Ana səhifə

Məsləhətçi şirkətlərlə / Ekspertlərlə müqavilələrin standart şərtləri (yerli)


Yüklə 0.89 Mb.
tarix24.06.2016
ölçüsü0.89 Mb.
Məsləhətçi şirkətlərlə /

Ekspertlərlə müqavilələrin

standart şərtləri (yerli)

İyul 2005-ci ilGeneral Terms of Contract

governing Contracts with

Appraisers /Firms of Consultants

(local) Stand: Juli 2005


1.

1.1.
Ümumi prinsiplər və vəzifələr

Tətbiq dairəsi
1. General Principles and Obligations

1.1. Scope of application

Müqavilənin standart şərtləri inkişaf edən ölkələrlə Almaniya

Beynəlxalq Əməkdaşlıq layihələrinin icrası üçün bağlanan

müqavilələrə tətbiq edilir. Məsləhətçi/ekspert aydın şəkildə

göstərməlidir ki, o, Almaniya Federativ Respublikası

Höküməti tərəfindən yardım göstərilən layihə çərçivəsində

və vəkalət verən qismində Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH təşkilatı

(bundan sonra GIZ) ilə bağladıqları müqavilənin icrası üçün

tapşırıqları yerinə yetirirlər.

1.2 Digər təşkilatlarla əməkdaşlıq

Məsləhətçi/ekspert xaricdə Alman səfirliyi, Alman texniki və

ya maliyyə əməkdaşlığı tədbirləri çərçivəsində tapşırıq

ölkəsində cəlb edilmiş mütəxəssislərlə və çoxtərəfli

təşkilatların nümayəndələri və ekspertləri ilə layihə/proqram

tədbirləri üçün zəruri olan dərəcədə əməkdaşlıq etməyi

öhdəliyinə götürür.

The General Terms of Contract apply to contracts concluded

for the implementation of German International Cooperation

projects with developing countries. The Appraiser/Firm of

Consultants shall clearly indicate that they are carrying out the

tasks within the scope of a project assisted by the

Government of the Federal Republic of Germany and in

performance of their Contract with the Deutsche Gesellschaft

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH as the client,

hereinafter referred to as the GIZ.1.2 Cooperation with Other Institutions

The Appraiser/Firm of Consultants shall undertake to

cooperate in an appropriate manner with the German mission

abroad, with other specialists engaged in the country of

assignment within the scope of German technical or financial

cooperation activities, and with representatives and experts of

multilateral organisations, insofar as these have an impact on

project/programme activities.1.3

Layihə müqavilələrinə riayət edilməsi

1.3 Observance of Project Arrangements

Məsləhətçi/ekspert beynəlxalq hüquq çərçivəsində Almaniya

Federativ Respublikası ilə tapşırıq ölkəsi arasında bağlanmış

müqavilələrə, habelə, tətbiq olunduğu hallarda, layihəni icra

edən təşkilatla GIZ arasında bağlanmış layihənin icrasına

dair müqaviləyə riayət etməyi öhdəliyinə götürür.

1.4 Üçüncü şəxslərə qarşı ehtiyatlılıq və qeydlər

Müqavilənin icrası prosesində və ya icrası ilə bağlı

məsləhətçi/ekspertə məlum olan, mahiyyətinə görə məxfi

adlandırılan və ya GIZ tərəfindən məxfi adlandırılması aydın

şəkildə tələb olunan məxfi təbiətli bütün faktlar, digər

məlumat və iş məlumatı, habelə istənilən sənədlər və iş

nəticələri məxfi məlumat hesab edilir. Belə faktların və

məlumatın məsləhətçi/ekspertin şəxsi məqsədləri üçün

istifadəsinə icazə verilmir. Birinci və ikinci cümlələr icra

ediləcək işin təhvil-təslimindən və ya tapşırıqla bağlı

müqavilədə razılaşdırılmış müddət bitəndən sonra beş il

müddətində qüvvədə qalır.

Məsləhətçi/ekspert üçüncü şəxslər tərəfindən Almaniya

Federativ Respublikası ilə tapşırıq ölkəsi arasında əməkdaşlıq

çərçivəsində əlavə yardımları göstərmək öhdəliyi kimi qəbul

edilə biləcək hər hansı qeydləri bəyan etməkdən

çəkinməlidir.

1.5.Tapşırıq ölkəsində davranış/Tapşırıq ölkəsinin

qaydaları

İnkişafla bağlı siyasət çərçivəsində tapşırıq fərdi davranışın

yerli şərtlərə uyğunlaşdırılma öhdəliyini yaradır.

Məsləhətçi/ekspert bütün qüvvədə olan transsərhəd

qaydalara və hər hansı digər milli qanunlara riayət etməlidir

və müvafiq müqavilələrin/nota mübadilələrinin və xarici

valyuta ilə bağlı qaydaların şərtlərini nəzərə almalıdır.

1.6.Vizit kartların və işlə bağlı dəftərxana

ləvazimatının dizaynı

Layihə və ya proqramla bağlı visit kartlarının və/və ya işlə

bağlı dəftərxana ləvazimatının məsləhətçi/ekspert tərəfindən

istifadəsi üçün GIZ-in razılığı tələb olunur. Belə materialların

dizaynı GIZ və partnyor təşkilatlarla razılaşdırılmalıdır. Bütün

hallarda, məsləhətçi /ekspert GIZ-in loqosundan istifadə

The Appraiser/Firm of Consultants undertakes to observe the

arrangements under international law between the Federal

Republic of Germany and the country of assignment and,

where applicable, the arrangement on project implementation

between the project executing agency and the GIZ.

1.4 Discretion and Comments vis-à-vis Third Parties

All data, other information and business and operational data

of a confidential nature which become known to the

Appraiser/Firm of Consultants in the course of or in connection

with the execution of the Contract, as well as any documents

and work results, shall be treated confidentially insofar as this

is called for by the nature of the matter or is expressly

required by the GIZ. The utilization of such data and

information for the Appraiser/Firm of Consultant's own

purposes is not permitted. Sentences 1 and 2 shall remain in

force for a period of five years after acceptance of the work to

be performed or following the end of the contractually agreed

period of assignment.

The Appraiser/Firm of Consultants shall refrain from making any

comments which might be construed by third parties as an

undertaking to make further contributions within the framework of

Technical Cooperation between the Federal Republic of Germany and

the country of assignment.1.5 Conduct in the Country of Assignment

/Regulations of the Country of Assignment

The development-policy mandate entails an obligation to

adapt personal conduct to the local conditions. The

Appraiser/Firm of Consultants shall observe all frontier-

crossing regulations and any other national regulations in

force at the time, and take account of the terms of the

respective agreements/exchange of notes and of foreign

exchange regulations.1.6 Design of Business Cards and Business Stationery

The use of project or programme-related business cards

and/or business stationery by the Appraiser/Firm of

Consultants shall require the consent of the GIZ. The GIZ and

partner organisation must be consulted on the design of such


materials. In all cases, the Appraiser/Firm of Consultants must


etməlidir və aşağıda göstərilən məlumatı qeyd etməlidir

(uyğun olduqda, müvafiq linqva-franka nişanları ilə): GIZ

təşkilatı vasitəsilə Almaniya Höküməti tərəfindən yardım

edilən layihə/proqram.

1.7 Davranış Kodeksi

Məsləhətçi/ekspert nəzərə almalıdır ki, GIZ işçiləri GIZ

təşkilatı çərçivəsində qüvvədə olan Davranış Kodeksinin

müvafiq versiyasında müəyyən edilmiş prinsiplətə riayət

etməlidir və GIZ işçiləri ilə əlaqədə olarkən həmin Kodeksin

göstərişlərinə və rəhbər prinsiplərinə hörmət etməyi

öhdəliyinə götürür.

Məsləhətçi/ekspert məsləhətçi qismində çıxış edərkən

həmişə qərəzsiz və loyal hərəkət etməlidir. Onlar tapşırığın

təbiəti ilə bağlı olaraq və ya üçüncü tərəflərlə şəxsi və ya

maliyyə əlaqələri ilə bağlı olaraq maraqların toqquşması

ehtimal edilən tapşırıqları yalnız GIZ ilə əvvəlcədən

razılaşdırdıqdan sonra qəbul etməlidir. Əgər mövcud olan

müqavilə əlaqələri çərçivəsində belə bir maraqların

toqquşması yaranarsa, məsləhətçi/ekspert bu haqda GIZ-ə

dərhal məlumat verməlidir və sonrakı proseduru GIZ ilə

use the GIZ's logo and include the following information (if

appropriate, in the pertinent lingua franca): A project/

programme assisted by the German Government via the GIZ.
1.7 Code of Conduct

The Appraiser/Firm of Consultants shall take note that GIZ

employees are obliged to observe the principles contained in

the Code of Conduct valid within the GIZ in its respective

version, and shall undertake to respect the directives and

guidelines of this Code when dealing with GIZ employees.

The Appraiser/Firm of Consultants shall always act impartially

and loyally in their capacity as an advisor. They shall accept

commissions where a conflict of interest is to be anticipated

due to the nature of the commission, or due to personal or

financial connections with third parties, only after prior

consultation with the GIZ. If, in the course of an existing

contractual relationship, any such conflict of interest should

arise, the Appraiser/Firm of Consultants must reveal this to

the GIZ without delay and agree upon the further procedure

with the GIZ.razılaşdırmalıdır.

Yuxarıdakı müddəalar pozulduğu halda,


GIZ
hazırki

In the event of a violation of the above provisions, the GIZ

shall be entitled to terminate the Contract immediately

müqavilənin standart şərtlərinin 8.3-cü bəndinə uyğun

olaraq dərhal müqaviləni ləğv etmək hüququna malikdir. Bu

ləğv etmək hüququ həmçinin mövcud müqavilə əlaqələri

çərçivəsində məsləhətçi/ekspert üçün maraqların toqquşması

yarandığı və məsləhətçi/ekspert ilə GIZ sonrakı prosedurla

bağlı razılıq əldə edə bilmədikləri halda da tətbiq edilir.1.8 Şəxsi məlumatların GIZ tərəfindən ötürülməsi

Məsləhətçi/ekspert razılaşır ki, şəxsi məlumatlar GIZ

tərəfindən istifadə ediləcək. Məsləhətçi/ekspert onun

işçilərinin də onların şəxsi məlumatlarının istifadəsinə etiraz

etməmələrini bəyan etmələrini təmin etməlidir. GIZ

məlumatların mühafizəsinə təminat verir. Bu təşkilat

tərəfindən şəxsi məlumatlar yalnız maddi və ya təşkilati

səbəblər üçün zəruri olduğu dərəcədə istifadə ediləcək.2. Personalın təyini və dəyişdirilməsi

Məsləhətçi/ekspert zəmanət verməlidir ki, o, və cəlb

olunduqda, onun personalı tələb olunan tapşırıqları

müvəffəqiyyətlə icra etmək üçün zəruri olan peşəkar və

şəxsi keyfiyyətlərə malikdir. Ekspert bu tələblərə cavab

vermədiyi və ya məsləhətçi/ekspert tərəfindən müqavilənin

icrası ilə bağlı onun üzərinə qoyulan vəzifələri pozduğu halda

GIZ personalın məsləhətçi/ekspert hesabına dəyişdirilməsini

tələb etmək hüququna malikdir. Personalın məsləhətçi/

ekspertın təşəbbüsü ilə dəyişdirilməsi üçün GIZ-in

əvvəlcədən alınmış yazılı razılığı tələb olunur ki, həmin

razılığın verilməsindən yalnız tutarlı və kifayət edən əsaslar

olduğu halda imtina edilə bilər.

pursuant to Section 8.3 of these General Terms of Contract.

This right of termination also applies if, in the course of an

existing contractual relationship, a conflict of interest arises for

the Appraiser/Firm of Consultants and the Appraiser/ Firm of

Consultants and the GIZ are unable to reach agreement on

the further procedure.

1.8 Passing on of Personal Data by the GIZ

The Appraiser/Firm of Consultants agrees to the processing of

personal data by the GIZ. The Appraiser/Firm of Consultants

shall ensure that their personnel also declare that they are in

agreement with the processing of personal data. The GIZ

guarantees data protection. It shall process personal data only

insofar as this is necessary for material or organisational

reasons.


2. Assignment and Replacement of Personnel

The Appraiser/Firm of Consultants shall ensure that they and,

if applicable, their personnel are in possession of the

professional and personal qualifications necessary to fulfil the

required tasks successfully. The GIZ is entitled to demand the

replacement of personnel at the expense of the Appraiser/Firm

of Consultants if an expert does not meet these requirements

or contravenes the duties imposed on him/her by the

Appraiser/Firm of Consultants in connection with the execution

of the Contract. The replacement of personnel at the

instigation of the Appraiser/Firm of Consultants requires the

GIZ's prior written consent, which may be denied only on good

and sufficient grounds.

3. İstifadə hüquqları/iş nəticələri ilə bağlı sənədlər

3.

Rights of Use/Documentation on Work Results

3.1

Məsləhətçi/ekspert müqavilənin icrası ilə bağlı3.1 The Appraiser/Firm of Consultants shall assign to the

hazırlanan və ya əldə edilən işin nəticələrini, o cümlədən

araşdırmaları, layihələri, sənədləri, məqalələri, məlumatı,

faylları, illustrasiyaları, çertyojları, hesablamaları, materialları

və digər sənədləri (“iş nəticələrini”) təkrar nəşr etmək,

yaymaq, ictimaiyyətə açıqlamaq, istifadə etmək və

dəyişdirməklə bağlı qanuni müəlliflik müddətində müstəsna,

güzəşt edilə biləcək, sublisenziya ilə verilə biləcək, məzmun

baxımından qeyri-məhdud olan istifadə hüququnu GIZ-ə

verir. Xüsusilə, GIZ iş nəticələrini çap və elektron şəkildə

bütün məlum olan mətbuat vasitələri, o cümlədən qəzetlər,

jurnallar, televiziya, radio və internet vasitəsilə təkrar nəşr

etmək, yaymaq və dərc etmək hüququna malikdir.3.2 İşin nəticələrini istifadə və istismar etmək üçün

tələb olunduğu dərəcədə, məsləhətçi/ekspert həmçinin GIZ-

ə məslətçi/ekapertin mövcud olan mənbələrindən (“mövcud

nəticələr”) təmin edilən araşdırmalar, layihələr, sənədlər,

GIZ, for the duration of the statutory copyright period, an

exclusive, assignable, sublicensable right of use, i.d. right

without content-related restriction to reproduce, distribute,

make publicly accessible, process and redesign the work

results, including studies, drafts, documentation, articles,

information, files, illustrations, drawings, calculations,

materials and other documents ("work results") that are

produced and/or procured in connection with the performance

of the Contract. In particular, the GIZ shall be entitled to

reproduce, distribute and publish the work results in print and

electronically via all known media, including newspapers,

magazines, television, radio and the internet.3.2 To the extent this is required to use and exploit the work

results, the Appraiser/Firm of Consultants shall assign to the

GIZ a non-exclusive right also to use studies, drafts,


documentation, articles, information, files, illustrations,


məqalələr, məlumat, fayllar, illustrasiyalar, eskizlər,

çertyojlar, hesablamalar və digər materialların 3.1-ci bənddə

nəzərdə tutulan dərəcədə istifadəsi ilə bağlı müstəsna

olmayan hüquq verir.

3.3 Layihənin/proqramın məsləhətçi/ekspert tərəfindən

icrası üçün müqavilə çərçivəsində razılaşdırılmış ödəniş 3.1-ci

bəndə uyğun olaraq istifadə hüququnun verilməsini də əhatə

edir.


3.4 3.1-ci bəndin məqsədləri üçün işin nəticələri

həmçinin müqavilənin icrasında məsləhətçi/ekspert

tərəfindən yaradılan, uyğunlaşdırılan, əldə edilən və ya

təmin edilən kompüter proqramlarını da əhatə edir. Yuxarıda

göstərilən müddəalara uyğun olaraq GIZ-ə verilən istifadə

hüququ xüsusilə proqramları yükləmək, nümayiş etmək,

ötürmək, yaddaşda saxlamaq, uyğunlaşdırmaq, tərcümə

etmək, dəyişdirmək və təkrar təsvir etmək hüququnu əhatə

edir. İstifadə məqsədləri üçün məsləhətçi/ekspert GIZ-ə

müvafiq baza kodunu və proqram sənədlərini təhvil verir,

GIZ onların surətlərini üçüncü tərəflərə verə bilər.

3.5 3.1-ci bəndə uyğun olaraq istifadə hüququnun

verilməsi öhdəliyi həmçinin məsləhətçi/ekspert xidmətlərin

göstərilməsi üçün üçüncü tərəfi cəlb etdiyi hallarda da tətbiq

olunur. Məsləhətçi/ekspert 3.1-ci bənddə müəyyən edilmiş

dərəcədə GIZ-ə istifadə hüququnun verilməsi hüququna

malik olmasını işin nəticələrinin hazırlanmasında iştirak edən

bütün şəxslərə münasibətdə təmin etməlidir.

3.6 Məsləhətçi/ekspert işin nəticələrinin 3.1-ci bənddə

müəyyən edilən dərəcədə onların istifadəsini məhdudlaşdıra

biləcək üçüncü tərəflərin müəlliflik və ya digər hüquqları ilə

yüklü olmamasını təmin etməlidir. Məsləhətçi/ekspert 3.1-ci

bəndə uyğun olaraq istifadə hüququnun verilməsi və ya

icrası ilə bağlı yaranan üçüncü tərəflərin iddialarına qarşı

GIZ-i məsuliyyətdən azad etməlidir və müvafiq hüquqi

sketches, drawings, calculations and other materials provided

from the existing resources of the Appraiser/Firm of

Consultants ("existing results") to the extent stipulated under

Section 3.1.

3.3 The contractually agreed remuneration for the

implementation of the project/programme by the

Appraiser/Firm of Consultants encompasses the assignment of

the right of use pursuant to Section 3.13.4 Work results in the sense of Section 3.1 shall also include

computer programs that the Appraiser/Firm of Consultants

creates, adapts, procures or provides in the performance of

the Contract. The right of use transferred to the GIZ pursuant

to the above provisions shall include in particular the right to

load, display, run, transmit, save, adjust, translate, edit and

reproduce the programs. For the purpose of processing, the

Appraiser/Firm of Consultants shall hand over to the GIZ the

relevant source code and the program documentation, which

the GIZ may also hand over to third parties in the form of

copies.

3.5 The obligation to grant rights of use pursuant to this

Section 3.1 shall also apply if the Appraiser/Firm of

Consultants calls in a third party to furnish the services. The

Appraiser/Firm of Consultants shall ensure vis-à-vis all persons

participating in producing the work results that the

Appraiser/Firm of Consultants is entitled to grant the rights of

use to the GIZ to the extent outlined in this Section 3.1.

3.6 The Appraiser/Firm of Consultants shall ensure that the

work results are not encumbered with copyright or other

rights of third parties that would restrict the use of the work

results to the extent defined under Section 3.1. The

Appraiser/Firm of Consultants shall indemnify the GIZ against

all claims of third parties arising from the granting or exercise

of the right of use pursuant to this Section 3.1 and shall

müdafiə ilə bağlı yaranan

kompensasiya etməlidir.

GIZ-in bütün xərclərini

reimburse GIZ for all costs arising in connection with a

corresponding legal defence.

4. Dərclər

Layihə/Proqramla bağlı və ya layihə/proqramın çərçivəsində

məslətçi/ekspertin tədbirləri ilə bağlı dərclər üçün, hətta

təhvil-təslimdən sonra və ya tapşırıqla bağlı müqavilədə

razılaşdırılmış müddət bitdikdən sonra da GIZ-in əvvəlcədən

alınmış yazılı razılığı tələb olunur. Məslətçi/ekspertin

ictimaiyyətlə əlaqələr işində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş

müqavilə işinin və tədbirlərin əhatə dairəsi ilə bağlı qısa

xülasəsi üçün GIZ-in razılığı tələb olunmur. Bütün hallarda

aydın şəkildə göstərilməlidir ki, tədbir Almaniya Federativ

Respublikasının yardım etdiyi layihə/proqramla əlaqədar

olaraq və GIZ təşkilatının tapşırığı ilə keçirilir.5.Sənədlərin saxlanılması

Bir qayda olaraq, sənədlər və işin nəticələri

məsləhətçi/ekspert tərəfindən təhvil-təslimdən və ya

tapşırıqla bağlı müqavilədə razılaşdırılmış müddət bitdikdən

sonra on il müddətində saxlanılmalıdır və GIZ-in tələbi ilə

yoxlama üçün GIZ-ə təqdim olunmalıdır.6. Hesabatlar

6.1 Hesabatlarla bağlı xərclər

Hesabatlarla bağlı xərclər ekspert xərclərinin bir hissəsi kimi

hesablanmalıdır və ayrıca ödənilməməlidir. Tələb olunduqda

məsləhətçi/ekspert həmçinin hesabatları elektron formada

təqdim etməlidir.

6.2 Xüsusi hesabatlar

Əhəmiyyətli hadisələr və ya hallar baş verdikdə,

məsləhətçi/ekspert əlavə xərc tələb etmədən, yubadılmadan

və bununla bağlı olaraq xüsusi tələb irəli sürmədən xüsusi

hesabatlar tərtib edir və hər bir halda GIZ-ə 5 nüsxədə

təqdim edir. Bu bəndin məqsədləri üçün əhəmiyyətli

hadisələr və hallar layihə ilə bağlı risk qiymətləndirilməsinin

şərtlərində, əsas müddətdə, inkişaf siyasətində böyük4. Publications

Publications on the project/programme or the activities of the

Appraiser/Firm of Consultants within the framework of the

project/ programme require the prior written approval of the

GIZ, even after acceptance or conclusion of the contractually

agreed period of assignment. Approval from the GIZ is not

required for brief descriptions of the contract work and of the

scope of activities that are designed for use in the public

relations work of the Appraiser/Firm of Consultants. In all

cases a clear indication must be given that the activity took

place in connection with a project/programme assisted by the

Government of the Federal Republic of Germany and on behalf

of the GIZ.

5. Keeping of Documents

As a rule, documents and work results shall be kept by the

Appraiser/Firm of Consultants for ten years following

acceptance or the expiry of the contractually agreed period of

assignment and shall be surrendered to the GIZ for inspection

on demand.6. Reports

6.1 Costs of Reports

The costs of the reports shall be calculated as part of the

expert settlement and shall not be remunerated separately. If

requested, the Appraiser/Firm of Consultants shall also provide

the reports in electronic form.

6.2 Special Reports

In the event of important incidents or circumstances, the

Appraiser/Firm of Consultants shall, at no extra charge,

without delay and without a specific request to that effect,

draw up special reports, which it shall forward to the GIZ in

quintuplicate in each case. Important incidents or
circumstances for the purposes of this section shall include


dəyişiklikləri, maliyyə və ya texniki dəyişiklikləri, habelə

personalın təhlükəsizliyi və ya səhhəti ilə bağlı riskləri əhatə

edir. Bundan əlavə, GIZ xüsusi prosedurlar və məsələlərlə

bağlı da istənilən vaxt xüsusi hesabatlar tələb edə bilər.

7. Məlumatı təqdim etmək öhdəliyi

GIZ istənilən vaxt müqavilənin icrası ilə bağlı əldə edilmiş

nailiyyətləri və nəticələri yoxlamaq hüququna malidir.

Məsləhətçi/ekspert bununla bağlı zəruri olan sənədlərin hər

bir zaman hazır olmasını və tələb olunan məlumatın

verilməsini təmin etməlidir. GIZ-in tələbi ilə

məsləhətçi/ekspert həmçinin İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf

üzrə Almaniya Federal Nazirliyinə (BMZ) və GIZ tərəfindən

təyin edilmiş şəxslərə və ya təşkilatlara məlumat təqdim

etməlidir və onlara yoxlamanı aparmaq üçün imkan

yaratmalıdır.

major changes in terms of the risk assessment of the project;

major time, development policy, financial or technical

changes, as well as risks to the security or health of

personnel. In addition, the GIZ may request special reports on

particular procedures and issues at any time.7. Obligation to Provide Information

The GIZ shall be entitled to review at any time the progress

and results attained in respect of the execution of the

Contract. The Appraiser/Firm of Consultants shall ensure that

the documents necessary in this regard are available at all

times and shall provide the information required. At the

request of the GIZ, the Appraiser/Firm of Consultants shall

also furnish information to the German Federal Ministry for

Economic Cooperation and Development (BMZ) and other

persons or organisations commissioned by the GIZ, and8.

8.1

Müqavilənin ləğvi

GIZ, aşağıdakı 8.2 və 8.3-cü bəndlərin şərtləri

enable the same to carry out inspections.

8. Termination

nəzərə alınmaqla, bu müqaviləni istənilən vaxt tamamilə və

ya işin fərdi hissələrinə nisbətdə ləğv edə bilər.8.2 GIZ tərəfindən müqavilə məsləhətçi/ekspertin

cavabdeh olmadığı səbəbdən ləğv edildiyi halda,

məsləhətçi/ekspert ödəniş haqqının razılaşdırılmış məbləğini

tələb etmək hüququna malikdir. Bununla yanaşı,

məsləhətçi/ekspert razılaşır ki, qənaət edilən və ya qənaət

edilə biləcək xərclər, habelə başqa yerdə iş nəticəsində

məsləhətçi/ekspert tərəfindən qazanılan və ya pis niyyətlə

qəsdən qazanılmayan məbləğlər həmin məbləğdən çıxılsın.8.3 GIZ tərəfindən müqavilə məsləhətçi /ekspertin

cavabdeh olduğu səbəbdən ləğv edildiyi halda, ödəniş haqqı

müqavilə qiymətlərinə uyğun olaraq yalnız artıq icra edilmiş

iş üçün və ya faktiki icra edilmiş işin hissəsi müqavilə

qiymətləri əsasında ümumi müqavilə işinə nisbətdə

ödəniləcək, bir şərtlə ki, GIZ icra edilmiş işdən istifadə edə

bilsin.

Xərclər eyni nisbətdə ödəniləcək. İcra edilmiş, lakin GIZ-inistifadə edə bilməyəcəyi iş məsləhətçi/ekspertə sonuncunun

hesabına qaytarılacaq. Müqavilə işi xidmətlərin

göstərilməsindən ibarət olduqda, ləğv etmə tarixinədək

göstərilmiş xidmətlər istifadə edilə biləcək iş hesab edilir.

GIZ-in zərərlə bağlı iddia qaldırmaq hüququ dəyişilmədən

qalır.


8.4 Məsləhətçi/ekspert və ya onun hər hansı işçisi GIZ

personalının üzvünə, GIZ personalının ailə üzvünə və ya

personalla əlaqədə olan hər hansı şəxsə müqavilənin

icrasının verilməsi ilə bağlı hədiyyə və ya digər mənfəət

verərsə və ya təklif edərsə, GIZ bu müqaviləni 8.3-cü bəndə

uyğun olaraq dərhal ləğv etmək hüququna malikdir.

Məsləhətçi/ekspert və ya onun hər hansı işçisi müqavilənin

icrası ilə bağlı üçüncü şəxslərdən hədiyyə və ya digər

mənfəət qəbul etdiyi halda da eyni qayda tətbiq olunur.

9.Sağlamlıqla bağlı Tələblər və Məsuliyyətin istisna

edilməsi

Məsləhətçi/ekspert zəmanət verməlidir ki, onun özü və

layihə ilə bağlı təyin etdiyi işçiləri iş üçün tapşırıq ölkəsində

mövcud olan sağlamlıqla bağlı tələblərə cavab verir.

Məsləhətçi/ekspert zəruri peyvəndlərin edilməsini təmin

etməlidir. GIZ üçün məsləhətçi/ekspert və onun

layihə/proqram üçün təyin etdiyi personalla bağlı maddi

zərər, xəstəlik, fərdi qəza və ya ölümlə əlaqədar olaraq

yaranan məsuliyyət istisna edilir. Məsləhətçi/ekspert özü və

layihə/proqram üçün təyin etdiyi personal üçün kafi sığorta

təminatını almağı öhdəliyinə götürür. Sağlamlıq, həyat və

qəza sığortasının alınması ilə bağlı GIZ məsləhətçi/ekspertin

xərclərini ödəmir.

10. Ödəniş haqqı və ödəniş şərtləri

10.1 Müqavilədə razılaşdırılmış ödəniş haqqı məcburidir.

10.2 Bir qayda olaraq, ödənişlər yalnız müvafiq formalar

8.1 The GIZ may terminate the Contract at any time either

wholly or in respect of individual parts of the work, subject to

terms of subpar.8.2 and 8.3. hereunder.

8.2 If the GIZ terminates the Contract for a reason for which

the Appraiser/Firm of Consultants is not answerable, the

Appraiser/Firm of Consultants shall be entitled to demand the

agreed sum in remuneration. However, the Appraiser/Firm of

Consultants shall agree to non-incurred or avoidable expenses

being deducted, as well as such amounts the Appraiser/Firm

of Consultants earns by working elsewhere, or by malicious

intent fails to earn.8.3 If the GIZ terminates the Contract for a reason for which

the Appraiser/Firm of Consultants is answerable, remuneration

shall be paid for the work already executed, provided the GIZ

can utilize it, in accordance with the Contract prices, or, that

part actually executed shall be remunerated as a proportion of

the total contractual work on the basis of Contract prices.

Expenses will be remunerated in the same proportion. The

work that has been executed but that the GIZ cannot utilize

shall be returned to the Appraiser/Firm of Consultants at the

latter's expense. Insofar as the contractual work comprises the

rendering of services, the services rendered up to the date of

termination shall be deemed work that can be utilized. The

right of the GIZ to claim damages shall remain unaffected.

8.4 The GIZ is entitled to terminate the Contract immediately in

accordance with this Section 8.3 if the Appraiser/Firm of Consultants

or one of its employees gives or offers a gift or other benefit to a GIZ

staff member, a family member of a GIZ staff member, or any other

person associated with the staff member in connection with the award

or execution of the Contract. The same applies if the Appraiser/Firm of

Consultants or one of their employees accepts gifts or other benefits

from third parties in connection with the execution of the Contract.9. Health Requirements and Exclusion of Liability

The Appraiser/Firm of Consultants is responsible for ensuring

that they and the personnel assigned by them to the project

/programme satisfy the health requirements for work in the

country of assignment. The Appraiser/Firm of Consultants

shall ensure that the necessary inoculations are obtained. The

GIZ disclaims all liability consequential to property damage,

sickness, personal injury or death in respect of the Appraiser

/Firm of Consultants and the personnel assigned by them to

the project/programme. The Appraiser/Firm of Consultants

undertakes to purchase sufficient insurance cover for

themselves and the personnel assigned by them to the project

/programme. The GIZ shall not reimburse the Appraiser/Firm

of Consultants for the cost of taking out health, life andaccident insurance.

10. Remuneration and Terms of Payment

10.1 The contractually agreed remuneration rates are binding.


10.2 As a rule, payments shall be effected only against
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət