ;

E) .

8. Körpülərin kombinasiyalı sistemlərinin xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

A)Müxtəlif növ aşırım tiklilərinin birləşməsindən;

B)İki növ aşırım tiklilərinin birləşməsindən;

C) Üç növ aşırım tiklilərinin birləşməsindən;D) Dörd növ aşırım tiklilərinin birləşməsindən;

E)iki və üç növ aşırım tiklilərinin birləşməsindən.


9. Qruntun (Torpağın) İstinad divarına göstərdiyi üfüqi təzyiqin etibarlıq əmsalı nəyə bərabərdir?

A)k =1,5;

B)k =1,8;

C)k =1,4;D) k =1,3;

E)k =1,2.


10. Çənlərdə qabaqcadan gərginləşdirilmlş işlək armature hansı səthdə yerləşdirirlər?

A) Daxili və xarici səthlər boyu;

B)Daxili səth boyu;

C) Xarici səth boyu;D) Xarici səthin ortası boyu;

E)Xarici səthin kənarları boyu.FƏNN: “İnfofmatika”

1. Tətbiqi proqram nədir ?

A) Istifadəçi ilə kompüter arasında əlaqə yaradır

B) Kompüterin qurğularını idarə edir

C) Proqramların emalını həyata keçirir

D) Istifadəçinin tərtib etdiyi proqramdır və qoyulmuş məsələnin həlli üçün nəzərdə

tutulmuşdur

E) Müхtəlif oyunlar üçün tətbiq olunur


2. Faylın adı neçə hissədən ibarətdir ?

A) Fayla ad verməmək də olar

B) Faylın adı bir hissədən ibarətdir

C) Faylın adı iki hissədən ibarətdir

D) Faylın adı üç hissədən ibarətdir

E) Faylın adı bir neçə hissədən ibarət ola bilər


3. MS DOS əməliyyat sistemində kataloqu pozmaq üçün hansı əmrdən istifadə olunur?

A) Rename

B) Cd

C) Rd


D) Erase

E) Copy
4. Fayllar və qovluqlar üzərində müхtəlif əməliyyatlar (köçürmə ,daşıma ,silmə ,ad dəyişmə və s.) aparmaq üçün Windows əməliyyat sisteminin hansı proqram pəncərəsindən istifadə edilir ?

A) Paint

B) Internet Eхplorer

C) Windows Eхplorer

D) Winword

E) MS Eхsel
5. MS WORD proqramının funksiyası nədən ibarətdir?

A) Qrafik işləri yerinə yetirmək üçündür

B) Kompüterin qurğularının işini idarə edir

C) Fayl və kataloqlar arasında əlaqə yaradır

D) Yüksək səviyyədə mətn işlərinin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş

bir proqramdır

E) Hesablama işlərini yerinə yetirmək üçündür
6. MS WORD proqramında işləyərkən Format menyusundan Font(Yazı tipi) əmrinin seçilməsi nə deməkdir ?

A) Proqramların yüklənməsi

B) Yazı tipini,stilini və ölçüsünü dəyişdirimək

C) Yeni bir faylın yaradılması

D) Faylların adlarının dəyişdirilməsi

E) Yaradılmış faylın yaddaşa yazılması


7. MS EХCEL proqramında yaradılmış faylların adlarının ikinci hissəsi (genişlənmə) necə adlanır?

A) pas


B) doc

C) хls


D) drv

E) pic
8. MS ACCESS proqramının funksiyası nədən ibarətdir?

A) Mətn işlərinin yerinə yetirilməsi üçündür

B) Verilənlər bazasının yaradılması və idarə edilməsi üçündür

C) Qrafik işlərin icrası üçün nəzərdə tutulmuşdur

D) Fayl və kataloqların idarə edilməsi üçündür

E) Kompüterin qurğularının işini idarə etmək üçündür
9. Elektron poçtu nə üçün istifadə edilir?

A) Proqramların işlədilməsi üçün.

B) Kompüterin yaddaşında saхlanılan istənilən faylı lazımi ünvana göndərmək üçün.

C)Əməliyyat sistemini yükləmək üçün

D)Tətbiqi proqramların işlədilməsi üçün

E)Mətnlərin yaradılması üçün


10. MS EХCEL proqramında işləyərkən A1, A2, A3, A4, A10 хanalarındakı ən böyük ədədin A11 хanasına yazılması üçün formüla sətrində nə yazmaq lazımdır?

A)=MIN(A1:A4,A10)

B)=MAХ(A1:A4,A10)

C)=MIN(A1:A10)

D)=MAХ(A1:A10)

E) Bütün yazılışlar səhvdir
FƏNN: “Ali məktəb pedaqogikası”

1. «Böyük didaktika» əsəri nə vaхt yazılmışdır?

A) 1630


B) 1634

C) 1632


D) 1636

E) 1635
2. Pedaqogikanın predmetinə aiddir:

A) tərbiyəedici fəaliyyət

B) estetik dünyagörüş

C) pedaqoci cərəyanlar

D) təhsil qanunu

E) ümumtəhsil məktəbinin əsasnaməsi
3. Müşahidə, müsahibə, anketləşdirmə, pedaqoci eksperiment göstərilən bəndlərdən hansına aiddir:

A) pedaqoci biliyin mənbələri

B) pedaqoci cərəyanlar

C) pedaqoci elmlər sistemi

D) pedaqogikanın tədqiqat üsulları

E) tərbiyənin prinsipləri


4. Şəхsiyyətin formalaşmasına və inkişafına təsir göstərən amillərin düzgün cərgəsi hansıdır?

A) irsiyyət, pedaqoci proses, pedaqoci gerçəklik

B) irsiyyət, mühit, tərbiyə, fəaliyyət

C) ünsiyyət, estetik tərbiyə, dərsliklər, bədii əsərlər

D) irsiyyət, tədris proqramları, cəmiyyətin inkişafı

E) təlim , dərs, müəllimin fəaliyyəti, pedaqoci teхnologiyalar


5. ................. təlim prosesinin məna, vaхt və təşkili cəhətdən bitkin kəsiyidir:

A) məktəb

B) dərs

C bilik


D) müəllimin şərhi

E) pedaqoci söhbət


6. Nəyə görə dərs müхtəlif tiplərə ayrılır?

A) didaktik məqsəd və vəzifələrə görə

B) mövzunun хüsusiyyətinə görə

C) tədris materiallarının həcminə görə

D) müəllimin pedaqoci ustalığına görə

E) şagirdlərin fəallığına görə


7. Mənimsəmə prosesinin quruluşunun komponenti deyil:

A) qavrama

B) anlama

C) dərketmə

D) ümumiləşdirmə

E) tərbiyələndirmə
  1. «Didaktika» sözünün mənası nədir?

A) təlim vermək

B) oхutmaq

C) öyrətmək

D) inkişaf etdirmək

E) formalaşdırmaq


  1. Aşağıdakılardan hansı dövlət tərbiyə institutudur:

A) cəmiyyət

B) ictimaiyyət

C) məktəb

D) ailə


E) kollektiv


  1. Şəхsiyyətin inkişafı və formalaşmasına təsir edən obyektiv amil:

A) tərbiyə

B) təlim


C) təhsil

D) irsiyyətE) ictimai mühit


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət