Ana səhifə

Конкурсна документација за јавну набавку добара: КЊиге за библиотеку 22113000 Јавна набака мале вредности


Yüklə 1.21 Mb.
səhifə1/13
tarix26.06.2016
ölçüsü1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
НАРУЧИЛАЦ

БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“

П р и ј е п о љ е

Санџачких бригада бр. 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

КЊИГЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ 22113000
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2014


РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ

ПОНУДА

11.03.2014. г. до 12.00 часова

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА


11.03.2014. г. у 12.15 часова
фебруар 2014 године
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 27/2014.године од 24.02. 2014.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 27/2 од 24.02. 2014.године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – добара - књиге за библиотеке

ЈН бр. 1/2014

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4

IV


Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита

5-16


V


Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

17


VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

23

VII

Образац понуде

30

VIII

Модел уговора

34

IX

Образац трошкова припреме понуде

36

X

Образац изјаве о независној понуди

37

XI

Образац структура цене са упуством како да се попуни

41-55

Укупан број страна је 53Прилог бр.1

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: .“БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“

Адреса: Санџачких бригада бр.2 , 31300 Пријепоље

Интернет страница: http: // www.biblioteka-prijepolje.com


2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број .1/2014 су..добра - књиге за библиотеку


4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.


5. Преузимање - достављање конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике Србије или са интернет странице наручиоца http: // www.biblioteka-prijepolje.com

Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 11. марта 2014.године до 12 часова, непосредно наручиоцу или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде које не пристигну наручиоцу до 11.03.2014 године до 12.00 часова ( лично или поштом) сматраће се неблаговременим.


Неблаговремене понуде ће, неотворене, са назнаком да су неблаговремене, бити враћене лицу које их је доставило.
6. Отварање понуде

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 11.03. 2014.године у 12.15 часова, у седишту наручиоца у Пријепољу , Снџачких бригада 2.

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда Комисији наручиоца подносе пуномоћије понуђача за учешће у поступку отварања понуда.
5. Контакт (лице или служба)

Лице (Садија Хоџић ) в.д. директор Библиотеке

Александар Вујичић, дипл. правник, председник комисије тел. 033/710-085

Е – sadah@hotmail.rs fax br 033/711-146


Председник комисије

Александар Вујичић дипл.правник


Прилог бр.2
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.1/2014 су добра – књиге за библиотеку - ознака из општег речника набавке 22113000


2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.ВРСТА ДОБАРА


  • Набавка књига за потребе обављања делатности Библиотеке „Вук Караџић“ у Пријепољу.


КВАЛИТЕТ

  • У складу са захтевима из техничке спецификације.


КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА


  • Предметна набавка обухвата набавку и испоруку књига за библиотеке у свему према Техничкој спецификацији.


НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА


  • Контрола испоруке добара се врши од стране стручне службе Купца.Представник купца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврђи квалитативни и квантитативни пријем добара на начин одређен уговором.


РОК ИСПОРУКЕ


  • У складу са понудом.


МЕСТО ИСПОРУКЕ


  • Библиотека „Вук караџић“, Ул. Санџачких бригада бр. 2, Пријепоље
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət