Ana səhifə

Mövzu: BÖLÜŞDÜRÜCÜ logiSTİka plan: BÖLÜŞDÜRÜCÜ logiSTİkanin mahiYYƏTİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ BÖLÜŞDÜRÜCÜ logiSTİkada


Yüklə 0.61 Mb.
səhifə2/2
tarix25.06.2016
ölçüsü0.61 Mb.
1   2

Шякил 9.7. Шагули бюлэц каналлары


raktiki təcrübə göstərir ki, bölgü kanallarının ixtiyari iştirak­çısından birinin yerdə qalan digər iştirakçıların mülkiyyətçisi olması şaquli bölgü kanallarının ən səciyyəvi cəhəti hesab olunur. Belə bir halda bölgü prosesinin iştirakçıları arasında ierarxiya münasibətləri hökm sürür və bütün kanal vahid tam kimi fəaliyyət göstərir.

Beləliklə, məhsulların fiziki bölüşdürülməsini həyata keçirən bölgü kanallarını satış bazarını əhatə etmə dərəcəsinə görə də təsnif etmək mümkündür. Bunun üçün satış yerlərinin və ya şəbəkələrinin sayından asılı olaraq üç əsas yanaşmadan: intensiv, eksklyüziv selektiv bölgüdən istifadə olunur

İntensiv bölgü elə bölgüdür ki, burada məhsulların satışı üzrə mümkün qədər satış kontorları (ticarət müəssisələri) iştirak edir və onların hər biri zəruri həcmdə hazır məhsul ehtiyatı ilə təchiz edilir. Belə bölgünün köməyilə bir qayda olaraq o qədər də baha olmayan istehlak malları və istehsal – texniki tə'yinatlı köməkçi materialların satışı həyata keçirilir.

Eksklyüziv bölgü – mövcud regionda konkret məhsulların reallaşdırılması üçün hər biri əlahiddə hüquqlara malik olan minimum sayda satış kontor­larının (ticarət müəssisələrinin) mövcudluğunu nəzərdə tutur. Məsələn, regional bazarlarda bir ticarət müəssisəsinin köməyilə yeni avtomobil, texniki tə'yinata malik qiymətli məhsulların satışı məhz bu bölgü vasitəsilə reallaşdırılır.

Selektiv bölgü - əksər məhsulların (məsələn, dəbdə olan paltarlar, elektrik malları), bir sıra istehsal – texniki tə'yinatlı məhsulların bölgüsü zamanı mövcud ərazidə hazır məhsul ehtiyatı ilə tə'min edilmiş minimum səviyyədən az, maksimum yol verilən həddən çox olmayan sayda satış kontorları vasitəsilə bazarın xüsusi seqmentinə xidmət göstərilməsi məqsədini daşıyır.
9.5. LOGİSTİK VASİTƏÇİLƏR VƏ ONLARIN FUNKSİYALARI
İstehsal yerləri və ya sahələrinin müxtəlif nomenklaturalı material resursları ilə maddi-texniki təminatını «resurs-bölgü» prinsipi ilə həyata keçirən, mərkəzləşdirilmiş formada və direktiv qaydada istehlakçıları istehsalçılara təhkim edən inzibati-amirlik sisteminin, habelə material resurslarının hərəkətini sərt qaydada tənzimləyən normativ hüquqi bazanın ləğvi ilə bərabər uzun illər material axınlarının hərəkətinin tənzimlənməsi sahəsində formalaşmış direktiv orqan­lar da ləğv edildi. Təhkimetmə planları əsasında istehsalçı və istehlakçı arasında müvafiq yük axınlarının əvvəlcədən planlaşdırılan «rasional» sxem üzrə hərəkətinin təşkili aradan qaldırıldı və bununla əlaqədar olaraq material, informasiya və maliyyə axınlarının ən'ənəvi qaydada idarə edilməsi sistemi bir növ öz mahiyyətini itirdi. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu proseslər «resurs-bölgü» prinsipinə əsaslanan bir iqtisadi sistemin (inzibati-amirlik), «tələb-təklif» prinsipinə əsaslanan digər iqtisadi sistem ilə (bazar iqtisadiyyatı) əvəzlənməsi nəticəsində mövcud iqtisadi şəraitin tələblərinə uyğun gələn yeni bazar strukturlarının (ticarət infra­­strukturlarının) yaranmasın­dan əvvəl baş verdi.

İlk növbədə təsərrüfat fəaliyyəti sferasında vasitəçilik xidməti anlayışını müəyyənləşdirmək lazımdır. Ən'ənəvi yanaşmaya görə «vasitəçilik» mükafat almaq məqsədilə məhsul istehsalçılarını istehlakçılarla əlaqələndirən müəyyən xidmət növü kimi başa düşülür. Müasir anlamda isə vasitəçilik infrastruktur fəaliyyəti olub hazır məhsulların istehsal olunduğu yerlərdən bu məhsullara tələbatın yarandığı konkret istehlak sahələrinə qədər səmərəli hərəkətini "min etmək üçün kontr­agentlərə göstərilən məjmu xidmət növüdür.Beləliklə, məhsulgöndərən kontragentlər aşağıdakı dilemma ilə qarşılaşırlar:

  • ya hazır məhsulların istehsalçılardan istehlakçılara qədər hərəkəti üzrə yerinə yetirilən funksiyaları tələb və təklif arasında müxtəlif konyuktur situasiyadan asılı olaraq öz aralarında bölüşdürmək;

  • ya da məhsulların istehsal yerlərindən istehlakçılara çatdırılmasına qədər yerinə yetirilən əməliyyatların bir qismini logistik vasitəçilərə – vasitəçi strukturlara həvalə etmək.

Ticrət - vasitəçilik strukturlarına məxsus firmalar, müəssisələr müxtəlif təşkilati – hüquqi formaya malikdir. Belə ticarət – vasitəçilik strukturlarına zəruriyyətin yaranması aşağıdakı amillərlə şərtləşir:

  • istehlak edilən məhsulların nomenklaturası və həcmi üzrə həm istehsalçılar, həm də istehlakçılar arasında əhəmiyyətli fərqlərin mövcudluğu. Yəni, hər bir istehlakçı bazar üçün konkret məhsul istehsal etdiyindən onun son məhsul istehsalına sərf edəcəyi material resursları üzrə cari tələbatı digər analoji məhsul istehsalçılarından həm kəmiy­yətinə, həm də nomenklaturasına görə fərqlənir.

  • istehlakçıların milli və beynəlxalq bazarların ayrı-ayrı seqmentləri üzrə qeyri – bərabər paylanması. Belə bir şəraitdə məhsulların birbaşa göndərilməsi istehsalçılardan böyük maddi və maliyyə məsrəfləri tələb edir.

  • vahid xarakterə və o qədər də böyük həcmə malik olmayan bəzi sifarişlərin mövcudluğu. Bu hal hər bir məhsul istehsalçısını xərclərin azaldılması və istehlakçı tələbinin tez ödənilməsi üçün məhsul­göndərmələrin vasitəçi strukturların köməyilə həyata keçirilməsinə şərait yaradır.

  • iqtisadi baxımdan məqsədəuyğun hesab olunan əlavə xidmətlərə tələba­tın artması.

Əmtəə nomenklaturasından asılı olaraq vasitəçilər öz fəaliyyətlərini əsasən aşağıda göstərilən tip:

  • qapalı çeşidli (yalnız bir istehsalçı üçün məhsullar);

  • zəngin çeşidli (bir neçə istehsalçının bir neçə növ analoji məhsulları);

  • geniş çeşidli (müxtəlif növ və qrupları bir-birilə əlaqədar olan məh­sullar);

  • qarışıq çeşidli (müxtəlif növ və qrupları bir-biri ilə əlaqədar olmayan məhsullar) məhsullar üzrə qururlar.

Topdansatış vasitəçiləri əsasən aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirirlər:

  • əmtəə və regional bazarların konyukturasının öyrənilməsi;

  • məhsul istehsalçıları ilə istehlakçılar arasında təsərrüfat əlaqə­lərinin təşkili;

  • məhsulların tədarükatı və məhsul çeşidinin formalaşması;

  • müəssisələr tərəfindən istehlak edilən xammal və mate­rial­ların, eləcə də istehsal olunan hazır məhsulların anbarlaşdırıl­ması və saxlan­ması;

  • iri məhsul partiyalarının istehlakçı tələbinə uyğun kiçik parti­yalara ayrılması;

  • istehsalçıların və istehlakçıların istehsal ehtiyaclarının ödənil­məsi zamanı nəqliyyat – ekspedisiya xidmətinin göstərilməsi;

  • hazır məhsullara istehlakçı tələbinin aktivləşdirilməsi üçün yeni forma və metodların işlənib hazırlanması;

  • material axınlarının əlverişli (rasional) hərəkəti üçün logistik metodların tətbiq imkanlarının öyrənilməsi;

  • xidmət göstəriləcək müəssisələrdə anbar təsərrüfatının təşkilinə yardım edilməsi;

  • öz müştəriləri və məhsulgöndərənlərinin maliyyələşdirilməsi;

  • məhsul satışı prosesinin bütün mərhələlərində (fazalarında) istehlakçılara kommersiya, informasiya və istehsal xidmətlərinin göstərilməsi.

Sadalanan bu funksiyalar içərisində iri məhsul parti­yalarından isteh­lakçı tələbinə müvafiq olan kiçik məhsul partiyalarının (yeni logistik yük vahidlərinin və ya ticarət çeşidlərinin) yaradılması xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

Diler - istehlakçılara az çox yaxın olan, öz adından və öz hesabına əməliyyatlar aparan topdansatış vasitəçisidir. Onlar məhsulları istehsalçı­lardan müqavilələr əsasında qə'bul edir və konkret məhsul partiyasının ümumi məbləğini ödədikdən sonra bu məhsulların tam mülkiyyətçisinə çevrilirlər. Sonradan potensial məhsul alıcıları ilə münasibətlərin necə qurulması, təşkil olunması, məhsullarının hansı şəraitdə və şərtlər daxilində reallaşdırılması dilerlərin şəxsi işi hesab olunur və bunu onlar öz riskləri hesabına həyata keçirirlər. Məhsul istehsalçıları ilə işgüzar münasibətləri davam etdirmək üçün dilerlər hər yeni məhsul partiyası üzrə müqavilə bağlamalıdır.

Son illərdə şaquli bölgü kanallarının formalaşması və satış prosesinin stabil xarakter alması iri məhsulgöndərənlərlə dilerlər arasında münasibətlərdə yeni keyfiyyət dəyişikliklərinin meydana gəlməsinə səbəb oldu.İstehsalçılar və məhsulgöndərənlərlə dilerlər arasında logistik münasibətlərin xarakterindən asılı olaraq iki tip - eksklyüziv və avtorizə edilmiş (bəyənilmiş) dilerləri fərqləndirirlər.

Eksklyüziv dilerlər - istehsalçıların hazır məhsullarının satışı üzrə əlahiddə hüquqlara malik olmaqla konkret regionda onun «təmsilçi - nümayəndə»-si kimi çıxış edir.

Avtorizə edilmiş dilerlər isə konkret regionda istehsalçı firma və müəssisələrin vahid təmsilçisi hesab olunmur və ayrı-ayrı istehlakçı qrupları qarşısında satılmış məhsullara görə məsuliyyət daşıyırlar.

Distribyutor – məhsul istehsalçısının adından öz hesabına fəaliyyət göstərən vasitəçidir. Distribyutorlar istehsalçılarla müqavilə münasibət­lərinə girərək razılaşdırıl­mış müddət ərzində müəyyən region daxilində hazır məhsulların satışı üzrə müstəsna hüquqlar əldə edir. Məhsul­ların reallaşdırılması zamanı onlar xüsusi mülkiyyət­çiyə çevrilmədən istehsalçının adından öz hesablarına bu məhsulların ayrı – ayrı bölgü kanal­larında hərəkətini təşkil edir. Bu növ vasitəçilərin öz hesablarına fəaliyyət göstərmələri onların yüksək maliyyə riskləri hesabına başa gəlir. Maliyyə risklərinin azaldılması üçün distribyutor hazır məhsullara az – çox stabil tələbin mövcud olduğu bir şəraitdə fəaliyyətə daha çox üstünlük verir. Buna görə də onlar bir qayda olaraq bölgü kanallarında istehsalçı və diler arasında aralıq mövqe tuturlar.

Komissioner - topdan və pərakəndə satış vasitəçisi olub öz adından istehsalçının hesabına əməliyyatlar aparır. Komissioner də distrib­yutor kimi satılan məhsulların mülkiyyətçisi hesab olunmur. İstehsalçılar əmtəəlik məhsulların son istehlakçılara satılması və onların dəyərinin ödənilməsi anına qədər mülkiyyət sahibi kimi çıxış edirlər. Məhsulgön­dərmələr üzrə müqavilə münasibətlərinin iştirakçısı hesab olunan komis­sioner öz adından müqavilə bağlamaq hüququna malikdir. Beləliklə, yalnız komissioner istehlakçıların (mövcud əməliyyat üzrə komitent) deyil, yalnız istehsalçılar üçün də vasitəçisi hesab olunur və satılan məhsulların dəyəri müvafiq qaydada onun hesabına (manat və ya valyuta) ödənilir. Çünki, istehlakçılar həm məhsulların alınması və həm də məhsulların dəyərinin ödənilməsi üzrə əməliyyatları eyni fiziki və ya hüquqi şəxslə aparır. İstehlakçılar tərəfindən komissionerə verilən haqlar aparılan əməliyyatların dəyərindən faiz və ya komitent tərəfindən təyin edilən qiymətlə faktiki satış qiyməti arasındakı fərq şəklində ödənilir. Məhsulları satış üçün qə'bul edən komissionerlər onların kəmiyyət və keyfiyyətcə normal saxlanılmasını tə'min etməli və məhsul­ların itirilməsi, zədələnməsi və son­radan daxili qüsurların yaranmasına görə birbaşa maddi məs'uliyyət daşıyırlar.

Agent – hüquqi şəxs statuslu olmaqla digər şəxsin (prinsipialın) nümayəndəsi kimi çıxış edən vasitəçidir və öz hesabına prinsipialın adından müqavilələr bağlayır. Nəticə etibarı ilə agent prinsipiala xidmət edir və bu xidmətinə görə ondan ya razılaşdırılmış formada, ya da tariflər üzrə müvafiq qaydada haqq alır. Agentlərə verilən haqların ən geniş yayılmış forması bağlanmış sövdələşmələrin dəyərindən faiz şəklində tutulan məbləğdir. Təbii ki, bu məbləğin kəmiyyətcə böyük olması agentləri həvəsləndirir və nəticədə onların fəaliyyət spektri genişlənir. Verilən səlahiyyətlərin tutumundan asılı olaraq agentləri iki: universal və baş (əsas) kateqoriyaya bölürlər.

Universal agentlər prinsipialın adından istənilən hüquqi fəaliyyəti həyata keçirə bilər.

Baş (əsas) agent prinsipialın adından xüsusi razılaşdırılmış (müqavilədə göstərilmiş) fəaliyyətləri yerinə yetirir.

Bölüşdürmə kanallarında iştirak edən vasitəçilərdən biri də broker hesab olunur. Broker də diler və distribyutor kimi məhsul mülkiyyətçisi hesab olunmur və komissioner və distribyutor kimi məhsul üzərində sərəncam vermək hüququna malik deyil. Onun əsas fəaliyyəti bölgü kanal­larının müxtəlif həlqələrində olan agentləri bir-birilə əlaqələndir­məkdən, uzlaşdırmaqdan ibarətdir. Agentlərdən fərqli olaraq broker tərəflərin (həm istehsalçı, həm də istehlakçı) heç biri ilə müqavilə münasibətlərinə girmir və yalnız fərdi tapşırıqlar əsasında fəaliyyət göstərir. O, satılmış məhsullara görə mükafatlandırılır. Brokerin gəliri satılmış məhsullardan faizlə və ya hər satılan məhsul vahidindən ciddi formada tutulan haqlar əsasında formalaşır.

Beləliklə, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edən ölkələrdə müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən vasitəçilərin sayı günü - gündən artır. Müasir vasitəçilər üçün onların kontrakt və ya korporativ əsaslarla təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada əsas məqsəd məhsul istehsalçıları ilə topdan vasitəçilər arasında işgüzar münasibətlərin sadələşdirilməsi və alınan məhsul partiyalarının iriləşdirilməsi hesabına əlavə iqtisadi səmərə əldə etmək və mənfəət həcmini artırmaqdan ibarətdir.
9.6. BÖLÜŞDÜRÜJÜ LOGİSTİKANIN ƏSAS KONSEPSİYASI

Material axınlarının ayrı-ayrı bölüşdürmə şəbəkələri daxilində paylaşdırılması ilə əlaqədar bütün əməliyyatlar əsas açar logistik funksiya hesab edilən fiziki bölüşdürməni təşkil edir. Bu əməliyyatlar – elementar funksiyalardan: • yükləmə – boşaltma;

  • taralaşdırma;

  • daşınma və saxlanma;

  • sortlaşdırma və komplektləşdirmə;

  • konsolidasiya və s. ibarətdir.

Elementar funksiyalar bilavasitə logistik sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və bölüşdürmə sferasında logistik servis xidmətinin keyfiyyətini yüksəlt­mək (optimallaşdırmaq) üçün həyata keçirilən kompleks funksiyalardan (nəqletmə, ehtiyatların idarə edilməsi və s.) ibarətdir.

Məhsulların qruplaşdırılması və ya hissələrə ayrılması ilə məşğul olan belə mərkəzlərdə bir qayda olaraq:

a) inteqrasiya: məhsulların saxlanması və yükləmə-boşaltma zamanı aralıq əməliyyatlara çəkilən xərclərin azaldılması məqsədilə iri məhsul vahidlərinin alınması üçün qruplaşdırılması,

b) dezinteqrasiya: logistik dövrənin sonunda istehlakçı üçün əlverişli olan məhsulların tələb olunan ölçü vahidlərində alınması məqsədilə hissələrə ayrılması (bölünməsi) üzrə əməliyyatlar yerinə yetirilir.

Uçot-müqavilə vahidlərinin müxtəlif xarakteristikalara malik olması konkret bazar və ya kommersiya strukturları üçün nəzərdə tutulan təkcə bir məhsulun deyil, bütün məhsul nomenklaturasının bölüşdürmə kanalının iştirakçıları tərəfindən mütəmadi razılaşdırılmasını - harmoniyasını tələb edir. Məhsulların harmoniyası yuxarıda qeyd olunan xarakteristikalar haqqında razılaşmalarla bərabər əsasən bütün logistik funksiyalar üçün UMV-nin standartlaşma səviyyəsini xarakterizə edir. Logistikada standar­tlaşdır­manın həyata keçirilməsi bütün logistik sistemlər çərçivəsində (və ya miqyasında) iqtisadi qənaətin əmələ gəlməsinə birbaşa tə'sir göstərir, onun yaranmasına səbəb olur. Buna görə də mütəxəssislər faktiki standartlaşdırma prosesinə məhsulların layihələşdirilməsi mərhələsindən başlanılmasını daha məqsədəuyğun hesab edirlər

Digər nəzərə alınan məqam müxtəlif UMV, məsələn, qablaşdırma, satış, son istehlak, fiziki yerdəyişmənin yük vahidləri (pallet, paket, konteyner və s.), yük və nəqliyyat sənədləri, informasiya xarakteristikası və s. arasında məhsuldar harmoniyanın təmin edilməsindən ibarətdir. Buna görə də UMV məhsulların texniki-iqtisadi parametrlər üzrə müəyyən ierarxiya quruluşuna malik olur. Burada kiçik uçot-müqavilə vahid­lərindən böyük uçot-müqavilə vahidlərinə keçid zamanı məhsuldar harmoniyaya mütləq riayət olunmalıdır.

Buna görə də bölüşdürmə və ya satış üzrə müqavilələrin bağlanması zamanı məhsulların üç əsas Uçot Müqavilə Vahidləri arasında harmoniyanı təmin etmək lazımdır:


 • yük vahidi – qablaşdırma;

 • yük vahidi – pallet (mal altlıqları);

 • yük vahidləri – konteynerlər.

Praktik təcrübə göstərir ki, məhsulların fiziki bölüşdürülməsi zamanı qeyd olunan bu üç vahidin qısa UMV-sindən istifadə olunur. Məsələn,

 • yarım hündür pallet, mini pallet, «Roll» tipli konteyner;

 • mini konteyner (belə konteynerlər yan-yana qoyulduqda bir konteyner - yük vahidi yaranır).

Hər üç səviyyə üçün başlıca vəzifə yüklərin iqtisadi baxımdan əlverişli formada qruplaşdırılması və bölünməsinə imkan verən texnologiyanın tapılmasından ibarətdir.

Fiziki bölüşdürmə şəbəkələrində məhsullar üzrə UMV-nin hər üç səviyyəsi (paket, pallet, konteyner) üçün avtomatlaşdırılmış avadanlıqların tətbiqi ilə yüklərin emalını həyata keçirən mərkəzlərin yerləşdirilməsini nəzərə almaq lazımdır. Praktiki təcrübə sübut edir ki, anbar və bölüşdürmə platformasına malik olmayan istehsal mərkəzləri arasında UMV kimi konteynerlərdən istifadə olunması daha əlverişlidir. Bu zaman bölüşdürmə platformaları müxtəlif nomenklaturalı və iri həcmli ehtiyatların e'malı üçün yüksək mexanikləşdirmə səviyyəsinə malik avadanlıqlarla təchiz edilməlidir.

Beləliklə, məhsulların fiziki bölüşdürülməsi sahəsində logistikanın üç «qızıl» qaydası - konsepsiyası mövcuddur.

BİRİNCİ QAYDA. İstehlakçıların tələbini daha dol­ğun effektiv ödəmək üçün bölüşdürüjü logistik dövrə istehlakçılara əlverişli olan son satış şəbəkəsinəməntəqəsinə maksimum yaxınlaşmağı təmin etməli hər bir məhsul üzrə mövjud yük vahidləri maksimum mümkün tutuma malik yük nəqliyyat vahidlərindən istifadə etməklə nəqletməni daha böyük məsafələr üçün həyata keçirməlidir.

Bu qaydanın tətbiqi bir sıra spesifik xüsusiyyətlərlə səciyyələnir. Bunun üçün ilkin olaraq məhsulların fiziki bölüşdürülməsini həyata keçirən ayrı-ayrı bölüşdürmə şəbəkələrinin qurulması prinsipləri, meyarları aşkar edilməli və onlar müəyyən ardıcıllıq - əhəmiyyətlilik dərəcəsi nəzərə alınmaqla düzülməlidir (ranjirovka edilməlidir). Aydındır ki, bölüşdürücü logistik şəbəkə istehlak yerlərinə, xüsusilə də son istehlak yerlərinə yaxın yerləşdirilməlidir. Belə bir prinsipin məhsulların fiziki bölüşdürülməsi zamanı nəzərə alınması ümumlogistik sistemin hər bir iştirakçısının normal fəaliyyəti, habelə bütün sistem üzrə logistik sistemin iqtisadi effektivliyinin yüksəldilməsi üçün tə'minatçıya çevrilir. Qaydanın ikinci hissəsində göstərilən «daha böyük məsafələr» anlayışı isə maksimum mümkün tutuma malik müxtəlif nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə məhsulların (yük vahidlərinin) logistik dövrənin ilkin - başlanğıc mərhələsindən son təyinat məntəqəsinə qədər daşınmasını – nəqlini nəzərdə tutur. Bu zaman logistik dövrənin uzunluğu qət edilən kilometrlərlə deyil, məhz məhsulların nəql edilməsi sürətinə nisbətən daşımaların e'tibarlılığı və keyfiyyəti ilə səciyyələnir. Başqa sözlə, ilkin və son məntəqələr arasında məsafədən və istifadə olunan nəqliyyatın növündən asılı olmayaraq məhsulların istehlak yerlərinə istehsal sahələ­rində aldıqları, malik olduqları bütün texniki-iqtisadi parametrlərə uyğun formada çatdırılması daha çox əhəmiyyət kəsb edir.

İKİNCİ QAYDA. Məhsulların logistik dövrədə fiziki bölüşdürülməsi məsələsinin effektiv həlli üçün minimum sayda məhsul nəqliyyat (onların tutumundan asılı olmayan) uçot - müqavilə vahidlərindən istifadə etmək lazımdır.

Təbii ki, məhsulların fiziki bölüşdürülməsi zamanı nə qədər az uçot müqavilə vahidlərindən istifadə edilərsə logis­tik sistemlərin operativliyi, material resurslarının manevrliyi və bu əsasda logistik sistemin effektiv fəaliyyəti tə'min edilmiş olur. Bunun üçün mövcud «minimum sayda UMV» konsepsiyasına yanaşmada fərqli baxışları nəzərə almasaq UMV-nin dövriyyəsi məsələsinə yə'ni, onların vaxtında istehlakçılara təqdim edilməsinin həm kəmiyyətinə, həm də keyfiyyətinə xüsusilə diqqət verilməlidir. Başqa sözlə, bu konsepsiya daxilində ayrı-ayrı istehlakçıların hər bir uçot müqavilə vahidlərindən neçə dəfə və necə istifadə etməsi fiziki bölüşdürmənin mahiyyətini təşkil etməlidir. Bu isə hər şeydən əvvəl göstərilən vahidlərin texniki e'malı üçün avadanlıqların intensiv istifadəsini və müxtəlif sayda nəqliyyat vasitə­­lərinin (məsələn, iri terminal kompleksləri) tətbiqi ilə yüklərin daşınması zamanı UMV-nin istismarı üçün maraqlı olan infrastruk­turun mövcudluğunu nəzərdə tutur.

Ümumiyyətlə, qeyd olunan qaydanın tətbiqi məhsulların fiziki bölüşdürülməsi sferasında (makro və mikro logistik səviyyədə), xüsusilə də texnoloji avadanlıqlardan istifadə üzrə iqtisadi effektivliyin müqayisəli qiymətlən­dirilməsinin aparılmasını tələb edir.

ÜÇÜNCÜ QAYDA. Əgər məhsulların fiziki bölüşdürülməsi zamanı bölgü kanallarının səviyyəsindən asılı olmayaraq stasionar anbarların yaradılması zəruriyyət kəsb edərsə, onda onların logistik dövrədəbaşlanğıj olaraq sortlaşdırma baxımından ilkin istehsal prosesinə yekun olaraq nəqliyyat baxımından isə son satış şəbəkəsinə yaxın konsolidasiya mərkəzlərində yerləşdirilməsi daha məqsədəuyğundur.

Bu qaydaya məhsul vahidləri qrupunun bütün səviyyələri birmənalı tabe olmalıdır. Aydındır ki, iqtisadiyyatda ideal vəziyyət adətən cəmiyyət üçün məhsul istehsalı tempinin onun istehlakı tempi ilə adekvatlıq, uyğunluq təşkil etməsindən ibarətdir. Belə bir vəziyyətdə material axınlarının logistik baxımdan idarə edilməsi üçün bölüşdürmə kanallarını əhatə edən bütün səviyyələrdə ehti­yatların yaradılmasına iqtisadi cəhətdən heç bir ehtiyac qalmır və istehlakçılara xidmət edən son satış şəbə­kələrində isə minimum zəruri səviyyədə müxtəlif nomenklaturaya malik əmtəəlik ehtiyatlar yaradılır.Lakin real iqtisadi vəziyyət həmişə ideal vəziyyətlə təbii ki, müxtəliflik (bazar üçün konkret məhsul istehsalı tempi ilə onun istehlak tempi arasında fərq mövcuddur) təşkil edir. Buna görə də istehlakçı tələbatını vaxtı-vaxtında dol­ğun ödəmək, onların tələblərinə – sifarişlərinə operativ reak­siya vermək və bütün səviyyələrdə məhsulların fiziki bölüşdü­rülməsini həyata keçirmək üçün stasionar anbarların yaradılması vacib əhəmiyyət kəsb edir. Məhz buna görə də üçüncü qayda stasionar anbarların yaradılmasını əsaslandırmaqla onların logistik dövrənin hansı mərhələsində və hansı hallarda yaradılması suallarına da birmənalı cavab verir. Bu qaydanın tətbiq edilməsi lokal (yerli) bazarlarda yerləşən stasionar anbarların yaradılması və mobil, səyyar ehtiyatlar konsepsiyası arasında seçimin aparılması üçün yeni perspektivlər açır. Başqa sözlə, bölüşdürmənin intensivliyi, sürəti ilə onun e'tibarlılığı arasında seçim aparmaq zəruriyyəti meydana çıxır.
YOXLAMA SUALLAR:
1.Bölüşdürücü logistikanın mahiyyəti, vəzifələri və funksiyalarını açıqlayın?

2.Bölüşdürücü logistikanın ənənəvi satışdan fərqli cəhətləri hansılardır?

3. Məhsulların bölüşdürülməsi prosesində marketinq və logistikanın qarşılıqlı əlaqəsi nədir?

4. Logistik sistemlərdə bölüşdürmənin əsas məqsədi nədir?

5. Bölüşdürücü logistikada sifarişlərin idarə edilməsi necədir?

6. Bölüşdürücü logistikada məhsulgöndərənlərin idarə edilməsini izah edin

7. Məhsulların fiziki bölüşdürülməsi kanalları hansılardır?

8. Məhsulların birbaşa və eşalonlaşdırılmış formada bölgüsü və onların iqtisadi mahiyyəti?

9. Logistik kanalların səviyyələri haqda nə deyə bilərsiz?

10. Vasitəçilərin təsnifat əlamətləri hansılardır?

11. Topdansatış vasitəçiləri və onların yerinə yetirdiyi əsas funksiyalar?

12.Bölüşdürücü logistikanın əsas konsepsiyası hansıdır?1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət