Ana səhifə

Član 1 Ovim pravilnikom proglašavaju se divlje vrste biljaka, životinja i gljiva radi očuvanja biološke raznovrsnosti, prirodnog genofonda, odnosno vrste koje imaju poseban značaj sa ekološkog, ekosistemskog, biogeografskog, naučnog


Yüklə 1.37 Mb.
səhifə1/7
tarix18.07.2016
ölçüsü1.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
PRAVILNIK
O PROGLAŠENJU I ZAŠTITI STROGO ZAŠTIĆENIH I ZAŠTIĆENIH DIVLJIH VRSTA BILJAKA, ŽIVOTINJA I GLJIVA

("Sl. glasnik RS", br. 5/2010)

Član 1

Ovim pravilnikom proglašavaju se divlje vrste biljaka, životinja i gljiva radi očuvanja biološke raznovrsnosti, prirodnog genofonda, odnosno vrste koje imaju poseban značaj sa ekološkog, ekosistemskog, biogeografskog, naučnog, zdravstvenog, ekonomskog i drugog aspekta za Republiku Srbiju, kao strogo zaštićene divlje vrste ili zaštićene divlje vrste i utvrđuju se mere zaštite zaštićenih vrsta i njihovih staništa.Član 2

Zaštićene vrste proglašene ovim pravilnikom za strogo zaštićene divlje vrste navedene su u Prilogu I - Strogo zaštićene divlje vrste (u daljem tekstu: Prilog I), a zaštićene vrste proglašene za zaštićene divlje vrste u Prilogu II - Zaštićene divlje vrste (u daljem tekstu: Prilog II), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Zaštita strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta obezbeđuje se na teritoriji cele Republike Srbije, a određenih vrsta koje su označene i sa objašnjenjem navedene u Prilogu I i Prilogu II ovog pravilnika, samo na pojedinim njenim delovima.

Zaštićene divlje vrste, koje su pod kontrolom korišćenja i prometa u skladu sa posebnim propisom, označene su na odgovarajući način u Prilogu II.

Zaštita, upravljanje, lov, korišćenje i unapređivanje populacija lovostajem zaštićenih vrsta divljači i riba, označenih u Prilogu II oznakom L i R uređuje se propisima iz oblasti lovstva i ribarstva.

Član 3

Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva su divlje vrste koje su iščezle sa teritorije Republike Srbije ili njenih delova, vraćene programima reintrodukcije, krajnje ugrožene, ugrožene, reliktne, lokalno endemične, stenoendemične, međunarodno značajne i zaštićene divlje vrste, od posebnog značaja za očuvanje biološke raznovrsnosti Republike Srbije.Član 4

Zaštita strogo zaštićenih divljih vrsta sprovodi se zabranom korišćenja, uništavanja i preduzimanja svih aktivnosti kojima se mogu ugroziti divlje vrste i njihova staništa, kao i preduzimanjem mera i aktivnosti na upravljanju populacijama, propisanih ovim pravilnikom i posebnim zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana strogo zaštićene divlje vrste mogu se koristiti pod uslovima i na način propisan Zakonom o zaštiti prirode, na osnovu dozvole ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 5

Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva su divlje vrste koje u prirodi trenutno nisu ugrožene u meri da im preti opasnost da nestanu ili postanu kritično ugrožene a to su ranjive, endemične, indikatorske, ključne i kišobran vrste, reliktne, međunarodno značajne i zaštićene divlje vrste, kao i vrste koje nisu ugrožene ali se zbog njihovog izgleda mogu lako zameniti sa strogo zaštićenim vrstama.Član 6

Zaštita zaštićenih divljih vrsta sprovodi se ograničenjem korišćenja, zabranom uništavanja i preduzimanja drugih aktivnosti kojima se nanosi šteta vrstama i njihovim staništima, kao i preduzimanjem mera i aktivnosti na upravljanju populacijama, propisanih ovim pravilnikom i posebnim zakonom.

Zaštićene divlje vrste iz stava 1. ovog člana, mogu se koristiti pod uslovima i na način propisan Zakonom o zaštiti prirode na osnovu dozvole Ministarstva a zaštićene divlje vrste ribljeg fonda i lovna divljač u skladu sa propisima iz oblasti lovstva i ribarstva.

Član 7

Zaštita i očuvanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta sprovodi se preduzimanjem mera i aktivnosti na upravljanju populacijama, kao što su:

1) zaštita staništa;

2) praćenje stanja populacija vrsta i činilaca njihovog ugrožavanja, naročito praćenje i smanjivanje uticaja promene klime na visoko ranjive vrste i njihova staništa;

3) biotehničke mere;

4) reintrodukcija vrsta na teritoriju Republike Srbije ili njene pojedine delove, odnosno gajenje vrsta u uslovima van prirodnog staništa (ex situ) i na prirodnom staništu (in situ) radi njihovog vraćanja u prirodu;

5) sanacija i revitalizacija oštećenih staništa;

6) sprovođenje kompenzacijskih mera uspostavljanjem novog lokaliteta koje ima iste ili slične osobine kao oštećeni lokalitet i unošenje vrsta na druge lokalitete u cilju povećanja brojnosti;

7) podrška naučnim istraživanjima, obrazovnim aktivnostima i popularizaciji očuvanja i zaštite vrsta;

9) sakupljanje matičnih jedinki u cilju razmnožavanja, gajenja njihovih potomaka i prometa u komercijalne svrhe u za to registrovanim plantažama i farmama;

10) premeštanje jedinki strogo zaštićenih vrsta u slučaju akcidentnih situacija (zagađenja vazduha, vode i zemljišta, masovna pojava gmizavaca, vodozemaca i sl.);

11) povećanje brojnosti strogo zaštićene vrste iznad optimalne brojnosti, predviđene posebnim programom, odnosno programom razvoja lovnog područja koji donosi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

12) pronalaženje odgovarajućeg mesta za reintrodukciju migratornih vrsta, kao područje značajno za razvojni ciklus vrste, ili stanište migratornih vrsta (hranilišta, zimovališta, odmarališta, legla za nosilje, migratorni koridori, menjanje dlake).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog I

Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva

 


FAUNA - ŽIVOTINJE

CHORDATA - HORDATA

MAMMALIA - SISARI

RED

PORODICA

VRSTA
Naučni naziv


VRSTA
Srpski naziv


NAPOMENA

CARNIVORA
(ZVERI)

Canidae (psi)

Canis lupus

Vuk

*

Felidae (mačke)

Lynx lynx

Ris

 

Felis silvestris

Divlja mačka

**

Mustelidae (kune)

Lutra lutra

Vidra

 

Mustela erminea

Hermelin

 

Mustela eversmanii

Stepski tvor

 

Vormela peregusna

Šareni tvor

 

Ursidae (medvedi)

Ursus arctos

Mrki medved

 

CHIROPTERA
(SLEPI MIŠEVI)

Rhinolophidae (potkovičari)

Rhinolophus blasii

Sredozemni potkovičar

 

Rhinolophus euryale

Južni potkovičar

 

Rhinolophus ferrumequinum

Veliki potkovičar

 

Rhinolophus hipposideros

Mali potkovičar

 

Rhinolophus mehelyi

Tamnooki potkovičar

 

Vespertilionidae (večernjaci)

Barbastella barbastellus

Širokouhi ljiljak

 

Eptesicus serotinus

Veliki ponoćnjak

 

Hypsugo savii

Planinski slepi mišić

 

Miniopterus schreibersii

Dugokrili ljiljak

 

Myotis bechsteinii

Dugouhi večernjak

 

Myotis blythii

Mali mišouhi večernjak

 

Myotis brandtii

Veliki brkati večernjak

 

Myotis capaccinii

Dugoprsti večernjak

 

Myotis dasycneme

Barski večernjak

 

Myotis daubentonii

Vodeni večernjak

 

Myotis emarginatus

Šiljouhi večernjak

 

Myotis myotis

Veliki mišouhi večernjak

 

Myotis mystacinus

Crni brkati večernjak

 

Myotis nattereri

Resasti večernjak

 

Nyctalus leisleri

Mali noćnik

 

Nyctalus noctula

Srednji noćnik

 

Pipistrellus kuhlii

Belorubi slepi mišić

 

Pipistrellus nathusii

Šumski slepi mišić

 

Pipistrellus pipistrellus

Mali slepi mišić

 

Pipistrellus pygmaeus

Patuljasti slepi mišić

 

Plecotus auritus

Smeđi dugouhi ljiljak

 

Plecotus austriacus

Sivi dugouhi ljiljak

 

Vespertilio murinus

Dvobojni večernjak

 

RODENTIA
(GLODARI)

Castoridae (dabrovi)

Castor fiber

Dabar

 

Cricetidae (hrčkovi)

Chionomys nivalis

Snežna voluharica

 

Cricetus cricetus

Hrčak

 

Dinaromys bogdanovi

Dinarska voluharica

 

Microtus liechtensteini

Velika voluharica

 

Gliridae (puhovi)

Dryomys nitedula

Šumski puh

 

Muscardinus avellanarius

Puh lešnikar

 

Muridae (miševi)

Micromys minutus

Patuljasti miš

 

Sciuridae (veverice)

Spermophilus citellus

Tekunica

 

Spalacidae (slepi kučići)

Spalax leucodon

Slepo kuče

 

Zapodidae (mišoliki skočimiši)

Sicista subtilis

Stepski skočimišSORICOMORPHA
(ROVČICE)

Soricidae (rovčice)

Neomys fodiens

Vodena rovčica

 

Sorex alpinus

Planinska rovčica

 

Talpidae (krtice)

Talpa caeca

Slepa krtica

 

AVES - PTICE

RED

PORODICA

VRSTA
Naučni naziv


VRSTA
Srpski naziv


NAPOMENA

ANSERIFORMES
(GUŠČARICE)

Anatidae (patke i guske)

Anas acuta

Šiljkan

 

Anas clypeata

Plovka kašikara

 

Anas strepera

Čegrtuša

 

Anser anser

Divlja guska

 

Anser brachyrhynchus

Kratkokljuna guska

 

Anser erytrophus

Mala lisasta guska

 

Aythya fuligula

Ćubasta patka

 

Aythya marila

Morska crnka

 

Aythya nyroca

Patka njorka

 

Branta bernicla

Grivasta guska

 

Branta leucopsis

Belolika guska

 

Branta ruficollis

Guska crvenovoljka

 

Bucephala clangula

Patka dupljašica

 

Clangula hyemalis

Ledenjarka

 

Cygnus columbianus

Mali labud

 

Cygnus cygnus

Veliki labud

 

Melanitta fusca

Baršunasti turpan

 

Melanitta nigra

Crni turpan

 

Mergus albellus

Mali ronac

 

Mergus merganser

Veliki ronac

 

Mergus serrator

Srednji ronac

 

Netta rufina

Prevez

 

Oxyura leucocephala

Beloglava patka

 

Somateria mollissima

Gavka

 

Tadorna ferruginea

Zlatokrila utva

 

Tadorna tadorna

Šarena utva

 

APODIFORMES
(ČIOPE)

Apodidae (čiope)

Apus pallidus

Siva čiopa

 

Apus apus

Crna čiopa

 

Tachymarptis melba

Bela čiopa

 

CAPRIMULGIFORMES
(LEGNJEVI)

Camprimulgidae (legnjevi)

Caprimulgus europeus

Leganj

 

CHARADRIIFORMES
(ŠLJUKARICE)

Burchinidae (ćurlikovci)

Burchinus oedicnemus

Ćurlikovac

 

Charadriidae (vivci)

Charadrius dubius

Žalar slepić

 

Charadrius hiaticula

Žalar blatarić

 

Charadrius alexandrinus

Morski žalar

 

Eudromias morinellus

Planinski zujavac

 

Pluvialis sqatarola

Srebrni vivak

 

Pluvialis apricaria

Zlatni vivak

 

Vanellus vanellus

Vivak

 

Glareolidae (zijavci)

Glareola pratinicola

Zijavac

 

Haematopodidae (ostrigari)

Haematopus ostralegus

Ostrigar

 

Laridae (galebovi)

Larus melanocephalus

Crnoglavi galeb

 

Larus marinus

Crni galeb

 

Larus minutus

Mali galeb

 

Larus fuscus

Mrki galeb

 

Rissa tridactyla

Troprsti galeb

 

Recurvirostridae (sabljarke)

Himantopus himantopus

Vlastelica

 

Recurvirostra avosseta

Sabljarka

 

Scolopacidae (šljuke i sprudnici)

Actitis hypoleucos

Polojka

 

Arenaria interpres

Šljuka kamenjarka

 

Calidris alba

Bela sprutka

 

Calidris alpina

Crnotrba sprutka

 

Calidris ferruginea

Riđa sprutka

 

Calidris minuta

Mala sprutka

 

Calidris temminckii

Seda sprutka

 

Gallinago gallinago

Barska šljuka

 

Gallinago media

Šljuka livadarka

 

Limicola falcinellus

Pljosnokljuna sprutka

 

Limosa limosa

Muljača

 

Limosa lapponica

Laponska muljača

 

Lymnocryptes minimus

Mala šljuka

 

Numenius arquata

Velika carska šljuka

 

Numenius phaeopus

Mala carska šljuka

 

Numenius tenuirostris

Tankokljuna carska šljuka

 

Phalaropus fulicarius

Siva liskonoga

 

Phalaropus lobatus

Crvenovrata liskonoga

 

Philomachus pugnax

Sprudnik ubojica

 

Scolopax rusticola

Šumska šljuka

***

Tringa erithropus

Crni sprudnik

 

Tringa glareola

Sprudnik migavac

 

Tringa nebularia

Krivokljuni sprudnik

 

Tringa ochropus

Sprudnik pijukavac

 

Tringa stagnatilis

Tankokljuni sprudnik

 

Tringa totanus

Crvenonogi sprudnik

 

  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət