Ana səhifə

Marjinalleşmiş ve savunmasız kişiler ve enformel ekonomiye bağımlı kişiler için, beceri geliştirme ve mesleki öğrenim ve eğitim dahil, daha iyi geçim şartları için güçlendirme Teklifler için kısıtlı çağrı


Yüklə 358.5 Kb.
səhifə2/4
tarix18.07.2016
ölçüsü358.5 Kb.
1   2   3   4

Hedef gruplar

Projeler, esas olarak, yaşamları ve geçim kaynakları enformel ekonomiye bağımlı olan kişileri ve nüfusun en savunmasız gruplarını hedef almalıdır.

Hedef gruplar şunları kapsar:

– Yetişkinler,

– Öğrenim görmemiş veya asgari öğrenim görmüş genç kadınlar ve erkekler,

– Kast temelinde ayrımcılığa uğrayan insanlar,

– Yerli insanlar,

– Azınlıklara (dilsel, etnik, dinsel, cinsel vs.) mensup kişiler,

– Engelli kişiler,

– Göçmenler

Yerli halklar ve diğer etnik azınlıklar durumunda, program yaklaşımların BM Yerli Halkların Hakları Bildirgesiyle uyumlu olmalarını sağlayacaktır.

Projeler, BM Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesiyle de uyumlu olmalıdır (Madde 28 Yeterli geçim ve sosyal koruma standardı).

Ayrıca, bu en savunmasız ve marjinalleşmiş gruplar Sonuç (ii) üzerine odaklanan projelerin özel hedefi olmalıdır.

Yukarıda belirtilen gruplara ek olarak, temel hizmetlere erişebilmesi gereken aşağıdaki kategoriler de ikinci özel amaç için dâhil edilmelidir:

– HIV/AIDS’den etkilenen kişiler,

– Yaşlılar ve çocuklar.

Kadınların enformel sektöre katılımının ölçeği dikkate alınarak, cinsiyet eşitliği ortak bir konu olacaktır. Cinsiyet ve yaş itibariyle ayrıştırılmış istatistikler elde etmek için özel gayret sarf edilmelidir.

Teklifler başarıyı ölçmek için SMART17 göstergeler içermelidir. Başvuruda ayrıntılı başlangıç değerleri verilmelidir. Değerlendirme tablosunun 3.3 sayılı maddesi kapsamında, göstergelerin kalitesi ve uygunluğu tam teklif aşamasında değerlendirilecektir.1.3. İHALE MAKAMINCA TAHSİS EDİLEN ÖDENEK

Bu Teklife Çağrı kapsamında tahsis edilen ödenek 44 000 000 € civarında olacaktır.

İhale Makamı mevcut bütün fonları kullandırmama hakkını saklı tutar. Aynı bütçe yılından veya daha sonraki bir bütçe yılından ilave fonlar geldiği takdirde bu miktarın arttırılması da mümkün olabilecektir.

Hibelerin miktarı

Bu Teklife Çağrı kapsamında talep edilen herhangi bir katkı aşağıdaki minimum ve maksimum tutarlar arasında olmalıdır:

 Minimum tutar: 1 500 000 €

 Maksimum tutar: 5 000 000 €Talep edilen katkı bu minimum ve maksimum tutarlar arasında değilse teklif reddedilecektir.

Bu Teklife Çağrı kapsamında talep edilen herhangi bir hibe, eylemin toplam uygun maliyetlerinin aşağıdaki maksimum yüzdesini geçmemelidir:

 Maksimum yüzde: eylemin toplam uygun maliyetlerinin %80’i (ayrıca bkz. Bölüm 2.1.5)

Eylemi uygulamak için elzem olursa, eylemin uygun maliyetlerinin tamamı hibeyle karşılanabilir. Bu durumda, başvuru sahibi hibe başvuru formu Kısım B Bölüm 2’de tam finansmanın gerekçesini vermelidir ve bunun haklılığı değerlendirme esnasında incelenecektir.

Değerlendirme Komitesi verilen gerekçeyi haklı bulmaz ise, % 80’lik maksimum yüzde uygulanacaktır.

Bakiye tutar (yani, eylemin toplam maliyeti ve İhale Makamından talep edilen miktar arasındaki fark) Avrupa Birliği Bütçesi veya Avrupa Kalkınma Fonu dışında kaynaklardan finanse edilmelidir.182. TEKLİFLER İÇİN BU ÇAĞRININ KURALLARI

Bu esaslar, mevcut çağrının tabi olduğu (internet üzerinde,http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm adresinde bulunan) AB dış eylemleri için sözleşme usulleri Pratik Rehberi uyarınca, bu Çağrı kapsamında finanse edilen eylemlerin sunulması, seçilmesi ve gerçekleştirilmesi kurallarını gösterir.

2.1. UYGUNLUK KRİTERLERİ

Aşağıdaki üç konuyla ilgili üç grupta uygunluk kriterleri vardır:

(1) aktörler:

Başvuru sahibi, yani başvuru formunu sunan kuruluş (2.1.1);

Ortak başvuru sahibi/sahipleri (aksi belirtilmedikçe, başvuru sahibi ve ortak başvuru sahibi/sahipleri bundan sonra müştereken “başvuru sahipleri” olarak anılacaktır) (2.1.1);

 Eğer varsa, başvuru sahibine ve/veya ortak başvuru sahibine/sahiplerine bağlı kuruluşlar (2.1.2);

(2) eylemler:

Bir hibe verilebilecek olan eylemler (2.1.4);

(3) maliyetler:

Hibenin miktarını tespit ederken dikkate alınabilecek maliyet türleri (2.1.5).2.1.1. Başvuru sahiplerinin (yani başvuru sahibi ve ortak başvuru sahibi/sahiplerinin) uygunluğu

Başvuru Sahibi

(1) Bir hibeye uygun olmak için başvuru sahibi:

 tüzel kişi olmalı ve

 kâr amacı gütmemeli ve

 aşağıdaki kuruluş tiplerinden biri olmalı: hükümet dışı kuruluş19, kamu kesimi operatörü, yerel yönetim20, AT Mali Yönetmeliği Uygulama Kurallarının 43. maddesiyle tanımlanan uluslararası (hükümetler arası) kuruluş21 veya

 Eyleme katılmalarından kâr elde etmemeleri şartıyla, özellikle eğer belirli erişim ve olanaklar temin ediyorlarsa, özel şirketler olmalı veya

 Meslek örgütleri, ticaret odaları, özel sektörü temsil eden diğer kâr amacı gütmeyen kurumlar veya mikrofinans kurumları (örneğin mali okuryazarlık, kapasite oluşturma) olmalı ve

 Avrupa Birliğine üye bir ülkede veya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının Kalkınma Yardımı Komitesinin (OECD/DAC) yardım alıcılar listesine22 göre bir ortak ülkede kurulmuş olmalıdır23. Bu gereklilik uluslararası kuruluşları kapsamaz.

Ayrıca, aşağıdaki ülkelerden başvuru sahipleri de uygundur:

 İzlanda, Lichtenstein ve Norveç;24

 Türkiye, Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya, Karadağ, Sırbistan25.

Münhasıran en az gelişmiş ülkelerde teklif edilen ve gerçekleştirilen eylemler için, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İsviçre ve Birleşik Devletlerden kuruluşlar da başvurabilir.26

Bunlara ek olarak, başvuru sahibi:

 teklif edilen eylemin özel alanında eylemler uygulanmasında en azından üç yıllık deneyime sahip olmalı (tam başvuru değerlendirme tablosu bölüm 1.2’de değerlendirilecek) ve

 bir aracı olarak hareket etmeyip, ortak başvuru sahibi/sahipleri ve bağlı kuruluş/kuruluşlar ile birlikte eylemin hazırlanması ve yönetilmesinden dolaysız biçimde sorumlu olmalıdır.

(2) Potansiyel başvuru sahibi, AB dış eylemleri için sözleşme prosedürleri Pratik Rehberinin http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm 2.3.3 maddesinde sayılan durumlardan herhangi birinde ise teklif çağrılarına katılamaz veya hibe alamaz.

Hibe başvuru formu Kısım A, bölüm 3 (‘Başvuru sahibinin beyanı’) içinde başvuru sahibi kendisinin, ortak başvuru sahibinin/sahiplerinin ve bağlı kuruluşun/kuruluşların bu durumlardan herhangi birinde olmadıklarını beyan etmelidir.

Başvuru sahibi, ortak başvuru sahibiyle/sahipleriyle aşağıda belirtilen şekilde hareket etmelidir.

Hibe sözleşmesini alması halinde, başvuru sahibi, Eklenti E3h1 (Özel şartlar) içinde Koordinatör olarak belirlenen Yararlanıcı haline gelecektir. İhale Makamının esas muhatabı Koordinatördür. Koordinatör başka herhangi bir ortak yararlanıcıyı temsil eder ve onun adına hareket eder ve Eylemin tasarlanması ve uygulanmasını koordine eder.Ortak başvuru sahibi/sahipleri

Aktörler arasında yapılan ve yerel sahiplik ve kapasite oluşturan ortaklık düzenlemeleri bu çağrıda özellikle teşvik edilir.

Dolayısıyla, başvuru sahipleri en azından bir yerel ortak başvuru sahibiyle birlikte hareket etmelidir. Başvuru sahibi eylemin gerçekleşeceği ülkenin veya ülkelerden en az birinin vatandaşlığında27 ise bu yükümlülük geçerli değildir.

Buna ek olarak, birden çok ülkede gerçekleşen eylemler için, başvuru sahibi eylemin gerçekleşeceği ülkelerden her birinin vatandaşlığında28 olan en azından bir ortak başvuru sahibi/bağlı kuruluş/ortak ile birlikte hareket etmelidir.

Ortak başvuru sahibi/sahipleri eylemin tasarlanması ve uygulanmasına katılırlar ve onların katlandığı maliyetler başvuru sahibinin katlandığı maliyetlerle aynı şekilde uygundur.

Hedef ülkenin özel durumu nedeniyle o ülkeden ulusal kuruluşları29 dâhil etmenin imkânsız olduğu istisnai hallerde, başvuru sahibi açıklamalar sunmalıdır. Kavram Notuna değerlendirme tablosunun 1.3 sayılı kriterini uygularken bu açıklamalar incelenecektir.

Ortak başvuru sahibi/sahipleri, başvuru sahibinin kendisi için geçerli olan uygunluk kriterlerini karşılamalıdır.

Ortak başvuru sahibi/sahipleri, hibe başvuru formu Kısım B bölüm 4’teki Yetkilendirmeyi imza etmelidir.

Hibe sözleşmesini almaları halinde, (eğer varsa) ortak başvuru sahipleri (Koordinatör ile birlikte) Eylemde yararlanıcılar haline gelecektir.

2.1.2. Bağlı kuruluşlar

Başvuru sahibi ve onun ortak başvuru sahibi/sahipleri bağlı kuruluş/kuruluşlar ile birlikte hareket edebilirler.Sadece aşağıdaki kuruluşlar başvuru sahibinin ve/veya ortak başvuru sahibi/sahiplerinin bağlı kuruluşları olarak kabul edilebilir:

(i) tek bir kuruluş oluşturan tüzel kişiler; bu kuruluşun özel olarak eylemi uygulamak amacıyla tesis edilmiş olması dâhil. Bu takdirde, ortaya çıkan kuruluş bir başvuru sahibi veya ortak başvuru sahibi olarak başvurabilir; diğer kuruluşlar ise sadece ortak kuruluşlar olarak başvurabilir; veya

(ii) bir başvuru sahibinin uygunluk ve dışta bırakılmama kriterlerini karşılamak şartıyla, başvuru sahipleriyle (eylem ile sınırlı olmayan ve sadece eylemin uygulanması amacıyla kurulmayan) bir bağlantı (özellikle hukuki bir bağlantı veya sermaye bağlantısı) içinde olan tüzel kişiler.

Başvuru sahiplerine bir sözleşme verildiği zaman, bağlı kuruluş/kuruluşlar eylemin yararlanıcısı/yararlanıcıları ve sözleşmenin imzacı tarafı/tarafları haline gelmeyecektir. Ancak, eylemin tasarlanması ve uygulanmasına katılacaktır ve onların katlandığı maliyetler (uygulama sözleşmeleri için katlanılan maliyetler ve üçüncü taraflar için mali destek dâhil), hibe sözleşmesi kapsamında yararlanıcının/yararlanıcıların tabi olduğu bütün ilgili kurallara uymaları şartıyla, uygun maliyetler olarak kabul edilebilecektir.Bağlı kuruluş/kuruluşlar, duruma göre, başvuru sahibinin ve ortak başvuru sahibi/sahiplerinin tabi olduğu uygunluk kriterlerini karşılamalıdır.

Bağlı kuruluş/kuruluşlar hibe başvuru formu Kısım B bölüm 5’teki bağlı kuruluş/kuruluşlar beyanını imza etmelidir.2.1.3. Ortaklar ve yükleniciler

Aşağıdaki kuruluşlar ne başvuru sahibi/sahipleri ne de ortak kuruluş/kuruluşlardır ve ‘yetkilendirme’ veya ‘bağlı kuruluş/kuruluşlar beyanını’ imza etmek zorunda değildir:

 Ortaklar

Eylemde başka kuruluşlara da yer verilebilir. Bu gibi ortaklar eylemde gerçek bir rol oynarlar fakat (harcırah veya seyahat maliyetleri hariç) hibeden fonlar alamazlar. Ortaklar bölüm 2.1.1’de belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamak zorunda değildir. Ortaklar hibe başvuru formu Kısım B bölüm 6 – ‘Başvuru sahibinin eyleme katılan ortakları – içinde belirtilmelidir.

 Yükleniciler

Hibe yararlanıcıları ve onların bağlı kuruluşları sözleşmeler verebilir. Ortaklar veya bağlı kuruluşlar projede yüklenici olamazlar. Yükleniciler standart hibe sözleşmesine ait Eklenti IV içinde gösterilen tedarik kurallarına tabidir.

 Üçüncü taraflara mali destek30

Hibe yararlanıcıları üçüncü kuruluşlara mali destek verebilir. Bu kuruluşlar ne bağlı kuruluş ne ortak ne de yüklenicidir. Ancak, standart hibe sözleşmesine ait Eklenti IV içinde gösterilen vatandaşlık ve menşe kurallarına tabidirler. Üçüncü kuruluş eylemin uygulandığı ülke veya ülkelerin vatandaşlığında olmalıdır.2.1.4. Uygun eylemler: başvuruya konu olabilecek eylemler

Tanım:


Bir eylem bir faaliyetler kümesinden oluşur.

Süre

Bir eylemin başlangıçta planlanan süresi 36 aydan az veya 48 aydan çok olamaz.Sektörler veya temalar ve tipik faaliyetler

Bu liste tipik alanları gösterir ve sınırlanmış değildir. Başka yenilikçi sektörlerle teklifler de dikkate alınacaktır.

Yukarıda belirtilen değerlendirmenin sonuçları uyarınca (eğitim, iş geliştirme, güçlendirme gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) çeşitli politika tedbirleri ve programlarını birleştiren bütünsel yaklaşım: “Sürdürülebilirliği ve çoğaltan etkilerini temin etmek için, projeler yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde formel veya resmi süreçler, yapılar ve politikalar ile bir bağlantıyı içermelidir. Proje faaliyetlerini mevcut ulusal yapılar içine oturtmak, proje çıktılarının kurumsallaştırılması sürecine girişmek veya topluluğa dayalı mekanizmaları daha büyük yapılarla bütünleştirmek”:

- kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler ve yaşlılar gibi savunmasız grupların geçim kaynaklarının iyileştirilmesi

- beceri geliştirme ve mesleki öğrenim ve eğitim

- üretken istihdamın teşvik edilmesi

- enformel ekonomide işlerin kalitesini arttırmak

- sosyal bütünleşme

- çalışma şartlarının iyileştirilmesi

- Herkes için Saygın Çalışma Gündemine hizmet edilmesi

- ILO temel çalışma standartlarının gerçekleştirilmesi

- sosyal diyalog

- işçi örgütlerinin güçlendirilmesi

- sosyal koruma sistemlerinin kapsamının genişletilmesi

- çocuk işçiliğinin en kötü şekillerinin kaldırılmasına katkıYer

Eylemler OEC DAC listesinde31 tanımlanan ülkelerin birinde gerçekleşmeli ve KİA tematik programları kapsamında finansman için uygun nitelikte olmalıdır.32

Ancak, eylem yeri olarak (dolayısıyla eylemin yararlanıcısı olarak) Güney Sudan’ı içeren eylemler için, herhangi bir hibe sözleşmesinin imza edilmesi Güney Sudan’ın Kotonu Anlaşmasına iltihak işlemlerini tamamlamasına bağlı olacaktır. Güney Sudan makamları Anlaşmaya iltihak senedini Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi ettiklerinde Güney Sudan’ın iltihak işlemleri tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki hususlara ek olarak ve revize Kotonu Anlaşmasının Sudan ve Ekvator Gine’si tarafından onaylanmaması nedeniyle, bu ülkeler onuncu EDF kapsamında finansman için uygun değildir. Dolayısıyla, KİA tematik programları kapsamında finansman için de uygun değillerdir ve eylem yeri olarak (böylece eylemin yararlanıcısı olarak) dâhil edilemezler. Sonuç olarak, eğer onların katılımı eylemin uygulanması için elzem ise, bölgesel kapsamlı bir eylem çerçevesinde, ancak istisnai surette eylem yeri olarak dâhil edilebilirler. Bu husus, ilgili başvuru sahiplerince sunulan gerekçeyi dikkate alarak, değerlendirme esnasında münferit durum bazında incelenecektir.

Ancak, KİA’nın 31(1) maddesine göre, KİA’nın bir tematik programı kapsamında finanse edilen tedarik veya hibe sözleşmeleri OECD/DAC listesinde belirtildiği gibi kalkınmakta olan ülkelerde yerleşik kuruluşların katılımına açıktır; dolayısıyla, Güney Sudan, Sudan ve Ekvator Gine’si kuruluşları mevcut çağrıya katılabilirler.

Birden çok ülkede gerçekleşen eylemler

Teklifler yeterince gerekçelendirilmeli (kavram notu değerlendirme tablosunun 2.1 bölümünde değerlendirilecek) ve tek ülkeli bir yaklaşımdan farklı olarak çok ülkeli bir yaklaşımın katma değeri açıkça izah edilmelidir. Teklifler, farklı ülkeler durumunda ağ oluşturma sinerjileri temin etmek için bu Çağrının sektörlerinde çok ülkeli projelerde geçmiş deneyimlerin ilave kanıtını sunmalıdır. Teklifler, özellikle farklı dillere sahip birden çok ülke için yeterli yönetim kapasitesini göstermelidir. Yönetim, koordinasyon ve izleme problemlerini aşmak için yeterli ve ekstra tedbirlere tekliflerde yer verilmelidir. Eylemin uygulandığı ülkelerde kullanılan diller için proje yöneticilerinin dil becerilerinin kanıtı istenir. Bu kanıtlar Tam Başvuru Formunda anlatılmalıdır.Eylem tipleri

Eylemler yukarıda bölüm 1.2’de belirtilen amaçlar ve sonuçlarla uyumlu olmalıdır.

Aşağıda eylem tipleri uygun değildir:

 Çalıştaylar, seminerler, konferanslar ve kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar ile ilgili olan veya esas itibariyle bunlarla ilgili olan eylemler;

 Öğrenim veya eğitim kursları için bireysel burslar ile ilgili olan veya esas itibariyle bunlarla ilgili olan eylemler;

Faaliyet tipleri

Bu liste her faaliyeti kapsamaz. Başka yenilikçi faaliyetlerle teklifler de teşvik edilir.

 Öğrenim, sağlık ve diğer temel hizmetlere erişimle birlikte, enformel ekonomiye bağımlı kişilerin geçim kaynaklarının arttırılması önündeki engelleri kaldırmaya ve savunmasız grupların sosyal içerilmesine, özellikle hükümet öncülüğünde yeni ve/veya mevcut eğitim programları ve sosyal koruma sistemlerine katılmaya yönelik hizmetlere erişim için savunuculuk.

 Enformel ekonomiye bağımlı kişilerin geçim kaynaklarının iyileştirilmesine ve savunmasız grupların sosyal içerilmesine yönelik eylemlerin tasarlanması, pilot ölçekte uygulanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesine sivil topum kuruluşlarını, sosyal ortakları veya hükümet kurumlarını dâhil eden işbirliğine dayalı girişimler.

 Enformel ekonomiye bağımlı kişiler ve savunmasız grupların risk ve savunmasızlık durumundan kurtulmalarını önleyen engelleri kaldırmaya yönelik eylemler olarak tanımlanan dönüştürücü eylemler.

 Özellikle temel hizmetlere erişimde, enformel ekonomiye bağımlı kişiler ve savunmasız grupların da içerilmesini temin etmek için uygulanabilir tedbirler önermek amacıyla ulusal programlar ve politikaların izlenmesi ve değerlendirilmesi.

 Sürdürülebilir ulusal sistemlere katılım üzerine odaklanan (yani, kamu makamlarıyla işbirliğine dayalı) politikalar ve girişimlerin iyi uygulamalarının araştırılması, derlenmesi, aktarılması ve yayılması gibi bilgi üretimi; neyin çalıştığı ve neyin çalışmadığı hakkında kanıtların belgelenmesine yardım.

 Enformel işçiler ve savunmasız grupların ihtiyaçlarını belirlemek ve dâhil etmek için daha donanımlı olmaları amacıyla yerel sivil toplum kuruluşları ve kamu makamlarına yönelik kapasite oluşturma faaliyetleri.

 Enformel ekonomide sosyal adalet için örgütlenmeye33 destek. Bu kapsamda, resmi olarak tanınan sosyal ortakların üyeliği enformel ekonomiye doğru genişletme çabalarına destek verilmesi de olabilir.

 Ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde enformel ekonomiye bağımlı kişilerin örgütleri arasında ağlar oluşturulması ve bunların güçlenmesine destek.

 Sosyal diyalogu güçlendirmek: sosyal ortakların kapasitelerini geliştirmek.

 Hakları, sahipliği, hizmetlere erişimi garanti etmek için doğum ve vatandaşlık kaydı.

 Yerel, ulusal ve ulus ötesi düzeyde enformel ekonomideki işçilerin ve savunmasız grupların sosyal içerilmesine yönelik topluluk düzeyinde müdahaleler ile ilgili olumlu uygulamaların derlenmesi, değişilmesi, aktarılması ve yayılması.

 Enformel işçilerin daha iyi ve daha üretken istihdama erişim ihtiyaçları ve sorunlarına karşı enformel işçilerin örgütlerine destek verilmesi dahil yerel topluluklar için kapasite oluşturma faaliyetleri.

 Savunmasız gruplar ve enformel ekonomideki işçiler için topluluk düzeyinde politika yanıtlarının bütünleşik paketlerinin geliştirilmesi ve uygulanması. Bunlar kapsamında, mali hizmetler (mikro sigorta ve mikro finans geliştirilmesi için kapasite oluşturma), iş geliştirme hizmetleri, sosyal hizmetler (sağlık hizmeti, çocuk bakımı, topluluğa dayalı rehabilitasyon), mesleki emniyet ve sağlık, alt sektör gelişimi ve mesleki öğrenim ve eğitim gibi farklı konularda faaliyetler olabilir.

 Sosyal koruma kapsamını sürdürülebilir biçimde genişletmeyi hedef alan yenilikçi faaliyetler (kanuni sosyal güvenlik düzenlemeleri ve topluluğa dayalı sosyal koruma mekanizmaları arasında bağlantılar kurulması dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere).

 Özel nitelikleri sebebiyle kapsam içine alınmaları zor olan grupları sosyal koruma kapsamı içine almak için mekanizmalar geliştirilmesi.

 Formel ve formel olmayan bağlamlarda Mesleki Öğrenim ve Eğitim (MÖE) ve öğrenme fırsatlarının kalitesi, esnekliği ve bulunabilirliğinin iyileştirilmesi, enformel işçiler, potansiyel müstakbel enformel işçiler, eğiticiler, hocalar ve öğretmenlerin dahil edilmesi, mesleki öğrenim müfredatında vatandaşlık ve girişimcilik becerilerine yer verilmesi, yerel endüstrinin MÖE sunumuna katılımının teşvik edilmesi.

 MÖE müfredatı ve pedagojinin yenileştirilmesi, akademik ve mesleki müfredatın harmanlanması, okullar ve eğitim merkezlerinin endüstriye daha yakından bağlanması, enformel çıraklığın teşvik edilmesi ve formel olmayan ve enformel öğrenimin tanınması, açık ve uzaktan öğrenim için altyapılar temin edilmesi, yeterliğe dayalı modüler eğitimin, yeşil becerilerin vs. teşvik edilmesi.

 Kamu/özel eğitim kurumlarınca verilen beceriler ve üretken sektör ile enformel ekonominin talep ettiği beceriler arasında iyi bir eşleşme için beceri ihtiyaçlarının öngörülmesine yönelik metotlar oluşturulması.

 Bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri, bilinç yükseltme kampanyaları vs.Üçüncü taraflara mali destek

Başvuru sahipleri eylemin amaçlarına ulaşılmasını kolaylaştırmak için üçüncü taraflara mali destek teklif edebilirler.

Üçüncü taraf başına azami mali yardım 60 000 € tutarındadır.

Bu Çağrı kapsamında, üçüncü taraflara mali destek eylemin esas amacı olamaz.Mali bakımdan desteklenen üçüncü kuruluş eylemin uygulandığı ülkenin vatandaşlığında veya o ülkede kayıtlı olmalıdır.34

- Yerel taban örgütlerini desteklemek

- Onların sürdürülebilirlik oluşturma kapasitesini güçlendirmek

- Bu Çağrının amaçlarına yönelik eylemler uygulamak için

Ortak ülkelerde üçüncü taraflara mali destek ilave bir “katma değer” unsuru teşkil eder (kavram notu değerlendirme tablosunun 1.4 bölümüyle karşılaştırın).

Bu husus hem kavram notunda hem de tam başvuruda ayrıntılı olarak ve kanıtlarıyla gösterilmelidir.

İşbu esaslar ve özellikle yukarıda belirtilen şartlar ve kısıtlamalar uyarınca, başvuru sahipleri hibe başvuru formunun 2.1.1 bölümünde aşağıdaki hususları tanımlamak zorundadırlar:

(i) mali destek ile elde edilecek amaçlar ve sonuçlar

(ii) sabit bir liste temelinde, mali destek için uygun farklı tiplerde faaliyetler

(iii) mali destek alabilecek kişilerin tipleri ve kategorileri

(iv) bu kuruluşların seçilmesi ve mali desteğin verilmesine ait kriterler

(v) her üçüncü kuruluş için mali desteğin kesin miktarının belirlenmesine ait kriterler ve

(vi) verilebilecek azami miktar.

Görünürlük

Başvuru sahipleri amaçlar ve önceliklere uymalı ve AB finansmanının görünürlüğünü garanti etmelidir (Avrupa Komisyonu tarafından http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm adresinde belirtilen ve ilan edilen AB dış eylemleri için Tebliğ ve Görünürlük Elkitabına bakınız).

Ayrıca, seçilen tekliflerin sahipleri, nihai olarak AB’nin görünürlüğü ve mali desteğini göstermek için bir örnek olay incelemesiyle birlikte, bir iletişim planı sunacaklardır.

İzleme ve Değerlendirme

Bütün projelerde, sonuçları ve etkiyi ölçmek için bir içsel izleme ve değerlendirme sistemi olmalıdır. Proje başlama tarihinde, yeterince ayrıntılı bir mevcut durum araştırması mevcut bulunmalıdır.Başvuru sahibi başına başvuru ve hibe sayısı

Başvuru sahibi bu Teklife Çağrı kapsamında sadece bir başvuru sunabilir.Bir başvuru sahibi birden çok başvuru sunarsa, bütün başvurular reddedilecektir.

Başvuru sahibi diğer bir başvuruda aynı zamanda bir ortak başvuru sahibi veya bir bağlı kuruluş olabilir.

Bir ortak başvuru sahibi diğer bir başvuruda aynı zamanda başvuru sahibi veya bir bağlı kuruluş olabilir.

Bir ortak başvuru sahibine bu Teklife Çağrı kapsamında en çok üç hibe verilebilir.

Bağlı kuruluşlar birden çok başvuruda yer alabilirler.

2.1.5. Maliyetlerin uygunluğu: dâhil edilebilecek maliyetler

Sadece ‘uygun maliyetler’ bir hibeyle karşılanabilir. Uygun olan ve uygun olmayan maliyetlerin kategorileri aşağıda belirtilmiştir. Bütçe hem bir maliyet tahminidir, hem de ‘uygun maliyetler’ için bir tavandır.

Uygun maliyetlerin geri ödenmesi aşağıdaki biçimlerden herhangi birine veya bunların bir kombinasyonuna dayalı olabilir:

- Yararlanıcı/yararlanıcılar ve bağlı kuruluş/kuruluşların katlandığı gerçek maliyetler;

- Bir veya daha çok basitleştirilmiş maliyet seçeneği.

Basitleştirilmiş maliyet seçenekleri aşağıdaki biçimlerde olabilir:

- birim maliyetler: birim başına bir tutara atıfla önceden açıkça belirlenen bütün veya bazı spesifik uygun maliyet kategorileri;

- götürü tutarlar: global olarak önceden açıkça belirlenen bütün veya bazı spesifik uygun maliyet kategorileri;


1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət