Ana səhifə

Lr izglītības un Zinātnes ministrijai


Yüklə 6.28 Mb.
səhifə1/72
tarix24.06.2016
ölçüsü6.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72


Rīgā, 2014.gada ___.decembrī

Nr. 1-8.2.1./________

LR Izglītības un Zinātnes ministrijai


IESNIEGUMS
STUDIJU VIRZIENA AKREDIT
ĀCIJAI


Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Eiropas Tālmācības augstskola

Studiju virziena nosaukums

Tiesību zinātne

Studiju programmas nosaukums un kods

Jurisprudence (42380)

Studiju programmas īstenošanas ilgums

Pilna laika studijas: 4 gadi

Nepilna laika studijas: 4 gadi un 2 mēnešiStudiju programmas apjoms

160 kredītpunkti (240 ECTS)

Studiju programmas īstenošanas vietas adrese, studiju veids un forma

Kr.Valdemāra iela 26, Rīga, LV-1010

Pilna laika klātiene

Nepilna laika klātiene

Nepilna laika neklātienePrasības, kas noteiktas, uzsākot studiju virzienam atbilstošās studiju programmas apguvi

Vidējā izglītība

Studiju programmās iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija

Profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācija

Pilnvarotā persona akreditācijas jautājumos

Rektora v.i. Normunds Gūtmanis

Eiropas Tālmācības augstskolas rektora v.i.
N.Gūtmanis
APSTIPRINĀTS
Senāta sēdē
04.12.2014.
protokols Nr.1 – 1.1/06-14
Eiropas Tālmācības augstskola
Studiju virziena
„Tiesību zinātne”

pašnovērtējuma ziņojums

Rīga, 2014

SATURS


1. Studiju virziena raksturojums 6

1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar augstskolas kopējo stratēģiju 6

1.2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas Republikas interešu viedokļa 7

1.3. Studiju virziena attīstības plāns 8

1.4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem, darba devēju aptaujas rezultāti 9

1.5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 10

1.6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 11

1.7. Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais nodrošinājums 12

1.8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 15

1.9. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju. Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un augstskolas vai koledžas stratēģijai 17

1.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos 17

1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā 19

1.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā 21

1.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 29

1.14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā 31

1.15. Informācija par ārējiem sakariem 31

2. Studiju programmas „Jurisprudence” raksturojums 36

2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 36

2.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 37

2.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums) 37

2.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti 42

2.5. Studiju programmas organizācija 42

2.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 44

2.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana) 44

2.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 44

2.9. Studiju programmas izmaksas 46

2.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 46

2.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 49

2.12. Informācija par studējošajiem 54

2.13. Studējošo aptaujas un to analīze 54

2.14. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 56

3. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 57

3.1. Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām 57

3.2. Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu nodarbinātības iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā 57

4. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi 59

1.PIELIKUMS. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 59

2.PIELIKUMS. Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs 179

3.PIELIKUMS. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu likvidē, pieteicējs nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā augstskolā 188

4.PIELIKUMS. Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli 190

5.PIELIKUMS. Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses vietas, kā arī prakses nolikums 193

1. Studiju virziena raksturojums 6 3 194

2. Studiju programmas „Jurisprudence” raksturojums 36 3 194

3. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 57 4 194

4. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi 59 4 194

1. Studiju virziena raksturojums 5 3 194 4 194

2. Studiju programmas „Jurisprudence” raksturojums 35 3 194 4 194

3. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 56 4 194 4 194

4. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi 58 4 194 4 194

1. Vispārīgie jautājumi 194 4 194 4 194

2. Prakses organizācija un norise 194 4 194 4 194

5. 3. Studiju prakses atskaite 195 4 194 4 194

6. 4. Studiju prakses vērtēšana 195 4 194 4 194

1. Studiju virziena raksturojums 5 194 4 194

2. Studiju programmas „Jurisprudence” raksturojums 35 194 4 194

3. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 56 194 4 194

4. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi 58 194 4 194

1. Vispārīgie jautājumi 194 194 4 194

2. Prakses organizācija un norise 194 194 4 194

5. 3. Studiju prakses atskaite 195 194 4 194

6. 4. Studiju prakses vērtēšana 195 194 4 194

1. Vispārīgie jautājumi 195 4 194

2. Prakses organizācija un norise 195 4 194

5. 3. Studiju prakses atskaite 196 4 194

6. 4. Studiju prakses vērtēšana 196 4 194

1. Studiju virziena raksturojums 6 194

2. Studiju programmas „Jurisprudence” raksturojums 36 194

3. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem 57 194

4. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi 59 194

1. Vispārīgie jautājumi 195 194

2. Prakses organizācija un norise 195 194

5. 3. Studiju prakses atskaite 196 194

6. 4. Studiju prakses vērtēšana 196 194

1. Vispārīgie jautājumi 195

2. Prakses organizācija un norise 195

5. 3. Studiju prakses atskaite 196

6. 4. Studiju prakses vērtēšana 196

6.PIELIKUMS. Studiju programmas kursu apraksti 233
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət