Ana səhifə

Komisia zmena a doplnenie dohody zo októbra 1959(1) vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Euratom) a vládou Kanady o spolupráci pri mierovom využívaní atómovej energie


Yüklə 117 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü117 Kb.II
(Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné)KOMISIA


Zmena a doplnenie dohody zo 6. októbra 1959(1) vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Euratom) a vládou Kanady o spolupráci pri mierovom využívaní atómovej energie
(78/217/Euratom)

KOMISIA


EURÓPSKYCH

SPOLOČENSTIEV Brusel 16. januára 1978


Vážený pán Chargé d'Affaires,


je pre mňa cťou potvrdiť príjem Vášho listu zo 16. januára 1978, v ktorom sa uvádza nasledovné:
„Vážený pán komisár,
Ako bola Komisia informovaná, kanadská vláda sa rozhodla požadovať prísnejšie záruky v súvislosti s predajom kanadského materiálu, zariadenia a informácií do zahraničia.
Toto rozhodnutie predpokladá aktualizáciu jestvujúcej dohody medzi vládou Kanady a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Euratom) o spolupráci pri mierovom využívaní atómovej energie zo 6. októbra 1959 (ďalej len dohoda medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959), najmä pokiaľ ide o záruky.
Kanadská vláda považuje za nevyhnutné dospieť k dočasnej dohode cestou tejto výmeny listov. kým celá dohoda medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959 nebude aktualizovaná, zohľadniť požiadavku novej kanadskej politiky v oblasti záruk zmenou príslušných ustanovení dohody medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959.
V tejto súvislosti navrhujem, aby bola dohoda medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959 zmenená a doplnená tak, aby zahŕňala nasledovné ustanovenia týkajúce sa bezpečnostných mechanizmov:
(a) Na účely dohody medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959 sa má výraz „strojné zariadenie a závody“ v písm. d) článku XIV dohody medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959 chápať ako zahŕňajúci všetky položky vymenované v prílohe A k tomuto listu.
(b) Zariadenie, ktoré členský štát skonštruoval pre Komisiu ako zariadenie skonštruované, vybudované alebo prevádzkované na základe alebo s využitím informácií získaných od Kanady a ktoré sa nachádza v jurisdikcii tohto členského štátu v čase jeho skonštruovania, je považované za zariadenie, na ktoré sa vzťahuje dohoda medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959 v znení neskorších zmien a doplnení.

Pán P. D. Lee

Chargé d'Affaires a.i.

Misia Kanady pri Európskych spoločenstvách

Rue de Loxum, 6 (piate poschodie)

1000 Brusel


Zariadenie, ktoré skonštruovala Kanada ako zariadenie skonštruované, vybudované a prevádzkované na základe alebo s využitím informácií získaných od tohto členského štátu, je považované za zariadenie, na ktoré sa vzťahuje dohoda medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959 v znení neskorších zmien a doplnení.
(c) Materiál, na ktorý sa vzťahujú podmienky dohody medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959, sa nebude používať na výrobu nijakých jadrových zbraní alebo na iné formy vojenského využitia jadrovej energie alebo na výrobu nijakých iných jadrových výbušných zariadení. Tento záväzok bude kontrolovať v Kanade Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) na základe dohody medzi Kanadou a MAAE a na území spoločenstva ho bude kontrolovať spoločenstvo a MAAE na základe Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a dohody uzavretej medzi spoločenstvom, jeho členskými štátmi a MAAE alebo, ak takéto kontrolné postupy nebudú v platnosti, bude existovať dohoda medzi zmluvnými stranami o uplatňovaní systému záruk, ktorá je zodpovedá zásadám a postupom záruk MAAE.
(d) Na zariadenie alebo materiál prevádzané medzi Kanadou a spoločenstvom po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa vzťahuje dohoda medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959, len ak dodávajúca zmluvná strana písomne informovala o tom druhú zmluvnú stranu pred prevodom. V prípade prevodu zariadenia zo spoločenstva do Kanady môže vyrozumenie poslať aj členský štát.
(e) Materiál uvedený v písm. c) sa obohacuje na viac ako 20% alebo prepracúva a plutónium alebo urán obohatený na viac ako 20 % sa skladuje len v súlade s podmienkami dohodnutými písomne medzi stranami. (Pozri prílohu C - Dočasná dohoda týkajúca sa obohacovania, prepracovania a následného skladovania jadrového materiálu na území spoločenstva a v Kanade.)
(f) Zmluvná strana nebude v nijakom prípade používať ustanovenia tejto dohody na účely zabezpečenia komerčných výhod alebo na účely, ktoré prekážajú komerčným vzťahom druhej zmluvnej strany.
(g) Spoločenstvo informuje členské štáty o úrovniach fyzickej ochrany stanovených v prílohe B k tomuto listu, ktoré sa majú uplatňovať minimálne na materiál uvedený vyššie v písm. c). Kanada bude uplatňovať tieto úrovne fyzickej ochrany minimálne na materiál uvedený v písm. c).
(h) Akýkoľvek spor, ktorý vznikne pri výklade alebo uplatňovaní tejto dohody a ktorý sa nevyrieši rokovaním alebo na základe inej dohody medzi zmluvnými stranami bude, na žiadosť ktorejkoľvek zo strán, predložený rozhodcovskému súdu, ktorý pozostáva z troch rozhodcov. Každá zmluvná strana určí jedného rozhodcu a dvaja takto určení rozhodcovia zvolia tretieho, ktorý nebude štátnym príslušníkom Austrálie alebo členského štátu spoločenstva a ktorý bude predsedom. Ak do 30 dní od podania žiadosti o rozhodcovské konanie jedna zo strán neurčila rozhodcu, môže jedna zo zmluvných strán sporu požiadať generálneho tajomníka OECD o vymenovanie rozhodcu. Rovnaký postup sa uplatňuje, ak do 30 dní od určenia alebo

vymenovania druhého rozhodcu nebol zvolený tretí rozhodca. Väčšina členov rozhodcovského súdu tvorí kvórum a všetky rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov všetkých členov rozhodcovského súdu. Rozhodcovské konanie stanoví rozhodcovský súd. Rozhodnutia rozhodcovského súdu, vrátane všetkých nariadení týkajúcich sa jeho ustanovenia, konania, jurisdikcie a rozdelenia nákladov rozhodcovského konania medzi zmluvné strany, sú pre obidve zmluvné strany záväzné a budú nimi implementované v súlade s ich príslušnými ústavnými postupmi. Odmena za rozhodcovské konanie sa stanoví na rovnakom základe ako odmena pre ad hoc sudcov Medzinárodného súdneho dvora.


(i) Ustanovenia horeuvedených písm. a) až h) vrátane, ako aj článkov III, IX a XIV dohody medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959 (tak, ako sú tieto články zmenené a doplnené podľa návrhov v tomto liste) zostávajú za každých okolností v platnosti dovtedy, kým ľubovoľné zariadenie alebo materiál uvedené v tomto liste alebo v dohode medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959 naďalej existuje, alebo je dohodnuté inak.
Ak je horeuvedené akceptovateľné pre Európske spoločenstvo pre atómovú energiu, mám česť navrhnúť, aby tento list, ktorý je autentický tak v anglickom, ako aj vo francúzskom jazyku, spolu s odpoveďou Vašej Excelencie v tomto zmysle predstavoval zmenu a doplnok dohody medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959, ktoré nadobudnú platnosť k dátumu odpovede Vašej Excelencie na tento list a ktoré zostanú naďalej v platnosti dovtedy, kým ľubovoľné zariadenie, materiál alebo zariadenia uvedené v tomto liste alebo v dohode medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959 naďalej existujú, alebo je dohodnuté inak.
Vážený pán komisár, prijmite, prosím, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

____________
PRÍLOHA A

1. Jadrové reaktory schopné prevádzkovania tak, aby udržiavali kontrolovanú kritickú štiepnu reťazovú reakciu, s výnimkou reaktorov nulového výkonu, ktoré sú definované ako reaktory s minimálnou rýchlosťou vzniku plutónia nepresahujúcou 100 gramov ročne.


Jadrový reaktor v zásade obsahuje položky vnútri reaktorovej nádoby alebo k nej pripojené, zariadenie, ktoré kontroluje hladinu výkonu v aktívnej zóne, komponenty, ktoré obvykle obsahujú primárne chladivo aktívnej zóny reaktora, alebo s ním prichádzajú do priameho kontaktu, alebo ho kontrolujú.
Nie je zámerom vylúčiť reaktory, ktoré by mohli byť pomerne schopné modifikácie tak, aby produkovali podstatne viac ako 100 gramov plutónia ročne. Reaktory skonštruované na neprerušované prevádzkovanie pri vysokých hladinách výkonu, bez ohľadu na ich schopnosť produkovať plutónium, nie sú považované za 'reaktory nulového výkonu'.

2. Reaktorové tlakové nádoby: kovové nádoby v tvare kompletných jednotiek alebo väčších dielensky zhotovených dielcov pre ne, ktoré sú špeciálne skonštruované alebo upravené tak, aby obsahovali aktívnu zónu jadrového reaktora, ako je definovaný vyššie v odseku 1, a sú schopné odolávať tlaku primárneho chladiva.


Horná platňa reaktorovej tlakovej nádoby je hlavný dielensky zhotovený dielec tlakovej nádoby.

3. Vnútroreaktorové zariadenia: (napr. oporné podstavce a platne pre aktívnu zónu, iné zariadenia vnútri nádoby, vodiace rúry regulačných tyčí, tepelné tienenia, usmerňovače toku, vodiace platne mriežky aktívnej zóny, platne difúzora atď.).

4. Zariadenie na zavážanie a vyvážanie paliva do a z reaktora: manipulačné zariadenie špeciálne skonštruované alebo upravené na zavážanie alebo vyvážanie paliva do a z jadrového reaktora, ako je definovaný vyššie v odseku 1, schopné vykonávať zavážanie na výkon alebo využívať technicky sofistikované vlastnosti polohovania alebo vyrovnávania, umožňujúce komplexné operácie výmeny paliva, ako sú tie, pri ktorých priame sledovanie paliva alebo prístup k nemu nie sú obvykle možné.

5. Regulačné tyče reaktora: tyče špeciálne skonštruované alebo upravené na regulovanie rýchlosti reakcie v jadrovom reaktore definovanom vyššie v odseku 1.


Táto položka zahŕňa, okrem časti na absorpciu neutrónov, oporné a závesné konštrukcie pre ňu, ak sú dodávané samostatne.

6. Tlakové rúry reaktora: rúry, ktoré sú špeciálne skonštruované alebo upravené tak, aby obsahovali palivové články a primárne chladivo v reaktore definovanom vyššie v odseku 1 pri pracovnom tlaku presahujúcom 50 atmosfér.

7. Zirkónové rúry: Zirkónový kov a zliatiny vo forme rúr alebo zostavy rúr a v množstve presahujúcom 500 kg ročne, špeciálne skonštruované alebo upravené na používanie v reaktore definovanom vyššie v odseku 1, v ktorých je pomer hafnia k zirkónu menší ako 1 : 500 hmotnostných dielov.

8. Závody na prepracovanie ožiarených palivových článkov a zariadenie špeciálne na to skonštruované alebo upravené.


Závod na prepracovanie ožiarených palivových článkov obsahuje zariadenie a komponenty, ktoré obvykle prichádzajú do styku alebo priamo kontrolujú ožiarené palivo a hlavný jadrový materiál v tokoch spracovania štiepnych produktov. Pri súčasnom stave techniky len dve položky zariadenia sú považované za spadajúce pod význam výrazu 'a zariadenie špeciálne na to skonštruované alebo upravené'. Sú to tieto položky:
(a) sekačky ožiarených palivových článkov: diaľkovo ovládané zariadenie špeciálne skonštruované alebo upravené na používanie v zariadení na prepracovanie jadrového paliva, ako je označené vyššie, a určené na rezanie, sekanie alebo strihanie zostáv, zväzkov alebo tyčí ožiareného jadrového paliva; a
(b) nádrže bezpečné z hľadiska kritického stavu (napr. nádrže s malým priemerom, kruhové nádrže alebo nádrže v tvare nekonečnej platne) skonštruované alebo upravené na používanie v zariadení na regeneráciu jadrového paliva, ako je označené vyššie, určené na rozpúšťanie ožiareného jadrového paliva, ktoré sú schopné odolávať horúcej, vysokokorozívnej kvapaline, a ktoré môžu byť diaľkovo plnené a udržiavané.

9. Závody na výrobu jadrového paliva:


Závod na výrobu jadrového paliva obsahuje zariadenie:
(a) ktoré obvykle prichádza do priameho styku s tokom jadrového materiálu, priamo ho upravuje alebo reguluje; alebo
(b) ktoré utesňuje jadrový materiál v obale palivového článku.
Celý súbor položiek pre horeuvedené operácie, ako aj jednotlivé položky určené na ktorúkoľvek z horeuvedených operácií, a na iné operácie výroby paliva, ako je kontrola celistvosti obalu palivového článku alebo utesnenia, a konečná úprava utesneného paliva.

10. Zariadenie iné ako analytické prístroje, špeciálne skonštruované alebo upravené na separáciu izotopov uránu:


Zariadenie iné ako analytické prístroje, špeciálne skonštruované alebo upravené na separáciu izotopov uránu obsahuje každú z hlavných položiek zariadenia špeciálne skonštruovaného alebo upraveného pre proces separácie. Tieto položky zahŕňajú:
- plynovú difúznu bariéru,

- plynové difúzne puzdro,

- zostavy plynových odstrediviek odolných voči korózii pod účinkom UF6,

- veľké fluorid-uránové, axiálne alebo odstredivé kompresory odolné voči korózii,

- špeciálne kompresorové upchávky pre tieto kompresory.

11. Závody na výrobu ťažkej vody:


Závod na výrobu ťažkej vody obsahuje závod a zariadenie špeciálne skonštruované na obohacovanie deutéria alebo jeho zlúčenín, ako aj akékoľvek podstatné časti položiek, ktoré sú dôležité pre prevádzkovanie závodu.

_____________PRÍLOHA BÚROVNE FYZICKEJ OCHRANY


Úrovne fyzickej ochrany, ktoré majú zabezpečiť príslušné vládne orgány pri používaní, skladovaní a preprave materiálov uvedených v pripojenej tabuľke, zahŕňajú minimálne nasledovné charakteristiky ochrany:


Kategória III
Používanie a skladovanie v priestore, prístup ku ktorému je kontrolovaný.
Preprava v rámci osobitných preventívnych opatrení, vrátane predchádzajúcich ujednaní medzi odosielateľom, príjemcom a prepravcom a predchádzajúcej dohody medzi štátmi v prípadoch medzinárodnej prepravy špecifikujúcich čas, miesto a postup prenosu zodpovednosti za prepravu.

Kategória II
Používanie a skladovanie v chránenom priestore, prístup ku ktorému je kontrolovaný, t. j. v priestore pod stálou kontrolou stráží alebo elektronických prístrojov, obklopený fyzickými bariérami s obmedzeným počtom vstupných miest pod náležitou kontrolou, alebo v ľubovoľnom priestore s ekvivalentnou úrovňou fyzickej ochrany.
Preprava v rámci osobitných preventívnych opatrení, vrátane predchádzajúcich ujednaní medzi odosielateľom, príjemcom a prepravcom a predchádzajúcej dohody medzi štátmi v prípadoch medzinárodnej prepravy špecifikujúcich čas, miesto a postup prenosu zodpovednosti za prepravu.

Kategória I
Materiály v tejto kategórii sú chránené vysoko spoľahlivými systémami proti neoprávnenému použitiu nasledovne:
Používanie a skladovanie vo vysoko chránenom priestore, t. j. v chránenom priestore definovanom vyššie pre kategóriu II, ku ktorému, okrem toho, je prístup obmedzený na osoby, ktorých dôveryhodnosť bola stanovená, a pod kontrolou stráží, ktoré sú v úzkej komunikácii s príslušnými zásahovými jednotkami. Osobitné opatrenia prijaté v tejto súvislosti by mali mať za cieľ odhalenie a zabránenie akémukoľvek útoku, neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenému odnášaniu materiálu.
Preprava v rámci osobitných preventívnych opatrení označených vyššie pre prepravu materiálov kategórie II a III, okrem toho pod stálou kontrolou sprievodu a za podmienok, ktoré zabezpečia úzku komunikáciu s príslušnými zásahovými jednotkami.


Kategorizácia jadrového materiálu

Materiál

Forma

Kategória

I.

II.

III.

1. Plutónium (a)

Neožiarené (b)

2 alebo viac kg

Menej ako 2 kg ale viac ako 500 g

500 alebo menej g (c)

2. Urán-235

Neožiarený (b)

- urán obohatený na 20 alebo viac % U-235

- urán obohatený na 10 % U-235 ale menej ako na 20 %

- urán obohatený viac ako prírodný ale menej ako

10 % U-235 (d)


5 alebo viac kg

---


---

Menej ako 5 kg ale viac ako 1 kg
10 alebo viac kg

1 alebo menej kg

Menej ako 10 kg (c)


10 alebo viac kg

3. Urán-233

Neožiarený (b)

2 alebo viac kg

Menej ako 2 kg ale viac ako 500 g

500 alebo menej g

4. Ožiarené palivoOchudobnený alebo prírodný urán. tórium alebo nízko obohatené palivo (mene ako 10 % obsahu štiepneho materiálu) (e) (f)(a) Ako je definované v Štatúte MAAE

(b) Materiál neožiarený v reaktore, alebo materiál ožiarený v reaktore, ale pri hladine žiarenia rovnajúcej sa alebo menšej ako 100 rad/hod. vo vzdialenosti jeden meter bez tienenia.

(c) Menej ako rádiologicky významné množstvo má byť vyňaté.

(d) Prírodný urán, ochudobnený urán a tórium a množstvá uránu obohateného na menej ako 10 %, ktoré nespadajú pod kategóriu III, majú byť chránené v súlade s praxou hospodárneho riadenia.

(e) Hoci je táto úroveň ochrany odporúčaná, štáty budú môcť, po ohodnotení špecifických okolností, určiť iný stupeň fyzickej ochrany.

(f) Iné palivo, ktoré vzhľadom na svoj pôvodný obsah štiepneho materiálu je zaradené do kategórie I alebo II pred ožiarením, môže byť znížené o jednu úroveň kategórie, keď hladina žiarenia z paliva presahuje 100 rad/hod. vo vzdialenosti jeden meter bez tienenia.

_______________PRÍLOHA C
PREDBEŽNÁ DOHODA TÝKAJÚCA SA OBOHACOVANIA, PREPRACOVANIA, A NÁSLEDNÉHO SKLADOVANIA JADROVÉHO MATERIÁLU NA ÚZEMÍ

SPOLOČENSTVA A V KANADE

1. Obidve strany si uvedomujú, že zatiaľ čo sa čoraz väčšia dôvera vkladá v jadrovú energiu na mierové účely s cieľom uspokojiť svetové požiadavky na energiu, jej využívanie vyžaduje, aby sa urobili všetky opatrenia v súvislosti s výrobou a šírením materiálu, ktorý môže byť použitý pre jadrové zbrane. Strany sa dohodli na dvojstrannej i medzinárodnej spolupráci zameranej na vytýčenie mechanizmov, ktoré urýchlia dosiahnutie tohto cieľa.


Obidve strany súhlasia s tým, že ich cieľom je uspokojiť svoje energetické potreby a pritom sa vyhnúť nebezpečenstvu rozšírenia tohto materiálu a rešpektovať voľby a rozhodnutia každej strany v mierovej jadrovej oblasti.
Strany s uspokojením konštatujú, že organizačná Konferencia o medzinárodnom hodnotení palivového cyklu (INFCE), ktorá sa konala za účasti Kanady, Komisie Európskych spoločenstiev a členských štátov Euratomu, stanovila vykonať štúdiu, ktorá má podľa očakávania trvať budúce dva roky. INFCE preskúma najlepšie prostriedky pre napredovanie k cieľom zabezpečiť širokú dostupnosť jadrovej energie na mierové účely, aby sa uspokojili svetové požiadavky na energiu pri súčasnej minimalizácii hrozby šírenia jadrových zbraní.
Účastníci štúdia sú zaviazaní spolupracovať konštruktívne na štúdii, ktorá preskúma všetky aspekty jadrového cyklu.
Medzi záležitosti, ktoré má preskúmať pracovná skupina INFCE, patrí prepracovanie a obohacovanie a skladovanie plutónia a uránu obohateného na viac ako 20 %.
Na tomto základe strany uzavreli nasledovnú predbežnú dohodu, ktorá sa vzťahuje na prepracovanie a obohacovanie na viac ako 20 % U-235; a na skladovanie plutónia a uránu obohateného na viac ako 20 %.


  1. V súvislosti s materiálom, ktorý bol prevedený v čase od 20. decembra 1974 do konca prechodného obdobia, Euratom v predstihu vyrozumie kanadskú vládu o svojom zámere uskutočniť každé takéto prepracovanie, obohatenie alebo skladovanie. Toto vyrozumenie bude zahŕňať množstvá materiálu, ktorý sa bude obohacovať, prepracúvať alebo skladovať, zariadenie, v ktorom sa tieto operácie uskutočnia, a zamýšľané disponovanie a použitie osobitného štiepneho materiálu. Účelom takéhoto vyrozumenia v predstihu je povoliť konanie spoločných porád medzi stranami ohľadne primeranosti záruk pre zamýšľanú operáciu a zamedzenia rizika šírenia jadrových zbraní. Porady umožnia každej strane oceniť čo najúplnejší rozsah možného charakteru a účelu danej operácie.

Tieto porady nemajú dopad na obchodnú a priemyselnú politiku každej zo strán. Uskutoční sa včasná schôdzka s cieľom vypracovať príslušné formy pre vyrozumenie a porady.

3. Strany sa dohodli, že v priebehu obdobia predbežnej dohody budú dodávky kanadského uránu, ktorý má byť vyvezený do Euratomu, zhruba obmedzené na súčasné potreby Euratomu, pričom pojem „súčasné potreby“ má zohľadňovať aj záväzky zmluvy o obohacovaní, ku ktorej sa pripojili členské krajiny Euratomu.
Zmluvné strany sa na žiadosť jednej z nich poradia ohľadne uplatňovania tejto časti tejto predbežnej dohody v súlade s článkom XIII dohody z roku 1959.
4. V súlade s horeuvedeným je dohodnuté, že urán kanadského pôvodu prevedený do Euratomu následne po 20. decembri 1974 alebo každý urán kanadského pôvodu exportovaný do Euratomu v priebehu obdobia predbežnej dohody môže byť prepracovaný alebo obohatený na viac ako 20 % U-235, ak vznikne potreba v elektrárňach, ktoré sú v Euratome prevádzkované teraz, alebo ktorých prevádzkovanie sa predpokladá. To isté sa vzťahuje na plutónium a urán obohatený na viac ako 20 % U-235 skladované v Euratome. Pokiaľ ide o urán kanadského pôvodu prevedený do Euratomu pred 20. decembrom 1974, každá zo strán môže požiadať o porady, ako je stanovené v článkoch IX ods. 3 a XIII dohody z roku 1959.
5. Čo možno najskôr po 31. decembri 1979 alebo po dokončení štúdie INFCE, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr, strany prikročia k rokovaniam s cieľom nahradiť túto dohodu inými dohodami, ktoré budú prihliadať, okrem iného, na všetky výsledky štúdií INFCE v súvislosti s predmetnými operáciami. Ak do konca roku 1980 nebude dosiahnutá nijaká taká dohoda, strany môžu spoločne odsúhlasiť predĺženie platnosti tejto predbežnej dohody.“
Je pre mňa cťou potvrdiť, že tieto návrhy sú akceptovateľné pre Európske spoločenstvo pre atómovú energiu.
Prijmite, prosím, vážený pán Chargé d'Affaires, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

KOMISIA


EURÓPSKYCH

SPOLOČENSTIEV Brusel 16. januára 1978

Vážený pán Chargé d'Affaires,
odvolávam sa na výmenu listov medzi nami zo 16. januára 1978 ohľadne jadrových bezpečnostných mechanizmov a je pre mňa cťou konštatovať pre informáciu kanadských orgánov nasledovné:
Počas prerokúvania horeuvedenej výmeny na zasadaní Rady bolo dohodnuté, že doleuvedený text predstavuje naše chápanie postupu stanoveného v písm. c):
1. Dodávky kanadského materiálu osobám na území siedmich štátov bez jadrových zbraní, ktoré sú účastníkmi overovacej dohody Euratomu/MAAE, a prevod takého materiálu na území týchto štátov:
Tento prípad nenastolí nijaký problém, nakoľko overovacia dohoda nadobudla platnosť 21. februára 1977.
2. Dodávky kanadského materiálu do Veľkej Británie alebo transfer kanadského materiálu do Veľkej Británie:
Hoci trojstranná dohoda medzi Veľkou Britániou, Euratomom a MAAE ešte nenadobudla platnosť, Kanada nebude požadovať nijaké predbežné dohody zabezpečujúce overovanie takého materiálu zo strany MAAE vo Veľkej Británii na primerané časové obdobie, ktoré nemá presiahnuť 18 mesiacov od 23. decembra 1976.
3. Dodávky kanadského materiálu do Francúzska alebo prevod kanadského materiálu do Francúzska:
Kanadský materiál na konečné použitie vo Francúzsku bude predložený na overovanie zo strany MAAE, akonáhle nadobudne platnosť trojstranná dohoda medzi Francúzskom, Euratomom a MAAE, o ktorej teraz prebiehajú rokovania.
Rada vzala na vedomie vyhlásenie francúzskeho predstaviteľa, že materiál, na ktorý sa vzťahuje dohoda medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959 v znení neskorších zmien a doplnení, sa nebude využívať na konečné použitie vo Francúzsku skôr, ako táto trojstranná dohoda nadobudne platnosť.
Pán P. D. Lee

Chargé d'Affaires a.i.

Misia Kanady pri Európskych spoločenstvách

Rue de Loxum, 6 (piate poschodie)

1000 Brusel
Rada ďalej vzala na vedomie, že kanadská vláda, vzhľadom na uplatňovanie záruk Euratomu a ich overovanie v rámci trojstrannej dohody medzi Francúzskom, Euratomom a MAAE, o ktorej teraz prebiehajú rokovania, súhlasí s tým, aby kanadský materiál mohol byť priamo dodávaný z Kanady do Francúzska alebo prevedený do Francúzska, aby bol vo Francúzsku obohatený alebo prepracovaný, za predpokladu, že opustí Francúzsko po uplynutí obvyklej doby požadovanej na tieto operácie.
Prijmite, prosím, vážený pán Chargé d'Affaires, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.“

MISIA KANADY PRI

EURÓPSKYCH

SPOLOČENSTVÁCH Brusel 16. januára 1978


Vážený pán komisár,


rád by som potvrdil príjem Vášho listu zo 16. januára 1978, ktorého obsah kanadské úrady vzali na vedomie a na ktorý Kanada odpovie po schválení prevodov do Euratomu, a ktorý znie takto:
„Vážený pán Chargé d'Affaires,
odvolávam sa na výmenu listov medzi nami zo 16. januára 1978 ohľadne jadrových záruk a je pre mňa cťou konštatovať pre informáciu kanadských orgánov nasledovné:
Počas prerokúvania horeuvedenej výmeny na zasadaní Rady bolo dohodnuté, že doleuvedený text predstavuje naše chápanie postupu stanoveného v písm. c):
1. Dodávky kanadského materiálu osobám na území siedmich štátov bez jadrových zbraní, ktoré sú účastníkmi overovacej dohody Euratomu/MAAE, a prevod takého materiálu na území týchto štátov:
Tento prípad nenastolí nijaký problém, nakoľko overovacia dohoda nadobudla platnosť 21. februára 1977.
2. Dodávky kanadského materiálu do Veľkej Británie alebo transfer kanadského materiálu do Veľkej Británie:
Hoci trojstranná dohoda medzi Veľkou Britániou, Euratomom a MAAE ešte nenadobudla platnosť, Kanada nebude požadovať nijaké predbežné dohody zabezpečujúce overovanie takého materiálu zo strany MAAE vo Veľkej Británii na primerané časové obdobie, ktoré nemá presiahnuť 18 mesiacov od 23. decembra 1976.
3. Dodávky kanadského materiálu do Francúzska alebo prevod kanadského materiálu do Francúzska:
Kanadský materiál na konečné použitie vo Francúzsku bude predložený na overovanie zo strany MAAE, akonáhle nadobudne platnosť trojstranná dohoda medzi Francúzskom, Euratomom a MAAE, o ktorej teraz prebiehajú rokovania.
Pán Guido Brunner

Komisár


Komisie Európskych spoločenstiev

Rue de la Loi, 200

1049 Brusel

Rada vzala na vedomie vyhlásenie francúzskeho predstaviteľa, že materiál, na ktorý sa vzťahuje dohoda medzi Kanadou a Euratomom z roku 1959 v znení neskorších zmien a doplnení, sa nebude využívať na konečné použitie vo Francúzsku skôr, ako táto trojstranná dohoda nadobudne platnosť.


Rada ďalej vzala na vedomie, že kanadská vláda, vzhľadom na uplatňovanie záruk Euratomu a ich overovanie v rámci trojstrannej dohody medzi Francúzskom, Euratomom a MAAE, o ktorej teraz prebiehajú rokovania, súhlasí s tým, aby kanadský materiál mohol byť priamo dodávaný z Kanady do Francúzska alebo prevedený do Francúzska, aby bol vo Francúzsku obohatený alebo prepracovaný, za predpokladu, že opustí Francúzsko po uplynutí obvyklej doby požadovanej na tieto operácie.
Prijmite, prosím, vážený pán Chargé d'Affaires, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.“
Dostal som pokyn, aby som potvrdil zhodu dosiahnutú v priebehu rokovaní, že akýkoľvek prevod materiálu podliehajúceho dohode v rámci spoločenstva, ktorý sa neuskutoční v súlade s písmenom c) výmeny listov, bude predstavovať porušenie dohody zo strany Euratomu. Za týchto okolností sa od kanadských úradov bude, samozrejme, požadovať, aby prehodnotili svoje záväzky vyplývajúce z dohody.
Prijmite, prosím, vážený pán komisár, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

P. D. LEEChargé d'Affaires a.i.

Úradný vestník Európskych spoločenstievKOMISIA


EURÓPSKYCH

SPOLOČENSTIEV Brusel 16. januára 1978

Vážený pán Chargé d'Affaires,
odvolávam sa na výmenu listov medzi nami zo 16. januára 1978 ohľadne jadrových záruk a je pre mňa cťou konštatovať pre informáciu kanadských orgánov nasledovné:
Počas prerokúvania horeuvedenej výmeny Rada vzala na vedomie „Vyhlásenie o prevode technológie“ prijaté deviatimi členskými štátmi spoločenstva a schválila ju v rozsahu, v akom sa týka spoločenstva. Text tohto vyhlásenia je pripojený k tomuto listu (príloha I).
Rada ďalej odsúhlasila tieto vyhlásenia:
- „Obidve strany sa dohodli, že požiadajú Spoločnú technickú pracovnú skupinu preskúmať otázku informácií o prepracovaní kanadského materiálu prevedeného do Euratomu pred 20. decembrom 1974.'
- „Ani jedna strana nebude uplatňovať práva v rámci dohody uzatvorenej s tretím štátom tak, aby sa porušili práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto dohody v znení neskorších zmien a doplnení.“
Rada schválila aj technickú poznámku k zásade pomerného dielu a k interpretácii v súvislosti s dvojitým značením dohodnutú v priebehu rokovaní a zaradila ju do zápisnice zo schôdzky. Text tejto technickej poznámky je pripojený k tomuto listu (príloha II).
Napokon, Rada vzala na vedomie „Poznámku k fyzickej ochrane“, ktorú majú poslať členské štáty veľvyslancovi Kanady. Text tejto poznámky je pripojený k tomuto listu (príloha III).
Prijmite, prosím, vážený pán Chargé d'Affaires, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

_______________

Pán P. D. Lee

Chargé d'Affaires a.i.

Misia Kanady pri Európskych spoločenstvách

Rue de Loxum, 6 (piate poschodie)

1000 Brusel

PRÍLOHA I


VYHLÁSENIE O PREVODE TECHNOLÓGIE


Členské štáty a spoločenstvo sú pripravené potvrdiť kanadskej vláde, že uznávajú legitímnosť prevodu citlivej technológie v zmysle Londýnskych smerníc pre podmienky v nich stanovené. Konštatujú, že aj Kanada má v úmysle vykonávať prevody technológie CANDU (technológie ťažkovodných reaktorov s tlakovými kanálmi a technológie výroby palivových článkov, technológie D2O) a inej technológie špecifickej pre jej palivový cyklus ktorémukoľvek členskému štátu v súlade s určitými podmienkami.


Sú toho názoru, že pre členské štáty, ktoré chcú dovážať takúto technológiu, je alebo bude potrebné uzavrieť s Kanadou dohody obsahujúce záväzky požadované kanadskou vládou v súvislosti s týmito prevodmi.
Tieto štáty však musia byť oprávnené prevádzať túto technológiu do iného členského štátu za podmienky, že druhý prijímajúci členský štát poskytol kanadskej vláde rovnaké záväzky, ako poskytol prvý členský štát.
V tejto súvislosti spoločenstvo a členské štáty potvrdzujú, že nejestvuje nijaká prekážka pre uzatvorenie takých dohôd medzi Kanadou a ktorýmkoľvek členským štátom spoločenstva, ktorý si želá ich uzatvoriť, za predpokladu, že tieto dohody sú plne konzistentné so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.“
_____________


PRÍLOHA II


TECHNICKÁ POZNÁMKA
1. Zásada „pomerného dielu“
Ak je kanadský materiál vyrábaný, spracúvaný alebo používaný spolu s materiálom iného pôvodu, vyrobené materiály, ako aj straty počas operácie budú pripísané materiálom, na ktoré sa vzťahuje dohoda medzi Kanadou a Euratomom, v pomere k percentuálnej časti materiálov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a ktoré boli na začiatku zahrnuté do zmesi. Slová „vyrábaný, spracúvaný alebo používaný“ zahŕňajú konverziu, výrobu, obohatenie, prepracovanie a ožiarenie.
2. Výklad v súvislosti s dvojitým značením
V mnohých prípadoch sa materiál, ktorý pochádza z jednej zo zmluvných strán Dohody z roku 1959 medzi kanadskou vládou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Euratomom) o spolupráci pri mierovom využívaní atómovej energie v znení jej neskorších zmien a doplnení, posiela tretiemu štátu na spracovanie, vrátane konverzie, obohacovania a výroby, pred jeho dodaním prijímajúcej zmluvnej strane. Takýto spracovaný materiál obdrží prijímajúca zmluvná strana na základe dohody z roku 1959, a preto sa naň vzťahujú ustanovenia tejto dohody v znení jej neskorších zmien a doplnení.
Zmluvné strany uznávajú, že existuje oprávnené znepokojenie v súvislosti s hromadením ustanovení o zárukách na jadrové materiály a z toho vyplývajúcimi administratívnymi problémami. Tieto ťažkosti sú posudzované na medzinárodných fórach a tak dodávatelia, ako aj príjemcovia by mali naďalej hľadať vzájomne vyhovujúce riešenia tak dvojstranné, ako aj mnohostranné.
________________


PRÍLOHA III


POZNÁMKA K FYZICKEJ OCHRANE


Od ministra zahraničných vecí členského štátu Euratomu veľvyslancovi Kanady.


Vaša Excelencia,
je pre mňa cťou odvolať sa na Dohodu medzi kanadskou vládou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Euratomom) o spolupráci pri mierovom využívaní atómovej energie zo 6. októbra 1959 v znení jej neskorších zmien a doplnení (ďalej len dohoda).
Okrem záväzkov, ktoré Kanada prijala v rámci dohody, je pre mňa cťou informovať Vás, že moja vláda potvrdzuje, že položky uvedené v dohode, ktoré sa nachádzajú na území, v jurisdikcii alebo pod kontrolou mojej vlády, sú v súlade s úrovňami fyzickej ochrany opísanými v dohode.
Prijmite, prosím, Vaša Excelencia, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

KOMISIA


EURÓPSKYCH

SPOLOČENSTIEV Brusel 16. januára 1978

Vážený pán Chargé d'Affaires,
odvolávam sa na dohodu uzavretú medzi nami dňa 16. januára 1978 a je pre mňa cťou konštatovať, že počas rokovania Rady o tejto dohode Rada dospela k nižšie uvedenej interpretácii týkajúcej sa platnosti dohody vo vzťahu k obdobiu po prechodnom období:
„Pri schvaľovaní výmeny listov medzi Kanadou a Euratomom Rada uznáva, že podmienky, za ktorých:
- je materiál, na ktorý sa vzťahuje dohoda medzi Kanadou a Euratomom, obohacovaný na viac ako 20 % alebo prepracovaný,
- a tie, za ktorých je urán obohacovaný na viac ako 20 % a plutónium je skladované,
boli zahrnuté do dohody na prechodné obdobie.
Pre materiály dodané po skončení prechodného obdobia treba ešte uzatvoriť dohodu o režime, ktorým sa riadia tieto citlivé operácie. Rada si preto uvedomuje, že zmluvné strany neakceptovali pre tieto materiály nijaký záväzok, či už pokiaľ ide o dodávky materiálov alebo o fakt, že režim, ktorý má byť prerokovaný alebo ktorým sa majú riadiť citlivé operácie, nebude zahŕňať nijaké podmienky, a to ani a fortiori, pokiaľ ide o charakter ľubovoľnej z týchto podmienok.“
Bol by som Vám hlboko zaviazaný, keby ste potvrdili, že kanadské úrady zdieľajú túto interpretáciu.

Prijmite, prosím, vážený pán Chargé d'Affaires, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

_______________

Pán P. D. Lee

Chargé d'Affaires a.i.

Misia Kanady pri Európskych spoločenstvách

Rue de Loxum, 6 (piate poschodie)

1000 Brusel

MISIA KANADY PRI

EURÓPSKYCH

SPOLOČENSTVÁCH Brusel 16. januára 1978

Vážený pán komisár,


je pre mňa cťou potvrdiť príjem Vášho listu zo 16. januára 1978, v ktorom sa konštatuje nasledovné:
„Vážený pán Chargé d'Affaires,
odvolávam sa na dohodu uzavretú medzi nami dňa 16. januára 1978 a je pre mňa cťou konštatovať, že počas rokovania Rady o tejto dohode Rada dospela k nižšie uvedenej interpretácii týkajúcej sa platnosti dohody vo vzťahu k obdobiu po prechodnom období:
„Pri schvaľovaní výmeny listov medzi Kanadou a Euratomom Rada uznáva, že podmienky, za ktorých:
- je materiál, na ktorý sa vzťahuje dohoda medzi Kanadou a Euratomom, obohacovaný na viac ako 20 % alebo prepracovaný,
- a tie, za ktorých je urán obohacovaný na viac ako 20 % a plutónium je skladované,
boli zahrnuté do dohody na prechodné obdobie.
Pre materiály dodané po skončení prechodného obdobia treba ešte uzatvoriť dohodu o režime, ktorým sa riadia tieto citlivé operácie. Rada si preto uvedomuje, že zmluvné strany neakceptovali pre tieto materiály nijaký záväzok, či už pokiaľ ide o dodávky materiálov alebo o fakt, že režim, ktorý má byť prerokovaný alebo ktorým sa majú riadiť citlivé operácie, nebude zahŕňať nijaké podmienky, a to ani a fortiori, pokiaľ ide o charakter ľubovoľnej z týchto podmienok.“
Bol by som Vám hlboko zaviazaný, keby ste potvrdili, že kanadské úrady zdieľajú túto interpretáciu.

Prijmite, prosím, vážený pán Chargé d'Affaires, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.“


Je pre mňa cťou potvrdiť, že kanadské úrady zdieľajú túto interpretáciu.
Prijmite, prosím, vážený pán komisár, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.
P. D. LEE

Chargé d'Affaires a.i.

__________________

Pán Guido Brunner

Komisár


Komisie Európskych spoločenstiev

Rue de la Loi, 2001049 Brusel

1 Ú. v. ES 60, 24. 11. 1959, s. 1165/59.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət