Ana səhifə

Meşə fondu torpaqlarından istifadə edilməsi üçün razılığın verilməsi üzrə inzibati reqlament


Yüklə 112.5 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü112.5 Kb.
Meşə fondu torpaqlarından istifadə edilməsi üçün
razılığın verilməsi üzrə inzibati reqlament”ə


1 nömrəli əlavə

Fiziki şəxslər üçün
Azərbaycan Respublikası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin

___________________________________

Meşə fondu torpaqlarından istifadə edilməsi üçün razılığın verilməsi

barədə
Ə R İ Z Ə
__________________________________________________________________

(istifadəçinin adı, atasının adı, soyadı)

__________________________________________________________________

Fəaliyyət növü: __________________________________________________


Fəaliyyətin həyata keçirildiyi yer: ____________________________________
Fəaliyyətin həyata keçirildiyi tarix: ___________________________________

Şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar
Seriya və nömrə: “________”_______________________________________

Nə vaxt və kim tərəfindən verilib: ____________________________________

Ünvan: _________________________________________________________

Tel: ______________________

Faks: ______________________

Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik. 


_____________________ “___“____________20__

(istifadəçinin imzası)       

Meşə fondu torpaqlarından istifadə edilməsi üçün


razılığın verilməsi üzrə inzibati reqlament”ə


2 nömrəli əlavə
Hüquqi şəxslər üçün

(Hüquqi şəxsin blankında)


Azərbaycan Respublikası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin

___________________________________

 
Meşə fondu torpaqlarından istifadə edilməsi üçün razılığın verilməsi

barədə
Ə R İ Z Ə
__________________________________________________________________

(istifadəçinin tam adı)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(rəhbərin vəzifəsi, adı və soyadı)

Təşkilati-hüquqi forması: __________________________________________

Hüquqi ünvanı: __________________________________________________

Fəaliyyət ünvanı: _________________________________________________

Fəaliyyət növü: __________________________________________________


Fəaliyyətin həyata keçirildiyi yer: ____________________________________
Fəaliyyətin həyata keçirildiyi tarix: ___________________________________
Hesablaşma hesabının nömrəsi: _____________________________________

Bankın adı: ______________________________________________________

Tel: ____________________________________________________________

Faks: __________________________________________________________


Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik. 

_____________________ _________________________

(istifadəçinin imzası)        (rəhbərin adı, soyadı)

“___“____________20__
Qeyd: Ərizə möhürlə təsdiq olunmalıdır.

Meşə fondu torpaqlarından istifadə edilməsi üçün


razılığın verilməsi üzrə inzibati reqlament”ə


3 nömrəli əlavə

«Təsdiq edirəm»

Azərbaycan Respublikası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin

Meşələrin İnkişafı Departamenti


___________________________________

“___”_____________20__ il
Qeydiyyat №________

Meşə fondu sahələrindən elmi-tədqiqat, mədəni-sağlamlaşdırma, turizm və idman məqsədləri, ovçuluq təsərrüfatının ehtiyacları üçün istifadə barədə

MÜQAVİLƏ №_____

_________________________ “___”___________20__ il

(şəhər (rayon)

Biz aşağıda imza edənlər: __________ Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsinin __________________________________________________________________bir tərəfdən, İstifadəçi ________________________________________________

(fiziki və ya hüquqi şəxsin, yaxud onun səlahiyyətli

__________________________________________________________________ nümayəndəsinin soyadı, adı və atasının adı)

__________________________________________________________________

digər tərəfdən Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 30 oktyabr tarixli 219 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Meşə fondu sahələrindən elmi-tədqiqat, mədəni-sağlamlaşdırma, turizm və idman məqsədləri, ovçuluq təsərrüfatının ehtiyacları üçün istifadə Qaydaları”na uyğun olaraq İstifadəçinin “___”_________20__il tarixli müraciətini nəzərə alaraq _________ il (ay) müddətinə bu Müqaviləni aşağıdakı şərtlər əsasında bağlayırıq:


1. __________ Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsi öhdəsinə götürür
1.1. _______________________ Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsinin ___________________ meşəbəyliyinin _______ kvartalının _______ bölməsindən meşəbərpa tədbirlərinin aparılması nəzərdə tutulmayan, meşə ilə örtülü (meşə ilə örtülü olmayan) sahədən ________________ məqsədi ilə ___ hektar sahə ayırmaq.
(istifadə növünün adı)

1.2. _________________________ Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsi ______________________________________ məqsədilə ayrılmış sahədə və onun əhatəsində müvafiq meşə təsərrüfatı, meşəbərpa, meşələrin qorunub mühafizə edilməsi və s. tədbirləri həyata keçirmək.

1.3. İstifadəçini meşə qanunvericiliyi barədə təlimatlarla tanış etmək.

1.4. Haqqın miqdarını, ödəniş şərtlərini qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada müəyyənləşdirib İstifadəçi ilə razılaşdırmaq.

1.5. İstifadəyə verilən meşə sahəsində və onun ətrafında meşə qanunvericiliyinin və yanğından mühafizə qaydalarının pozulmasına, meşə əkinlərinin və təbii bərpanın otarılmasına və ya biçilməsinə, torpaqların şoranlaşmasına yol verilməməsinə və digər təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət etmək.
2. İstifadəçi öhdəsinə götürür
2.1. Müvafiq olaraq çadır tipli və ya sökülüb-yığılan yüngül konstruksiyalı qurğuların istifadəsi üçün müəyyən olunmuş sahədən və onun əhatəsindən heç bir əsaslı tikinti aparmadan, meşə fondu torpaqlarının vəziyyətini pisləşdirmədən, ətraf mühitə zərər vurmadan, qanunsuz qırıntıya yol vermədən, meşədə yanğın təhlükəsizliyi və sanitariya qaydalarına əməl etməklə istifadə etmək.

2.2. Qurğuların, abadlaşdırma işlərinin və nəzərdə tutulan və s. işlərin layihəsini aidiyyəti üzrə razılaşdıraraq təsdiq etdirmək.

2.3. Meşə fondundan istifadə üçün nəzərdə tutulan haqqı vaxtında ödəmək.

2.4. Sahəyə mal-qaranın buraxılmasına yol verməmək.

2.5. İstifadə etdiyi sahədə meşə təsərrüfatına vurulmuş zərər və itkini qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada bərpa etmək və ya dəymiş ziyanı ödəmək.

2.6. Meşə torpaqlarından istifadə dayandırıldıqda istifadə etdiyi sahəni təhvil vermək.

2.7. Müqavilə şərtlərinə əməl etmək.
3. Haqq

3.1. Haqqın miqdarı tərəflərin razılığı ilə pul ifadəsində istifadəyə götürülmüş hər hektar sahə üçün torpaq kadastrı nəzərə alınmaqla, ______________ manat, cəmi _____________ hektar üçün ________________ manat hesabı ilə aylıq, rüblük və illik müəyyənləşdirilir və müvafiq olaraq ___________ Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsinin _______ nömrəli hesablaşma hesabına ödənilir.

3.2. Ödəniş şərtlərinə müqavilə şərtlərindən asılı olaraq, hər ilin (ayın) əvvəlində yenidən baxılır və bazar qiymətinə uyğunlaşdırılır.

3.3. Haqq müqavilə qüvvəyə mindiyi gündən başlayaraq 1 (bir) ay müddətində ödənilməlidir.


4. Müqaviləyə xitam verilməsi
4.1. Bu Müqaviləyə vaxtından əvvəl aşağıdakı hallarda xitam verilir:

4.1.1. İstifadəçi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının meşə qanunvericiliyi pozulduqda;

4.1.2. İstifadəçi tərəfindən nəzərdə tutulmuş meşəbərpa tədbirləri aparılmadıqda və haqq bu Müqavilə ilə müəyyən olunmuş müddətdə ödənilmədikdə;

4.1.3. fövqəladə vəziyyət törədən qəza, təbii fəlakət, zəlzələ və bu kimi başqa hadisələr baş verdikdə;

4.1.4. İstifadəçi tərəfindən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl edilmədikdə;

4.1.5. meşə fondu torpaqları dövlət ehtiyacları üçün alındıqda;

4.1.6. meşə fondu torpaqlarının səmərəli istifadəsini, mühafizəsini, qorunmasını və bərpasını, dövlətin təhlükəsizliyini təmin etmək, əhalinin sağlamlığını, ətraf mühiti, tarixi-mədəni və təbii irsi, fiziki şəxslərin hüquqlarını və qanuni mənafelərini qorumaq zəruriliyi yarandığı hallarda;

4.1.7. müqavilə şərtləri pozulduqda;

4.1.8. İstifadəçi rəsmi ərizə əsasında meşə fondu torpaqlarından istifadə hüququndan imtina etdikdə.
5. Yekun müddəalar
5.1. Müqavilə şərtlərinin pozulmasına görə tərəflər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən məsuliyyət daşıyırlar və bu Müqavilədə nəzərdə tutulmayan məsələlər üzrə mövcud qanunvericiliyi rəhbər tuturlar.

5.2. Bu Müqavilə üzrə öhdəliklərin icrası zamanı yaranan mübahisələr tərəflər arasında öz həllini tapmasa, məhkəmə qaydasında həll edilir.

5.3. İstifadəçi olan şəxs vəfat etdikdə ona məxsus istifadə hüququ qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada başqa şəxslərə keçə bilər.

5.4. İstifadəçi hüquqi şəxs kimi yenidən təşkil edildikdə ona məxsus istifadə hüququ qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada yeni yaranan hüquqi şəxsə keçir.

5.5. Meşə fondu sahələrindən istifadə hüququnun başqasına keçməsi bu Müqavilədə ___________ Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsi tərəfindən dəyişikliklər etmək yolu ilə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamentində təsdiq edilməklə rəsmiləşdirilir.

5.6. Bu Müqavilə 3 nüsxədən ibarət tərtib olunur, hər üç nüsxə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. Bu Müqavilə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamenti tərəfindən təsdiq olunub qeydiyyatdan keçdikdən sonra qüvvəyə minir. Bu Müqavilənin bir nüsxəsi ________ Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsində, ikinci nüsxəsi İstifadəçidə və üçüncü nüsxəsi isə Meşələrin İnkişafı Departamentində saxlanılır.

5.7. Bu Müqavilə ilə əlaqədar bütün sənədlər bu Müqavilənin müddəti bitənədək saxlanılmalıdır.
6. Tərəflərin hüquqi ünvanları:
____________Meşə Mühafizəsi İstifadəçi

və Bərpası Müəssisəsi ___________________________

__________________________

(soyadı, adı və atasının adı)

__________________________ Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd:

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ Ünvan: ____________________

__________________________ __________________________

__________________________ _____ hesablaşma hesabı: _____

__________________________ Tel/faks ___________________

Direktor: __________________ İmza: _____________________


“____”______________20__ il “____”______________20__ il

Meşə fondu torpaqlarından istifadə edilməsi üçün


razılığın verilməsi üzrə inzibati reqlament”ə


4 nömrəli əlavə

«Təsdiq edirəm»

Azərbaycan Respublikası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin

Meşələrin İnkişafı Departamenti


___________________________________

“___”_____________20__ il
Qeydiyyat №________

Meşə fondu torpaqlarının icarəyə verilməsi barədə

MÜQAVİLƏ №_____

_________________________ “___”___________20__ il

(şəhər (rayon)

Biz aşağıda imza edənlər: __________ Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsinin __________________________________________________________________ (bundan sonra-“İcarədar” adlandırılacaq) bir tərəfdən, İcarəçi (bundan sonra-“İcarəçi” adlandırılacaq) ______________________________________________


(fiziki və ya hüquqi şəxsin, yaxud onun səlahiyyətli __________________________________________________________________

nümayəndəsinin soyadı, adı və atasının adı)

__________________________________________________________________

digər tərəfdən Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 17 oktyabr tarixli 214 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Meşə fondu torpaqlarının icarəyə verilməsi Qaydası”na uyğun olaraq İcarəçinin “___”_________20__il tarixli müraciətini nəzərə alaraq _________ il (ay) müddətinə bu Müqaviləni aşağıdakı şərtlər əsasında bağlayırıq:


1. İcarədar öhdəsinə götürür
1.1. _______________________ Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsinin ___________________ meşəbəyliyinin _______ kvartalının _______ bölməsindən yeni meşələr salmaq və onları meşə ilə örtülü sahəyə çevirmək məqsədi ilə cari ildə və yaxın 2-3 ildə ___________ Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsi tərəfindən meşə əkilməsi nəzərdə tutulmayan _____ hektar meşə bitkiləri ilə örtülü olmayan meşə və qeyri-meşə torpaqlarından sahə ayırmaq.

1.2. İcarəçini “Meşə əkini layihəsi” və əlavə razılıq olduqda, ona uyğun olaraq əkin və səpin materialı ilə təmin etmək, habelə bu işin aqrotexniki qaydalarla yerinə yetirilməsi üçün meşəçi mütəxəssislə təmin etmək.

1.3. İcarəçini meşə qanunvericiliyi barədə təlimatlarla tanış etmək.

1.4. İcarə haqqının miqdarını, ödəniş şərtlərini qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada müəyyənləşdirib İcarəçi ilə razılaşdırmaq.

1.5. İcarəyə verilən meşə sahəsində və onun ətrafında meşə qanunvericiliyinin və yanğından mühafizə qaydalarının pozulmasına, meşə əkinlərinin və təbii bərpanın otarılmasına və ya biçilməsinə, torpaqların şoranlaşmasına yol verilməməsinə və digər təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət etmək.
2. İcarəçi öhdəsinə götürür
2.1. ___________ Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsinin vəsaiti və ya digər tərəfin hesabına cari ilin meşəsalma tədbirləri sifarişinə uyğun olaraq meşə əkini layihəsi əsasında icarəyə verilmiş sahədə ildə 20%-dən az olmamaq şərti ilə aqrotexniki tələblərə əsasən meşə əkmək və onlara xidməti təmin etmək.

2.2. Məhsulun yetişdiyi dövrdən 1 (bir) aydan gec olmayaraq, ilk növbədə İcarədara çatan haqqı dəyər və ya natura formasında ödəmək (Tərəflərin razılığı ilə həmin haqlar qabaqcadan və ya hissə-hissə ödənilə bilər).

2.3. İcarəyə verilmiş sahədə heç bir əsaslı tikintiyə yol verməmək.

2.4. İcarəyə götürülmüş ərazidə və onun ətrafındakı sahədə torpağın şoranlaşmasına, korlanmasına və meşə qanunvericiliyinin pozulmasına yol verməmək.

2.5. İcarəyə götürdüyü sahədə meşə təsərrüfatına vurulmuş zərər və itkini qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada bərpa etmək və ya dəymiş ziyanı ödəmək.

2.6. Müqavilə şərtlərinə əməl etmək.


3. İcarə haqqı

3.1. Tərəflərin razılığı ilə icarə haqqının miqdarı istehsal edilən məhsullar üzrə natura şəklində və yaxud pul ifadəsi ilə aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:

3.1.1. icarəyə götürülmüş ______ hektar ____________________________

(məhsulun adı)

torpaq sahəsindən __% hesabı ilə _____ setner (manat);

3.1.2. icarəyə götürülmüş ______ hektar ____________________________

(məhsulun adı)

torpaq sahəsindən __% hesabı ilə _____ setner (manat).

3.2. İcarəçi icarəyə götürdüyü sahədən istehsal edəcəyi məhsulu qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada sığortalamalıdır.

3.3. Təbii fəlakət nəticəsində dəymiş ziyan qanunvericiliyə uyğun olaraq ödənilir.

3.4. Ödəniş şərtlərinə müqavilə şərtlərindən asılı olaraq, hər ilin (ayın) əvvəlində yenidən baxılır və bazar qiymətinə uyğunlaşdırılır.

3.3. İcarəçi hər ilin sonunda İcarədar ilə birlikdə icarəyə götürdüyü sahədə əkilmiş meşə əkinlərini inventarlaşdırır. Nəticədən asılı olaraq əlavə görüləcək tədbirlər (doldurma və s.) müəyyənləşdirilir.


4. Müqaviləyə xitam verilməsi
4.1. Bu Müqaviləyə vaxtından əvvəl aşağıdakı hallarda xitam verilir:

4.1.1. İcarəçi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının meşə qanunvericiliyi pozulduqda;

4.1.2. İcarəçi tərəfindən nəzərdə tutulmuş meşəbərpa tədbirləri aparılmadıqda və icarə haqqı bu Müqavilə ilə müəyyən olunmuş müddətdə ödənilmədikdə;

4.1.3. İcarəçi tərəfindən sahədə qanunvericiliklə əkilməsi qadağan edilmiş bitkilər əkildikdə;

4.1.4. fövqəladə vəziyyət törədən qəza, təbii fəlakət, zəlzələ və bu kimi başqa hadisələr baş verdikdə;

4.1.5. İcarəçi tərəfindən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl edilmədikdə;

4.1.6. İcarəçi rəsmi ərizə əsasında meşə fondu torpaqlarından istifadə hüququndan imtina etdikdə.
5. Yekun müddəalar
5.1. Müqavilə şərtlərinin pozulmasına görə tərəflər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən məsuliyyət daşıyırlar və bu Müqavilədə nəzərdə tutulmayan məsələlər üzrə mövcud qanunvericiliyi rəhbər tuturlar.

5.2. Bu Müqavilə üzrə öhdəliklərin icrası zamanı yaranan mübahisələr tərəflər arasında öz həllini tapmasa, məhkəmə qaydasında həll edilir.

5.3. Meşə fondu torpaqlarının subicarəyə verilməsi qadağandır.

5.3. İcarəçi olan şəxs vəfat etdikdə ona məxsus icarə hüququ qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada başqa şəxslərə keçə bilər.

5.4. İcarəçi hüquqi şəxs kimi yenidən təşkil edildikdə ona məxsus icarə hüququ qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada yeni yaranan hüquqi şəxsə keçir.

5.5. Bu Müqavilə 3 nüsxədən ibarət tərtib olunur, hər üç nüsxə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. Bu Müqavilə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamenti tərəfindən təsdiq olunub qeydiyyatdan keçdikdən sonra qüvvəyə minir. Bu Müqavilənin bir nüsxəsi İcarədarda, ikinci nüsxəsi İcarəçidə və üçüncü nüsxəsi isə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamentində saxlanılır.

5.6. Bu Müqavilə ilə əlaqədar bütün sənədlər bu Müqavilənin müddəti bitənədək saxlanılmalıdır.
6. Tərəflərin hüquqi ünvanları:
İcarədar İcarəçi

_________________________ __________________________

_________________________ __________________________

(soyadı, adı və atasının adı)

__________________________ Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd:

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ Ünvan: ____________________

__________________________ __________________________

__________________________ _____ hesablaşma hesabı: _____

__________________________ Tel/faks ___________________

Direktor: __________________ İmza: _____________________


“____”______________20__ il “____”______________20__ il

Meşə fondu torpaqlarından istifadə edilməsi üçün


razılığın verilməsi üzrə inzibati reqlament”ə


5 nömrəli əlavə

«Təsdiq edirəm»

Azərbaycan Respublikası

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin

Meşələrin İnkişafı Departamenti


___________________________________

“___”_____________20__ il
Qeydiyyat №________

Meşə fondu sahələrinin bir ilə qədər qısamüddətli istifadəyə verilməsi barədə

MÜQAVİLƏ №_____

_________________________ “___”___________20__ il

(şəhər (rayon)

Biz aşağıda imza edənlər: __________ Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsinin __________________________________________________________________bir tərəfdən, İstifadəçi ________________________________________________

(fiziki və ya hüquqi şəxsin, yaxud onun səlahiyyətli

__________________________________________________________________ nümayəndəsinin soyadı, adı və atasının adı)

__________________________________________________________________

digər tərəfdən Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 7 dekabr tarixli 230 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Meşə fondu sahələrinin bir ilə qədər qısamüddətli istifadəyə verilməsi Qaydası”na uyğun olaraq İstifadəçinin “___”_________20__il tarixli müraciətini nəzərə alaraq _________ il (ay) müddətinə bu Müqaviləni aşağıdakı şərtlər əsasında bağlayırıq:


1. __________ Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsi öhdəsinə götürür
1.1. _______________________ Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsinin ___________________ meşəbəyliyinin _______ kvartalının _______ bölməsindən meşə əkilməsi nəzərdə tutulmayan _______ hektar meşə sahəsi və ya meşə bitkiləri ilə örtülü olmayan meşə və qeyri-meşə torpaqlarından sahə ayırmaq.

1.2. İstifadəçini meşə qanunvericiliyi barədə təlimatlarla tanış etmək.

1.3. Haqqın miqdarını, ödəniş şərtlərini qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada müəyyənləşdirib İstifadəçi ilə razılaşdırmaq.

1.4. İstifadəyə verilən meşə sahəsində və onun ətrafında meşə qanunvericiliyinin və yanğından mühafizə qaydalarının pozulmasına, meşə əkinlərinin və təbii bərpanın otarılmasına və ya biçilməsinə, torpaqların şoranlaşmasına yol verilməməsinə və digər təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət etmək.


2. İstifadəçi öhdəsinə götürür
2.1. İstifadəyə verilmiş sahədə heç bir əsaslı tikintiyə yol verməmək.

2.2. İstifadəyə götürülmüş ərazidə və onun ətrafındakı sahədə torpağın şoranlaşmasına, korlanmasına və meşə qanunvericiliyinin pozulmasına yol verməmək.

2.3. İstifadəyə götürdüyü sahədə meşə təsərrüfatına vurulmuş zərər və itkini qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada bərpa etmək və ya dəymiş ziyanı ödəmək.

2.4. Müqavilə şərtlərinə əməl etmək.


3. Haqq

3.1. Tərəflərin razılığı ilə haqqın miqdarı istehsal edilən məhsullar üzrə natura şəklində və yaxud pul ifadəsi ilə aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:

3.1.1. istifadəyə götürülmüş ______ hektar __________________________

(məhsulun adı)

torpaq sahəsindən __% hesabı ilə _____ setner (manat);

3.1.2. istifadəyə götürülmüş ______ hektar __________________________

(məhsulun adı)

torpaq sahəsindən __% hesabı ilə _____ setner (manat).

3.2. İstifadəçi istifadəyə götürdüyü sahədən istehsal edəcəyi məhsulu qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada sığortalamalıdır.

3.3. Təbii fəlakət nəticəsində dəymiş ziyan qanunvericiliyə uyğun olaraq ödənilir.

3.4. Ödəniş şərtlərinə müqavilə şərtlərindən asılı olaraq, hər ilin (ayın) əvvəlində yenidən baxılır və bazar qiymətinə uyğunlaşdırılır.
4. Müqaviləyə xitam verilməsi
4.1. Bu Müqaviləyə vaxtından əvvəl aşağıdakı hallarda xitam verilir:

4.1.1. İstifadəçi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının meşə qanunvericiliyi pozulduqda;

4.1.2. haqq bu Müqavilə ilə müəyyən olunmuş müddətdə ödənilmədikdə;

4.1.3. İcarəçi tərəfindən sahədə qanunvericiliklə əkilməsi qadağan edilmiş bitkilər əkildikdə;

4.1.4. fövqəladə vəziyyət törədən qəza, təbii fəlakət, zəlzələ və bu kimi başqa hadisələr baş verdikdə;

4.1.5. İstifadəçi tərəfindən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl edilmədikdə;

4.1.6. İstifadəçi rəsmi ərizə əsasında meşə fondu torpaqlarından istifadə hüququndan imtina etdikdə.


5. Yekun müddəalar
5.1. Müqavilə şərtlərinin pozulmasına görə tərəflər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən məsuliyyət daşıyırlar və bu Müqavilədə nəzərdə tutulmayan məsələlər üzrə mövcud qanunvericiliyi rəhbər tuturlar.

5.2. Bu Müqavilə üzrə öhdəliklərin icrası zamanı yaranan mübahisələr tərəflər arasında öz həllini tapmasa, məhkəmə qaydasında həll edilir.

5.3. Meşə fondu torpaqlarının subistifadəyə verilməsi qadağandır.

5.3. İstifadəçi olan şəxs vəfat etdikdə ona məxsus icarə hüququ qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada başqa şəxslərə keçə bilər.

5.4. İstifadəçi hüquqi şəxs kimi yenidən təşkil edildikdə ona məxsus istifadə hüququ qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada yeni yaranan hüquqi şəxsə keçir.

5.5. Meşə fondu sahələrindən istifadə hüququnun başqasına keçməsi bu Müqavilədə ___________ Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsi tərəfindən dəyişikliklər etmək yolu ilə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamentində təsdiq edilməklə rəsmiləşdirilir.

5.6. Bu Müqavilə 3 nüsxədən ibarət tərtib olunur, hər üç nüsxə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. Bu Müqavilə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamenti tərəfindən təsdiq olunub qeydiyyatdan keçdikdən sonra qüvvəyə minir. Bu Müqavilənin bir nüsxəsi ________ Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsində, ikinci nüsxəsi İstifadəçidə və üçüncü nüsxəsi isə Meşələrin İnkişafı Departamentində saxlanılır.

5.7. Bu Müqavilə ilə əlaqədar bütün sənədlər bu Müqavilənin müddəti bitənədək saxlanılmalıdır.


6. Tərəflərin hüquqi ünvanları:
İcarədar İcarəçi

_________________________ __________________________

_________________________ __________________________

(soyadı, adı və atasının adı)

__________________________ Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd:

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ Ünvan: ____________________

__________________________ __________________________

__________________________ _____ hesablaşma hesabı: _____

__________________________ Tel/faks ___________________

Direktor: __________________ İmza: _____________________


“____”______________20__ il “____”______________20__ il


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət