Ana səhifə

Mühazirə otağı/Cədvəl I gün, saat: 13 40 -15 20, otaq- 403n IV gün, saat: 15 20 -16 50, otaq- 408N


Yüklə 116.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü116.5 Kb.

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Calculus , MATH 101, 3 credits (bioloqlar üçün

Departament

Mathematics

Proqram (bakalavr, magistr)

Undergraduate

Tədris semestri

Spring,2016

Fənni tədris edən müəllim (lər)

PHD. Seymur Rzayev (Rzaev,S.F.)

E-mail:

srzayev@khazar.org, rzseymur@gmail.com

Telefon:

(+99451)935-10-44

Mühazirə otağı/Cədvəl

I gün, saat: 1340-1520, otaq- 403N IV gün, saat: 1520-1650, otaq- 408N
Konsultasiya vaxtı

İİİ gün 1520-1650

Prerekvizitlər

Precalculus: MATH 098

Tədris dili

Azeri

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

1.Anton Howard “Calculus with Analytic Geometry”, 4th ed., 1992

2 А.Г.Курош “Курс высшей алгебры ”, Москва-1968

3.3.Issac Maron. Problems in calculus of one variable (fourth printing 1998) (bookfi.orq

4.Lial Marqaret L. “Calculus with Applications”, 5th ed., 1993

Kursun vebsaytı

www.calculus. org, www.math.hmc.edu/calculus/tutorials

Tədris metodları

Mühazirə
Qrup müzakirəsi
Praktiki tapşırıqlar
Praktiki məsələnin təhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

Praktiki məsələFəallıq
15

Tapşırıq və testlər
15

Kurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirəFinal imtahanı
40

DigərYekun
100

Kursun təsviri

Müstəvi üzərində düzxəttin və çevrənin tənlikləri öyrənilir, funksiya və onunla bağlı müəyyən anlayışlar verilir. Törəmənin köməyilə funksiyanın maksimum və minimum təyin edilir, praktikada rast gəlinən bir sıra məsələlərə tətbiqi göstərilir.


Kursun məqsədləri

• Təhsilm fakültəsinin biolagiya ixtisası üzrə oxuyan tələblərinə tədris kursunun cavab verməsi.

• Praktikada rast gəlinən kifayət qədər ümumi olan funksiyaların sonsuz kiçilənlər metodu, başqa sözlə limitlər nəzəriyyəsi metodu ilə öyrənilməsi və eyni zamanda riyaziyyatın öyrənilməsində müəyyən mənada fundamentin yaradılması.

• Tələbələrin sonrakı inkişafında müəyyən bazanın yaradılması.

• Tələbələrə akademik yardım göstərmək, onların öz potensialını realizə etmə imkanını daha da təkmilləşdirmək.Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri


Bütün kurs boyu tələbələr inkişafda olmalı və aşağıdakı bacarıq və vərdişlərini qoruyub saxlamalıdırlar:

• Analitik düşünmə

• Xətti tənliklər sistemini həll etməyi bacarmalı

• Matrislər üzərində cəbri əməlləri yerinə yetirə bilməli

• Ardıcıllığın və funksiyanın limitini tapa bilməli

• Funksiyaları analiz etməyi, funksiyaların limitini tapmağı, onların

kəsilməzliyini təyin etməyi bacarmalı

•Müxtəlif funksiyaların törəməsinin tapılması

•Törəmənin köməyilə funksiyanın maksimum və minimumunun təyini

•Mütləq ekstremumun tapılması

• Ekstremum anlayışı ilə bağlı tətbiqi məsələləri həll etməyi bacarmalı


Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Dərslərdə iştirak etmək:

Tələbələrdən bütün otaqlara öz təhsilinin bir hissəsi kimi diqqət göstərməsi və üzürlü səbəbdən dərsdə iştirak edə bilmədikdə (xəstəlik, ailə üzvlərindən birini itirdikdə) onlardan dekanlığı məlumatlandırmaq tələb olunur.

Ümumiyyətlə, tələbənin 20% dərsdə iştirak etməməsi onun imtahandan kənarlaşdırılmasına gətirib çıxarır.

Gecikmə:

Əgər tələbə dərsə fənn müəllimindən sonra daxil olarsa, onda onun otağa daxil olması və tələbələri narahat etməsi qadağan olunur. Bununla belə həmin tələbə ikinci qoşa saatda iştirak edə bilər.Dərsə hazırlaşma

Kursun stukturu onu fərdi öyrənməyə imkan verir və sinifdən kənar dərsə hazırlıq üçün olduqca mühümdür. Mühazirə materialı mətndə müzakirə olunan əsas məsələlər üzərində qurulacaq. Dərsdən əvvəl seçilmiş fəsillərin oxunuşu və onlarla tanışlıq mühazirənin başa düşülməsində sizə böyük köməyi dəyəcəkdir. Mühazirədən sonra siz apardığınız qeydləri öyrənməli və hər fəsilin axırında verilən uyğun məsələlər və yoxlama sualları üzərində çalışmalısınız.

Semestr ərzində çoxlu sayda yoxlamalar olacaqdır. Bu yoxlamalar dərs periodu ərzində keçiriləcəkdir.

İmtahanda iştirak qaydası

Əgər siz yekun imtahanda üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməmisinizsə, onda siz imtahanı növbəti müddətdə verməlisiniz. Əgər imtahanda iştirak etməmək üçün əlinizdə tutarlı əsas olmasa, onda imtahanın nəticəsi sıfır kimi qiymətləndiriləcəkdir.İmtahan (keçmə / kəsilmə )

Tələbənin imtahanda uğur qazanması üçün onun göstəricisi ən aşağısı 60 % olmalıdır. Onun imtahanda müvəffəqiyyət qazanmadığı halda növbəti semestr və ya ildə onun kursu təkrar keçməsinə ehtiyac qalır.Aldadıcı / xoşagəlməz hərəkətlər

Yoxlama tapşırığı, Aralıq semestr imtahanı və Yekun imtahan ərzində aldadıcı və ya digər xoşagəlməz hərəkətlər tələbənin imtahandan kənarlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Bu halda heç bir şeyə baxmayaraq avtomatik olaraq tələbə sıfır (0) alır.Professionalizmə doğru

Dərs saatı ərzində tələbə akademik yaradıcı və professional mühitə aparan yolla hərəkət etməlidir. Yolverilməz diskussiyalar və qeyri etik hərəkətlər birbaşa qadağan olunur.Kursun uğurlu alınması

Kursun uğurla başa çatmasından ötrü, tələbələr dərs saatı ərzində aktiv iştirak etməli və diskussiyalara cəlb olunmalıdır.Öyrənmə və Öyrətmə üsulları

Kursun aktiv öyrənilməsi prosesinə üstünlük verilir. Mühazirələr, diskussiyalar, çalışmalar, tipik nümunələr.Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları


Dərslik/Tapşırıqlar

1

12 .02.16

15 02.16Kombinatorikanin əsas anlayişlari.Kombinezonlar,aranjemanlar,permutasionlar

Xətti tənliklər sistemi. Qaus metodu

Matrislər cəbri. Matrislərin toplanması və ədədə vurulması. Matrislərin vurulması. Matrisin tərsi

Determinant. Minor və onun cəbri tamamlayıcısı. Kramer qaydası.[1]səh3-8 misal 1,2,3,

səh10-21 misal 8-15

[2],səh.15-36

[2],səh.37-59

[1],səh.89-1092

19. 02.16

22.02.16Funksiya anlayışı. Funksiyanın təyin və qiymətlər oblastı. Cüt və tək funksiyalar. Funksiyaların qrafiki. Tərs funksiya. Tərs funksiyanın tapılması.

[1], səh.70-99,446-455

Ch.1


Problems[3] 1.1.4 -1.1.13

[3] 1.2.1 -1.2.7

1.3.2-1.3.7

1.4.3-14.6

1.5.1-1.5.4


3

26 02.16

29 02.16Ardıcıllıq və onun limiti. Yığılan və dağılan ardıcıllıqlar.Monoton ardıcıllıqlar. Monoton ardıcıllığın limitinin varlığı

[1],səh.642-654, 658


4

04.03.16

07.03.16
Funksiyanın limiti anlayışı. Limitin varlığı, sonsuzluqda limit, bəzi əsas limitlər.

Guiz-1


[1],səh.108-120, 129,140-149

Ch.1


Problems[3]1.6.1 -1.6.13

1.7.4-1.7.5

[3] 1.8.1 -1.8.13


5

11.03.16


14.03.16


Kəsilməz funksiya anlayışı. Kəsilmə nöqtələri. Kəsilməz funksiyaların bəzi xassələri. Mürəkkəb funksiyaların kəsilməzliyi. Aralıq qiymət haqqında teorem.

[1],səh.108-120, 129,140-149

Ch.1


Problems[3] 1.9.3 -1.9.6.

1.10.5-1.10.13

[3] 1.11.1 -1.11.10


6

18.03.16

28.03.16Törəmə. Törəmənin hesablanması üsulları. Cəmin, hasilin və nisbətin törəməsi. Törəmənin həndəsi mənası. Funksiyanın diferensialı. Guiz-2


[1], səh.174-198

Ch.2


Problems[3] 2.1.1 -2.1.7

2.2.1-2.2.6

Problems[3] 2.3.7 -2.3.11


7

01.04.16


04.04.16Triqonometrik funksiyaların törəməsi. Mürəkkəb funksiyların törəməsi. Lopital qaydası.

[1], səh.201-212

Ch.3


Problems[3] 3.1.8 -3.1.5

[3] 3.2.1 -3.2.98

08.04.16

11.04.16


Aralıq imtahanı
9

15.04.16


18.04.16


Tərs funksiyanın törəməsi. Yüksək tərtibdən törəmə anlayışı.

Artan və azalan funksiyalar. Artma və azalma intervalları.[1],səh.193-199

Ch.2


Problems[3] 2.4.1 -2.4.6

[3] 2.5.1 -2.5.9

2.6.1-2.6.6


10

22.04.16

25.04.16. Qeyri müəyyən inteqral anlayışı və xassələri. Hissə-hissə inteqrallama.Dəyişəni əvəzetmə üsulu.

Guiz-3

[1],səh.320-347

11

29.04.16

02.05.16Müyyən inteqral anlayışı və əsas xassələri. Orta haqda teorem. İbtidai funksiyanın varlığı. Qeyri-məxsusi inteqral anlayışı.İnteqral işarəsi altında dəyişənin əvəz olunması. Hissə-hissə inteqrallama.

[1],səh. 347-390

12

06.05.16


09.05.16


Sonsuz ədədi sıra anlayışı və əsas xassələri. Müsbət hədli ədədi sıra və yığılma əlamətləri. Koşi və Dalamber əlamətləri. Koşinin inteqral əlaməti. Leybnis sırası. Mütləq yığılan sıralar.

[1],səh.641-705

13

13.05.16


16.05.16


Funksional sıralar. Qüvvət sıraları. Yığılma radiusu. Abelin birinci və ikinci teoremləri. Qüvvət sıralarının differensiallanması və inteqrallanması

[1],səh. 705-753


14

20.05.16


23.05.16


. Çoxdəyişənli funksiyalar. Kəsilməz funksiyalar və xassələri. Çoxdəyişənli funksiyaların xüsusi törəmələri və diferensialı. Bircins funksiyalar üçün Eyler teoremi Guiz-4

[1],səh.971-1052


15

27.05.16


30.05.16


Çoxdəyişənli funksiyalar. Kəsilməz funksiyalar və xassələri. Çoxdəyişənli funksiyaların xüsusi törəmələri və diferensialı.

[1],səh. 1052-107516Final imtahanı.Bu Tədris

Bu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər veriləcək.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət