Ana səhifə

Masarykova univerzita


Yüklə 488.5 Kb.
səhifə10/11
tarix27.06.2016
ölçüsü488.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ZÁVĚR

Jaká je efektivita Harm Reduction v městě Brně a jaký vliv má klub Skleník na volný čas drogových uživatelů?

Zjistit odpověď na tuto otázku bylo cílem mé bakalářské práce. K jejímu dosažení jsem použil uvedených dvou předpokladů. Jsem si vědom, že tento způsob práce nebyl vyčerpávající. Doufám však, že nabyté poznatky přispějí k bližšímu zmapování situace a přispějí i k praxi, protože výzkum byl realizován se záměrem přizpůsobit služby Harm Reduction v brněnském sdružení Podané ruce potřebám klientů.

Výzkum se nesnaží hodnotit komplexněji službu Harm Reduction jako metodu sociální práce s ohledem na její nedlouhou praxi v České republice. Původním záměrem, a chci se ho držet, je pouhé zjištění její efektivity v městě Brně pro konkrétní klienty.

Souhrnem se dá říci, že programy a potažmo služby, které nabízí, jsou mezi uživateli drog v městě Brně známy. Nakolik však jsou klienty využívány se z tohoto průzkumu dá říci jen těžko. Odpovědi jsou neurčité a často se navzájem vyvracejí. Samotné kontaktování jednotlivých respondentů byl úkol nesnadno proveditelný.

Z dotazníku samotného vyplývá, že část uživatelů drog programu Harm Reduction využívá, nicméně ještě existují mezery v samotné aplikaci této metody intervence, aby vynaloženého úsilí bylo patřičně využito. Obecně respondenti hodnotí metodu Harm Reduction jako užitečnou pro jejich život, ovšem fungování jednotlivých služeb v praxi není vždy v souladu s jejich potřebami.

Z výzkumu rozhodně nevyplývá, že by uživatelé drog v současné době byli závislí pouze na těchto službách. Naproti tomu se ptám, jak by vypadal život respondentů, kdyby tyto služby neexistovaly vůbec.

Snahou mé bakalářské práce, především v její první části, bylo seznámení s dopady drogové problematiky na našem území, s metodou Harm Reduction. Pokusil jsem se vypsat a vymezit konkrétní postupy, cílové skupiny programů a smysl Harm Reduction.

Význam metody Harm Reduction, konkrétně význam nízkoprahového klubu, vidím především v tom, že rozšiřuje pole působnosti sociální práce. Uživatelé drog si díky klubu mohou vytvořit své přirozené prostředí, mohou zde vyjádřit své názory, uplatnit své dovednosti apod. V neposlední řadě je tu i možnost aktivního zapojení „konzumentů“ služeb do vytváření nových programů s cílem jejich vlastní rehabilitace a resocializace.

Zároveň se zde vytváří to nejlepší možné prostředí a atmosféra pro jakoukoliv terapii, ať už pro obvykle užívanou arteterapii, ergoterapii či dramaterapii, ale také vzniká přirozené prostředí pro běžné či motivační rozhovory.

Klub Skleník je jediným zařízením na Moravě tohoto typu a metoda Harm Reduction se u nás začala používat celkem nedávno. Z toho důvodu jsem mohl pracovat jen s omezeným množstvím materiálů, resp. s množstvím nesourodého materiálu; hlavním zdrojem tedy byly zkušenosti mých spolupracovníků, vnitřní materiály Sdružení Podané ruce, mé vlastní zkušenosti z praxe a několikaleté dobrovolnické činnosti a v neposlední řadě poznatky z přednášek a výcviků.

Měli bychom si uvědomit, že problém související s drogami nikdy neměl a nikdy nebude mít jednoznačné řešení. Odborníci různých směrů se mohou neustále dohadovat o správnosti svých teorií. Skutečnost je taková, že droga si najde v jakékoliv době a v jakémkoliv státním systému vždy cestu k uživateli, stejně tak, jak si každý spotřebitel najde cestu k ní.

Nejde tedy o to drogu ze společnosti odstranit, protože to ani není možné, ale o to, jakých preventivních prostředků společnost užije ke snížení počtu závislých uživatelů a k omezení dostupnosti drogy na trhu.

Berme také na vědomí, že drogový uživatel je člověk jako kdokoliv z nás. Snad jen s jinou minulostí, která by pro mnohé z nás byla nepřekonatelná a složitá. Uvědomme si, že hrubý a provokativní zevnějšek drogových uživatelů neznamená, že jsou uvnitř jiní a horší než my. Ba naopak, mnozí z nich jsou pro svou neuspokojivou minulost mnohem citlivější, jsou schopni přijímat a dávat dobro, dokáží vnímat a milovat.


Pokud se chováte k člověku podle toho, jaký je, zůstane stále stejným. Když se k němu budeme chovat podle toho, jaký by měl a mohl být, stane se takovým, jakým by měl a mohl být.“
Johan Wolfgang Goethe

RESUMÉ

Bakalářská práce „Harm Reduction – minimalizace negativních dopadů drogové problematiky“ se zabývá popisem současné terciární drogové prevence v městě Brně.

Náplní teoretické části této práce je výčet negativních dopadů drogové problematiky. Podrobně jsou zde popsány dopady drogového užívání na osobnost toxikomana, na jeho rodinu i na společnost.

Předmětem praktické části je výzkum, v němž je získána od klientů zpětná vazba na fungování služeb Harm Reduction v Brně. Hodnocení, zda služby vyhovují potřebám klientů, je důležitým podkladem pro posouzení efektivity a může se stát podnětem pro změny v praxi. Dílčím cílem výzkumu je zjištění, jaký vliv mají služby Harm Reduction na klienty K-center v oblasti volného času.

Tato práce, díky své komplexně pojaté teoretické části a výzkumu prováděném v přirozeném prostředí nitrožilních uživatelů, může být přínosná pro pracovníky organizací, které pracují s drogovými uživateli.  

RESUME
The topic of this thesis „Harm Reduction - minimalization of the drug problem impacts“ is description of the tertiary drug prevention in Brno, Czech republic. In the theretical part are examined negative impacts of the drug problem. In more detail is described the impact on the personality of the drug addicted person, family and society.

The subject of the practical part is investigation where is obtained a feedback from drug addicted persons about the quality of the Harm Reduction service in Brno. Evaluation whether the service meets the needs of the clients is important for efectivity examination and suggestions for improvments. Alongside, in this thesis was researched the effect of the service on the clients in their free time.This thesis can be interesting for workers with drug addicted persons.

Seznam použité literatury

 1. Baštecká, B. Terénní a krizová práce. Praha : Grada, 2005. 299 s. ISBN 80-247-0780-X

 2. GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido. 2000. 207 s. ISBN 80-85931-79-6

 3. Kolektiv autorů. Návykové látky (terapeutický přístup). Křesťanské středisko v Yaldall, 1992. bez ISBN

 4. Kolektiv autorů. Slovník cizích slov. 2. dopl. vyd. Praha : Encyklopedický dům. 1996. 366 s. ISBN 80-90-1647-8-1

 5. MILLER, R.W, Rollinc, S. Motivační rozhovory. Tišnov : SCAN. 2004. 311 s. ISBN 80-86620-09-3

 6. MIOVSKÝ, M. LSD a jiné halucinogeny. Boskovice : Albert, 1996. 106 s. ISBN 80-85834-35-9

 7. NAVRÁTIL, P. Úvod do teorií a metod sociální práce. Brno : Zeman, 2000. 65 s. bez ISBN

 8. NEŠPOR, K. MÜLLEROVÁ, M. Jak přestat brát drogy. Praha : Sportpropag, 1997. 134 s. bez ISBN

 9. NEŠPOR, K., PROVAZNÍKOVÁ, H. Slovník prevence problémů působených návykovými látkami. 2. roz. vyd. Praha : Státní zdravotní ústav, 1997. 55 s. ISBN: 80-7071-050-0

 10. NOVOTNÁ, J. Zneužívání a závislost na nealkoholových drogách - vnitřní materiály SPR. bez ISBN

 11. NOŽINA, M. Svět drog v Čechách. Praha : KLP, 1997.

 12. PRESTON, A.. Drogy na předpis 2, - Vše o metadonu. Olomouc : Votobia, 1999. 166 s. ISBN 80-7198-383-7

 13. RIESEL, P. Lesk a bída drog. Olomouc : Votobia, 1999. 87 s. ISBN 80-7198-348-9

 14. ROTGERS, F. a kol. Léčba drogových závislostí. Praha : Grada Pubishing, 1999. 260 s. ISBN 80-7169-836-9

 15. SKÁLA, J. Závislosti na alkoholu a jiných drogách. Praha : Avicenum, 1987. 206 s. bez ISBN

 16. VALNOHA, J. Užívání Extáze na domácí taneční scéně. Brno : Sdružení Podané ruce, 2000. bez ISBN

 17. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2005. Praha : Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2006. bez ISBN

 18. World Health Organization. Principy prevence infekce HIV mezi uživateli drog,. Ministerstvo zahraničí ČR Praha, 1998. bez ISBN

 19. ZÁBRANSKÝ, T. a kol. Racionální protidrogová politika. Olomouc : DTP Votobia, 1997. 119 s. ISBN 80-7198-250-4


Internetové adresy:


 1. http://www.bfu.lf.cuni.cz

 2. http://www.biotox.cz

 3. http://www.drogy-info.cz

 4. http://www.extc.cz

 5. http://www.mvcr.cz

 6. http://www.podaneruce.cz

 7. http://www.rect.muni.cz

 8. http://www.zvlszidlochovice.winet.czOstatní (články, přednášky, informační materiály atd.):


 1. Češi spotřebují drogy za miliardy: MF Dnes 30.11.2006

 2. Kapavku a žloutenku má stále víc mladých Brňanů: MF Dnes 27.4.2007

 3. KREKULOVÁ, L. Když už bereš…, Praha : Triton, 2002

 4. Kvalita života rodinných příslušníků drogově závislých osob: Závislost a my, Liberec, 2006

 5. Poznámky z výcviku: „Motivační rozhovory a práce s klientem“, konaného 7.-10.3.2004

 6. Psychologie: Studijní materiály, II. ročník VOŠ

 7. Sdružení podané ruce. Jak si správně píchat aneb – dvakrát měř a jednou střel. Třebíč : SPR, 1999

 8. SMEJKAL, J. Duchovní a morální aspekty závislostí. – přednáška 20.9.2000

 9. Teorie a metody sociální práce: Studijní materiály, II. ročník VOŠ

 10. VALNOHA, J.: Extáze – Přednáška 26.9.2000

 11. Výroční zpráva 2002. SPR, Brno : SPR, 2002. 36 s. bez ISBN


Seznam přílohPříloha č. 1: Vzor dotazníku
Příloha č. 2: Pravidla klubu Skleník (pro klienty navštěvující klub)
Příloha č. 3: Náplň práce v klubu Skleník (pro dobrovolníky pracující v klubu)
Příloha č. 4: Etický kodex


Příloha č. 1
DOTAZNÍK


 • Pohlaví

 • Věk

 • Jaký druh drogy užíváš?

 • Jak často ji užíváš?

 • jak často užíváš služeb lékárny do týdne?

 • Jak často využíváš služeb terénních programů do týdne?

 • Z jakých důvodů využíváš tyto služby?


 • Zdají se ti služby terénních programů dostupné?


 • Sdílíš s někým stříkačku?

 • Kolik stříkaček do týdne měníš a kolik kupuješ?


 • Měníš ještě někomu?


 • Je pro tebe důležitý osobní popovídání s kontaktním pracovníkem?

  1. Ano, je to fajn

  2. Ne, je mi to jedno

  3. Jen když jsem v pohodě

  4. Raději si vezmu co potřebuji a zmizím

 • Když zrovna nemáš co na práci, jsi rád, že se můžeš setkat s kamarády ve Skleníku, podívat se na film, zahrát hry, pokecat?

 1. Ano, Skleník je fajn

 2. Ne, nevím co bych tam dělal

 3. Někdy, když mám náladu

 4. Záleží, jaký program tam bude
 • Máš nějakej konkrétní nápad, co by se dalo ve Skleníku nebo v K-centru dělat? (Něco vyrábět, sportovat, hrát v kapele apod.)

Příloha č. 2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət