Ana səhifə

Magistrlik dissertatsiya


Yüklə 3.08 Mb.
səhifə2/6
tarix27.06.2016
ölçüsü3.08 Mb.
1   2   3   4   5   6

1.2. Odam hayotining davrlarga bo’linishi
Odam organizmining rivojlanishi uzluksiz jarayon sifatida inson hayotining barcha davrida davom etadi. Odam hayotining har bir davrida shu davrning xarakterli xususiyatlari, oldingi davrning qoldiqlari va kelgusi davrning kurtaklari paydo bo'ladi. Bu davrlarda organizm ketma-ket morfologik biokimyoviy va fiziologik o'zgarishlarga uchraydi. Bu o'zgarishlar o'sish va rivojlanish bosqichlarini yuzaga keltiruvchi irsiy faktorlarga bog'langan.

Bola organizmi voyaga yetgan organizmdan bir qator belgilari bilan farq qiladi. Tana vaznining ortishidagi, alohida a'zolar va to'qimalarning kattalashuvidagi eng jadal o'zgarishlar bola hayotining birinchi yilida va bolalik davrida yuzaga chiqadi.

Voyaga yetgan davrda organizmning o'sishi to'xtaydi, lekin funksional differensiyalashuvi va reflektor faoliyati takomillashuvi ichki kortikal aloqalarning rivojlanishi va murakkablashuvi hisobiga davom etadi. Qarish jarayoni o'ziga xos bo'lib, bir qator qayta rivojlanish bilan bog'liqdir.

Bolaning rivojlanish davrlari tana va a'zolar og'irligi va kattaligi, skelet suyaklarining qotish darajasi, tishlarning paydo bo'lishi, ichki sekretsiya bezlaridagi birlashtiruvchi to'qimalarning rivojlanishi, kortikal faoliyat tavsifi va boshqa belgilar asosida aniqlanadi. Lekin, hozirgi davrgacha, yoshga oid davrlarni tizimlashtirish uchun asos bo'ladigan universal umumiy biologik funksional va morfologik belgilarning to'liq ro'yxati aniqlangani yo'q. Yoshga oid davrlar tizimi N.P.Gundobin tomonidan tavsiya qilingan bo'lib tizimlashtirishda bir tomondan organizmning asosiy rivojlanish qonuniyatlari, ikkinchi tomondan, bolalik va o'smirlik davrida tarbiyalashni tashkil qilish masalalari hisobga olingan. Shuning uchun quyidagi: yasli, bog'cha, boshlang'ich, o'rta va yuqori maktab yosh davrlarini pedagogik davrlar deb ham yuritsa bo'ladi. Bolalik davrining tizimi quyidagicha tavsiya etilgan1. Ona qornidaga rivojlanish davri. Ushbu davr, homila ovqatlanish, nafas olish, harorati va boshqa omillari masalalarida ona organizmi bilan to'liq bog'liqdir. Bu davrda homilaning o'sishi va rivojlanishi tez sodir bo'ladi.

2. Yangi tug'ilgan davri. Bu davr 2-3 haftani tashkil qiladi. Ushbu davr tug'ilish momentidan boshlanib, to 2,5-3,5 haftagacha davom etadi va organizmni tashqi muhit sharoitiga moslashuvi bilan tavsiflanadi. Yangi tug'ilgan bolada ilk bor o'pka orqali nafas olish sodir bo'ladi va o'pkada qon aylanish funksiyasi boshlanadi. Ona organizmi orqali ovqatlanish o'rniga bolaning shaxsiy ovqat hazm qilish trakti funksiyasi orqali ovqatlanishi amalga oshadi, analizatorlar ham organizm faoliyatida faol ishtirok etadi. Ushbu davrda homilaning oziqlanishini ta'minlaydigan tizimning uzilib tushishi va kindik yarasining tuzalishi sodir bo'ladi, tana og'irligini oldin kamayishi so'ngra esa tiklanishi va ortishi boshlanadi.

3. Chaqaloqlik davri. Bu davr bir yilgacha davom etadi. Ushbu davrda tana uzunligi 1,5 barobar kattalashadi va o'rtacha 75 sm ga yetadi, og'irligi uch barobar ortadi va 9-10 kg atrofida bo'ladi, asosiy almashinuv ortadi, endokrin bezlar funksiyasi tezlashadi, nutqni harakatlantiruvchi analizatorlari ancha rivojlanib bola gapirishni boshlaydi, lekin so'z boyligi kam bo'ladi, ya'ni atagi 10 tacha so'zni tashkil qiladi.

4. Yasli yosh davri. Bu davrda 1 yoshdan to 3 yoshgacha davom etadi. Ushbu davrda o'sish va tana og'irligining ortishi birmuncha pasayadi, lekin bola yurish va so'z nutqi ko'nikmalariga ega bo'lishi oqibatida, ularning atrof-muhit bilan muloqot qilish sohasi kengayadi. Bolada o'zini o'zga odamlardan farqlay olish qobilyati paydo bo'ladi (ismini aytib chaqirganda qaraydi, qo'lini beradi va h.k). A'zolarning tuzilishi va funksiyalari takomillashadi.

5. Maktabgacha yosh davri. Bu davr 3 yoshdan to 7 yoshgacha davom etadi. Ushbu davrda bilish jarayonlari (xotira, tafakkur, ijodiy fikrlashga harakat) jadal rivojlanadi, skelet suyaklarining qotishi va suyak-mushak tizimining mustahkamlanishi jadal sodir bo'ladi, bolaning harakatlari ancha turli-tuman va koordinatsiyalangan holda sodir bo'ladi, yangi tug'ilgan davrdagiga nisbatan mushaklarning kuchi 4-5 marotaba oshadi va yurak faoliyati sezilarli darajada yaxshilanadi, miyasining og'irligi kattalashadi va 7 yashar bolada 1250 grammni tashkil qiladi, shartli reflektorli aloqalar ko'p sonli bo'ladi, shartli tormozlanish rivojlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bo'yiga bir tekisda o'smaydi. Avvaliga yiliga 4-6 sm, 6-7 yoshda 7-10 sm gacha o'sadi va buni bo'yining birinchi fiziologik cho'zilish davri deb ataladi.

Bolalarning vazni ham bir xilda ko'paymaydi. 4 yoshli bolaning og'irligi qariyb 1,6 kg ga ko'payadi, 5 yoshda 2 kg ga yaqin, 6 yoshga borib 2,5 kg, ya'ni o'rtacha hisobda yiliga 2 kg ga ko'payadi. 6-7 yoshga borib, bolaning og'irligi 1 yasharligidagiga nisbatan 2 baravar oshishi kerak. Bu yoshda teri tobora qalinlashadi, elastiklashadi, unda qon-tomirlar soni kamayadi, u mexanik ta'sirlarga anchagina chidamli bo'lib qoladi. 6-7 yoshgacha bo'lgan bolalar terisining sirti 1 kg vaznga nisbatan hisoblanganda kattalarnikiga qaraganda ko'proq bo'ladi, shu sababli ular saiga issiqlab ketishi yoki sovuq qotishi mumkin.

6. Kichik maktab yoshi davri. Bu davr 7 yoshdan to 12 yoshgacha davom etadi. Ushbu davrda o'sish va skelet suyaklarining qotishi davom etadi, oyoqlarning o'sishi hisobiga tana proporsiyalari o'zgaradi, mushaklar jadal rivojlanadi, katta yarim sharlar po'stlog'ining integratsiyalovchi roli ortadi, tormozlanish jarayonlari kuchayadi. Jigar, buyraklar, o'pka, yurak va boshqa a'zolar hamda to'qimalarning strukturaviy va funksional differensiyalashuvi yakuniga yetadi. Timus bezini qayta rivojlanishi boshlanadi. Qalqonsimon bez va gipofizning funksiyasi kuchayadi. Jinsiy bezlarning gormonal ta'siri boshlanadi.

7. O'rta maktab yosh davri. Bu davr 12 yoshdan to 15 yoshgacha davom etadi. Bu davr jadal o'sish va tana vaznining ortishi bilan tavsiflanadi. Tana proporsiyalari sekin-asta voyaga yetgan inson ko'rsatkichlariga yaqinlashadi. Jinsiy voyaga yetish (o'g'il bolada 13-14, qiz bolada 11-12 yosh) va jinsiy bezlar gormonlarining ta'sirini ortishi ostida qalqonsimon bezning funksiyalari kuchayadi, timus qayta rivojlanishga (involyutsiyaga) uchraydi. Bosh miya katta yarim sharlarining qobig'i «organizmning barcha funksiyalarini bosh boshqaruvchisi va taqsimlovchisi» sifatida faoliyat ko'rsatadi. Qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlari muvozanatlasha boradi, farqlash va umumlashtirish funksiyalari, ayniqsa, ikkinchi signal tizimining rivojlanishi tufayli murakkablashadi.

8. Yuqori maktab yoki o'spirinlik yosh davri. Bu davr qiz bolada 13 yoshdan to 18 yoshgacha, o'g'il bolada 15-16 yoshdan to 19-20 yoshgacha davom etadi. Ushbu davr jinsiy bezlar funksiyasining kuchayishi, ikkilamchi jinsiy yakunlanishi bilan tavsiflanadi. Boshqa ichki sekretsiya bezlarining, ayniqsa, gipofiz va qalqonsimon bezning funksiyalari ham kuchayadi. Barcha a'zolar va tizimlar funksiyasi, uzluksiz rivojlanish oqibatida, sezilarli darajada takomillashadi.

Iqlim va iqtisodiy sharoitga qarab qizlarda jinsiy yetilish taxminan 12-14 yoshdan boshlanib, 16-18 yoshlarda tugaydi, o'g'il bollalarda 13-15 yoshdan boshlanib, 18-20 yoshlargacha davom etadi. Eng avvalo jinsiy belgilar paydo bo'ladi: qovg'a va qo'ltiqdan jun chiqa boshlaydi, qizlarda sut bezlari kattalashadi, o'g'il bolalar ovozi do'rillab qoladi. Jinsiy bezlarning yetilganlik alomati: qizlarda hayz ko'rish, o'g'il bolalarda ixtilom boshlanadi.

O'smirning vazni ortadi, bir yilda taxminan 3-5 kg semiradi. O'smirlar uchun tez o'sish, gavda proporsiyasining buzilishi xarakterli. Ularning bo'yi bir yilda taxminan 10 sm o'sadi, o'g'il bolalarga qaraganda qizlarning zo'r berib o'sishi ertaroq boshlanadi. O'smirlarda gavda, to'qima va a'zolarning barcha qismlari tez o'sadi va rivojlanadi, ularning uzunlashishi yaqqol seziladi. O'g'il bolalarning tanasi, qo'l, oyoq va chanoq ko'ndalangiga biroz o'sgach cho'ziladi. Yuz o'zgaradi, ko'krak qafasi shakli kattalarnikiga o'xshab qoladi. Gavdaning ayrim qismlarini notekis o'sishi harakatlar uyg'unligining vaqtincha buzilishiga olib keladi. O'smir beso'naqay va qo'pol bo'lib qoladi. 15-16 yoshdan so'ng bu hodisalar sekin-asta o'tib ketadi. Bu davrda o'smirlarning partada to'g'ri o'tirishiga ahamiyat berish kerak, chunki gavdasini noto'g'ri tutib o'tirish, umurtqa pog'onasi qiyshayib qolishiga olib keladi.

Chin tovush boylamlari hayotning birinchi yilida va 14-15 yoshda ayniqsa tez o'sadi. 12 yoshdan boshlab tovush boylamlari o'g'il bolalarda qizlarga nisbatan uzun bo'ladi, o'g'il bolalarning ovozi do'rillashi shu bilan izohlanadi.

O'smirlarda o'pka tez o'sadi, umumiy hajmi kengayadi, 12 yoshga yetganda uning o'pkasi chaqaloqnikiga qaraganda 10 marta kattalashadi.

O'smirlarning turli a'zolarida funksonal o'zgarishlar kuzatiladi. Yurak hajmi kattalashadi, «yoshlar yuragi» yoki «o'smir yuragi» hosil bo'ladi, quloq solganda shovqin eshitiladi. Ko'pchilik holatlarda qon bosimining oshishi (yoshlar geppertoniyasi), yurakning kuchliroq tepishi, tomirninng tez urishi kuzatiladi (bazan bosim pasayib, puis siyraklashadi), hansirash, chakka sohasi og'rishi mumkin. Ayrimlarida to'satdan qisqa muddat bosh aylanishi, xushdan ketish (ko'pincha qizlarda), me'da ichak yo'llarining har xil bo'limlarida qisilish holati kuzatiladi. Uzoq vaqt tik turganda, qimirlamay o'tirganda bosh aylanishi, yurak va qorin sohalarida noxush sezgi paydo bo'ladi. Majburan uzoq vaqt tik turganda ayrim o'smirlar xushidan ketishi va qusishi mumkin. Ularning rangi oqaradi, qo'l barmoqlari muzdek bo'lib qoladi, ba'zan ko'kimtir rangga kirishi ham mumkin. Bu hodisalaring barchasi yotgandan so'ng o'tib ketadi. Bunday o'smirlarda juda ko'p terlash, qizil dermografizm (teriga tirnoq bilan chizganda qizil yo'l qoladi), kayfiyatining darrov o'zgarishi kuzatiladi. Bunday hodisalarga shu yoshga xos vegetativ asab tizimi va endokrin tizimning beqarorHgi, ruhiy va jismoniy zo'riqish sabab bo'ladi. Yosh ulg'ayishi bilan bu alomatlar, odatda o'z-o'zidan o'tib ketadi, ammo shunday hodisalar paydo bo'lganda uning haqiqiy sababini aniqlash uchun, albatta, shifokorga uchrashi lozim.

Moskvada yosh fiziologiyasi va jismoniy tarbiya instituti tomonidan 1965-yilda yoshga oid davriylik muammolariga bag'ishlab o'tkazilgan simpozium barcha ilmiy, ta'lim, davolash va boshqa tashkilotlarga quyidagi yoshga oid davriylik sxemasidan foydalanishni tavsiya qilgan:

1. Yangi tug'ilgan davr - birinchi 10 kun;

2. Go'daklik yosh davri - 1 yoshgacha;

3. Ilk bolalik davri - 1-3 yosh;

4. Birinchi bolalik davri - 4-7 yosh;

5. Ikkinchi bolalik davri - o'g'il bolalar 8-12 yosh, qiz bolalar 8-11 yosh;

6. O'spirinlik davri - o'g'il bolalar 13-16 yosh, qiz bolalar 12-15 yosh;

7. Navqironlik davri - o'g'il bolalar 17-21 yosh, qiz bolalar 16-20 yosh;

8. Yetuklikning birinchi davri: erkaklar 35 yoshgacha, ayollar 21-35; ikkinchi davr: erkaklar 36-60 yosh, ayollar 36-55 yosh;

9. Qarilik yoshi-erkaklar 61-71 yosh, ayollar 56-74 yosh;

10. Keksalik yoshi-erkaklar va ayollar 90 yoshgacha;

11. Uzoq umr ko'ruvchilar - erkaklar va ayollar 90 yosh va undan yuqori.

Keyinchalik har bir yoshga oid davrni eksperimental asoslash paytida ushbu davriylikka aniqlik kiritilishi mumkin.

Har qanday yosh guruhi ancha nisbiy bo’ladi, chunki organizmning o’sishi va rivovlanishi to’xtovsiz jarayon bo’lib, uning nasliy omillariga bog’liq. Ammo ba’zan bir shaxslarda rivojlanish tezligi indivi­dual xususiyatlarga ega bo’lishi mumkin. Bunday holatlarda rivojlanish (tezligining individual o’zgarishi haqida gap boradi. Ba’zi bolalarda rivojlanish tezligi ortib, biologik jihatdan rivojlanish darajasi kalendar (yil hisobidagi) yoshidan ortiq bo’ladi; buning teskarisi ham bo’lishi mumkin. Shuning uchun jismoniy tarbiya va sportda kalendar va biologik yosh tushunchalarini aniqlash zarur bo’ladi.

Kalendar yoshi - bu tug’ilganidan boshlab to tekshirishgacha o’tgan davr bo’lib, u kuni va yili bilai belgilanadi. Biologik (fiziologik) yoshi organizmning morfofunksional xususiyatlari - jismoniy rivojlanishi, salomatlik darajasi, aqliy va jismoniy ish qobiliyatlari organizmning funksional imkoniyatlari bilan belgilanadi, lekin bu ham vaqt birligida ifodalanadi. Ko’pincha organizmning kalendar yoshi uning biologik yoshi bilan mos kelmaydi: shaxs prepartidagi yoshga nisbatan biologik jihatdan katta yoki kichik bo’lishi mumkin. Shuning uchun jismoniy tarbiya va sport jarayonida kishining faqat pasportidagi yoshini emas, balki biologik yoshini ham hisobga olish zarur.

U yoki bu yosh davrini ta’riflaydigan yosh xususiyatlarini tekshirish va yoshning davrlarga bo’linishi muammosi jismoniy tarbiya va sport faoliyatida muhim axamiyatga ega. Organizmning o’sish va shakllanishini bilish, uning har bir yosh bosqichlaridagi funksional imkoniyatlarini va xususiyatlarini aniqlash sportda muvvafqiyatga erishini ta’minlaydigan jismoniy mashqlar kompleksini optimal darajasini belgilash imkoniyatini beradi.

Jismoniy tarbiya o’qituvchilari, shuningdek sport bo’yicha ustozlar asosan maktab yoshidagi bolalar va o’smirlar bilan ishlaydilar, shuning uchun ham anatomik-fiziologik jihatdan yoshki davrlarga bo’lishidan tashqari bolalarni kichik maktab yoshidagi, o’rta maktab yoshidagi va katta maktab yoshidagilarga ajratish qabul qilingan. Bundan tashqari bitta sinf yoki mashq qilish guruhida turli yoshdagi bolalar bo’lishi mumkin.

Organizmning rivojlanish jarayonida bir nechta kritik davrlar bo’lib, ularda bolalar rivojlanishi buzilmasligi uchun ular alohida yaxshi sharoitlar bilan taminlanishi zarur. Embrionlik davrida ayniqsa 3-4 va 7-11 nchi haftalar havfli bo’lib, unda organizmning eng muhim organlari hosil bo’ladi va asab hujayralari ko’paymadi.

Bola tug’ilganidan keyin birinchi kritik davr bolaning 2-2,5 yoshida yuzaga kelib, bu davrda bolada harakat aktivligi keskin ortadi, markaziy asab sistemasining faoliyati takomillashadi, nutq, in­tellektual va jismoniy rivojlanish kuchayadi. Bu yoshlarda har qanday fiziologik sistemaning ayniqsa asab sistemasi faoliyatining buzilishi, ruhiy rivojlanishining ushlanishi yuzaga kelishi mumkin.

Bola tug’ilganidan keyin ikkinchi kritik davr 6-8 yoshlarida kuzatiladi. Bola maktabga boradi, undagi avvalgi stereotiplar buziladi, shiddatli aqliy ish boshlanadi, jismoniy ish ko’payadi. Bunday o’xgarishlar ta’sirida fiziologik sistemalardan ayniqsa kuchsizlarining faoliyati buzilishi mumkin.

Rivovlanishning uchinchi kritik davri 11-15 yoshlarda bo’lib, balog’atga etish bilan bog’liq bo’ladi. Jinsiy gormonlar ajratishining keskin ortishi bilan hamma gormon sistemalarining balansi buzilishi kuzatiladi. Organizm o’sishi va rivojlanishining keskin kuchayishi yuzaga keladi. O’smirlarda ko’pincha asab sistemasi faoliyatining buzilishi kuzatiladi, vegetativ asab sistemasining faoliyati buzilishi, uning oqibatida vegetativ funksiyalarining izdan chiqish sodir bo’lishi mumkin.

1.3. Hozirgi zamon bolalari va o’smirlari rivojlanishining xususiyatlari
Hozirgi zamon bolalari va o’smirlari rivojlanishining xususiyatlari nimadan iborat? Ular o’sishi chidamiyligi, intellektual rivojlanishi bilan o’zlarining 50-yillardagi tengdoshlaridan farqlanadim? Ha farqlanadi farqlanganida ham juda ancha. Bu tafovutlarni tushinish uchun hozir ommaviy bo’lgan "akselerasiya" (lotincha «akselerasiyu» - "tezlatish") termini bilan belgilanadigan hodisasini qarab chiqi kerak.

Akselerasiya tushunchasi hozirgi zamon bolalari va o’smirlari rivojlanishining asosiy xususiyatlari bo’lgan jismoniy rivojlanish va jinsiy yetilishni ifodalaydi.

Hozirgi vaqtda bolalar rivojlanishi embrional davodayoq tezlanishi va uni hayotining tez o’sish davrida ya’ni organizmning o’sish rivojlanish jarayonlari tugashigacha davom etishi haqida dalillar bor.

Akselerasiya o’smirlik davrida (11-16 yoshlar) eng shiddatli bo’ladi. Bu hodisaning butun to’plami shu asr boshlanishidan sekin asta qator mamlakatlarni va kontinentlarni egallab "asr intilishi" nomini oladi.

Bolaning embrional davridayoq rivojlanishining o’zgarishlari shundan ma’lumki, tug’ilgan bolaning og’irligi hozirgi vaqtda 100 yil oldingiga nisbatan 100-300 gr. ko’p. Shuningdek bola o’rni bola yo’ldoshi ham kattalashgan. Hozirgi vaqtda tug’ilgan chaqaloq 4 oylik bo’lganida vazni ikki marta ortadi, ilgari esa 6 oylikda ikki mar­ta ortgan. Gavdaning uzunligi ya’ni bir yoshli bolalarning bo’yi 75-100 yil oldingi bolalarga nisbatan 5 sm.ga, vazni esa 1,5-2 kg.ga ortiq.

Maktab yoshigacha bo’lgan bolalarning bo’yi keyingi 100 yil davomida o’rtacha hisobda 10-12 sm.ga ortgan. Rivojlanish akselerasiyasini yaxshisi maktab bolalarida o’rganish ma’qul hozirgi 9 yoshli bola og’irligi va bo’yi bilan 1940 yillargacha bo’lgan 10 yoshli bolalarga teng ke­ladi. 14-16 yoshli o’cmirlar esa o’tgan asrning 70-yillardagi tengdoshlariga nisbatan 15-20 sm.ga baland, balog’atga yetilishda 2 yil oldin (qizlar 12-13 yoshida, bolalar 14-15 yoshida) turadi.

Shaxsning haqiqiy biologik yoshi "ma’lum suyaklardagi tog’ayning suyaklanishi" bilan belgilanadi. Hozirgi vaqtda suyaklanish muddatlari o’zgargan. U hozir yaqin 1960-yillardagiga qaraganda 1-2 yil oldin boshlanib 1-2 yil oldin tugaydi. Gavdaning o’sishi ham tez tugaydi: agar oldingi asrda erkaklar 26 yoshgacha o’sgan bo’lsalar. 1940-yilgacha 21 yoshgacha, hozir esa 18-19 yoshgacha, qizlar esa 16-17 yoshgacha o’sadilar. O’sish, rivojlanish va jinsiy yetilishning tez tugashi tegishli funksiyalarning erta so’nishini yuzaga keltirmay, balki aksinchadir. Ovrupa ayollarida hayz ko’rish 19 asr boshlaridagi 16,5 yoshdan 12,5-13 yoshgacha (yirik shaharlarda) o’zgargan. Kattalarda keyingi 100-150 yil ichida gavda hajmi kattalashgan, lekin bolalar va o’smirlarga nisbatan ham. Ayollarda menopauza (hayz ko’rishning to’xtashi) 6-8 yilgacha kechikkan. Kattalardagi bu somatik va fiziologik rivojlanishining o’zgarishlari yig’indisi ko’pincha "sekulyar trend" (asr yo’nalishi) termini bilan yuritiladi, bu o’sayotgan avlod rivojlanishining akselerasiyasini ham o’z ichiga oladi. Shu bilan bir vaqtda kishilarning umri uzaygan. Shunday qilib akselerasiyasi kishi hayotining hamma bosqichida – tug’ilganidan to umrining oxirigacha o’tadi va erta qarish yoki umrining qisqarishiga olib bormaydi.

Hozirgi zamon bolalari ba’zida faqat o’sish yoki balog’atga yetish bo’yicha tezlashadi; ko’pincha akselerasiya hamma ko’rsatkichlarga (o’sish, og’irlik, ko’krak qafasining aylanasi) tegishli bo’lib, tezlashgan va er­ta tugaydigan jinsiy rivojlanish bilan kuzatiladi. Akselerasiyaning oldinga ikkita turi o’smirning konstitusiya va nasliy xususiyatlarini aks ettiradi. Akselerasiya sabablariga organizmning individual hayoti davomida ta’sir etadigan tashqi muhit omillari va irsiy o’zgarishi bilan bog’liq ichki-endogen omillar kiritiladi.

Akselerasiya hodisalari to’liq qiymatli ovqat (yetarli miqdorda oqsilga ega) istyemol qilish, asab sistemasining shiddatli yukdash bilan gipofizik faoliyatini kuchaytiradigan ancha uzoq muddatli yorug’lik ta’siri, genetik polimorfiz (millatlarning aralashishi) nurlanish darajasining ortishi va kimyoviy omillar tasiri bilan tushuntiriladi.

Akselerasiya sababli organizmning jismoniy imkoniyatlari ortadi, skelet mushaklari erta yetiladi. Yosh rekordsmen - sportchilar, hatto og’ir atletikachilar 14-13 yoshida dunyo bo’yicha birinchilikni oladi, ayollar sport gimnastikasi "bolalar sportiga" aylanmoqda, chunki katta yoshli o’smir-qiz bajargan mashqlarni bajaraolmaydi.

Rivojlanishi sekin boradigan bolalar "orqada qoluvchilar" deyiladi. Kuzatishlar shuni ko’rsatadiki, bunday bolalar ko’pincha maktabga borish oldidan yoki boshlang’ich sinflarda o’qish vaqtida aniqlanadi. Biologik jihatdan rivojlanishi sekin bolalar jismoniy tarbiya darslarida faollik ko’rsatmaydi. Bunday bolalar jismoniy qobiliyatining rivojlaniji ancha past darajada bo’lib, ko’pincha jismoniy ish bajarishda ish qobiliyati yaxshi bo’lmaydi, harakat analizatori va vegatativ funsiyalar ancha zo’riqib ishlashi ko’riladi.

Jismoniy tarbiya o’qituvchilari va trenerlar akselerasiyalangan "orqada qoluvchi" va o’smirlarni bilishi, unga muvofiq holda o’qitish va o’rgatib ishlarini ilmiy asosda uyushtirish zarur.1.4. Bolalarda harakat faolligining rivojlanishi
Xarakat faolligi bolalar uchun fiziologik ehtiyoj bo’lib, jismoniy tarbiya, sport mashg’ulotlarida katta rol o’ynaydi. Bola harakat faolligining rivojlanganligi harakat apparatining rivojlanganligidan darak beradi.

Yurish - skelet, tana va qo’l-oyoq muskullarining murakkab koordinasiyalangan faoliyati natijasida odam yuradi. Bu koordinasiya bolada sekin-asta, bir yoshdan boshlab, keyinchalik avtomatlashib qoladi.

Yurish - normal odamning yurishi aniqligi va harakatlarning doimiyligi bilan farqlanadi, bu uyg’unlikning avtomatlashganini ko’rsatadi. Yurish vaqtida har bir oyoq navbati bilan goh yerga tayanadi (tayanish vaqti), goh oldinga tashlanadi. Bir oyoqning tayangan holatida ikkinchi oyoq suriladi (surilida vaqti). Oyoqning surilish vaqtiga nis­batan tayanish muddati uzoq bo’ladi, shuning uchun qandaydir vaqt ichida har ikkala oyoq tayangan holatda bo’ladi.

Qadam tashlashda oyoqning yerga qo’yilishi avval tovondan boshlanib, keyin u oyoq kafti uchiga o’ta boshlaydi. Hali bir oyoq uchi yerdan uzilmasidan ikkinchi oyoq tovoni yerga tegadi. Yuqorida ko’rsatilganidek, yana tayanch kuchi endi bu oyoq tovonidan asta-sekin oyoq uchi tomon su­riladi. Shunday qilib oyoqlarnnng ketma-ket surilishi - yurisha harakati yuzaga keladi. Har bir oyoqning bir joydan ikkinchi joyga ko’chish organizmning bir joydan ikkinchi joyga surilishini ta’minlaydi. Gavda surilishi asosan tovon va oyoq uchini yerga tayanish vaqtida yuzaga kelgan turtki kuchi asosida yuzaga keladi. Oyoqlarning surilishi boldir son va ton muskullarining ma’lum tartibi bilan qisqarishi orqali ta’minlanadi. Shuni ko’rsatib kerakki, yurish faqat muskullar ishi orqali yuzaga kelmay, unda yerning tortish kuchi va inersiya ham ishtirok etadi.

Yurish vaqtida odam qatnashadi: o’ng oyoq oldinga uzatiladi, o’ng qo’l orqaga harakatlanadi, chap qo’l esa oldinga uzatiladi. Chap oyoq oldinga uzatilganda esa, chap qo’l orqaga qarab, o’ng qo’l oldinga qarab harakatlanadi. Ya’ni odam yurganda, qo’l-oyoqlari qarama-qarshi yo’nalishda harakatlanadi. Odam muskullarning ketma-ket kirishini va qisqarishlarining aniq koordinasiyasini markaziy asab sistemasi va asosan bosh miya yarim sharlari po’stlog’i ta’minlaydi. Yosh ortishi bilan yurish turg’unlama boradi, qadam tazlash uzunligi ortadi; 4 yoshli bolaning qadamlari oralig’i 40.5 sm, 7 yoshlida – 53,0 sm, 15 yilida - 71.7 sm na tashkil etadi. Qadam tashlash tezligi va gavda tebranishi kamayadi. 3-4 yoshli bolaning yurishi yugurishidan farqlanishi muikin. 8-10 yoshlilarda qadam tashlash uzunligi bi­lan harakat tezligi orasidagi bog’lanish kattalardagiga o’xshash bo’ladi.

Yugurish - yugurishning farqi yugurishda har ikkala oyoqning yerdan ko’tarilgan vaqti - uchish fazasi bo’lishidir. Yugurishda yerdan ko’tarilgan oyoq hali yerga qo’yilmasdan oldin ikkinchi oyoq ham yerdan uziladi. Yugurishda gavdaning tik chiziq bo’ylab tebranishi yurishdagiga nisbatan kuchli bo’ladi. Yugurishda oyoqning tizza, bo’g’imida bukilishi tezlashib oyoq tovoni dumbaga yaqinlashadi. Bunday harakatdan tizza bo’g’imini yozuvchi muskullari bukuvchilardan kuchli ishlaydi. Chunki oyoqning yerga depsinishi oqibatida oyoq kaftining ko’tarilishi tovonni kishi dumbasiga tegishiga olib keladi. Bu jarayon yuzaga kelmasligi uchun tizza bo’g’imini yozuvchi muskullar oyoqning ko’tarilishi kuchini tormozlaydi va tovonni dumbaga urilishiga yo’l qo’ymaydi. Yugurishning qismlari ikki yoshdan boshlanadi va takomillashib boradi. Yugurishning tezlashib borishi yugurishda uchiv fazasining orta boshlashi tayanish fazasining kamayishi hisobiga bo’ladi. 3 yoshdan 10 yoshgacha uchish fazasi ikki martadan ortiq ko’payadi. Qadam tashlash uzunligining kattalashishi yugurish tezligining ortishini ta’minlaydi. 7 yoshli bolalar yugurishning yuqori tezligi bir soniyada 4.55 m, 12-13 yoshlilar 5.78 m, 15-16 yoshlilar 7.59 m ni tashkil etadi. Yigitlar qizlarga nisbatan tezroq yuguradilar.


1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət