Ana səhifə

Marjinalleşmiş ve savunmasız kişiler ve enformel ekonomiye bağımlı kişiler için, beceri geliştirme ve mesleki öğrenim ve eğitim dahil, daha iyi geçim şartları için güçlendirme Teklifler için kısıtlı çağrı


Yüklə 358.5 Kb.
səhifə4/4
tarix18.07.2016
ölçüsü358.5 Kb.
1   2   3   4

TOPLAM PUAN 50

* Not: Teklif Bölüm 1.2 (programın amaçları) içinde belirtilen gerekli önceliklere özel olarak hitap ediyorsa, ancak o takdirde 5 (çok iyi) puan verilecektir.

** Bu puanlar önemlerine binaen 2 ile çarpılmaktadır.

Bütün Kavram Notları değerlendirildikten sonra, teklif edilen eylemler toplam puanlarına göre sıraya konularak bir liste çıkarılacaktır.

İlk olarak, sadece en azından 30 puan almış Kavram Notları ön seçim için mütalaa edilecektir.

İkinci olarak, Kavram Notları listesi, sıralamaya uygun olarak, bu esasların 1.3 sayılı bölümünde işaret edilen bütçe dikkate alınarak, talep edilen katkılarının toplamı bu Teklife Çağrı için mevcut olan bütçenin en az iki katını oluşturan Kavram Notlarına indirgenecektir.

Kavram Notu değerlendirmesinden sonra, İhale Makamı bütün başvuru sahiplerine bir yazı gönderecek, başvurularının son tarihe kadar sunulmuş olup olmadığını belirtecek, onlara tahsis edilen referans numaralarını ve Kavram Notunun değerlendirilmiş olup olmadığını ve bu değerlendirmenin sonuçlarını bildirecektir. Ön seçilen başvuru sahipleri daha sonra Tam Başvurular sunmaya davet edilecektir.

(2) ADIM 2: TAM BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

İlk olarak, aşağıdaki hususlar değerlendirilecektir:

 Sunma için son tarihe riayet edilmiştir. Buna riayet edilmediyse başvuru otomatik olarak reddedilecektir.

 Tam Başvuru formu, Kontrol Listesi (hibe başvuru formu Kısım B, Bölüm 7) kısım 1’de belirtilen bütün kriterleri karşılamaktadır. İstenen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlış ise, başvuru sadece bu nedenle reddedilebilir ve daha fazla değerlendirilmez.

Başvuru sahipleri ve bağlı kuruluş/kuruluşların teklif edilen bütçesi ve kapasitesi dâhil, başvuruların kalitesi aşağıdaki değerlendirme tablosunda yer alan değerlendirme kriterlerini kullanarak değerlendirilecektir. İki tipte değerlendirme kriteri vardır: seçim kriterleri ve hibe verme kriterleri.

Seçim kriterleri, başvuru sahibi/sahipleri ve bağlı kuruluş/kuruluşların operasyon kapasitesini ve başvuru sahibinin mali kapasitesini değerlendirmeye ve:

 teklif edilen eylem boyunca faaliyetlerini sürdürmek ve (söz konusu ise) eylemin fonlanmasına katılmak için düzenli ve yeterli finansman kaynaklarına sahip oldukları;

 teklif edilen eylemi başarıyla tamamlamak için gerekli yönetim kapasitesi, profesyonel yeterlilikler ve niteliklere sahip olduklarından emin olmaya yardım ederler.

Hibe verme kriterleri amaçlar ve öncelikler bakımından başvuruların kalitesini değerlendirmeye ve Teklife Çağrının genel verimliliğini azamiye çıkaran projelere hibe verilmesini sağlamaya yardım ederler. İhale Makamının onun amaçları ve önceliklerine uygunluğundan emin olabileceği başvuruların seçilmesine yardım ederler. Eylemin ilgisini, Teklife Çağrının amaçlarıyla tutarlı olmasını, kalitesini, beklenen etkisini, sürdürülebilir ve maliyet-etkin olmasını kapsarlar.

Puanlama:

Değerlendirme tablosu bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Değerlendirme tablosu bölüm 1’deki her alt bölüm, kriterin karşılanmış olup olmadığı bakımından değerlendirilecektir. Bölümler 2,3,4 ve 5’teki her alt bölüme 1 ve 5 arasında bir puan verilecektir: 1=çok kötü; 2=kötü; 3=yeterli; 4=iyi; 5=çok iyi.Tam Başvuru Değerlendirme Tablosu

Bölüm
1. Finansman ve operasyon kapasitesi

Evet/Hayır

1.1 Başvuru sahipleri ve (eğer söz konusu ise) bağlı kuruluş/kuruluşlar proje yönetimi alanında yeterli deneyime sahip midir?
1.2 Başvuru sahipleri ve (eğer söz konusu ise) bağlı kuruluş/kuruluşlar yeterli teknik uzmanlığa (özellikle, ele alınacak konularda bilgiye) sahip midir? Örneğin, bu çağrının ilgili olduğu alanda en azından beş veya ortak başvuru sahibi bakımından en azından üç yıllık uzmanlığa sahip midir?
1.3 Başvuru sahipleri ve (eğer söz konusu ise) bağlı kuruluş/kuruluşlar (eylem bütçesini yönetmek için personel, ekipman ve kabiliyet dahil) yeterli yönetim kapasitesine sahip midir?
1.4 Başvuru sahipleri düzenli ve yeterli finansman kaynaklarına sahip midir?Maksimum Puan

2. Eylemin ilgisi

30

Kavram Notu değerlendirmesinden aktarılan puan
3. Eylemin etkinliği ve uygulanabilirliği

20

3.1 Teklif edilen faaliyetler uygun mu, pratik mi, amaçlar ve beklenen sonuçlar ile tutarlı mı?

Çok ülkeli yaklaşım halinde, yönetim, koordinasyon ve izleme sorunlarına karşı yeterli ve ekstra tedbirler proje tasarımına dâhil edilmiş midir?5

3.2 Eylem planı açık ve uygulanabilir mi?

5

3.3 Teklifte eylemin sonucu için objektif olarak doğrulanabilen göstergeler yer alıyor mu? Herhangi bir değerlendirme planlanıyor mu?

Teklif edilen göstergeler SMART38 mı? Başlangıç durumu değerleri veriliyor mu?5

3.4 Ortak başvuru sahibi/sahipleri ve bağlı kuruluş/kuruluşların eyleme müdahil olma ve katılma düzeyi tatmin edici mi?

5

4. Eylemin sürdürülebilirliği

15

4.1 Eylemin hedef gruplar üzerinde somut bir etki yapması muhtemel mi?

5

4.2 Teklifin (yineleme, genişleme ve bilgi paylaşma olanağı dahil) çoğaltan etkileri olması muhtemel mi?

5

4.3 Teklif edilen eylemin beklenen sonuçlar sürdürülebilir mi?

- mali bakımdan (fonlama bittikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek?)

- kurumsal bakımdan (eylemin bitiminde, faaliyetlerin devam edebilmesine imkan veren yapılar olacak mı? Eylem sonuçlarının yerel ‘sahipliği’ olacak mı?)

- politika düzeyinde (söz konusu ise) (eylemin yapısal etkisi ne olacak? Örneğin, mevzuat, hareket tarzları, yöntemler ve benzeri hususlarda iyileşmeye götürecek mi?)

- çevresel bakımdan (söz konusu ise) (eylemin olumsuz/olumlu bir çevresel etkisi olacak mı?)


5

5. Eylemin bütçesi ve maliyet-etkin olması

15

5.1. Faaliyetler bütçede uygun bir biçimde yansıtılıyor mu?

5

5.2 Tahmin edilen maliyetler ve beklenen sonuçlar arasındaki orantı tatmin edici mi?

Bir STK tarafından herhangi bir hizmet sunulması projenin bir parçasıysa, birim maliyet analizi ve nicelleştirilmiş bir mali sürdürülebilirlik değerlendirmesi verilmiş midir?5x2*

Maksimum toplam puan

80

* Bu puanlar önemlerine binaen 2 ile çarpılır.

Bölüm 1. Finansman ve operasyon kapasitesi üzerine not

Kriterlerden biri veya daha çoğuna olumsuz cevap verilirse başvuru reddedilecektir.

Geçici seçim

Değerlendirme sonrasında, başvuruları puanlarına göre ve mevcut fonların sınırları içinde sıralayan bir tablo çıkarılacaktır. Ayrıca, yedek listenin geçerlilik süresi içinde ekstra fonlar temin edilirse kullanılmak üzere, aynı kriterleri takip ederek bir yedek liste çıkarılacaktır.(3) ADIM 3: BAŞVURU SAHİPLERİ VE BAĞLI KURULUŞLARIN UYGUNLUĞUNUN DOĞRULANMASI

Puanlarına göre ve mevcut finansman tutarı dâhilinde geçici olarak seçilen başvurular için, İhale Makamınca istenen destekleyici belgeler (bkz. Bölüm 2.4) temelinde uygunluk doğrulması yapılacaktır.

 Başvuru sahibinin Beyanı (hibe başvuru formu Kısım B Bölüm 8) başvuru sahibince verilen destekleyici belgeler ile çapraz kontrolden geçirilecektir. Herhangi bir destekleyici belgenin eksik olması veya başvuru sahibinin Beyanı ve destekleyici belgeler arasında herhangi bir tutarsızlık, başvurunun sadece bu nedenle reddine yol açabilir.

 Başvuru sahiplerinin, bağlı kuruluşların ve eylemin uygunluğu 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 sayılı bölümlerdeki kriterlere göre doğrulanacaktır.

Yukarıda belirtilen analizden sonra ve eğer gerekirse, herhangi bir reddedilen başvurunun yerine, yedek listede bulunan ve mevcut finansman tutarı dâhilinde olan hemen sonraki en iyi başvuru konulacaktır. Bu başvuru, daha sonra, başvuru sahiplerinin ve bağlı kuruluşların uygunluğu yönünden incelenecektir.

2.4 GEÇİCİ OLARAK SEÇİLEN BAŞVURULAR İÇİN DESTEKLEYİCİ BELGELER SUNULMASI

Geçici olarak seçilen veya yedek listeye konulan başvuru sahiplerine İhale Makamınca yazılı şekilde bilgi verilecektir. İhale Makamının, başvuru sahiplerinin ve (eğer varsa) ortak başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşların uygunluklarını değerlendirebilmesi için kendilerinden aşağıdaki belgeleri sunmaları istenecektir:

Bu Teklife Çağrı kapsamında başvuru sahibinden istenen bütün destekleyici belgeler PADOR39 sistemine yüklenmelidir; bunların yüklenmesi için son tarih Kavram Notunun sunulmasına ait son tarih (bkz. bölüm 2.2.3) ile aynıdır. Ortak başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşlar, Tam Başvurunun sunulmasından önce bütün destekleyici belgeleri PADOR’a yüklemelidir. PADOR’a zaten kayıtlı bulunan ve profillerini ve/veya destekleyici belgelerini güncellemeleri icap eden başvuru sahipleri, ortak başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşlar Tam Başvuru son tarihine kadar bunu yapabilirler.

Bir “PADOR çevrim dışı formu” sunan herhangi bir başvuru sahibi, bu Teklife Çağrı kapsamında BÜTÜN ilgili destekleyici belgeleri Kavram Notuyla birlikte e-postasında göndermelidir. Ortak başvuru sahipleri veya bağlı kuruluşları için bir “PADOR çevrim dışı formu” sunan herhangi bir başvuru sahibi, bu Teklife Çağrı kapsamında BÜTÜN ilgili destekleyici belgeleri Tam Başvuruyla birlikte e-postasında göndermelidir.Başvuru sahipleri için gerekli destekleyici belgeler:

1. Başvuru sahibinin tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi40: söz konusu belgeler, ilgili kuruluşun yukarıda bölüm 2.1.1 içinde belirtilen gerekli bütün uygunluk kriterlerini karşıladığını kanıtlamalıdır. Bunlar uygun tasdik makamının (bakanlık, avukat vs.) damgasını taşımalı veya ilgili tescil evrakı ya da sair uygun evrak ile birlikte olmalıdır. Söz konusu evrak, başvuru sahibinin tüzüğü veya kuruluş sözleşmesiyle aynı elektronik dosyada PADOR’a yüklenmeli veya (bir PADOR çevrim dışı formu sunulması halinde) destekleyici belgeler ile birlikte gönderilmelidir.

İhale Makamı başvuruların alınması için son tarihten önceki 2 yıl içinde aynı bütçe kalemi altında bir diğer teklife çağrı için başvuru sahibinin uygunluğunu tanımış olduğu takdirde, başvuru sahibi, geçen sürede onun yasal durumunda bir değişiklik vuku bulmamış olmak kaydıyla, tüzüğü yerine, başvuru sahibinin önceki çağrıda uygunluğunu kanıtlayan belgenin bir kopyasını (örneğin, referans döneminde alınmış bir hibe sözleşmesinin özel şartlarının bir kopyasını) sunabilir. Bu yükümlülük, Avrupa Birliğiyle bir çerçeve anlaşma imzalamış olan uluslararası kuruluşlar için geçerli değildir.

2. Onaylanmış bir denetçi tarafından hazırlanan, hibenin toplam 750 000 € tutarını geçtiği hallerde başvuru sahibinin son mali yıla ait hesaplarını tasdik eden bir dış denetim raporu.

Bu yükümlülük kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için geçerli değildir, ancak söz konusu uluslararası kuruluş, AB dış eylemleri için sözleşme prosedürleri Pratik Rehberinin 6. Bölümünde anlatıldığı gibi, ilgili Mali Yönetmelikte öngörülen teminatları vermelidir.

3. Başvuru sahibinin en son hesaplarının (hesapları kapanmış olan en son mali yıla ait gelir tablosu ve bilançonun) kopyaları.41

4. Orada istenen kanıtlayıcı belgeler ile birlikte, başvuru sahibi tarafından usulünce doldurulan ve imzalanan tüzel kişilik belgesi (bu Esaslara ilişik Eklenti D). Başvuru sahibi İhale Makamıyla zaten bir sözleşme imza etmiş durumda ise, tüzel kişilik belgesi ve onu destekleyici belgeler yerine, geçen sürede yasal durumunda bir değişiklik vuku bulmamış olmak kaydıyla, tüzel kişi numarası verilebilir.

5. Bu Esaslara ilişik Eklenti E’deki şablona uygun olan, ödemelerin yapılacağı banka tarafından tasdik edilen, bir mali kimlik bilgileri formu. Bu banka başvuru sahibinin yerleşik olduğu ülkede bulunmalıdır. Başvuru sahibi, geçmişte Avrupa Komisyonunun ödemelerden sorumlu olduğu bir sözleşme için bir mali kimlik bilgileri formu sunmuş durumda ise ve aynı banka hesabını kullanmak niyetinde ise, önceki mali kimlik bilgileri formunun bir kopyası verilebilir.Ortak başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşlar için gerekli destekleyici belgeler:

1. Her bir ortak başvuru sahibinin ve her bir bağlı kuruluşun tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi42: bu belgeler söz konusu kuruluşun yukarıda 2.1.1 ve 2.1.2 sayılı bölümlerde belirtilen gerekli bütün uygunluk kriterlerini karşıladığını kanıtlamalıdır. Uygunluk tasdik makamının (bakanlık, avukat vs.) damgasını taşımalı veya ilgili tescil evrakı ya da sair uygun evrak ile birlikte verilmelidir. Bu evrak tüzükle veya kuruluş sözleşmesiyle aynı elektronik dosyada PADOR’a yüklenmeli veya bir PADOR çevrim dışı formu sunulması halinde destekleyici belgeler ile birlikte gönderilmelidir.

Bu yükümlülük Avrupa Komisyonuyla bir çerçeve anlaşma imzalamış olan uluslararası kuruluşlar için geçerli değildir. İlgili çerçeve anlaşmaların listesi aşağıdaki adreste görülebilir:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/financing/international_organisations/other_international_organisations/index_en.htm

2. Orada istenen kanıtlayıcı belgeler ile birlikte, her bir ortak başvuru sahibi tarafında usulünce doldurulan ve imzalanan tüzel kişilik belgesi (bkz. bu Esaslara ilişik Eklenti D).Bütün destekleyici belgeler için gereklilikler:

Bu belgeler Avrupa Birliğinin resmi dillerinden birinde olmadığı takdirde, başvuru sahibi, ortak başvuru sahibi/sahipleri ve bağlı kuruluş/kuruluşların uygunluğunu kanıtlayan bu belgelerin ilgili kısımlarının Teklife Çağrı dillerinden (bkz. Bölüm 2.2.1) birine yapılmış çevirisi orijinal dildeki versiyonuyla aynı elektronik dosyada PADOR’a yüklenmeli (veya bir PADOR çevrim dışı formu sunulduğunda destekleyici belgeler ile birlikte gönderilmelidir) ve teklifin analiz edilmesinde bu çeviri esas alınacaktır.

Bu belgeler Avrupa Birliğinin bir resmi dilinde fakat Teklife Çağrı dillerinden birinde değil ise, değerlendirmeyi kolaylaştırmak için, başvuru sahibi, ortak başvuru sahibi/sahipleri ve bağlı kuruluş/kuruluşların uygunluğunu kanıtlayan belgelerin ilgili kısımlarının Teklife Çağrı dillerinden birine yapılış bir çevirisinin sunulması kuvvetle tavsiye edilir. Böyle bir çeviri verildiği takdirde, orijinal dildeki versiyonuyla aynı elektronik dosyada PADOR’a yüklenmeli (veya bir “PADOR çevrim dışı formu” sunulduğunda destekleyici belgeler ile birlikte gönderilmelidir).

Yukarıda zikredilen destekleyici belgeler İhale Makamınca başvuru sahibine gönderilen destekleyici belgeler talebinde belirtilen son tarihe kadar sunulmaz ise, başvuru reddedilebilir.

Değerlendirme Komitesi, destekleyici belgeleri doğrulaması temelinde, İhale Makamına nihai bir tavsiyede bulunacak, İhale Makamı da hibeleri vermeyi kararlaştıracaktır.

2.5. İHALE MAKAMININ KARARININ BİLDİRİLMESİ

2.5.1. Kararın içeriği

Başvuru sahiplerine, Avrupa Komisyonunun onların başvurularıyla ilgili kararı ve (eğer olursa) olumsuz bir kararın gerekçesi yazılı şekilde bildirilecektir.

Açılış ve İdari Kontrol aşamasında süreçten elenen ve daha çok bilgi elde etmek isteyen başvuru sahipleri, Teklife Çağrının referans numarasını ve teklife verilen referans numarasını belirterek, bilgi taleplerini bir yazıyla aşağıdaki adrese göndermelidir:

Avrupa Komisyonu

Kalkınma ve İşbirliği Genel Müdürlüğü – EuropeAid

Birim B.6 Finans, Sözleşmeler, Denetim

Teklife Çağrılar Sektörü Başkanının dikkatine

Ofis: J-59 01/033

B-1049 Brüksel

Belçika


Prosedürün teknik değerlendirme aşamalarında ve/veya uygunluk denetimi aşamasında elenen ve daha çok bilgi elde etmek isteyen başvuru sahipleri, Teklife Çağrının referans numarasını ve teklife verilen referans numarasını belirterek, bilgi taleplerini aşağıdaki adrese göndermelidir:

Avrupa Komisyonu

Kalkınma ve İşbirliği Genel Müdürlüğü – EuropeAid

Birim B.3 İstihdam, Sosyal İçerme ve Göç

Birim Başkanının dikkatine

Ofis: J-59 03/052

B-1049 Brüksel

Belçika


Daha çok bilgi için talep, Avrupa Komisyonuna, başvuruyla ilgili olumsuz kararı başvuru sahiplerine bildiren yazının alındığı tarihten itibaren 90 gün içinde gönderilmelidir.

Avrupa Komisyonu bilgi talebini aldıktan sonra 90 gün içinde cevap vermelidir. Daha sonra, hibe verme süresinde bir hata veya usulsüzlük olduğuna inanan başvuru sahipleri, Avrupa Komisyonundan yukarıda belirtilen cevabın alındığı tarihten itibaren 90 gün içinde, aşağıdaki adrese bir dilekçe gönderebilir:

Avrupa Komisyonu

Kalkınma ve İşbirliği Genel Müdürlüğü – EuropeAid

DEVCO B İnsani ve Toplumsal Gelişme

Müdürün dikkatine

Ofis: J-59 05/005

B-1049 Brüksel

Belçika

Avrupa Komisyonu bu dilekçeyi aldıktan sonra 90 gün içinde cevaplandırmalıdır.Hibe verme sürecinde bir hata veya usulsüzlükten zarar görmüş olduğuna inanan bir başvuru sahibi bir şikayette bulunabilir. Pratik Rehberin 2.4.15 sayılı bölümüne bakınız.

2.5.2. Yaklaşık takvim

EuropeAid web sayfası http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm üzerinde Tematik Programlar kapsamında “Devam Eden Global Teklife Çağrılar” tablosunda bu teklife çağrı prosedüründeki başlıca tarihler hakkında ön bilgiler mevcuttur.

Kavram Notunun sunulması için son tarihi müteakip, bu teklife çağrıya ilişkin diğer belgeler ile aynı EuropeAid web sayfası üzerinde ayrıntılı bir yaklaşık takvim ilan edilecektir:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

İlan edilen yaklaşık takvim, değerlendirme prosedürü esnasında gerektikçe güncellenecektir.2.6. İHALE MAKAMININ BİR HİBE VERME KARARINDAN SONRA UYGULAMA ŞARTLARI

Bir hibe verme kararını müteakip, İhale Makamının hibe sözleşmesi (bkz. bu Esaslara ait Eklenti G) temelinde bir sözleşme Yararlanıcıya/Yararlanıcılara sunulacaktır. Başvuru sahipleri, başvuru formunu (bu Esaslara ait Eklenti A) imza etmekle, kendilerine bir hibe verildiği takdirde, standart hibe sözleşmesinin şartlarını kabul etmeyi üstlenirler.Uygulama sözleşmeleri

Eylemin uygulanması, Yararlanıcının ve (eğer varsa) bağlı kuruluşlarının tedarik sözleşmeleri vermelerini gerektirirse, herhangi bir çıkar çatışmasından kaçınmaya dikkat edilerek, şeffaflık ilkesi ve potansiyel yüklenicilere eşit muamele ilkesi uyarınca, sözleşmeler en iyi fiyat-kalite oranını teklif eden yüklenicilere verilmelidir. Yararlanıcı bu amaçla standart hibe sözleşmesi Eklenti IV içinde anlatılan usulleri takip etmelidir.2.7. ERKEN UYARI SİSTEMİ VE MERKEZİ DIŞLAMA VERİTABANI

Başvuru sahipleri ve (eğer onlar tüzel kişiyse) onlar üzerinde temsil, karar alma veya kontrol yetkilerini haiz olan kişiler:

- Komisyonun ve icra organlarının yetkilendirici memurlarının kullanımı için Erken Uyarı Sistemi (EUS) hakkında 16.12.2008 tarihli Komisyon Kararı (OJ, L 344, 20.12.2008, p.125) veya

- Merkezi Dışlama Veritabanı (MDV) üzerine 17.12.2008 tarihli Komisyon Yönetmeliği (OJ L344, 20.12.2008, p.12)

içinde belirtilen durumlardan birinde olurlarsa, bir hibenin verilmesi veya bir hibe anlaşması veya kararının icra edilmesiyle ilgili olarak, onların kişisel bilgileri (gerçek kişiyse adı, soyadı ve adresi, tüzel kişiyse unvanı, adresi ve temsil, karar alma veya kontrol yetkilerini haiz kişilerin adları ve soyadları) EUS’ye veya hem EUS’ye hem de MDV’ye kaydedilebilir ve yukarıda belirtilen Karar ve Yönetmelik içinde listesi verilen kişiler ve kuruluşlara iletilebilir.

3. EKLENTİLER LİSTESİ

DOLDURULACAK BELGELER

Eklenti A: Hibe Başvuru Formu (Word formatında)

Eklenti B: Bütçe (Excel formatında)

Eklenti C: Mantıki Çerçeve (Excel formatında)

Eklenti D: Tüzel Kişilik Belgesi

Eklenti E: Mali kimlik bilgileri formu

Eklenti F: PADOR Çevrim Dışı Formu (PADOR’a kayıt yaptırmak mümkün değilse)

BİLGİLENDİRME AMAÇLI BELGELER

Bakınız http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en adresindeki belgeler

Eklenti G: Standart Hibe Sözleşmesi

- Eklenti II: Dış eylemler için AB finansmanlı hibe sözleşmelerine ait genel şartlar

- Eklenti IV: Sözleşme ihale etme prosedürleri

- Eklenti V: Standart ödeme talebi

- Eklenti VI: Anlatım ve finansal rapor modeli

- Eklenti VII: Maddi bulgular raporu modeli ve dış eylemler için bir AB finansmanlı hibe sözleşmesinin harcama doğrulamasına ait kurallar

- Eklenti VIII: Mali teminat modeli

- Eklenti IX: Varlıkların mülkiyetinin devri için standart şablon

Eklenti H: Günlük harcırah tutarları, aşağıdaki adreste görülebilir:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm

Eklenti I: 2012 ve 2013 akımları üzerine raporlama için geçerli ODA Alıcılarının DAC Listesi

Eklenti J: Çağrı kapsamında imza edilen hibe sözleşmeleri için geçerli vergi rejimi hakkında bilgiler

Eklenti K: Bütçeyi ve basitleştirilmiş maliyet seçeneklerini değerlendirmek için Esaslar ve Kontrol ListesiProje Döngüsü Yönetim Esasları

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm

1 Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin kalkınma işbirliği için bir finansman aracı tesis eden 1905/2006 sayılı ve 18 Aralık 2006 tarihli Yönetmeliği (EC), OJ L378, 27/12/2006, sayfa 41-71

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0071:EN:PDF ve bunu tadil eden 960/2009 sayılı ve 14 Ekim 2009 tarihli Yönetmelik (EC), OJ L270, 15/10/2009,

http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=502660%3Acs&lang=en&list=502660%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=

2 http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/how_we_do_strategy_paper_en.pdf

3 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm

4 http://ec.europa.eu/development/policies/consensus_en.cfm

5 http://ec.europa.eu/europeaid/what/social-protection/documents/2com_2006_249_en.pdf

6 http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf

7 http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf

8 http://ec.europa.eu/europeaid/what/social-protection/documents/4sec_2007_495_en_documentdetravail_p_en.pdf

9 http://ec.europa.eu/europeaid/what/social-protection/documents/4sec_2007_495_en_documentdetravail_p_en.pdf

10 http://ec.europa.eu/europeaid/what/social-protection/documents/5st11068.en07.pdf

11 R. Walther, Enformel ekonomide beceri gelişimi, 2013. EuropeAid tarafından yürütülen inceleme

http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-employment-social-protection/document/etude-sur-led%C3%A9veloppement-des-comp%C3%A9tences-dans-l%E2%80%99%C3%A9conomie-informelle-r-walther

12 http://ec.europa.eu/europeaid/what/social-protection/documents/com_2012_446_en.pdf

13 http://www.oecd.org/dataoecd/63/9/43514572.pdf

14 http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/investing_people_mid-term_review.pdf

15 Çağrı, kendine yardım grupları ve kooperatifler, temsil eden kişiler vs. dâhil küçük yerel örgütler ve taban örgütleri için desteğin teşvik edilmesini amaçlıyor.

16 http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-employment-social-protection/document/assessment-projects-selected-callproposals-targeting-informal-economy-final-report

17 SMART göstergeler spesifik, ölçülebilir, gerçekleşebilir, ulaşılabilir ve süreli (specific, measurable, attainable, reachable, and time-bound) göstergelerdir.

18 Avrupa Kalkınma Fonu tarafından bir hibenin finanse edilmesi halinde, Avrupa Birliği finansmanıyla ilgili herhangi bir atıf Avrupa Kalkınma Fonu finansmanı olarak anlaşılmalıdır.

19 Hükümet dışı kuruluş terimi Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve Devlet Dışı Aktör (DDA) terimlerine eşdeğerdir. Bunlar yerli halkları temsil eden kuruluşlar, ulusal ve/veya etnik azınlıkları temsil eden kuruluşlar, yerel esnaf dernekleri ve yurttaş grupları, kooperatifler, sendikalar, ekonomik ve sosyal çıkarları temsil eden kuruluşlar, yolsuzluk ve sahtecilik ile mücadele eden ve iyi yönetişime hizmet eden kuruluşlar, yurttaş haklarını savunan kuruluşlar, ayrımcılık ile mücadele eden kuruluşlar, yerinden yönetime dayalı olarak bölgesel işbirliği ve bütünleşme konusunda faaliyet gösteren yerel kuruluşlar (şebekeler dâhil), tüketici kuruluşları, kadın ve gençlik kuruluşları, öğretim, kültür, araştırma ve bilim kuruluşları, üniversiteler, kiliseler ve dini dernekler ve topluluklar, medya, bağımsız siyasi vakıflar dâhil hükümet dışı dernekler ve bağımsız varlıklardır.

20 Yerel yönetim (YY) terimi, merkezi yönetim kademesinin altında olan ve yurttaşlara hesap veren, devlet yapısının bir parçasını oluşturan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumlarını ifade eder. Yerel yönetimler, çoğunlukla, yerel düzeyde seçilen bir müzakere veya karar alma organı (meclis) ve bir yürütme organından (belediye başkanı veya sair yürütme yetkilisi) oluşurlar. Bu terim farklı yönetim kademelerini kapsar: köyler, belediyeler, mahalleler, ilçeler, iller, bölgeler vs. [Referans: COM (2013) 280 final, 15.05.2013]

21 Uluslararası kuruluşlar hükümetler arası anlaşmalarla kurulan uluslararası kamu sektörü kuruluşları ve onların kurduğu uzmanlaşmış kurumlardır. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) ve Ulusal Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Uluslararası Federasyonu da uluslararası kuruluşlar olarak tanınır.

22 http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm

23 İlgili ülkenin ulusal hukukuna tabi bir belgeyle kurulmuş olduğunu ve merkezinin uygun bir ülkede yer aldığını göstermesi gereken, kuruluşun tüzüğüne dayalı olarak tespit edilecek. Bu bakımdan, tüzük yerel olarak tescil edilmiş veya bir ‘Mutabakat Muhtırası’ akdedilmiş olsa bile, tüzüğü başka bir ülkede kurulmuş olan herhangi bir tüzel kişi uygun bir yerel kuruluş olarak kabul edilemez.

24 Avrupa Ekonomi Sahasının (EEA) üyeleri olarak.

25 Resmi AB aday ülkeleri olarak.

26 OECD / Kalkınma Yardımı Komitesi (DAC) üyeleri olarak.

27 Bkz dipnot 22

28 Bkz dipnot 22

29 Bkz dipnot 22

30 Üçüncü tarafların işlevi ve tanımı: AB dış eylemleri için sözleşme prosedürleri Pratik Rehberi (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm)

31 http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm

32 Bkz. dipnot 1

33 Bkz. Sosyal adalet için örgütlenmek. ILO işyerinde temel ilkeler ve haklar Bildirgesinin takibi kapsamında global rapor. Genel Müdürün Raporu, 2004

34 Bkz. dipnot 22

35 Örnekler: personel maliyetleri için: çalışma saatleri veya günlerinin sayısı* ilgili personel kategorisine göre önceden belirlenmiş saatlik veya günlük oran; seyahat giderleri için: km olarak mesafe* önceden belirlenmiş km başına ulaştırma maliyeti; gün sayısı* ülkeye göre önceden belirlenmiş günlük harcırah; bir etkinliğin organize edilmesinden doğan belirli maliyetler: katılımcıların sayısı* katılımcı başına önceden belirlenmiş toplam maliyet vs.

36 Başvuru formu Kısım B’nin 3 ve 4 sayılı Bölümlerine tekabül eder.

37 Bkz. dipnot 22.

38 Bkz. bölüm 1.2. “Sonuçlar”. SMART göstergeler belirli, ölçülebilir, gerçekleşebilir, ulaşılabilir ve süreli göstergelerdir.

39 Bkz. bölüm 2.2.

40 Başvuru sahibi bir kanunla teşkil edilen bir kamu kurumuysa, adı geçen kanunun bir kopyası verilmelidir.

41 Bu yükümlülük bir burs almış olan gerçek kişiler için, kamu kurumları için ve uluslararası kuruluşlar için geçerli değildir. Hesapların pratikte Bölüm 2.4.2 kapsamında zaten verilmiş bulunan dış denetim raporuyla aynı belgeler olması halinde de geçerli değildir.

42 Kuruluş bir kanunla teşkil edilmiş bir kamu kurumuysa, adı geçen kanunun bir kopyası veya ilgili ulusal mevzuata göre kurumun statüsünü belirten bir diğer resmi belgenin kopyası verilmelidir.


/32
EuropeAid/135181/C/ACT/Multi – Başvurular için esaslar Sayfa

1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət