Ana səhifə

Marjinalleşmiş ve savunmasız kişiler ve enformel ekonomiye bağımlı kişiler için, beceri geliştirme ve mesleki öğrenim ve eğitim dahil, daha iyi geçim şartları için güçlendirme Teklifler için kısıtlı çağrı


Yüklə 358.5 Kb.
səhifə3/4
tarix18.07.2016
ölçüsü358.5 Kb.
1   2   3   4

- sabit oranda finansman: önceden tespit edilen bir yüzdeyi uygulamak suretiyle, önceden açıkça belirlenen spesifik uygun maliyet kategorileri.

Tutarlar veya oranların, istatistiki veriler ya da başka objektif araçlar gibi objektif veriler kullanılarak veya başvuru sahipleri ya da bağlı kuruluşların tasdik edilmiş veya denetlenebilen tarihi verilerine atıfla yapılan tahminlere dayandırılması gerekir. Birim maliyetler, götürü tutarlar veya sabit oranları tespit etmek için kullanılan yöntemler Eklenti K’de belirlenen kriterlere uygun olmalı ve özellikle, maliyetlerin Hibe Yararlanıcısı/Yararlanıcıları ve bağlı kuruluş/kuruluşlar tarafından katlanılan gerçek maliyetleri doğru bir şekilde yansıtmaları ve onların muhasebe usulleriyle tutarlı olmalarını, herhangi bir kâr elde edilmemesini ve maliyetlerin başka finansman kaynaklarıyla zaten karşılanmış olmamasını (çifte finansman olmamasını) sağlamalıdır. Teklif edilen tutarların kabul edilmesi için makul güvence sağlayan asgari gerekli şartları değerlendirmeye yönelik denetimlerin bir listesi ve talimatlar için Eklenti K’ye bakınız.

Bu geri ödeme biçimini teklif eden başvuru sahibi Eklenti B’nin 1 numaralı çizelgesinde bu tip finansmanla ilgili her uygun maliyet başlığı/kalemini açıkça belirtmeli, yani Birim sütununda “BİRİM MALİYET” (ay/uçuş vs. başına), “GÖTÜRÜ TUTAR” veya “SABİT ORAN” yöntemine referansı büyük harflerle eklemelidir. (Eklenti K’deki örneğe bakınız)

Ayrıca, Eklenti B’de “Eylem bütçesinin gerekçesi” başlıklı 2 numaralı çizelgenin “Tahmin edilen maliyetlerin gerekçesi” başlıklı ikinci sütununda, her bir ilgili bütçe kalemi veya başlığı için, başvuru sahibi:

- birim maliyetler, götürü tutarlar ve/veya sabit oranları tespit etmek için kullanılan bilgi ve yöntemleri vs. açıklamalı;

- nihai uygun tutarı hesaplama formüllerini açıkça izah etmeli;35

- her yararlanıcı başına azami tutarı (eğer söz konusu ise onun bağlı kuruluşlarının basitleştirilmiş maliyet seçeneklerini de içeren tutarı) doğrulamak için, basitleştirilmiş maliyet seçeneğini kullanacak olan yararlanıcıyı belirtmeli (bağlı kuruluş durumunda, önce yararlanıcıyı belirtmeli).

Sözleşme yapma aşamasında, İhale Makamı, başvuru sahibince gerçekleştirilmiş hibelerin veya benzer eylemlerin maddi verilerini analiz ederek ve Eklenti K ile belirlenen denetimleri uygulayarak, başvuru sahibince sunulan geçici bütçe temelinde teklif edilen tutarlar veya oranları kabul edip etmeyeceğine karar verir.

Bağlı kuruluşlarca teklif edilen basitleştirilmiş maliyet seçenekleri dâhil, münferit olarak herhangi bir başvuru sahibi için, basitleştirilmiş maliyet seçenekleri temelinde, İhale Makamınca onaylanabilecek toplam finansman tutarı 60 000 EURO’dan fazla olamaz (dolaylı maliyetler hesaba katılamaz).

Bir hibe verme tavsiyesi, her zaman için, sözleşmenin imza edilmesinden önceki denetimlerde bütçenin değiştirilmesini gerektiren (aritmetik hatalar, yanlışlıklar, gerçekçi olmayan maliyetler ve uygun olmayan maliyetler gibi) sorunlar ortaya çıkmaması şartına bağlıdır. Yapılan denetimler sonucunda açıklamalar istenebilir ve İhale Makamı bu gibi hatalar veya yanlışlıkların düzeltilmesi için değişiklikler veya indirimler talep edebilir. Bu düzeltmelerin bir neticesi olarak hibe tutarını veya AB finansman katkısı oranını arttırmak mümkün değildir.

Dolayısıyla, gerçekçi ve maliyet-etkin bir bütçe sunmak başvuru sahibinin menfaatinedir.

Uygun dolaysız maliyetler

Teklife Çağrı kapsamında uygun olmak için, maliyetler Standart Hibe Sözleşmesi (Eklenti G) Genel Şartlarının 14. maddesi hükümleriyle uyumlu olmalıdır.Olağanüstü yedek

Bütçede, tahmin edilen dolaysız uygun maliyetlerin % 5’ini aşmayan bir olağanüstü yedek olabilir. Bu ancak İhale Makamının önceden yazılı onayıyla kullanılabilir.Uygun dolaylı maliyetler

Eylemi gerçekleştirirken katlanılan dolaylı maliyetler sabit oranlı finansman için uygun olabilir, fakat bunların toplamı tahmin edilen toplam uygun dolaysız maliyetlerin % 7’sini aşmamalıdır. Standart hibe sözleşmesindeki bir diğer bütçe başlığına ait maliyetler içermemek şartıyla dolaylı maliyetler uygundur. Başvuru sahibinden, sözleşme imza edilmeden önce, talep ettiği yüzdeyi gerekçelendirmesi istenebilir. Ancak, standart hibe sözleşmesinin özel şartlarında sabit oran tespit edildikten sonra, destekleyici belgeler sunulması gerekmez.

Başvuru sahipleri veya bağlı kuruluşlardan herhangi biri AB’nin finanse ettiği bir çalışma hibesi alırsa, eylem için teklif edilen bütçe dâhilinde katlandığı maliyetler üzerine dolaylı maliyetler talebinde bulunamaz.

Ayni katkılar

Ayni katkılar demek bir Yararlanıcıya veya bağlı kuruluşa üçüncü bir tarafça bedelsiz mal veya hizmet sağlanması demektir. Ayni katkılar bir Yararlanıcı veya bağlı kuruluş için herhangi bir harcama getirmediğinden, bunlar uygun maliyetler değildir.

Ayni katkılar ortak finansman olarak görülemez.

Ancak, teklif edilen eylemin anlatımında ayni katkılara yer verilirse, bu katkıların yapılması gerekir.

Uygun olmayan maliyetler

Aşağıdaki maliyetler uygun değildir:

- borçlar ve borç servisi ödemeleri (faiz);

- zararlar veya potansiyel müstakbel yükümlülükler için karşılıklar;

- borçlu olunan faiz;

- Yararlanıcı tarafından beyan edilen ve (EDF yoluyla verilenler dahil) bir AB hibesi almış bir diğer eylem veya çalışma programıyla finanse edilen maliyetler;

- eylemin doğrudan uygulanması için gerekli olanlar hariç arazi veya bina alımları (eylemin doğrudan uygulanması için satın alınan arazi veya binaların mülkiyeti, en geç eylemin bitiminde, nihai yararlanıcılara ve/veya mahalli Yararlanıcılara devredilmelidir);

- kambiyo zararları;

- üçüncü taraflara kredi.

2.2. BAŞVURULARIN NASIL YAPILACAĞI VE İZLENECEK PROSEDÜRLER

Bu Teklife Çağrı için önceden PADOR’a kayıt yaptırmak mecburidir.

- Aşama 1, kavram notu: PADOR’a kayıt yaptırmak başvuru sahibi için mecburidir. Ortak başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşlar için kayıt yaptırmak isteğe bağlı olsa da kuvvetle tavsiye edilir.

- Aşama 2, tam teklif: Ön seçilmiş bütün başvuru sahipleri ve ortak başvuru sahipleri ve onların bağlı kuruluşları için PADOR’a kayıt yaptırmak mecburidir.

PADOR, http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm adresindeki EuropeAid web sitesi yoluyla, kuruluşların kayıt yaptırdığı ve düzenli olarak verilerini güncellediği çevrim içi bir veritabanıdır.

Kuruluşunuzu PADOR’a kaydetmeye başlamadan önce, web sitesindeki ‘Hızlı rehberi’ okuyun. Bu rehber kayıt yaptırma sürecini izah etmektedir.

Tekliflerinizi hazırlamaya başladığınızda PADOR’a kayıt yaptırmanız ve tekliflerin sunulması için son tarihe kadar beklememeniz kuvvetle tavsiye edilir.

Teklifte EuropeAid ID (EID) numarasını belirtmeniz gerekir. Bu kimlik numarasını almak için, kuruluşunuz kayıt yaptırmalı ve PADOR zorunlu verilerini (her bir ekranda turuncu renkte yazılmış alanları) ve ilgili belgeleri (sorumluluğunuzu taahhüt ederek) imza etmelidir (bkz. bölüm 2.4).

Ancak, kuruluşun PADOR’a kayıt yaptırması mümkün değilse, bu imkânsızlığın genel olduğunu ve başvuru sahipleri ve/veya bağlı kuruluşlarının kontrolünde olmadığını kanıtlayan bir gerekçe sunmalıdır. Bu gibi durumlarda, başvuru sahipleri ve/veya bağlı kuruluşlar bu Esaslara ilişik PADOR çevrim dışı formunu36 doldurmalı ve başvuruyla birlikte, son tarihe kadar, 2.2.2 ve 2.2.6 sayılı bölümlerde gösterilen adrese sunmalıdır. Daha sonra, PADOR’a kayıt işlemi CfP’den sorumlu Avrupa Komisyonu servisi tarafından gerçekleştirilecektir. İleriki bir aşamada, kuruluş verilerini güncellemek isterse, PADOR yardım masasına bir erişim talebi göndermek zorunda olacaktır.

PADOR’a kayıt yaptırmayla ilgili bütün sorular aşağıdaki adreste bulunan PADOR yardım masasına yöneltilmelidir:Europeaid-pador@ec.europa.eu

2.2.1. Kavram Notu içeriği

Başvurular bu Esasların ekindeki Hibe Başvuru Formunda yer alan Kavram Notu hakkında talimatlara uygun olarak sunulmalıdır (Eklenti A, Kısım A).

Kavram Notları şu AB dillerinden birinde sunulmalıdır: hangisi eylemin gerçekleştiği ülkedeki/ülkelerdeki hedef kitleler tarafından en yaygın kullanılan dilse, İngilizce, Fransızca, İspanyolca veya Portekizce.

Kavram Notunda, başvuru sahipleri İhale Makamından talep edilen katkı tutarının bir tahminini ve Eylemin toplam maliyetine nispetle bu katkının yaklaşık bir yüzdesini vermelidirler. İkinci aşamada bir tam başvuru sunmaya davet edilen başvuru sahibinin ayrıntılı bir bütçe vermesi istenecektir. Kavram Notunda belirlenen unsurlar başvuru sahibi tarafından tam başvuru formunda değiştirilemez. AB katkısı ilk tahminden ancak % 20 oranında farklılaşabilir. Başvuru sahipleri, gerekli ortak finansman yüzdesini, bu Esasların 1.3 bölümünde gösterilen minimum ve maksimum ortak finansman tutar ve yüzdeleri dâhilinde uyarlamakta serbesttir. Başvuru sahiplerinin kendi katkıları yerine herhangi bir zamanda başka donörlerin katkıları ikame edilebilir.

Kavram Notu hakkında talimatlarda belirtilen hususlarla ilgili herhangi bir hata veya büyük tutarsızlık Kavram Notunun reddine sebep olabilir.

Verilen bilgilerin belirsiz olduğu, böylece İhale Makamının objektif bir değerlendirme yapamadığı durumlarda ve sadece bu durumlarda açıklamalar istenecektir.

Elle yazılmış Kavram Notları kabul edilmeyecektir.

Sadece Kavram Notu formunun değerlendirileceğine dikkat ediniz. Dolayısıyla, bu belgenin eylem hakkında BÜTÜN ilgili bilgileri içermesi çok önemlidir. İlave eklentiler gönderilmemelidir.

2.2.2 Kavram Notlarının nereye ve nasıl gönderileceği

Kavram Notuna ait Kontrol Listesi (hibe başvuru formu Kısım A bölüm 2) ve Kavram Notuyla ilgili başvuru sahibinin Beyanı (hibe başvuru formu Kısım A bölüm 3) ile birlikte, Kavram Notu sadece e-posta yoluyla aşağıdaki adrese sunulmalıdır:EuropeAid-Social-Inclusion-135181@ec.europa.eu

E-postanın konu alanı Teklife Çağrının referans numarasını ve başvuru sahibi kuruluşun adını taşımalıdır.

Kavram Notunun sunulmasını müteakip Başvuru Sahibine otomatik olarak bir alındı teyidi gönderilecektir.

Başka yollarla (kayıtlı posta, ulak hizmeti, faks, elden teslim ve benzeri yollarla) gönderilen veya başka herhangi bir e-posta adresine gönderilen Kavram Notları reddedilebilir.Başvuru sahipleri, Kontrol Listesini (Hibe Başvuru Formu Kısım A, bölüm 2) kullanarak Kavram Notlarının tam olduğunu doğrulamalıdır. Tam olmayan Kavram Notları reddedilebilir.

2.2.3. Kavram Notlarının sunulması için son tarih ve saat

Kavram Notlarının sunulması için son tarih ve saat (Brüksel tarihi ve saatiyle) 19 Şubat 2014 saat 16:00’dır.

Başvuru sahiplerinin Kavram Notlarını sunmak için son güne kadar beklememeleri kuvvetle tavsiye edilir, çünkü yoğun İnternet trafiği veya (elektrik arızası vs. dâhil) İnternet bağlantısında bir aksaklık sunumda güçlüklere sebep olabilir. İhale Makamı bu gibi sorunlara bağlı herhangi bir gecikmeden sorumlu tutulamaz.

Son tarih ve saatten sonra gönderilen herhangi bir Kavram Notu reddedilecektir.Teslimatın takibinden sadece başvuru sahibi sorumludur. Yukarıda bölüm 2.2.2’de belirtilen otomatik alındı teyidine ek olarak, Avrupa Komisyonu, yaklaşık takvim (bkz. bölüm 2.5.2) içinde bildirilen tarihte, başvuru formunda belirtilen irtibat e-posta adresine bir alındı teyidi gönderecektir. Başvuru sahibi söz konusu tarihte bu teyidi almaz ise, aşağıdaki e-posta adresini kullanarak Avrupa Komisyonuyla derhal temas kurmalıdır:

EuropeAid-Social-Inclusion-135181@ec.europa.eu

Avrupa Komisyon herhangi bir teklifin teslim edilmemesinden sorumlu tutulamaz.

Ancak, idari verimlilik gerekçeleriyle, İhale Makamı zamanında gönderilmiş fakat Kavram Notu değerlendirmesi onayının yürürlük tarihinden (bkz. bölüm 2.5.2 kapsamında yaklaşık takvim) sonra alınmış herhangi bir Kavram Notunu reddedebilir.

2.2.4 Kavram Notları hakkında ilave bilgiler

Kavram Notlarının sunulması için son tarihten 21 gün öncesine kadar, Teklife Çağrının referans numarasını açıkça belirterek, aşağıdaki adrese e-posta yoluyla sorular gönderilebilir. Kavram Notlarının sunulması için son tarihten 11 gün öncesine kadar yanıtlar verilecektir.

İhale Makamı bu tarihten sonra ilave açıklamalar vermek ile yükümlü değildir.

E-posta adresi: EuropeAid-Social-Inclusion-135181@ec.europa.eu

Sorulara bireysel yanıtlar verilmeyecektir. Bütün sorular ve cevaplar ve değerlendirme sürecinde başvuru sahiplerine gönderilen diğer önemli bildirimler EuropeAid web sitesinde internet üzerinde ilan edilecektir:

1. http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

2. “Search by reference”

3. “135181”

Dolayısıyla, ilan edilen sorular ve cevapları öğrenmek için, yukarıda belirtilen web sitesine düzenli olarak bakmanız tavsiye edilir.

Başvuru sahiplerine eşit muamele edilmesini sağlamak için, İhale Makamı başvuru sahiplerinin veya bağlı kuruluşların, bir eylemin veya belirli faaliyetlerin uygunluğu hakkında önceden bir görüş veremez.

PADOR’a kayıtla ilgili bütün sorular PADOR yardım masasına yönetilmelidir:Europeaid-pador@ec.europa.eu

2.2.5. Tam Başvuru formları

Kavram Notunun ön seçimini müteakip bir Tam Başvuru formu sunmaya davet edilen başvuru sahipleri, bu Esasların ekinde (Eklenti A) yer alan başvuru formu B Kısmını kullanarak Tam Başvuruyu sunmalıdır. Başvuru sahipleri başvuru formunun formatına kesin olarak bağlı kalmalı ve paragrafları ve sayfaları sırasıyla doldurmalıdır. Başka herhangi bir çağrıyla ilgili başvuru belgeleri üzerinde sunulan başvurular reddedilebilir.

Kavram Notu temelinde değerlendirilmiş olan unsurlar başvuru sahibi tarafından Tam Başvuru formunda değiştirilemez. Mücbir sebep durumlarıyla haklılaşan ve değerlendirme komitesi tarafından onaylanan istisnai haller dışında, Kavram Notu ve Tam Başvuru arasındaki ortaklıkta hiçbir değişikliğe izin verilmeyecektir. Mücbir sebep durumları, tarafların kontrol edemediği, onlardan biri veya diğerinin yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, onların hatası veya ihmaline bağlı olmayan ve gerekli bütün gayretlerin sarf edilmesine rağmen aşılamayan herhangi bir öngörülemez, istisnai durum veya olay demektir. Bu gibi durumlarda, başvuru sahibi talep edilen değişikliği açıkça belirtmeli ve Eklenti A, Kısım B, bölüm 7 içinde gerekçelendirmelidir. Verilen gerekçenin haklılığı Tam Başvurunun değerlendirilmesi esnasında incelenecektir. Gerekçe haklı bulunmaz ise, teklif sadece bu sebeple reddedilebilir. AB katkısı ilk tahmine nispetle en çok % 20 oranında farklılaşabilir. Başvuru sahibi, gerekli ortak finansman yüzdesini, bu Esaslarda bölüm 1.3’te gösterilen minimum ve maksimum ortak finansman tutar ve yüzdeleri dahilinde uyarlamakta serbesttir.

Başvuru sahipleri başvurularını Kavram Notlarıyla aynı dilde sunmalıdır.

Tam Başvuru formunu lütfen dikkatle ve olabildiğince net bir şekilde doldurun ki böylece düzgün bir şekilde değerlendirmek mümkün olabilsin.

Kontrol Listesi (Hibe Başvuru formu Kısım B, Bölüm 7) içinde belirtilen hususlarla ilgili herhangi bir hata veya Tam Başvuru formunda herhangi bir büyük tutarsızlık (örneğin bütçe hesap çizelgelerinde belirtilen tutarların birbirleriyle tutarsız olması) başvurunun reddine yol açabilir.

Verilen bilgilerin belirsiz olduğu, böylece İhale Makamının objektif bir değerlendirme yapamadığı durumlarda ve sadece bu durumlarda açıklamalar istenecektir.

Elle yazılmış başvurular kabul edilmeyecektir.

Sadece Tam Başvuru formunun ve doldurulması gereken yayımlanmış eklentilerin (bütçe, mantıki çerçeve) değerlendirmecilere iletileceğine dikkat ediniz. Dolayısıyla, bu belgelerin eylem hakkında BÜTÜN ilgili bilgileri içermesi çok önemlidir. İlave eklentiler gönderilmemelidir.

2.2.6. Tam Başvuru formlarının nereye ve nasıl gönderileceği

Bütçe ve Mantıki çerçeve ile birlikte Tam Başvuru Formu sadece e-posta yoluyla aşağıdaki adrese sunulmalıdır:EuropeAid-Social-Inclusion-135181@ec.europa.eu

E-postanın konu alanı Teklife Çağrının referans numarasını, başvuru sahibi kuruluşun adını ve Kavram Notu aşamasında Avrupa Komisyonu tarafından başvuruya tahsis edilen numarayı taşımalıdır.

Tam Başvurunun sunulmasını müteakip Başvuru Sahibine otomatik olarak bir alındı teyidi gönderilecektir.

Başka yollarla (kayıtlı posta, ulak hizmeti, faks, elden teslim ve benzeri yollarla) gönderilen veya başka herhangi bir e-posta adresine gönderilen Tam Başvurular reddedilebilir.

Kontrol Listesi (Hibe Başvuru Formu Kısım B, Bölüm 7) ve başvuru sahibinin Beyanı (Hibe Başvuru Formu Kısım B, Bölüm 8) e-postaya eklenmelidir.

Başvuru sahiplerine eşit muamele edilmesini sağlamak için, İhale Makamı başvuru sahiplerinin veya bağlı kuruluşların, bir eylemin veya belirli faaliyetlerin uygunluğu hakkında önceden bir görüş veremez.

2.2.7 Tam Başvuru formlarının sunulması için son tarih ve saat

Başvuruların sunulması için son tarih ve saat, başvuruları ön seçimden geçmiş olan başvuru sahiplerine gönderilen yazıda belirtilecektir.

Başvuru sahiplerinin Tam Başvurularını sunmak için son güne kadar beklememeleri kuvvetle tavsiye edilir, çünkü yoğun İnternet trafiği veya (elektrik arızası vs. dâhil) İnternet bağlantısında bir aksaklık sunumda güçlüklere sebep olabilir. İhale Makamı bu gibi sorunlara bağlı herhangi bir gecikmeden sorumlu tutulamaz.

Son tarih ve saatten sonra gönderilen herhangi bir Tam Başvuru Formu reddedilecektir.Teslimatın takibinden sadece başvuru sahibi sorumludur. Yukarıda bölüm 2.2.6’da belirtilen otomatik alındı teyidine ek olarak, Avrupa Komisyonu, yaklaşık takvim (bkz. bölüm 2.5.2) içinde bildirilen tarihte, başvuru formunda belirtilen irtibat e-posta adresine bir alındı teyidi gönderecektir. Başvuru sahibi söz konusu tarihte bu teyidi almaz ise, aşağıdaki e-posta adresini kullanarak Avrupa Komisyonuyla derhal temas kurmalıdır:

EuropeAid-Social-Inclusion-135181@ec.europa.eu

Ancak, idari verimlilik gerekçeleriyle, İhale Makamı zamanında gönderilmiş fakat tam başvurular için değerlendirme raporunun onay tarihinden (bkz. bölüm 2.5.2 kapsamında yaklaşık takvim) sonra alınmış herhangi bir başvuruyu reddedebilir.2.2.8. Tam Başvuru formları hakkında ilave bilgiler

Başvuruların sunulması için son tarihten 21 gün öncesine kadar, Teklife Çağrının referans numarasını açıkça belirterek, aşağıdaki adrese e-posta yoluyla sorular gönderilebilir. Başvuruların sunulması için son tarihten 11 gün öncesine kadar yanıtlar verilecektir.

İhale Makamı bu tarihten sonra ilave açıklamalar vermek ile yükümlü değildir.

E-posta adresi: EuropeAid-Social-Inclusion-135181@ec.europa.eu

Sorulara bireysel yanıtlar verilmeyecektir. Bütün sorular ve cevaplar ve değerlendirme sürecinde başvuru sahiplerine gönderilen diğer önemli bildirimler EuropeAid web sitesinde internet üzerinde ilan edilecektir:

1. http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

2. “Search by reference”

3. “135181”

Dolayısıyla, ilan edilen sorular ve cevapları öğrenmek için, yukarıda belirtilen web sitesine düzenli olarak bakmanız tavsiye edilir.

Başvuru sahiplerine eşit muamele edilmesini sağlamak için, İhale Makamı başvuru sahiplerinin, ortak başvuru sahiplerinin, bağlı kuruluşların, bir eylemin veya belirli faaliyetlerin uygunluğu hakkında önceden bir görüş veremez.

PADOR’a kayıtla ilgili bütün sorular PADOR yardım masasına yönetilmelidir:Europeaid-pador@ec.europa.eu

2.3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLMESİ

Başvurular, dışarıdan değerlendirmecilerin olası yardımıyla İhale Makamı tarafından incelenecek ve değerlendirilecektir. Başvuru sahiplerince sunulan bütün eylemler aşağıdaki adımlar ve kriterlere göre değerlendirilecektir.

Başvurunun incelenmesi sonucunda 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 numaralı paragraflarda belirtilen uygunluk kriterlerinin teklif edilen eylemde karşılanmadığı ortaya çıkarsa, başvuru sadece bu nedenle reddedilecektir.

(1) ADIM 1: AÇILIŞ VE İDARİ KONTROLLER VE KAVRAM NOTU DEĞERLENDİRMESİ

Aşağıdaki hususlar değerlendirilecektir:

 Sunma için son tarihe riayet edilmiştir: Buna riayet edilmediyse başvuru otomatik olarak reddedilecektir.

 Kavram Notu, Kontrol Listesi kısım 1 (hibe başvuru formu Kısım A, Bölüm 2) içinde belirtilen bütün kriterleri karşılamaktadır. İstenen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlış ise, başvuru sadece bu nedenle reddedilebilir ve daha fazla değerlendirilmez.

İlk idari denetimi geçmiş olan Kavram Notlarının değerlendirilmesi eylemin ilgisi ve tasarımını kapsayacaktır.

Kavram Notuna, aşağıdaki değerlendirme tablosunda yer alan dökümü kullanarak 50 puan üzerinden bir genel puan verilecektir. Değerlendirmede, Kavram Notu hakkında talimatlara riayet edilip edilmediğine de bakılacaktır. Bu talimatlar Başvuru Formunun A Kısmında yer almaktadır.

Değerlendirme kriterleri başlıklara ve alt başlıklara ayrılmıştır. Her alt başlığa, aşağıdaki değerlendirme kategorileri uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilecektir:

1 = çok kötü; 2= kötü; 3=yeterli; 4=iyi; 5=çok iyi.Kavram Notu Değerlendirme Tablosu

1. Eylemin ilgisi Alt puan 30

1. 1 Teklife Çağrının amaçları ve öncelikleriyle teklif ne kadar ilgili?*

5x2**
1.2 Diğer AB girişimleriyle sinerji ve tekerrürden kaçınma dahil, hedef ülke/ülkelerin veya bölge/bölgelerin özel ihtiyaçları ve kısıtlarıyla teklif ne kadar ilgili?

5x2**
1.3 Dâhil edilen kesimler (mali yararlanıcılar, hedef gruplar) ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir? Onların ihtiyaçları açıkça tanımlanmış mıdır ve teklif bunlara düzgün bir şekilde hitap etmekte midir?

Bu bölümde ortaklığın kalitesinin bu esasların 2.1.1 sayılı bölümünde ifade edildiği gibi değerlendirileceğine lütfen dikkat ediniz.

Hedef ülkedeki özel durum nedeniyle o ülkeden ulusal kuruluşları37 dâhil etmenin imkânsız olduğu istisnai hallerde, başvuru sahibi izahat vermelidir; verilen izahat bu kriteri uygularken incelenecektir.5
1.4 Teklifte, çevresel konular, cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğinin geliştirilmesi, engelli kişilerin ihtiyaçları, azınlıkların hakları ve yerli halkların hakları veya yenilik ve en iyi uygulamalar ve bu esasların 1.2 sayılı bölümü kapsamında belirtilen diğer ilave unsurlar gibi belirli katma değer unsurları yer alıyor mu?

5
2. Eylemin tasarımı

Alt puan

20

2.1 Eylemin genel tasarımı ne kadar uyumludur?

5x2**
Özellikle, eylem ilgili problemlerin analizini yansıtıyor mu, dış faktörleri ve ilgili paydaşları dikkate alıyor mu?2.2 Eylem uygulanabilir mi ve amaçlar ve beklenen sonuçlar ile tutarlı mı?

5x2**1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət