Ana səhifə

Конкурсна документација за јавну набавку добара: КЊиге за библиотеку 22113000 Јавна набака мале вредности


Yüklə 1.21 Mb.
səhifə5/13
tarix26.06.2016
ölçüsü1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ISTORIJA

 

R. Br.

Opis dobra

Količina

 

Autor

  Naslov
1

2

3

4

1

Jovanka Kalić

Srbi u poznom srednjem veku

1

2

Robert S. Vistrih

Antisemitizam: najstarija mržnja

1

3

Stanislav Vinaver; priredio Gojko Tešić

Videlo sveta: knjiga o Francuskoj

1

4

Dalibor Soldatić, Željko Donić

Svet Hispanistike: uvod u studije

1

5

Kosta Nikolić

Srbija u Titovoj Jugoslaviji: 1941-1980

1

6

Vojislav Korać, Marica Šuput

Arhitektura vizantijskog sveta

1

7

Vasilije Krestić

Istorija Srba u Hrvatskoj i Sloveniji: 1848-1914

1

8

Miša Đurković

Milan Stojadinović – politika u vreme globalnih lomova

1

9

Čarls Metson

Konstantin i hrišćansko carstvo

1

10

Radivoj Radić

Crno stoleće: Vreme Jovana V Paleologa (1332-1391)

1

11

Rodžer Prajs

Kratka istorija Francuske

1

12

Kristofer Dagan

Kratka istorija Italije

1

13

V. A. Spek

Kratka istorija Brotanije 1707-1795.

1

14

Meri Fulbruk

Kratka istorija Nemačke

1

15

Hanspeter Kriesi

Demokratija u eri globalizacije i medijatizacije

1

16

Zbignjev Bžežinski

Amerika – Kina i sudbina sveta: strateška vizija

1

17

Dragoljub R. Živojinović

U potrazi za imperijom: Italija i Balkan početkom XX veka: studije i rasprave

1

18

Mihailo Đurić

Istorija političke filozofije

1

19

Dejan Mikavica, Goran Vasić

Istorija Srba u Crnoj Gori: 1496-1918

1

20

Drago Njegovan

Život, rad i držaje domaćih Nemaca (folkdojčera) pre rata, za vreme rata i za vreme okupacije

1

21

Branko Nadoveza

Kratka istorija Bugarske XIX i XX VEKA

1

22

Momčilo Isić, Vera Gudac Dodić

Žena je temelj kuće: žena i porodica u Srbiji tokom dvadesetog veka

1

23

Zoran Janjetović

Od "Internacionale" do komercijale (popularna kultura u Jugoslaviji: 1945-1991)

1

24

Miroslav Perišić

Diplomatija i kultura - Jugoslavija: prelomna 1950

1

25

Dubravka Stojanović

Iza zavese: ogledi iz društvene istorije Srbije 1890-1914

1

26

Dubravka Stojanović

Kaldrma i asfalt: urbanizacija i evropijezacija Beograda 1890-1914

1

27

Predrag Mutavdžić

Balkan i balkanologija: uvod u studije Jugoistočne Evrope

1

28

Antonio Domingos Ortis

Karlos III i Španija u vreme prosvećenosti

1

29

Radosav Pušić

Ptica u suncu – osnovi kineske civilizacije

1

30

Milan Ristović

Turska osmatračnica: jugoslovensko-turski odnosi u Drugom svetskom ratu i njihov balkanski kontekst

1

31

Anika Mombauer

Uzroci Prvog svetskog rata

1

32

Čedomir Antić

Srpska istorija

1

33

Radmila Tričković

Beogradski pašaluk 1687-1739

1

34

Branka Doknić

Kulturna politika Jugoslavije 1946-1963

1

35

Fransis Stonor Saunders

Hladni rat u kulturi: CIA u svetu umetnosti i književnosti

1

36

Miodrag Lekić

Istorija Italije od Kavura do Montija (1861-2011)

1

37

Nikola Pantelić

Hajdučija u Srbiji 1804-1860

1

38

Šarl Senjobos

Uporedna istorija evropskih naroda

1

39

Leften Stavrijanos

Balkan posle 1453

1

40

Arnulf Krauze

Kelti

1

41

Miroslav Jovanović

Srbi i Rusi: 12-21.vek – istorija odnosa

1

42

Vasa Kazimirović

Crna ruka: ličnosti i događaji u Srbiji od prevrata 1903. do Solunskog procesa 1917. godine

1
UKUPNO:
42


PRIRODNE NAUKE

 

R. Br.

Opis dobra

Količina

 

Autor

  Naslov
1

2

3

4

1

Nenad Cekić

Matematika, problemi i … 

1

2
Amazin Serbia

1

3
Nauka-velika ilustrovana enciklopedija

1

4
Veliki porodični medicinski priručnik

1

5
Velika ilustrovana enciklopedija organskog baštovanstva

1

6

Hans Brojer

Atlas fizike

1

7

Bogoljub Perić

Poznavanje celuloze i papira

1

8

Jožef Božo

Bioenergetika osnovni principi

1

9

Dušan Grozdanić

Programiranje-zbirka rešenih zadataka

1

10

Milenko Ubavić

Zbirka zakona i propisa iz građevinarstva

1

11

Ušćumlić-Miličić

Elementi više matematike I

1

12

Ušćumlić-Miličić-Trifunović

Elementi više matematike II

1

13

Mary Rudolf, Malcolm Levene

Pedijatrija i zdravlje deteta

1

14

Robert Dreisbach, Bev Lorraine True

Trovanje, prevencija, dijagnoza i lečenje

1

15

Peter Brukner, Bryan English

Osnove sportske medicine

1

16

Lothar Wicke

Atlas radiološke anatomije

1

17

Guenter Schmidt

Ultrazvučna dijagnostika-diferencijalna dijagnoza, atlas

1

18

Kojović-Bukvić Irena

Metodika nastave muzičkog vaspitanja

1

19

Milanović Ljubinko, Stamanović Milovan

Metodika nastave fizičkog vaspitanja

1

20

Kermitičevski Slavko

Elektrolaringografija

1

21

Stefanović Branko

Osnovi rehabilitacije lica ištećenog vida

1

22

Ćordić Aleksandar, Bojanin Svetomir

Opšta defektološka dijagnostika

1

23

Stojčić Milorad

Numerički upravljane mašine

1

24

Grgurević Biljana, Štrbac Slavica

Elekronske poštanske usluge

1

25

Školjev Ivan

Teorija električnih kola

1

26

Grgurević Biljana, Štrbac Slavica

Elekronske poštanske usluge

1

27

Školjev Ivan

Teorija električnih kola

1

28

Stanković Stevan

Turističke destinacije-putovanja

1

29

Čuturilo Stojan, Janjić Vaskrsija

Herbološki enciklopedijski rečnik

1

30

Gužalić Marin

Agroindustrijski sistem i tehnološki procesi

1

31

Trbović Branka

Osnovi tehnologije namirnica

1

32

Trbović Branka

Obrada namirnica

1

33

Stanić Ruža, Ramadani Ruža, Kostić Slobodan

Nega, dijagnostika, ishrana

1
UKUPNO комада за све области
472

КВАЛИТЕТ:
Књиге морају бити таквог квалитета да омогућавју давање на коришћење ( читање) великом броју корисника Библиотеке „Вук Караџић“ Пријепоље.


V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
  1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 1. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Додатни услови нису предвиђени конкурсном документациом.

  1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона
  1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.


Прилог 4/1

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама и условима конкурсне документације понуђач доказује у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, достављањем следећих доказа:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət