Ana səhifə

MersiN ÜNİversitesi akademik yükseltilme ve atanma öLÇÜtleri BİRİNCİ BÖLÜm genel Hükümler Amaç madde 1


Yüklə 262 Kb.
səhifə1/3
tarix27.06.2016
ölçüsü262 Kb.
  1   2   3
MERSİN ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1 - Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin amacı, Mersin Üniversitesi öğretim üyelerinin yükseltilme ve atanmalarında aranacak koşulları belirleyerek, Üniversitenin Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde akademik kadrolara başvuracak olan adaylar hakkında daha sağlıklı karar verebilmek, başvurularla ilgili rapor veren öğretim üyelerine, atamaya yetkili amir ve kurullara kolaylık ve değerlendirmelerde birliktelik sağlamak, diğer taraftan adayların kendilerini hazırlamalarını ve durumlarını değerlendirmelerini kolaylaştırmak, bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve öğretim üyelerinin kendilerini bilimsel rekabet ortamı içerisinde yer almaya hazır hissetmelerini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 - Akademik yükseltilme ve atanma işlemleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bu ölçütler Mersin Üniversitesi tarafından ayrıca aranan koşulları kapsar.

Kadro İlanı

MADDE 3 - Mersin Üniversitesinin Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı bölümlerinde gereksinim duyulacak akademik kadroların ilanı için;

a) İlgili birimin Bölüm/Anabilimdalı Başkanı, Bölüm/Anabilimdalı Kurulunun görüşünü alarak Fakültelerde Dekanlığa, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Konservatuvarda ilgili Müdürlüklere, Rektörlüğe bağlı bölümlerde ise Rektörlüğe durumu iletir. Enstitülerde ise Müdür Enstitü Yönetim Kurulunun görüşünü alarak durumu Rektörlüğe iletir.

b) Rektör, Dekan, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdürü de kadro ilan edilme önerisi verebilir.

c) Önerilere uygun kadrolar varsa ve Rektörlük de olumlu bulmuş ise gerekli ilan Rektörlükçe verilir.

  BaşvuruMADDE 4 - Akademik yükseltilme ve atanmaya konu olacak adaylar, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğince öngörülenlerin yanı sıra, bu "Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri " içeriğinde belirlenen hususlarla ilgili bilgi ve belgeleri başvurusuna ekler. Değerlendirme yapacak jüri üyelerine kolaylık sağlamak amacıyla, dosyadaki etkinlikleri içeren bir elektronik kopya ilave edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Üyeliklerine Atanma Esasları

 

SürelerMADDE 5 – Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yanı sıra Doçent kadrosuna atanabilmek için doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlikten sonra ilgili bilim alanında en az 3 yıl çalışmış olmak gerekmektedir. Profesörlük kadrosuna atanabilmek için ise Yükseköğretim kurumlarında ilgili bilim alanında en az 2 yıl doçent kadrosunda çalışmış olmak gerekir.

Yardımcı Doçent

MADDE 6 – Yardımcı doçent kadrosuna atamalarda aranacak koşullar ve esaslar.

a) Yardımcı doçent kadrosuna atanabilmek için, başvuruda bulunan adayların aşağıdaki ön koşulları sağlaması zorunludur.

1) Fen ve Sağlık Bilimleri (Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik bölümleri, Su Ürünleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık YO. Tıp Fakültesi, Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi ve Eğitim Fakültesinin fen alan eğitimi bölümleri): Yardımcı doçent kadrosuna atanabilmek için, ön koşul olarak en az bir tanesi uluslararası alan indekslerince taranan dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi olmak üzere toplam üç adet araştırma makalesi ve Ek I deki listeden en az toplam 60 puan koşulu aranır.

2) Sosyal Bilimler (Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri ve sosyal alanlar eğitimi bölümleri, Fen Edebiyat Fakültesi sosyal bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO, Beden Eğitimi ve Spor YO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü): Yardımcı doçent kadrosuna atanabilmek için, ön koşul olarak en az bir tane araştırma makalesi olmak üzere toplam üç adet araştırma makalesi veya kitap veya kitap içerisinde bölüm/makale ve Ek I deki listeden en az toplam 60 puan koşulu aranır.

İletişim Fakültesi bölümleri için ön koşul olarak en az bir tane araştırma makalesi olmak üzere toplam üç adet araştırma makalesi veya kitap veya kitap içerisinde bölüm/makale veya kitle iletişim süreci içinde (radyo, televizyon, sinema, gazete, dergi, internet ortamlarında) özgün tasarım, yorum çalışmaları ile kişisel veya karma - ortak etkinliklerinde bulunmak ile birlikte kuramsal alanda çalışmalarda bulunanların Ek I deki, kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda bulunanların Ek I ve Ek II  deki listeden en az toplam 60 puan koşulu aranır.

3) Güzel Sanatlar (Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Takı Teknolojisi ve Tasarımı YO, Devlet Konservatuvarı): Yardımcı doçent kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak; en az bir tane araştırma makalesi olmak üzere toplam üç adet araştırma makalesi veya kitap veya kitap içerisinde bölüm/makale/özgün sanat çalışmaları veya özgün sanat eserleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları ile kişisel veya karma-ortak etkinlikte (uluslararası veya ulusal jürili sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak ve Ek I ve II  deki listeden en az toplam 60 puan koşulu aranır.

Mimarlık Fakültesi bölümleri için ön koşul olarak; ; en az bir tane araştırma makalesi olmak üzere toplam üç adet araştırma makalesi veya geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı,  iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği (asil ya da yedek) yapmış veya derece / mansiyon (satın alma dahil) almış olmak veya geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile bir uygulama projesi yaparak yayımlamış olmak ve Ek I deki listeden en az toplam 60 puan koşulu aranır.

4) Meslek Yüksekokullarında ve yukarıdaki bentlerde yer almayan Yüksekokullarda Yardımcı doçent kadrosuna atanabilmek için adayın başvurduğu alan göz önünde bulundurularak iş bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü bentlerinde  belirtilen koşullar aranır.

5) İlçelerde bulunan birimlere istihdam edilecek yardımcı doçentler için bu maddenin (a) bendinin 2, 3, ve 4. alt bentlerindeki koşulları sağlayamamaları durumunda öğretim üyesi sıkıntısı göz önünde bulundurularak ilgili birimin önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen veya istenen yeni koşulların sağlanması yeterli olacaktır.b) Yardımcı doçent kadrosuna başvuru yapan adaylardan bu maddenin a bendindeki  asgari koşulları yerine getirenler, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına, bu sınavda başarılı olanlar da deneme dersine alınır.

Açılan kadroya başvuran adayların deneme dersindeki başarı durumunu incelemek üzere ilgili yönetim kurulunca, biri ilgili birimin bölüm veya anabilim dalı başkanı olmak üzere profesör ve doçentleri arasından  üç kişilik bir komisyon oluşturulur. Anabilim, anasanat veya program dalında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmuyorsa ilgili bilim dalından veya başka yükseköğretim kurumlarından öğretim üyesi seçilebilir. Yeterli öğretim üyesi bulunmayan Meslek Yüksekokulları veya Konservatuvarda ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde üç kişilik komisyon ilgili Yönetim Kurulunca seçilir. 2547 sayılı Yasaya uygun bölüm başkanı bulunmayan meslek yüksekokullarında bu görevi müdür yürütür. Komisyon; adayın önereceği üç konudan biri ile ilgili 45 dakikalık dinleyicilere açık bir deneme dersi verdirir. Sonucu bir raporla ilgili yönetim kuruluna sunar. Birden çok başvuru varsa, komisyon elde edilen verilere dayanarak, adayları başarı sırasına göre listeler. Deneme dersinden başarısız olan aday için bilim jürisi kurulmaz.c) Yardımcı doçent kadrosuna atananların görev sürelerinin uzatılmasında  aşağıdaki ön koşuların sağlanması zorunludur.  

Yardımcı doçentlerin her yeniden atanma işleminde yabancı dil, kadro ilanı ve deneme dersi dışında ilk atamadaki usuller aynen uygulanır.


Fen, sağlık ve sosyal bilimler alanında ilk atanmadan sonraki görev süresi uzatmasında (Birinci görev süresi uzatması) ön koşul olarak Ek I deki listeden yılda ortalama en az 15 puan kazanma şartı aranır. İkinci ve daha sonraki görev süresi uzatmalarında ise ön koşul olarak Ek I deki listeden yılda ortalama en az 20  puan kazanma şartı aranır.
Güzel sanatlar alanında ilk atanmadan sonraki görev süresi uzatmasında (Birinci görev süresi uzatımı) ön koşul olarak Ek I ve II deki listeden yılda ortalama en az 15 puan kazanma şartı aranır. İkinci ve daha sonraki görev süresi uzatmalarında ise ön koşul olarak Ek I ve II deki listeden yılda ortalama en az 20  puan kazanma şartı aranır.

Doçent

MADDE 7 –  Doçent kadrosuna atamalarda aranacak koşullar ve esaslar şunlardır.

a) Fen,  sosyal ve sağlık bilimleri alanında doçent kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak Üniversitelerarası Kurulca yürürlüğe konulan Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları çerçevesinde kendi temel alanına ve alan koduna ilişkin asgari koşulları yerine getirmiş olmanın yanında EK I deki (İletişim Fakültesi bölümlerinde kuramsal alanlarda çalışanlar için sadece Ek I deki, kuramsal ve uygulamalı alanlarda çalışanlar için Ek I ve Ek II deki) listeden en az toplam 250 puan koşulu aranır.

b) Güzel sanatlar alanında doçent kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak Üniversitelerarası Kurulca yürürlüğe konulan Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları çerçevesinde kendi temel alanına ve alan koduna ilişkin asgari koşulları yerine getirmiş olmanın yanında  EK I ve II deki listeden en az toplam 250 puan koşulu aranır.

Profesör

MADDE 8 –  Profesör kadrosuna atama ve yükseltmelerde aranacak koşullar ve esaslar şunlardır.

a) Fen ve sağlık bilimleri alanında profesör kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak Üniversitelerarası Kurulun yürürlükte olan Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları çerçevesinde kendi temel alanına ve alan koduna ilişkin asgari koşulları sağlamanın yanında en az 120 puanı doçentlik sonrası çalışmalardan ve en az 80 puanı EK I deki listenin A ve B maddelerinde tanımlanan yayınlardan olmak üzere en az toplam 400 puan koşulu aranır.
b) Sosyal bilimler alanında profesör kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak Üniversitelerarası Kurulun yürürlükte olan Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları çerçevesinde kendi temel alanına ve alan koduna ilişkin asgari koşulları sağlamanın yanında en az 120 puanı doçentlik sonrası çalışmalardan ve en az 80 puanı EK I deki listenin A ve B maddelerinde tanımlanan yayınlardan olmak üzere en az toplam 370 puan koşulu aranır.
İletişim fakültesi bölümleri için yukarıda belirtilen Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları çerçevesinde kendi temel alanına ve alan koduna ilişkin asgari koşulları sağlamanın yanında en az 120 puanı doçentlik sonrası çalışmalardan ve en az 80 puanı Ek I deki listenin 1. Bölüm’ ünden olmak üzere kuramsal alanlarda çalışanlar için sadece Ek I deki, kuramsal ve uygulamalı alanlarda çalışanlar için Ek I ve Ek II deki listelerden en az toplam 370 puan koşulu aranır.
c) Güzel sanatlar alanında profesör kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak Üniversitelerarası Kurulun yürürlükte olan Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları çerçevesinde kendi temel alanına ve alan koduna ilişkin asgari koşulları sağlamanın yanında en az 80 puanı Ek I deki listenin 1. Bölüm’ünde tanımlanan yayınlardan olmak üzere Ek I ve II deki listelerden en az toplam 370 puan koşulu aranır.
Ön Değerlendirme

MADDE 9 - Öğretim üyelikleri kadrolarına yapılan başvurular aşağıdaki şekilde ön değerlendirmeye tabi tutulur.

Öğretim üyelikleri için yapılan başvurularda, adayların belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik faaliyetleri, nicelikleri yönünden, EK I ve II de belirtilen puanlama sistemine göre ön değerlendirmeye tabi tutulur. EK I de yer alan puanlar tüm Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler için geçerlidir. EK II de yer alan puanlar ise yalnızca Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesinin ilgili bölümleri ve Devlet Konservatuvarı bölümleri için uygulanır. Adayların Ek I ve II deki listeden puanları başvurdukları alanla ilgili etkinliklerden toplaması gerekmektedir.

Yardımcı doçent kadroları için fakültelerde dekan, yüksekokul, meslek yüksekokulu  ve Konservatuvarda müdür, rektörlüğe bağlı birimlerde ise ilgili rektör yardımcısı tarafından, doçent ve profesör kadroları için ise personel işlerinden sorumlu rektör yardımcısı başkanlığında Fen, Güzel Sanatlar, Sağlık ve Sosyal bilimler alanlarından oluşturulan alt komisyonlar tarafından yapılır. Değerlendirme sonucu bir raporla Rektörlüğe sunulur. Ön değerlendirme sonucu asgari koşulları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Puanlamaya dayalı ön değerlendirmenin gerektirdiği koşulların sağlanmış olması, akademik yükseltme ve atamalarda adaylar için bir hak oluşturmaz. Öğretim üyeliklerine yükseltilecek ve atanacakların yukarıdaki maddelerde belirtilen koşulları sağlaması durumunda atama işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılacaktır.

   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 10 – 21/12/2006 tarihli ve 2006/65  sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE 11 - Bu ölçütler Yükseköğretim Kurulunca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- Bu ölçütlerin uygulanmasını Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət