Ana səhifə

MardiN İLİ Aİle hekiMLİĞİ uygulamasi ‘‘Aİle hekiMİ’’ 2012 yili ek yerleşTİrme iŞlemleri MÜracaatlarin kabulu ve yerleşTİrme usul ve esaslari


Yüklə 74.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü74.5 Kb.
MARDİN İLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI ‘‘AİLE HEKİMİ’’

2012 YILI 3. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ MÜRACAATLARIN KABULU VE YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve TanımlarAmaç:

Madde 1- Bu talimatın amacı, Mardin İlinde Aile Hekimliği Uygulaması sürecinde Aile Hekimliği Birimlerinin ek yerleştirme işlemleri sonucunda tercih edilmemeleri, istifa, sözleşmenin iptal edilmesi ve diğer sebeplerle boşalması sonucu “Aile Hekimi” olarak çalışma müracaatların kabulü, ek yerleştirme usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam:

Madde 2- Kadrosu veya pozisyonu Mardin İlinde bulunan Memur ( 657sy DMK 4/a) ve Sözleşmeli Personel ( 657 sy DMK 4/b, 4924 Sayılı Kanun, 5258 Sayılı Kanun) olarak çalışan Uzman Tabip ve Tabipleri kapsar.
Dayanak:

Madde 3- “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” nin Ek-1 inde yer alan “Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar” dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4- Bu talimatta geçen ;

Bakanlık : T.C. Sağlık Bakanlığı’nı,

Valilik : Mardin Valiliği’ni,

Kanun : 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanunu’nu,

Yönetmelik : Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ni,

Müdürlük : Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü

Komisyon : Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu’nu,

Sözleşme : Aile Hekimi Hizmet Sözleşmesini,

Aday : Aile Hekimi olarak çalışmak üzere başvuruda bulunan ve başvurusu

geçerli kabul edilen Uzman Tabip ve Tabip’leri ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU VE MÜRACAATLARIN KABULÜ


Yerleştirme İşleminde Uyulacak Olan Sıralama ve Başvuru Belgeleri:
Madde 5- Mardin ilinde herhangi bir nedenle aile hekimliği pozisyonlarında boşalma olması veya nüfus hareketleri gibi nedenlerle yeni pozisyonların ihdası yapıldığında, aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirme yapılır

 

1. Liste: Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri,  (Kadrosu veya pozisyonu Mardin ilinde olan)


1. Listedeki Hekimler istenen belgeler;

1) Başvuru dilekçesi

2) Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu (Ek:1)

2) Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge,

3) Göreve başlama belgesi(askerlik dönüşü veya doğum sonrası).

4) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )


2. Liste: Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde 25.05.2010 tarihli Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 2.maddesinin 2.fıkrasının (a) bendindeki birinci grubun yerleştirilmesinde belirtilen uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyona önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu ilde olan aile hekimliği uzmanları

2. Listedeki Hekimler İçin İstenen belgeler;

1. Başvuru Formu (EK-1)

2.Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için; Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/08/2012” yazılacak ve imzalanacaktır. )

3. Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

4. Örneklere uygun muvafakatname (EK - 2a ve EK – 2b) (Sadece Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli aile hekimi uzmanları için)

5. Sadece Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli aile hekimi uzmanları için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)


3.Liste: 5258 Sayılı Kanuna göre Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanuna tabii olarak ilimizde sözleşmeli aile hekimliği yapanlar ile aile hekimi olma hakkını kazanmakla beraber idari görevlerinden ayrılmaları uygun görülmeyen il sağlık müdürü, müdür yardımcıları veya şube müdürleri, ( Kadrosu Mardin ilinde olan )

3. Listedeki Hekimler için istenen Belgeler;

1. Başvuru Formu (EK-1)

2.Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için )

*Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/08/2012” yazılacak ve imzalanacaktır.

3. İdareciler için idari görevinden ayrılmasının uygun olmadığını gösterir yazılı belge

4. Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )


4. Liste: Varsa yedek liste (İlk yerleştirme törenlerine geçerli müracaatı olanlardan kadrosu Mardin İlinde olan kamu hekimlerinden boş pozisyonlara sıra kendisine geldiğinde boş pozisyon kalmadığı için yerleştirilemeyenler)

Yedek listede olup yerleştirme tarihinde Mardin İli dışına kadroları veya pozisyonu ile tayin olmuş olanlar liste dışı bırakılacaktır.4. Listedeki hekimler için istenen belgeler

1) Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu (Ek:1)

2) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

3) Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için )

*Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/08/2012” yazılacak ve imzalanacaktır.
5. Liste: a) Kadrosu veya pozisyonu Mardin ilinde olan (Sağlık Bakanlığı Kadrolarında çalışan ) tabip/uzman tabipleri
5. Listenin (a) bendindeki hekimler için istenen belgeler

1) Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu (Ek:1)

2) Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası (“Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı Fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

3)Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

4)Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için )

*Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/08/2012” yazılacak ve imzalanacaktır.

5) Kurum Muvafakat Yazısı (Uzm Hekimler için)

5. b) Kadrosu ve pozisyonu Mardin İlinde bulunan Sağlık Bakanlığı kadroları dışında çalışan tabip/uzman tabipler
5. Listenin (b) bendindeki hekimler için istenen belgeler

1) Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu (Ek:1)

2) Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası (“Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı Fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

3)Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

4) Sağlık Bakanlığı dışı kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hekimlerin onaylı hizmet cetveli dökümü

5) Kurum Muvafakat Yazısı ( EK-2a ve EK-2b )


Aile Hekimliği tercih ve yerleştirme işlemleri, 25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek-1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslarda; ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması maddesindeki öncelik sıralamasına ve hizmet puanına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü dikkate alınacaktır.
1. listede bulunan aile hekimlerinde öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir. Bu personele göreve başladığı zaman boş olan veya boş pozisyon olmaması halinde ilk boşalan pozisyon bir defaya mahsus olmak üzere teklif edilir. Personelin kabul etmesi halinde yerleştirme yapılır. Kabul etmemesi halinde ise yukarıdaki (b) grubunun kapsamına alınır.
2. liste kapsamında bulunan personel için yerleştirme yapılırken, Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

Tüm gruplarda personel kendi içinde hizmet puanına göre sıralanır ve en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır.


Madde -6 Başvurularda Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 14.04.2010 tarih ve 114408 sayılı yazıları gereği;

Sağlık hizmetinin aksamaması ve kamu yararı için bundan sonra Aile Hekimliği uygulamasına geçmek isteyen uzman tabiplerin muvafakat talep yazılarının yerleştirme işleminden önce Bakanlığımıza gönderilerek, muvaffaktı uygun görülenler yerleştirme işlemine alınacaktır.Bir sertifikaya sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapan ve aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personelden bu uygulamaya geçmesi uygun görülmeyenlerin durumlarının gerekçeli olarak Bakanlığa bildirilmesi’’ gereğince işlem yapılacaktır.
Komisyon, Yer, Zaman ve Kayıt
Komisyon

Madde 7- Halk Sağlığı Müdürü veya Vekili Başkanlığında, Aile Hekimliği Birimi’nden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı, Destek Birimi’nden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı veya vekillerinden oluşan “Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu” kurulur. Aile Hekimleri ek yerleştirme işlemleri Valilik tarafından onaylanmış bu komisyon huzurunda yürütülür
Yer ve Zaman

Madde 8- Mardin Aile Hekimliği Uygulaması 2012 Yılı 3. Ek Yerleştirme Başvuruları 27 Ağustos 2012 Pazartesi Günü başlayacak ve 31 Ağustos 2012 Cuma günü mesai saati bitimi ile sona erecektir. Evraklar Halk Sağlığı Müdürlüğü Gelen Evrak Biriminde kayıt numarası alındıktan sonra Aile Hekimliği Birimi’ne imza karşılığında teslim edilecektir.
Aile hekimliği Uygulaması 2012 yılı 3.Ek yerleştirme işlemi, 05 Eylül 2012 Çarşamba günü, Mardin Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonunda yapılacaktır. Yerleştirme işlemi 15.00’da başlayacaktır. Yerleşen adayların başlayış işlemleri ÇKYS Sisteminden onay alındıktan sonra eski görev yerinden ayrılış ve yeni görev yerlerinde başlayışlarını yaparak elden Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimine getirdikten sonra Sözleşme imzalattırılarak görevlerine başlayacaklardır. Aile Hekimleri olarak görev yapanların yeni görev yerlerine gitmeden önce DATA sistem teslimi ve Kira borçlarını ödediklerine dair ilgili birimlerden belge aldıktan sonra başlayışları yapılacaktır. Komisyon adayların değerlendirme yapmaları için kısa aralar ve zorunlu ihtiyaç için hazır bulunanlara duyurmak kaydı ile süre belirtilerek işlemlere bir kez ara verebilir.

Kayıt

Madde 9- Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb) birlikte bizzat kendisinin gelmesi esas olmakla birlikte, hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. geçerli bir mazereti nedeniyle noterden yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisi dâhil vekâletname alan vekilleri de katılabilirler. Yerleştirme işlemine kendisi veya vekili katılamayan aday yerleştirme işlemlerinde hakkında“gelmedi” tutanağı tutularak hakkını kaybeder. Aday ek yerleştirme gününde her ihtimali göze alarak noterden vekil tayin edebilir. Yerleştirme günü herhangi bir şekilde yerleştirme işlemleri bitene kadar tercih hakkını kullanmaya gelmeyen aday sonradan her ne sebeple olursa olsun hak talebinde bulunamaz.

Salon

Madde 10- Salonda komisyon, adaylar ve görevliler kendilerine ayrılan bölümlerde oturacaklardır. Adayların hepsinin salona sığmaması nedeniyle listelerdeki gruplar halinde alınabilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerleştirme
Madde 11-

a) Komisyonun belirtilen saatte kendisi için ayrılan yerde hazır bulunması ve hazır bulunan adayların salonda kendilerine ayrılan bölüme alınmasından sonra yerleştirme sürecine başlanır. Komisyon, Adaylar ve Görevliler dışındaki şahıslar salona alınmayacaktır


b) Adaylar kendisinin katılması esas olmakla birlikte acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin vefatı, kaza, hastalık vs.) bizzat salona gelemeyecek olan adaylar, noter onaylı “05 Eylül 2012 Çarşamba günü 2012 yılı 3. ek yerleştirme işlemlerinde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme imzalama yetkisini …………………..T.C. Kimlik Nolu ………………………….…. ‘na veriyorumibaresini içeren vekâletname ile vekil kıldıkları kişi vasıtasıyla yerleştirme işlemine katılabilir.
c) Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan usul ve esaslara göre yapılacaktır. Hizmet puanlarında adayların 01 Temmuz 2012 tarihinde güncellenmiş hizmet puanları esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü esas alınarak işlem yapılacaktır. Göreve başlama günü eşit olması durumunda aralarında kura çekilecektir.
Aile Hekimliği tercih ve yerleştirme işlemleri, 25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek-1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslarda; pilot ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması maddesindeki öncelik sıralamasına ve hizmet puanına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü dikkate alınacaktır.
d) Yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar. Bu nedenle yedek listede olanlardan, ek yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen isimleri 3 kez anons edilerek çağrılmalarına rağmen herhangi bir sebeple sahneye gelmeyenler ek yerleştirme işlemi bitene kadar erteleme hakkını kullanmış sayılır ve ek yerleştirme işlemi sonunda da yedek listeden çıkarılır.

e) Tercih sırası gelen adaya salonda üç defa çağrı yapılmasına rağmen kendisinin veya vekilinin hazır bulunmadığının tespiti halinde "gelmedi” tutanağı tutularak tercih hakkı tehir edilmiş sayılır. Tercih hakkı bir sonraki hekime geçer.f) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyerek “Bekleyeceğim” diyebilir. Beklemeyi tercih eden bir aday daha sonra bölge seçme sırasını kendisi belirleme hakkına sahiptir. Ancak işlemi devam eden bir aday varsa ,işlem tamamlandıktan sonra tercih kullanacaktır. Örneğin 3. sırada bölge seçme hakkına sahip olan bir aday beklemeye geçip 8. sırada tercih yapma hakkına sahip bir adayın sırası geldiğinde, "ben bölge seçme hakkımı şimdi kullanmak istiyorum" diyerek 8. sıradaki adaydan önce tercih yapabilecektir. Beklemeyi tercih eden adaylardan 2 veya daha fazlasının aynı sırada bölge seçme hakkını kullanmak istemesi durumunda, hizmet puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır. Bekleyeceğim diyen aday yerleştirme işlemi sonuna kadar tekrar başvuruda bulunup tercih hakkını kullanmaz ise tercih hakkından vazgeçmiş sayılarak bekleyeceği pozisyon kalmayacağı için yerleştirme işlemleri dışında kalır ve hiçbir hak iddia edemez.
g) Yer seçiminde sırası geçtikten sonra gelen aday (tercih sırası tehir edilmiş sayılan aday) veya vekili, komisyona yer seçimine katılmak istediğini bildirdiği takdirde yerleştirme işlemine dâhil edilecektir. Bu kişiler, devam eden işlemde yer sorulan adaydan sonra tercih hakkını kullanacaktır.
h) Geç gelen ve bekleyen adaylar aynı anda tercih hakkını kullanmak isterlerse, tercih hakkı hizmet puanı yüksek olana verilecektir.
ı) Yerleştirme esnasında sıra kendisine gelmiş olan aday, dilerse yerleştirme işleminden çekildiğini ve bu hakkını kullanmayacağını ifade etmek üzere “Yerleştirilmek istemiyorum” diyebilir. Böylece aday tercih hakkını kullanmaktan vazgeçmiş olacaktır. Yerleştirilmek istemiyorum diyen adaylar daha sonra vazgeçerek bu yerleştirmede yeniden aile hekimliği birimi tercih etme hakkı kullanamazlar.
i) Aile Hekimliği Birimini seçmiş olan hekim, Aile Sağlığı Merkezi binasında bulunan daha önceden bu birim için tahsis ve ilan edilmiş olan Aile Hekimi Odasını aynı anda seçmiş olacaktır. Ayrıca oda seçimi yapılmayacaktır.
j) Müdürlük tarafından aile sağlığı merkezi binası planlanmamış Aile Hekimliği Birimini tercih eden hekimler Müdürlükçe belirlenmiş ve yerleştirme işlemlerinde yayımlanmış olan Aile Sağlığı Merkezi ile Aile Hekimliği Birimine ait bina mülkiyeti (kamu, kiralık vb), binasız, geçici yer verilmesi ısınma durumu, metrekare özellikleri gibi özelliklerini kabul etmiş sayılacaklardır.
k) Tercih sırası gelen aday tercih söyleme bölümüne gelerek tercih ettiği aile hekimliği biriminin kodunu söyleyecek ve sözleşme imzalamak üzere ayrılan bölüme geçecek ve sözleşme imzalayacaktır. Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’nün 16/04/2010 tarih ve 116671 sayılı yazıları gereğince; Tabip ve Uzman Tabiplerden idari görevleri bulunanlar ile (asaleten atananlar ile 657 Sayılı DMK’nun 86. ve 88. maddelerine göre görevlendirilenler - vekalet veya 2. görev - ) 4924 Sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli çalışanların bu statülerinden ayrılmalarını müteakip sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

l) Yerleştirilmesi gerçekleşen aile hekimleri ile aynı gün, tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme imzalanacaktır. (25/05/2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar başlıklı Ek-1’inin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin son fıkrası hükümleri hariç )


m) Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır.
n) Sözleşme imzalamaya Vali adına Halk Sağlığı Müdürü yetkilidir.

Diğer Hükümler

Madde 12–

a) İlimizde 2012 yılı 3. ek yerleştirme işleminde toplam 5 (Beş) Aile Hekimliği Birimine, Aile Hekimi yerleştirilecektir. Aile Hekimliği Birimleri www.mardinhalksagligi.gov.tr web adresinden yayınlanacaktır.


b) Adayların yerleştirme işlemleri sadece hizmet puanlarına 2. Aşama Uyum Eğitimleri Eğiticisi puanları (ilk yerleştirmede Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri Eğiticisi puanları da eklenmek kaydı ile yapıldığından) eklenmeyecektir. Başvurularda mazeret durumları (eş durumu v.b) dikkate alınmaz. Yerleştirme işlemi sırasında veya sonrasında Aile Hekimliği Birimleri arasında becayiş yapılamaz.
c) Belirtilmeyen durumlarda, 25 Mayıs 2010 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

d) Yerleştirme tarihinden önce Aile Hekimliği Uygulaması ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması halinde ve ihtiyaç duyulduğunda yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde değişiklikler yapılır.


Yürürlük:

Madde 13 - Bu hükümler Valilik Makamı’nın onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 14- Bu hükümleri Halk Sağlığı Müdürlüğü yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət