Ana səhifə

Конкурсна документација за јавну набавку добара: КЊиге за библиотеку 22113000 Јавна набака мале вредности


Yüklə 1.21 Mb.
səhifə7/13
tarix26.06.2016
ölçüsü1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail,info@biblioteka-prijepolje.com факсом на број 033/711-146 или препорученом пошиљком са повратницом.


Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.


22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.Прилог бр.6

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку.мале вредности добра - књиге за библиотеку према списку ЈН број .1/2014.


1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:Адреса понуђача:Матични број понуђача:Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:Телефакс:Број рачуна понуђача и назив банке:Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:


А) САМОСТАЛНО


Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ


В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)


Назив подизвођача:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)


Назив подизвођача:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)


Назив учесника у заједничкој понуди:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)


Назив учесника у заједничкој понуди:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)


Назив учесника у заједничкој понуди:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.  1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка књига за библиотекуУкупна цена без ПДВ-а_______________дин


Укупна цена са ПДВ-ом_________________дин


Рок и начин плаћања30 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по верификованој испоруци добара


Рок важења понуде

( минимално 30 дана )

_______дана од дана потписивања уговора


Рок испоруке

( максимално 10 дана )

_______дана од дана потписивања уговора.


Гарантни период_____дана од дана пријема писне рекламације Купца


Место и начин испорукеБиблиотека„Вук Караџић“, Ул. Санџачких бригада бр. 2, 31300 Пријепоље


Датум Понуђач

М. П.

_____________________________ ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Прилог 7
VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОВИНИ КЊИГА.

ЈНМВ бр.1/2014

Закључен у Пријепољу, дана _______између следећих уговорених страна:
1.Наручиоца Библиотека „Вук Караџић“ са седиштем у .Пријепољу, улица Санџачких бригада бр.2 , ПИБ:102114366. Матични број: 07188285

Број рачуна:840-24664-50. Назив банке: Управа за јавна плаћања

Телефон: 033/711-146 Телефакс: 033/711-146

кога заступа в.д. директорка Садија Хоџић (у даљем текст купац.)

и
2.................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: продавац),
Основ уговора:

ЈН Број 1/2014 – набавка књига

Број и датум одлуке о додели уговора:............................( попуњава купац)

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од .................. за партију бр.______
Члан 1.

Предмет овог уговора је куповина књига према списку из конкурсне документације у коме су таксативно наведени наслови књига, аутори и број примерака, а који је саставни део уговора, за поопуњавањ финдова купца, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр. 1/2014.

Саставни део овог уговора је понуда понуђача ______________ бр.________од 2014.године.
Члан 2.

Купац се обавезује да на име књига наведених у списку књига ( из конкурсне документације) из члана 1. Овог уговора, уплати продавцу укупан износ у вредности од________________динара са ПДВ-ом и то на текући рачун број__________________ у року од __30____дана од дана закључивања овог уговора.


Члан 3.

Продавац се обавезује да књиге које су таксативно у списку књига из члана 1. Овог уговора испоручи на адресу купца у року од __ __дана од дана закључивања овог уговора.


Члан 4.

Уговорене стране су сагласне да уколико у тренутку пријема књига, буду постојали неки недостаци, односно видљиве мане, купац ће путем писане рекламације тражити од продавца замену истих књига, а продавац је у обавези да изврши замену књига у року од 10 дана од дана доставе књига.


Члан 5.
За све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 6.

Уговорене стране су се споразумеле да евентуалне спорове решавају пред надлежним судом.

Члан 7.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорену страну.
ЗА ПРОДАВЦА ЗА КУПЦА

В.д. директор

________________ _________________Садија Хоџић

Напомена:Понуђач попуњава модел уговора у складу са упусвом, понудом, парафира све стране, оверава пелчатом ипотписом и тиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

Прилог бр. 8

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД


УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕТрошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђачаПрилог 9
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:


ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке........................[навести предмет јавне набавке], бр ............. [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Прилог 10
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА


И З Ј А В А
у складу са чланом 8. тачка 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гл.РС” бр.29/2013)


понуђача (назив и адреса понуђача)

да је при састављању понуде за јавну набавку услуга – штампање пропагандног материјала, услуге рекламе и пропаганде у поступку јавне набавке мале вредности, наручиоца Библиотеке ''Вук Караџић'' Пријепоље, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.


Понуђач
(место и датум) (потпис и печат)


БИБЛИОТЕКА „Вук Караџић“ Пријепоље Прилог бр. 11

ПОДАЦИ О ЗАХТЕВАНИМ СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА


Сагласно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама, Наручилац захтева да се приложи и финансијска гаранција којом Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза и то према следећем:
ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач је сагласан да ће, уколико буде одабран као најповољнији, пре закључења уговора, доставити БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача са ПОТВРДОМ пословне банке да је меница регистрована у регистру меница код пословне банке понуђача, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора бити попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од уговореног износа са ПДВ-ом, а у циљу доброг извршења посла.
уз меницу и менично писмо ОБАВЕЗНО СЕ У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ ПРИЛАЖЕ И ОП образац и КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, из којих је видљиво да је меницу и менично писмо потписало овлашћено лице понуђача.

Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник је менице, неопходно је доставити и специјално пуномоћје сходно члану 91. став 4. Закона о облигационим односима. Издате менице подносе се на наплату пословној банци код које Понуђач има отворен рачун, у целости, у случајевима предвиђеним уговором.


У прилогу: - Образац меничног писма - за извршење уговора

И З Ј А В А


У свему сам сагласан и обавезујем се да приликом потписивања уговора приложим средство финансијског обезбеђења, на начин и са свим потребним прилозима, а према напред наведеним захтевима наручиоца

ПОНУЂАЧ

(Место и датум)

(Потпис и печат)


НАПОМЕНА ЗА ПОНУЂАЧЕ : Приликом достављања менице за обезбеђење извршења уговорне обавезе потребно је да иста буде у евиденцији меница, у складу са одлуком оближим условима, садржин и и начину вођења регистра меница и овлашћења („сл.гл.РС “ бр.56/11), а на основу члана 47а став 2. Закона о платном промету(„сл.гл.рс“ бр.3/2002 и 5/2003 и „сл.гл.РС “ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət