Ana səhifə

Logisztikai ügyintéző speciális feladatai


Yüklə 1.64 Mb.
səhifə8/8
tarix27.06.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

17. Ön vasúton, illetve hajóval kíván valamely árut fuvaroztatni. Melyek a vasút illetve a belvízi és tengeri fuvarozásra vonatkozó fontosabb belföldi és nemzetközi szabályozások és egyezmények?
Vasúti fuvarozás:

A vasúti fuvarozás az utóbbi 20 évben jelentősen visszaesett Európában és jelenleg az összes áruforgalom 8%-a. A vasút nagy mennyiségű áru nagy távolságra történő fuvarozására alkalmas eszköz.Nemzetközi fuvarjogi szabályozás:

COTIF/CIM: szerint a vasút mentesül a felelősség alól,ha a kár a fuvaroztató utólagos rendelkezésének következtében, vám-vagy egyéb hatósági eljárások következtében keletkezett, továbbá nem felel az élő állatok fuvarozásáért.

Árukár esetén a kártérítés alapján az áru tőzsdei ára, világpiaci ára vagy a szokásos ára. Meg kell téríteni a vasútnak a fuvaroztató részére a fuvardíját, vámokat és egyéb költségeit is. A fuvarozási sebességet az egyezmény rögzíti. Ha késés állapítható meg, a fuvroztatónak kára keletkezett, a fuvarozó kártérítést fizet, amely azonban nem haladhatja meg a fuvardíj 3-szorosát.SZMGSZ: szerint a fuvarozó kártérítésének az alapján árukár esetén a fuvaroztató választása szerint a kereskedelmi számlában szereplő ár vagy az áru tőzsdei ára, értékbevallás esetén a bevallott érték.

Veszélyes áruszabályozás- RID: A RID szabályozza a fuvarozási illetve árufeladási rendet valamint a vasúti fuvarlevél kitöltésének és kezelésének módját. A veszélyes áruk/anyagok azonososítására, felismerésére különleges jelentősége van a jelölésnek. A berakást követően a rakományon kötelező elhelyezni a veszélyt jelző táblákat.

Veszélyes áruk szállítása vasúton:

A veszélyes áruk felvételére, fuvarozására, továbbírására szolgáló szabályok a belföldi forgalomba a magyar államvasútnak által kiadott áru fuvarozási üzlet szabályzat előrírásai, irányelvei, a következően betartandóak.

Nemzetközi forgalomban viszont a COTIF tagországokkal megkötött CIM egyezmény veszélyes árukra vonatkozó előírásokait kell tekinteni.

A veszélyes áruk azonosítási lehetőségei:

A vasúti áruszállításba a RID-ben szereplő valamennyi veszélyes árut, anyagot köteles elszállítani. (kivétel: besorolás esetén). Nagy jelentősége van az áruszállítás közben a veszélyes anyagok azonosítására, felismerésére, ezért különlegesen jelentős a szállító eszközön való elhelyezett jelölés pontossága (legfontosabb feladat).

A feladási, átrakási és egyéb árumozgatási feltételek a szabályokból következően betartandó mivel a mozgatás veszély forrása lehet. A feladási, megrakási szabályoktól kezdve úgy kell a veszélyes áruk beazonosítási jelöléssel ellátni, hogy az a rendeltetési állomásig biztonságosan szállítható legyen.

A RID szabályozza továbbá (nemcsak a fuvarozási ill. árufeladási rendet, hanem a vasúti fuvarlevél kitöltésének és kezelésének módját) - a berakást követően a rakományokon kötelező elhelyezni a veszélyt jelző táblákat. Ezek a manipulációs kezelésre utaló táblák, jelölések fontos, hogy az áru megsérülése esetén beazonosíthatóságot tegyen lehetővé. Fel kell tüntetni a fuvarlevélen a veszélyes áru megnevezését.

Baleset során, ha nem található a fuvarlevél (már a rakomány előtt halad) vagy a veszélyességi jel nem látható akkor a további áruazonosítási módszert kell alkalmazni, emiatt fonos szerepe van az időnek hisz minden elvesztegetett perc végzetes lehet a veszélyes áru szempontjából.

Az árut azért nem lehet a helyszínen azonosítani, mert:

- a fuvarlevél a rendeltetésihelyén van

- hiányzik a RID tábla jelzés

- a riasztást követően a veszélyes anyag tartalmat be kell tudni azonosítani, ha a kapott anyagok nem valóságot mutatják, akkor ellenőrizzük, vessük össze a tényekkel.

- a veszélyességi fokozatot fuvarozási bárcával is jelöljük.
Folyami fuvarozás:

A belvízi fuvrozás részesedése az EU árufuvarozásában átlagosan 5%. Környezetvédelmi okok miatt kívánatos részarányának a növelése. A vízi fuvarozás a legolcsóbb árutovábbítási mód, kis mennyiségek fuvarozására, azonban nem alkalmas. Főleg ömlesztett tömegáruk továbbítására alkalmazzák.

A folyami fuvarozásra nem jellemző a darabáru-forgalom.

Nemzetközi fuvarjogi szabályozás-CMNI:

2000-ben dolgozták ki az "Egyezmény a belvízi árufuvarozási szerződésről - CMNI" nemzetközi megállapodást annak érdekében, hogy a folyami és folyam-tengeri (partmenti) fuvarjogot egész Európában egységesíts. A CMNI feltételei szerint a folyami fuvarozók felelősségének mentességi esetei hasonlóak a többi fuvarozási ágéhoz. Kárfelelősségük alapján árukár esetén az árunak a rendeltetési helyen érvényes értéke (tőzsdei ár vagy világpiaci ár).Veszélyes áruszabályozás-ADN, ADNR:

ADN/ADNR:a veszélyes áruk nemzetközi Rajnai szállításáról szóló Európai megállapodás 1941-ben jött létre és Nemzetközi jogforrásként alkalmazzák.

ADNR: A Rajnán történő + Rajnán kivüli szövetségi útakon történő szállításra érvényes. Ahol az ADNR nem alkalmazható ott a veszélyes áru belvízi szállításáról szóló Európai szabályzat ADN alkalmas 1946 óta. 2003-ban új ADNR - új szerkezettel és felépítéssel. Ha az ADNR érvényét veszti - az új ADN váli nemzetközi egyezménnyé az EU-ban.

ADNR: Németország, Svájc, Franciao., Hollandia, Belgium, Egyesül Királyság - francia nyelven érvényes, német fordítása másodlagosan van érvényben.

A Rajnán történő + Rajnán kívüli szövetségi útakon történő szállítása érvényes. ( Kivétvel : Duna-No. és Ausztria között érvényes).

Tengeri hajózásra nem érvényes az ADNR. Ahol az ADNR nem alkalmazható ott a veszélyes áru belvízi szállításáról szóló Európai szabályzat az ADN alkalmas 1946 óta. Az Európai államok a belvízi hajózásánál ezt tekintik irányadónak. Magyarországon is az ADN-nelvan szinkronban a veszélyes áru belvízi szállítása. ADNR 8 részből áll. Az általános alkalmazása feltételeit alkalmazza (eltérő feltételeket állapíthat meg). Érvényességi ideje max. 5 év és egyidejűleg lép életbe a Rajna menti államban valamint Belgiumba - Ehez tehát valamennyi Rajna menti állam és Belgium hozzájárulása szükséges.

2003: új ADNR, új szerkezettel és felépítéssel. Jelenleg a 2004. évi van érvényben 2009-ig irányadó. ADNR érvényét veszti - ha az új ADN válik nemzetközi egyezménnyé az Eu-ban. ( ehez szükséges, hogy 2008-tól Eu tagállamokba is be kell vezetni).
Az ADN-t a következő országok alkalmazzák: Franciaország, Németország, Olaszország, Luxemburg, Bulgária, Horvátország, Csehország, Hollandia, Szlovákia, Oroszország.
A rövid tengeri RO-RO közlekedés, a Balti-tengerre történő hajózásra egy egyetértő memorandum került kialakításra. IMDG kód és ADR/RID előírásainak vegyes alkalmazásainak megléte szükséges.
Tengeri fuvarozás:

A tengerhajózás a fuvarozási távolság, valamint a mozgatott árutömeg szempontjából a legnagyobb forgalmú közlekedési ág, a világkereskedelmi áruforgalomban mintegy 70%-os részesedéssel. Elkerülhetetlen a kikötői szolgáltatások díja, mely viszont jelentősen emeli a tengeri fuvaroztatás költségeit.

A Brüsszeli Egyezmény (1900-as évek első harmada) egységesíti a tengeri fuvarozók felelősségét. A 60-as évek végén módosították, azóta Hágai-Visby Szabályoknak (HVR) nevezik. Az egyezmény alapján a hajós nem felel fuvarozási késedelem esetén. A fuvaroztatók számára a HVR-nél némileg kedvezőbb feltételeket tartalmazz.
18. Egy üzletfele arra kéri Önt, hogy magyarázza el a szállítmányozó és a fuvarozó közötti különbséget! Válaszában térjen ki a szállítmányozói és fuvarozói felelősség kérdésére! Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentumot!
Fuvarozás fogalma:

Fuvarozó, szállítmányozó: Az a személy, aki az árut ténylegesen elszállítja, továbbítja.

Fuvaroztató: Az a személy, aki megbízást ad az áru elszállítására.

+

Speditőr: szállítási folyamatokat megszervező személy. A két fél szállítási szerződést köt amelyben rögzítik a jogaikat és kötelezettségeiket.

A fuvaroztató a fuvarért fuvardíjat fizet a fuvarozónak pedig kötelessége az adott árut megfelelő helyre, időben (7Melv) eljutatni.

A speditőr feladata csak a fuvarozási szerződés megkötéséig terjed ki.Fuvarozót 3-as felelősség kötelezi:

1. eredmény felelősség - az adott árut a megadott határidőn belül juttassa el vagyis végrehajtsa a feladatot

2. tárgyi felelősség - az áru sérülésmentes fuvarozása az adott helyre. A bekövetkezett kárért a fuvarozó vállal felelőséget, amelyet meg kell térítenie.

3. fokozott felelősség - azt a kárt is meg kell térítenie, amely az áruban keletkezett, de a fuvarozó vétlen.


A szállítmányozás megszervezéséhez különböző ismeretekre van szükség:

- az egyes fuvarozási ágak ismerete, szállítás költségei, módozatai( közúti, vasút, légi stb...)

- ismerni kell azokat szállítási pontokat (kikötők, rakodási csomópontok stb.)

- valamint ismernünk kell a fuvarozási cégek szállítási szolgáltatásait.

A szállítás vonatkozhat helyi (településen belül), helyközi (belföldi) ill. nemzetközi (országok közötti) fuvarozás.

A fuvarozó megbízza azt a természetes vagy jogi személyt aki az áru továbbítására és rendeltetési helyre történő kiszolgálására vállalkozik.

Ha a megbízó közvetlenül fordul a fuvarozóhoz akkor:

a.) egy fuvareszközzel lebonyolítható a szállítás

b.) a megbízó különleges feltételeket szab vagy egy fuvareszközzel nem biztosítható a szállítás - kombinált fuvarozás valósul meg.

A szerződő felek a Polgári Törvényköny XXXIV. fejezetének 379paragrafusa alapján SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉST kötnek.


Szállítási szerződés formailag olyan okmány: a fuvarokmány-fuvarlevél, amely megszabja a szerződő felek jogait és kötelezettségeit ( kötelező tartalmi elemei, egyéb feltételeit írásba rögzítjük benne).

A fuvarokmány igazolja az áru átvételét és fuvardíj ellenébe az adott időpontba az adott rendeltetési helyére "kíséri" az árut. Ahhoz, hogy a szállítás megtörténhessen szükség van szállítási szerződésre, fuvarlevélre.


Fuvarlevél alanyai:

1. fuvaroztató: lehet maga a szállító (eladó, exportőr) vagy maga a vevő (importőr) - ez attól függ, hogy ki vállalta a szerződés szerint az áru fuvarozásával járó kötelezettségeket és kockázatot.

2. fuvarozó: lehet szállítmányozó, aki saját nevében, de megbízója költségére megköti a fuvarozási szerződést a fuvarozóval.

3. a fuvarozó igénybe vehet alvállalkozót is abban az esetben, ha saját kapacitása (jármű, személyzet) nem biztosítja a fuvarozási szerződés teljesítését. Ebben az esetben is az ővé a felelősség és a kockázatviselés a fuvaroztatóval szembe. Ekkor az alvállalkozó külön szerződést vállalkozási szerződéssel lép be a szállítási folyamatba.Szállítmányozó felelőssége:

 • általános felelősség

 • felelősség jellege- pl.: vétkes (alanyi)

 • mentességek

 • kártérítés mértéke

 • elévülési idő

Szállítási módok:

 • közúti

 • vasúti

 • tengeri

 • légi

 • folyami

 • csővezetékes

 • kombinált


19. Cégénél Ön is részt vesz a raktárirányítási rendszer kialakításában. Mutassa be a raktárirányítás összetevőit, módszereit és gazdasági mutatóit! Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentumot!
A raktárirányítás átfogja a teljes raktározási folyamatot. (ld. folyamatmodulok: árubeszállítás, tárolás, komissiózás, expediálás)

A raktárirányítás feladata :

 • az egyes modulokon belüli és a modulok közötti áruáramlás és információáramlás vezénylése (irányítása)

 • a modulok tevékenységének ellenőrzése

 • a kapcsolódó nyilvántartási feladatok végrehajtása

A raktárirányítás említett tevékenysége csak egy része a teljes feladatkörnek, mivel az nem csak a raktár belső folyamatait irányítja, hanem kezeli a külső kapcsolatokat is. Ez utóbbi feladatkör különleges fontosságot kap a logisztikai szemléletmód terjedésével és követelményrendszerének érvényesülésével (feladatok gyors, pontos elvégzése)

Raktárirányítás fogalma:

A raktárirányítás a raktár külső és belső áruáramlási és információáramlási folyamatainak vezénylése, amely lehetővé teszi a raktár ellátási és tárolási feladatainak hatékony lebonyolítását, a folyamatok aktuális állapotának regisztrálását.

A raktárirányításnak van egy aktív és egy passzív tevékenységi köre. Az aktív tevékenységek olyan utasítás jellegű információk kibocsátását jelentik, amelyekre valamilyen árumozgás következik be. A passzív tevékenység regisztráló munkaműveletek, elvégzését jelenti.

A raktárirányítás feladatai:


 • Törzsadatok nyilvántartása

 • Raktár külső kapcsolatainak kezelése

 • Raktári munkafolyamatok vezénylése.

 • KészletgazdálkodásA raktárirányítás információs rendszere:

Ahhoz, hogy a raktárirányítás el tudja látni feladatait, információkra van szüksége, illetve információkat bocsát ki. Ezeknek az információknak az összessége képezi a raktári információs rendszert.

A raktárirányítás belső információs rendszerében négyféle információ szerepel:


 • Primer információ: amely a megrendelést jelenti, és az ellátási körzetből érkezik a raktárirányításhoz.

 • Szekunder információk: a raktárirányítás által a megrendelések feldolgozása után a folyamat végrehajtási szintje felé kibocsátott utasítások

 • Háttérinformációk: amelyek nyilvántartás jellegűek, az utasítások, kiadásához használja fel őket a raktárirányítás Pl.: készletnyilvántartás, tárolóhely-nyilvántartás, erőforrás állomány stb.

 • Tercier információk: az utasításban szereplő feladatok végrehajtásának elvégzését igazolják vissza a raktárirányítás felé. amelyek alapján a raktárirányítás nyilvántartja az adott folyamat aktuális állapotát, illetve módosítja a háttérinformációkat

A raktárirányítás belső információs rendszere
Jellegzetes raktárirányítási rendszerek

  1. Raktárirányítás papír alapú információ hordozóval

E hagyományos raktárirányítási rendszer jellemzője, hogy mind az utasítások kiadása, mind a visszaigazolás papíron rögzített információkkal történik.
Jellemzői:

 • Többszöri manuális tevékenységet igényel, így nagy a hibalehetőség

 • Nem érvényesül az árumozgás és információáramlás egyidejűségének követelménye

 • Ellentmondásos döntések keletkezhetnek, mivel a helyi jellegű döntések csak később kerülhetnek be a rendszerbe


b) Automatikus raktárirányítás (az előző ellentéte)

Az irányítási és a végrehajtási szint emberi közreműködés nélkül közvetlen kapcsolatban van.


Jellemzői:

 • Az áruáramlási és információáramlási folyamat teljesen integrált

 • Csak speciális esetekben alkalmazható

 • Megvalósítása költséges


c) Raktárirányítás helyi terminállal, kijelzővel

A raktárirányításból kiinduló információk vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolattal érkeznek a végrehajtás helyén lévő terminálokhoz vagy kijelzőkhöz, ahol az utasítások vizuálisan leolvashatók, majd ugyanezen a csatornán jutnak vissza a végrehajtásra vonatkozó információk az irányítás felé


Jellemzői:

 • Papír nélküli információátvitelt tesz lehetővé

 • Megvalósul a valós idejű adatkezelés

 • Részfeladatok végrehajtása specializált


d) Raktárirányítás vonalkódos tranzakciókkal

A vonalkódok információ hordozó szerepét kihasználva történik a raktári tranzakciók irányítása és a visszajelzések kezelése.


Jellemzői:

 • Az irányítás kiterjedhet a teljes raktári folyamatra

 • Heterogén áruválaszték és tárolási módok egységes kezelésére is alkalmas

 • Az áru és információ áramlás teljes integrációja megvalósul

 • Az irányítás és a végrehajtási szint között a kapcsolat rádió frekvenciás.

A raktárirányítás ma már általában számítógépes rendszerrel valósul meg, melynek különböző szintjei vannak.

Teljes körű számítógépes raktár irányítás hierarchikus szintjei:


 • Hajtásvezérlési szint (berendezések működését aktiválja)

 • Logikai integráló szint: az egymással kapcsolatban lévő egységek összehangolása

 • Folyamatirányító szint: Ez a szint vezérli a raktári tranzakciókat

 • Raktárirányítási szint: A teljes raktári tevékenység integrálása

 • Vállalatirányítási szint: a raktározás ennek egyik részrendszere

A raktározás gazdasági mutatói:
A raktár üzemelési jellemzőire vonatkoznak az úgynevezett üzemtani mutatószámok, amelyek részben tervezési kiinduló adatok, részben a működés vizsgálatára vonatkoznak, Azt vizsgálják, hogy a raktár a gyakorlatban mennyire igazolja a tervezett paramétereket.
I. Statikus mutatószámok

A raktár tárolási lehetőségeire és annak kihasználására vonatkoznak • Raktárkapacitás mutatók

  • Építészeti kapacitás mutatója (Qé)

  • Technológiai kapacitás mutatója (Qt)

 • Raktárkapacitás kihasználás

  • Technológiai szempontból történő kihasználás (ηt)

  • Forgalmi szempontból történő kihasználás (ηfp, ηfs)


Raktárkapacitás

A kapacitás üzemtani értelmezése mindig valamilyen maximális értékéhez kapcsolódik és olyan potenciális lehetőséget jelent, amely a gyakorlatban csak részben valósul meg.


Raktár kapacitási mutató: Azt fejezi ki, hogy a raktár milyen nagyságrendű lehetőséget kínál áruelhelyezésre. (raktár = épület + épületbe telepített tárolási technológia)

Ezért kétféle mutató számolható: 1. Építészeti kapacitás: A tárolótér köbméterben kifejezett nagysága, térfogata. (Qé)
 1. Technológiai kapacitás: Figyelembe veszi a tárolási módot és a kiszolgáló gépek helyi igényét. (Qt)

Qt=Tr×Qé
Tr= a tároló technológiára jellemző mutatószám

Hozzávetőleges értéke a jellemző tárolási módoknál:

Tömbtárolás targoncás kiszolgálással 0,7-0,8

Soros állványos tárolás targoncás kiszolgálással 0,3-0,4

Soros állványos tárolás felrakógépes kiszolgálással 0,45-0,5

Görgős átfutóállványos tárolás 0,6-0,7


A Qt az állványos tárolási módoknál az áruelhelyezésre használható állvány térfogatot jelenti (m3-ban kifejezve)

Speciális esetekben Qt más mérőszámmal is kifejezhető:

 • Homogén rakományoknál: egységrakomány tárolóhelyben

 • Könyvek, iratok tárolásánál: polc folyóméterben.


Raktárkapacitás kihasználása: Olyan gazdaságossági jelzőszám, ami megmutatja, hogy a gyakorlatban létrehozott tárolási lehetőségből mennyit lehet kihasználni

Vizsgálható technológiai és forgalmi szempontból.


1, Technológiai szempontból: A tárolási és üzemelési jellemzőket érvényesíti

Ahol: Qt= technológiai kapacitás ()

Qm= meddő térfogat ()

Meddő térfogat összetevői: • Tárolási segédeszköz térfogata (pl. raklap)

 • Manipulációs terek térfogata

 • Heterogén rakomány méreteknél a meghatározott méretűnél kisebb rakományok térfogat vesztése

2, Forgalmi szempontból (meghatározott időpontra vagy időszakra számítható) • időpontra :

Adott napra számítják

ahol Qti= az i-ik időpont tényleges raktárkészlete (pl. -ben)

Qt= technológiai kapacitás
A mutatószám rendszeres képzésével és idősorba állításával jól jellemezhető a kihasználás szezonalitása.


 • Időszakra számítva:

ahol Qti: a vizsgált időszak i-ik napjának raktárkészlete

n: vizsgált időszak napjainak száma

Qt: a technológiai kapacitás
ηfs: megmutatja, hogy a megvalósított raktárkapacitást egy adott időszakban átlagosan mennyire lehetett kihasználni. Túl alacsony érték esetén a kapacitás túlméretezést, vagyis gazdaságtalan üzemeltetést jelent.

II. Dinamikus mutatószámok

A raktárban lezajló áramlási folyamatok potenciális nagyságára és kihasználására vonatkoznak. • Átbocsátó képesség: m3/időszak

t/időszak

db/időszak • Átbocsátó képesség kihasználása (η)

 • Forgási sebesség (f)

 • Forgási idő (tf)=1/f


1, Átbocsátó képesség

Kifejezi, hogy egy adott időszakban a raktár milyen volumenű áruforgalom lebonyolítására képes. Értéke főleg a raktári anyagmozgatási folyamattól függ, melyben az áru és információáramlási tényezők érvényesülnek.


2, Átbocsátó képesség kihasználása

Ft: a vizsgált időszakban ténylegesen kibocsátott mennyiség

Fa: az elméletileg számított átbocsátóképesség
A mutatószám alacsony értéke a raktári erőforrások túlméretezése a tényleges igényekhez képest → gazdaságtalan üzemeltetés.
3, Forgási sebesség

A készletezési és értékesítési tevékenységet jellemzi. Megmutatja, hogy egy értékesítési időszakban (ált. 1 év) a raktári készlet hányszor cserélődik.

Eredményként abszolút számot kapunk, jellemzi a készletezési rendszer hatékonyságát.

f =

Ft: tárgyidőszakban ténylegesen kibocsátott árumennyiség

Qá: átlagos raktár készlet4, Forgási idő (forgási sebesség reciproka)

Napokban fejezi ki a készlet cserélődés átlagos idejét.
/
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət