Ana səhifə

Masalli şƏHƏRİNDƏ yerləşən Filialı üçün şəxsi minik avtomobili ilə Sürücü


Yüklə 125 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü125 Kb.
Иш Еланы №037/11
“ФIНЪА Азeрбаijан” Qeyri Bank Kredit Təşkilatı MASALLI ŞƏHƏRİNDƏ yerləşən Filialı üçün şəxsi minik avtomobili ilə Sürücü vəzifəsinə işçi axtarışı elan edir. Tələb olunan işçi əsasən “ФИНЪА Азeрбаijан”ын ишчилярини, тяляб олундуьу заман диэяр шяхсляри və rəsmi sənədləri тяйинаты йерляря апарmalıdır. “ФИНЪА Азярбаijан” бцтцн Азярбайъан цзря 100 000-дян чох мцштярийя малиййя хидмятляри эюстярян, сцрятля inkişaf edən bir микромалиййя təşkиlatıдıр.

Yalnız aşağıdakı şərtlərə uyğun gələnlər müraciət edə bilərlər:


  • Şəxsi minik avtomobilinə malik olan;

  • Masallı rayonunu və kəndlərini yaxşı tanıyan:

  • Etibarlı сцрцcцlük вясигяси;

  • Ян азы 5 ил сцрцcцлцк тяcрцбяси;

  • Azərbaycan dilində сярбяст данышмаq вя йазмаq.


Əlavə məlumat:

  • Ərizə formasında minik avtomobilinin buraxılış ili və markası mütləq göstərilməlidir.

FINCA Azerbaijan öz işçilərinə yaradıcı iş mühiti, karyera imkanları, maliyyə sektoruna uyğun gələn əmək haqqı və təminat paketi təklif edir.


Əgər yuxarıda qeyd edilən vəzifədə işləmək istəyirsinizsə, xahiş edirik, öz tərcümeyi-halınızı (CV) 20 iyun 2011-ci il tarixindən gec olmamaq şərtilə recruitment@fincaazerbaijan.com  elektron ünvanına Subject/Mövzu hissəsində vəzifəni və iş elanının nömrəsini (№037/11) qeyd etməklə göndərə bilərsiniz.
Əks təqdirdə ərizələr nəzərdən qaça bilər!
Yaxud aşağıda göstərilən ünvana təqdim edəsiz:
Masallı şəhəri, H. Əliyev prospekti (Mərkəzi poçtun yanında). Telefon: (0 151) 5 11 05.
FINCA Azerbaijan haqqında ətraflı məlumat www.fincaazerbaijan.com web səhifəsindən əldə edə bilərsiniz.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət