Ana səhifə

Mehmet akif ersoy üNİversitesi ÖĞretiM ÜyeliĞİ kadrolarina başvuru koşullari ve uygulama ilkeleri hakkinda yönerge amaç madde 1


Yüklə 151.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü151.5 Kb.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE
Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışma kalitesinin artırılmasını sağlamak, dünyadaki ortak standartlara ulaşmak ve
eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın üreten seçkin öğretim üyeleri yetiştirmektir.
Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde öğretim üyeliğine yükseltilecek ve atanacak kişilerde aranan kriterleri düzenlemektedir. Yönergede güzel sanatlar dışında kalan birimler ile güzel sanatlar bölümlerinden tasarım, görüntü, müzik ve sahne sanatları ile ilgili birimlerde uygulanacak ölçütler birlikte açıklanmıştır.
Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddeleri ile, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 6 ncı,
7 nci, 8 inci, 9 uncu, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerine ilave olarak ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda aranan koşullar ile puanlama değerlendirmesi ve uygulama esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Genel İlkeler

MADDE 4- (1) Bu yönerge aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde yürütülür:

 1. Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde "Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirme yapılır.

 2. Aynı bilimsel çalışma için adayın aynı başlıklı ve içerikli yayını ve etkinliği yapması halinde en yüksek puanlı olan çalışmaya puan verilir. Yayının mükerrer olup olmadığı, gerektiğinde konunun uzmanı bir danışmanın görüşü alınarak "Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu" tarafından karara bağlanır.

 3. Derginin indekslerde tarandığının aday tarafından belgelenmesi gereklidir.

ç) Adayın kendi eserlerine yaptığı atıflar değerlendirmeye alınmaz.
Uygulama ve İstisnalar

MADDE 5- (1) Ön İnceleme

a) Açılan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların dosyaları Rektör tarafından görevlendirilen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ”Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu” tarafından ön incelemeye tabi tutulur.

b) Açılan Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların dosyaları ile görev süresi uzatılarak yeniden atanacak yardımcı doçentlerin dosyaları, Dekan/Müdür teklifi ve Rektör onayı ile oluşturulan birim komisyonu tarafından ön incelemeye tabi tutulur.

c) Her aşamadaki öğretim üyesi başvurularının puan hesaplamaları ilgili komisyonlarca yapılır. İlk defa atanacak adayların dosyaları öngörülen puan veya diğer koşullar yerine getirildikten sonra jürilere gönderilir, görev süresi uzatılarak yeniden atanacak adayların atama süreci başlatılır. Koşulları yerine getiremeyen adayların başvuruları işleme konulmaz.

(2) Yardımcı Doçent ve Doçent atamalarında uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma yapma, her yıl için 12 puan olarak değerlendirilir.

(3) Tabloda yer almayan diğer durumlarda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi "Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu"nca değerlendirme yapılır.

(4) Yardımcı Doçent kadrolarına her yeniden atama (görev süresi uzatımı dahil) 3 yıl süreyle yapılır. Askerlik, uzun süreli sağlık sorunları (sıhhi rapor veya tedavi hali) ve doğum izinleri için ilave süre verilmez.

(5) Yabancı Uyruklu Öğretim Üyeleri Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri başlığındaki maddeden (25 inci) muaftır.

(6) Önlisans eğitimi verilen Meslek Yüksekokullarına alınacak öğretim üyeleri atamalarında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri ile ilgili değerlendirme kriterleri uygulanmaz.

(7) Bu yönerge hükümleri, Yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanlarına 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanır.

(8) Yardımcı Doçentlerin görev süresi uzatılarak yeniden atama işlemlerinde, bölümde lisans öğrencisi olmayan veya bir yıldan fazla süre ile proje çalışmaları yapmak üzere yurtiçinde veya yurt dışında görevlendirilen öğretim üyeleri öğretim faaliyetleri olan lisans ve yükseklisans ders puanlamalarından muaftır.(25 inci madde)

(9) Askerlik hizmeti veya altı ayı geçen sağlık sebepleri nedeniyle görevlerinden uzak kalan Yardımcı Doçentlerin görev süresi uzatılarak yeniden atama işlemlerindeki puan hesaplamaları; görevlerinden uzak kalıkları süreler kadar toplam süreye oranlama yapılarak değerlendirilir.


Yürürlük

MADDE 6- (1) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönerge, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu’nca 25/02/2009 tarih ve 57/1 karar ile kabul edilmiş olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 7- (1) Bu yönerge hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.
Düzenleme Ekleri

MADDE 8- (1) Atama koşullarının ve yayınların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır,
ATAMA KOŞULLARI

1- Profesör kadrolarına başvurabilmek için

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra doçentlik kadro başvurusu için gerekli puanı en az bir kez daha sağlamış olmak,

b) Akademik etkinliklerden aşağıdaki tabloya uygun puanlara göre yayınlar yapmış olmak.2- Doçent kadrolarına başvurabilmek için

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Akademik etkinliklerden aşağıdaki tabloya uygun puanlara göre yayınlar yapmış olmak,

b) Üniversitelerarası Kurul'un doçentlik başvuruları için koyduğu koşulları sağlamış olmak.3-Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Akademik etkinliklerden aşağıdaki tabloya uygun puanlara göre yayınlar yapmış olmak,

b) 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ÜDS'den 100 üzerinden en az 60 puan almak veya ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan sınavlardan (KPDS, TOEFL, IELTS) buna denk puan almış olmak, Yabancı dil kadroları için ÜDS'den 100 üzerinden 80 taban puan almak veya ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan sınavlardan (KPDS, TOEFL, IELTS) buna denk puan almış olmak,

c) Yardımcı Doçentliğe yeniden atanmalarda bir önceki atanma döneminden sonra
1 inci - 24 üncü maddeler arasından en az 50 puan almış olmak.

A) ATAMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR (1Toplam puan; 21 inci – 24 üncü maddelerden alınması gereken puan; 3Her yeniden atama döneminde istenen puan, 4 Doçent unvanını aldıktan sonraki dönemde istenen puan.BİLİM ALANI

Profesörlük

Doçentlik

Yardımcı Doçentlik

Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri,

Sosyal Bilimler,3401 (200)2 (100)4

1701 (100)2

1001 (60)2 (50)3

B) YAYINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların yayınlanmış tüm yayınları değerlendirmeye tabi tutulur. Çok yazarlı makalelerde puanların hesaplanmasında aşağıda sunulan tablo kullanılır. Değerler, verilecek puanın yüzde oranını göstermektedir (*).


Yazar Sayısı

1. isim

2. isim

3. isim

4. isim

5. isim

1 isimli

100

2 isimli

100

90


3 isimli

90

80

704 isimli

85

75

65

55
5 isimli

80

70

60

50

40

(*) 5 ve üzeri yazarlı eserlerde 5 isimli puanlamanın aynısı uygulanır. Puanlamaların toplamında tam sayıdan sonra gelen 5 ve üzeri olan sayılar, tam sayıya tamamlanır.


Makaleler

PUAN

 1. SCI (Science Citation Index), SCI- Expanded, SSCI (Social Science Citation Index),

AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan

teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

dışındaki makaleler 40 1. SCI, SCI -Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan

dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet

türünden yayınlar dışındaki makaleler 30 1. Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi

ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler…………………………………………….. 15

 1. Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka
  takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler 8
 1. 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik

not, editöre mektup, tartışma, vaka ve özet türünden yayınlar: Adı geçen

maddelerde belirtilen puanların yarısı uygulanır.Bildiriler


 1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, kurs (workshop) gibi bilimsel toplantılarda sunularak,

programda yer alan:

 • Uluslararası kongrelerde sunulan ve tam metin olarak 1 inci maddedeki indekslerde

kayıtlı dergilerde yayımlanan bildiriler 30

 • Uluslararası kongrelerde sunulan ve özet olarak 1inci maddedeki indekslerde kayıtlı

dergilerde yayımlanan bildiriler 15

 • Tam metin olarak yayımlanan bildiriler 15

 • Özet metin yayımlanan bildiriler 8

 • Poster bildiriler 8

 1. Ulusal kongre, sempozyum, panel, kurs (workshop) gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan:

 • Tam metin olarak ulusal indekslerde taranan dergilerde yayımlanan sözel bildiriler 20

 • Tam metin olarak yayımlanan bildiriler 10

 • Özet metin olarak yayımlanan bildiriler 5

 • Poster bildiriler 5

Kitaplar

 1. Alanında kitap yazarlığı:

 • Yurt dışında yayımlanan kitap 50

 • Yurt içinde Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap 30

 1. Alanındaki kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı (*1)

 • Yurt dışında yayımlanan kitap 25

 • Yurt içinde Türkçe veya yabancı dilde yayımlanan kitap 15


Çeviriler (*2 )

10. Alanında kitap çevirisi 20

11. Alanında kitap bölümü çevirisi................................................................................................... 10
Editörlükler ve Hakemlikler


 1. SCI, SCI- Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük; her yıl için 50 1. SCI, SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından

taranan dergilerde editörlük; her yıl için 25

 1. Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük; her yıl için 15

 1. Yukarıdaki maddelerin kapsamı dışında kalan diğer bilimsel veya mesleki
  dergilerde editörlük; her yıl için 10

 2. Yukarıda belirtilen dergilerde yardımcı editörlük, konuk editörlük veya yayın kurulu üyeliği; her yıl için, ilgili maddelerde belirtilen puanların yarısı.

 3. Yukarıda belirtilen dergilerde hakemlik; her yıl en fazla 5 adet hakemlik için, ilgili maddelerde belirtilen puanların beşte biri uygulanır.

 4. Kitap Editörlüğü (*3)

 • Alanında yurt dışında yayımlanan kitap editörlüğü 30

 • Yurt dışında yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü 10

 • Alanında yurt içinde yayımlanan kitap editörlüğü 20

 • Yurt içinde yayımlanan sempozyum kitap editörlüğü 7

Atıflar


 1. SCI, SCI -Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve

adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserine yapılan her atıf için 5
20. SCI, SCI- Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde

yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserine yapılan her atıf için 2
 1. Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı

yayınlarda, adayın eserine yapılan her atıf için 1


 1. Adayın yazar olarak yer almadığı kitap veya diğer yayınlarda, adayın eserine yapılan her

atıf için 1

 1. Uluslararası başvuru kitaplarındaki atıflar ……………………………….......................... 10/atıf
 1. SANATSAL ETKİNLİKLER


Plastik Sanatlar, Tasarım Çalışmaları, Görüntü Sanatları, Sahne Sanatları, Fonetik Sanatlar

(Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları. Etkinliklerin sergi katalogu veya resimli

etkinlik sonu raporu oluşturulmalıdır.)
24.1

a. Eserin, yurt dışında satın alınması; bunların sinema, televizyon, radyo gibi yayın
organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin
uygulanmış olması 40

b. Uluslararası jürili etkinliklerde ödül almış olmak 50

c. Uluslararası jürili / küratörlü karma etkinliklere kabul edilmek 30

ç. Ulusal jürili / küratörlü karma etkinliklere kabul edilmek 20

d. Yurt dışında kişisel etkinlikler (sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)…… 40

e. Yurt dışında kişisel etkinliklerin tekrarı (En fazla 3 tekrar dikkate alınacaktır.).................. 10/tekrar

f. Yurt içinde kişisel etkinlikler (Sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.).............. 20

g. Yurt içinde kişisel etkinliklerin tekrarı (En fazla 3 tekrar dikkate alınacaktır.).................. 5/tekrar

ğ. Eserin yurt içinde satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin

alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer

alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kurum ve kuruluşlarca

uygulanmış olması.......................................................................................................... 20h. Ulusal jürili yurt dışı etkinliklere kabul edilmek .. 25

ı. Yurt dışında karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak 15

i. Yurt içinde karma etkinliklere veya grup etkinliklerine katılmak 5

j. Ulusal jürili etkinliklerde ödül almış olmak . 25

k. Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser ya da yorumlarıyla yurt dışı etkinlikler.............. 10

l. Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser ya da yorumlarıyla yurt içi etkinlikler................ 5

m. Uluslararası yarışma jürilerinde (öğrenci yarışmaları hariç) görev yapmak . 30

n. Ulusal yarışma jürilerinde (öğrenci yarışmaları hariç) görev yapmak . 15

24.2.

a. Yayımlanmış multimedya interaktif CD tasarımı ve yapımı 10

b. Yayımlanmış web tasarımı ve yönetimi 8

c. Yurt dışında yayınlanmış gazete, dergi vb. tasarımı 10
ç. Yurt dışında basılmış afiş, poster, broşür vb. tasarımı 10
d. Ulusal düzeyde basılmış afiş, poster, broşür, katalog, dergi, kitap vb'de basılan

fotoğraf............................................................................................................................... 5
  1. Uluslararası düzeyde basılmış afiş, poster, broşür, katalog, dergi, kitap vb.

yayınlarda basılan fotoğraf................................................................................................ 10
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Öğretim Faaliyetleri

25. Son beş yılda verilmiş dersler; her yarı yılda verilen en fazla üç ders için lisans ve lisansüstü 1
Tez Yönetimi

26.Yönetiminde tamamlanan her tez için:
(1) Doktora 15
(2) Yüksek Lisans 8

27. Yönetiminde en az bir yıldan fazla yürütülen, tamamlanmamış her lisansüstü tez

için 3


28. İkinci danışmanlık için, 26 ncı ve 27 nci maddelerde belirtilen puanlarının yarısı uygulanır.

Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri

29. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 50

30. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma 25

31. Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (TÜBİTAK, DPT) 30

32. Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (TÜBİTAK, DPT) 15

33. Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (BAP ve Diğer Kuruluşlar) 20

34. Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (BAP ve Diğer Kuruluşlar) 10

Diğer Bilimsel Etkinlikler

35.Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde:

 • Başkanlık yapmak 15

 • Görev almak 5


36.Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde:

 • Başkanlık yapmak 10

 • Görev almak 3

37. Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak 15

38. Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak 10
39. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde

konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak: (*4) • Uluslararası 15

 • Ulusal 8


40. Patentleşmiş her buluş için;

 • Yurt dışı 300

 • Yurt içi 200

 • Faydalı Model 100


41. Yurt dışı deneyimi (kesintisiz 3 ay görevlendirilmiş olmak) 20

42. Uluslararası jüri üyeliği 5

43. Ulusal jüri üyeliği 2

44. Belgelendirilen hizmet içi eğitimi almak (en fazla 20 puan alınabilir) l/gün

45. Belgelendirilen eğitim-öğretim ile ilgili eğitim almak/vermek (en fazla 20 puan alınabilir) 2/gün

Ödüller

46. Alanında uluslararası bilim ve hizmet ödülü almak 40

47. Alanında uluslararası teşvik ödülleri almak 20

48. Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak 20

49. Alanında ulusal teşvik ödülleri almak 10
NOT

*1. Aynı kitapta en fazla üç bölüm veya ünite dikkate alınır.

*2. Çevirilerin, birden fazla çevirmen tarafından yapılması durumunda, söz konusu puanlar çevirmen sayısına bölünür.

*3. Editör sayısının birden fazla olması durumunda yukarıda belirtilen puanlar, editör sayısına bölünür.*4. Her yıl için en fazla beş etkinlik dikkate alınacaktır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət