Ana səhifə

Mardin artuklu üNİversitesi ÖZÜRLÜ ÖĞrenci BİRİMİ YÖnergesi


Yüklə 217 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü217 Kb.


MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ 


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak, eğitim öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla bu yönde düzenlemeler yapmak, Özürlü öğrencilerin eğitim ve öğretim dönemleri boyunca ulaşılabilirlik ve erişebilirliklerinin önündeki tüm engelleri kaldırmak suretiyle “Engelsiz Bir Üniversite” yaratmak üzere, Üniversite Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Özürlü Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge; Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Özürlü Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge; Birleşmiş Milletler Özürlüler Sözleşmesi, 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu, 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan, “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” ve 2547 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4– Bu Yönergede geçen;

  1. Özürlü Öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğrenim öğrencisini,

  2. Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

  3. Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,  1. Yönetim Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu’nu

  2. Yönetim Kurulu Başkanı: Mardin Artuklu Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanını,

  3. Birim Koordinatörü: Mardin Artuklu Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimi Koordinatörü

  4. Akademik Birim: Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitüleri,

  5. Sekreterya: Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Üniversite Özürlü Öğrenci Birimi Organları ve Çalışma Esasları

Özürlü Öğrenci Birimi

MADDE 5– Özürlü Öğrenci Birimi; Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda öğretim elemanları ve ilgili daire başkanlıkları temsilcilerinden oluşan, özürlü öğrencilerin akademik, araç-gereç, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek ve nihayetinde “Engelsiz Bir Üniversite” yaratmak üzere, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Daire Başkanlığına bağlı oluşturulan Özürlü Öğrenci Birimidir
Üniversite Özürlü Öğrenci Birimi Organları

MADDE 6- Üniversite Özürlü Öğrenci Birimi Organları;

a) Özürlü Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanı,

b) Özürlü Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu,

c) Özürlü Öğrenci Birimi Koordinatörü

d) Özürlü Öğrenci Birimi Sekreterya’sından oluşur.

Özürlü Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanı

MADDE 7- Özürlü Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanı; Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısıdır. Sorumluluğunda bulunan Özürlü Öğrenci Birimi Yönetim Kuruluna Başkanlık Eder.
Özürlü Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu

MADDE 8- Özürlü Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu; Özürlü Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığında öğretim elemanları ve ilgili daire başkanlıkları temsilcilerinden oluşur.

“Engelsiz Bir Üniversite” yaratma çalışmalarında, bu yönergenin 11. maddesinde belirtilen görevleri yerine getirirken ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek üzere kararlar alır ve uygulanmasını talep etmek üzere Rektörlük Makamına sunar.

Her yarıyıl başında sorumlu Rektör Yardımcısı’nın belirleyeceği tarihlerde ve gerek duyulduğunda toplanır.
Özürlü Öğrenci Birimi Koordinatörü

MADDE 9: Yönetim Kurulunun akademik üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Özürlü Öğrenci Biriminin “Engelsiz Bir Üniversite” oluşturma çabalarındaki görevlerini yerine getirmede koordinatörlük yapar. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. İlgili Daire Başkanlıkları ile koordineli çalışır.
Özürlü Öğrenci Birimi Sekreteryası

MADDE 10- Özürlü Öğrenci Biriminin Sekretaryasını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Toplantılarda Raportörlük görevini yerine getirir. Yönetim Kurulu’nda görüşülen ve alınan kararların kayda geçirilmesi, hazırlanan projelerin ve uygulama prosedürlerinin rapor edilmesi ve gerekli yazışmaların yürütülmesini sağlar.
Özürlü Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu’nun Görevleri

MADDE 11-

(1) Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimlerinin görevleri şunlardır.


a) Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan özürlü öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli

düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,

b) Özürlü üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için özürlü öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, özürlülere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına özürlülük ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,

ç) Özürlülük alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak,

e) Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan özürlü öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,

f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,

g) Maddi güçlüğü bulunan özürlü öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,

ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini özürlü öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; özürlü öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,

h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların özürlü öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,

ı) Yükseköğretim programlarını kazanan özürlü öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,

i) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların özürlü öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE 12- Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönerge Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Komisyon Başkanı Üye Üye

Prof. Dr. Mustafa OFLAZ Yrd. Doç. Dr. Ahmet CEYLAN M. Salih NAS

Rektör Yardımcısı Felsefe Bölüm Başkanı SKS Daire BaşkanıÜye Üye

M. Tevfik YARDIMCI Yusuf ÇİFTÇİÖğr. İşl. Daire Başkanı Okutman


Sayfa /


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət