Ana səhifə

Katipler : nafiz nadir nas-mehmet akkuş gelen üyeler


Yüklə 422.5 Kb.
səhifə4/4
tarix25.06.2016
ölçüsü422.5 Kb.
1   2   3   4

Yürürlük:

MADDE-30

Bu yönetmelik hükümleri Belediye Meclisince kabul edilmesini müteakip, ilanı ile uygulamaya konulur.
Yürütme:

MADDE- 31

Bu Yönetmelik hükümlerini Karaman Belediye Başkanı yürütür.
İdari İşler Komisyonu raporu gereğince 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesini ( a) bendine ve 15. maddesinin ( f ) bendi gereğince ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-443
Belediye Meclisinin 05.11.2010 tarih ve 359 sayılı kararı ile tekrar İdari İşler Komisyonuna havale edilen Özel Servis Araçları Yönetmeliği 07.12.2010 tarihli İdari İşler Komisyon raporu ile Meclise sunulmuş, Söz konusu Yönetmelik Belediye Meclisinin 06.12.2010 tarih ve 420 sayılı kararı ile yeniden İdari İşler Komisyonuna havale edilmiş olup;

Meclisçe yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde ;

Hazırlanan Yönetmelik Meclis Üyelerinin görüş ve önerileri de dikkate alınarak gerekli düzeltme ve değişişi klikler yapılarak uygun bulunduğundan,
İKİNCİ BÖLÜM

Özel Servis Araçlarının Çalışma Biçimleri

Amaç:

MADDE 1 - Bu Yönetmelik, Karaman Belediyesi sınırları içinde çalışan özel servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne biçimde çalışacakları, bunların sürücüleri, yardımcı personeli ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu yönetmelik; 1. Resmi ve özel kuruluşların kent içi yolcu taşıma istemine, ücreti karşılığında cevap veren özel ve tüzel kişilere ait (C) plakalı araçları,

 2. Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan (C) plakalı araçları,

SAYFA-21
 1. Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları,

ç) Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan özel kuruluşları,

 1. Her türlü ücretsiz müşteri servisi olarak çalışan araçları kapsar.

(2) Turizm amaçlı taşıma yapan araçlar, şehirlerarası otobüsler, belde belediye otobüsleri sahiplerini ve işleticilerini, Özel servis yapmayan, köy ve belde,belediye otobüslerini kapsamaz.
Dayanak

MADDE 3 - Bu yönetmelik, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin ( a ) bendi ve 15. maddesinin ( f ) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Özel servis aracı çalışma izni

MADDE 5 –

(1) Karaman Belediyesi sınırları içinde özel servis aracı çalıştırma izni Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre verilir. Bu yetki, Karaman İl Trafik Komisyonu'nun almış olduğu kararlar ve alacağı kararlarla eşgüdümlü olarak yürütülür.

(2) Bu izin; yılda bir kez ve bir yıl geçerli olmak üzere, özel servis aracı çalışma izin belgesi olarak verilir.

(3) Özel servis aracı çalışma ruhsatı hizmet ve belge ücreti Belediye Gelirler tarifesinde belirlenir.

(4) Bu izin: bir yıl geçerli olup, çalışmadığı tespit edilenlerin, 2. yılda da çalışmadığı tekrar tespit edilirse Encümen Kararı ile C Plakası iptal edilir.
İstenen belgeler

MADDE 6 –

(1) Araçlarını özel servis aracı olarak çalıştırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne, ek-l' deki başvuru formu ile aşağıda sayılan belgeleri de ekleyerek müracaat ederler. 1. Başvuru sahibi özel ve tüzel kişinin meslek odası kayıt belgesinin aslı,

 2. Başvuruya konu aracın Karaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde servis aracı tescil kaydını gösteren motorlu araç tescil belgesi ile ilgili kuruluşa yaptırılmış fenni muayenesini gösteren motorlu araç trafik belgesi sureti,

 3. Başvuru sahibi kişiye ait ikametgâh ilmühaberi aslı,

ç) Aracın bağlı olduğu vergi dairesinden borcu bulunmadığına dair belge aslı,

 1. Başvuruya konu araçlar için düzenlenmiş motorlu kara taşıtı araçları zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi,

 2. Hizmet ettiği kuruluşla yapılan sözleşme sureti, (Herhangi bir kuruluşla çalışıyorsa)

SAYFA-22 1. Takip edeceği güzergâhı,

 2. Özel servis aracı izin belgesi ve hizmet ücretinin yatırıldığına dair makbuz,

h) Sabıka Kaydı

(2) Yukarıdaki belgeler başvuruya konu her araç için ayrı ayrı hazırlanır ve her araç için yılda bir kez istenir.

(3) İlk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde, yenileme başvuruları her yılın haziran, temmuz veya ağustos ayı içinde yapılır. Belirlenen tarihlerde çalışma izin belgesi almayan veya yenilemeyen araçlar hakkında bu Yönetmeliğin 22.maddesi hükümleri uygulanır.
Çalışma ruhsatı

MADDE 7 - Karaman Belediye sınırları içinde tahditli "C" ticari plaka ile çalışacak özel servis araçlarının özel servis aracı izin belgesi almaları zorunludur. Çalışma izin belgesi olmadan özel servis aracı olarak faaliyette bulunmak yasaktır.
İzinsiz çalıştığı tespit edilen araçlara ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli uygulama yapılır ve ayrıca bu Yönetmeliğin 22. maddesi hükümleri uygulanır.
Aranan şartlar

MADDE 8 –

(1) İşleticiler Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmadan önce araçlarını Karaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde (C) plakaya tescil ettirmek zorundadır.

(2) Karaman Belediyesi sınırları içerisinde çalışacak (C) plakalı araçların yaşları, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğine uygun olmak zorundadır.

(3) Okul servis araçlarında ve personel servis araçlarında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliklerde yer alan, tüm şartlar aranır.

(4) Özel servis araçları Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve/veya Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği kapsamında aranan nitelikleri, hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak zorundadırlar.

(5) Bu madde hükmüne uymayanlar bu Yönetmeliğin 22. maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.


Uygunluk kontrolü

MADDE 9 –

(1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından özel servis araçlarına, aracın fenni muayene belgesinin kontrol edilerek uygun olduğunun belirlenmesinden sonra okul servis aracı özel izin belgesi düzenlenir ve bu belgede şu bilgiler yer alır;

SAYFA-23


 1. Aracın tescil plaka numarası,

 2. Aracın işleticisi,

 3. Hizmet ettiği kuruluş,

ç) Giremeyeceği güzergâh,

 1. Çalışma saatleri,

 2. Belgenin geçerlilik süresi,

(2) Özel servis aracı çalışma ruhsatı ve okul servis araçları özel izin belgesi Belediye tarafından tek belge üzerinde de gösterilebilir.

(3) Özel servis aracı çalışma ruhsatı, bir yıl süre ile geçerli olup, belirlenen belge ve hizmet ücreti karşılığında işleticilere verilir. Bu ücretin İzin belgesi öncesinde Belediye veznesine makbuz karşılığı ödenmiş olması gerekir. 1. Ruhsat işlemi her yıl haziran, temmuz ve ağustos ayları içerisinde yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda, araç uygunluğunun da belirlenmesinden sonra yapılır.

 2. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve/veya Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği kapsamında aranan nitelikleri yıl içinde kaybeden araçlara bu Yönetmeliğin 22. maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Ruhsatlı özel servis araç sahibinin ölümü halinde, ruhsat yüz seksen gün süre ile geçerli olup, yasal varisleri kendi adlarına ruhsat almak şartıyla, aracı çalıştırılabilirler. Bu süre içerisinde müracaat etmeyerek aracı çalıştırmaya devam eden
varislere, bu Yönetmeliğin 22. maddesi hükümleri uygulanır.

(7) Alım, satım ve devir hallerinde, yeni sahibi aracını servis aracı olarak

Çalıştırmak isterse satış tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde durumu yazılı olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirerek çalışma izin belgesi almak zorundadır. Bu süreyi geçiren araçlara bu yönetmeliğin 22. maddesi hükümleri uygulanır.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yapacağı araç incelemelerinde izlenecek yöntem

MADDE 10

(1) Özel servis aracı izin belgesi, 9. maddede aranan şartların yanı sıra, ilgili kuruluşa yaptırılmış fenni muayeneyi gösteren motorlu araç trafik belgesi

esas alınarak, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir.

(2) Özel servis aracı çalışma ruhsatı için başvuruda 6. maddede belirtilen evraklar ile bildirilen tarih, saat ve yerde hazır bulunan araçlar, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerince incelenerek uygun olup olmadığı görülerek uygunluk belgesi düzenlenir.

(3) Yapılacak inceleme bu yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen özelliklere uygunluk açısından yapılır. İnceleme sonunda ek-2'deki araç uygunluğu inceleme belgesi düzenlenir ve bu belge dosyasında kalır.

SAYFA-24
(4) İnceleme sonunda başvuruya konu araç, uygunluk için yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar, araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini otuz gün içinde tamamlayarak ikinci bir inceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de uygunluk için yeterli bulunmayan araçların (C) plakaları Belediye Encümeni kararı ile iptal edilir.


Okul servis araçları özel izin belgesi

MADDE 11 –

 1. Ulaştırma Bakanlığının yayınlamış olduğu Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve bu Yönetmelik gereği Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, bu araçlara her yıl özel izin belgesi düzenlenir. Özel izin belgesi hizmet ve belge ücreti Belediye veznelerine makbuz karşılığı yatırılmadan verilmez. Bu işlemlerde aşağıdaki belgeler aranır.

 1. Yıllık özel servis araçları çalışma ruhsatı hizmet ve belge ücreti ile okul servis araçları özel izin belgesi hizmet ve belge ücretlerinin Belediye veznesine yatırıldığına dair makbuzlar,

 2. Taşıtın bir önceki yıl izin belgesi.

(2) Bu belgelerle birlikte Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne araç sahipleri müracaat etmek zorundadır.
Belgelerin birleştirilmesi

MADDE 12 - Özel servis araçları çalışma ruhsatı ve okul servis araçları özel izin belgesi, Belediye tarafından tek belge üzerinde de gösterilebilir. Bu uygulama halinde de her bir belge için belirlenen hizmet ve belge ücretleri ayrı, ayrı tahsil olunur.
Özel servis araçlarının mülkiyetinin devri
MADDE 13 –Belediye Encümen Kararı alınmadan Özel servis araçlarına ait çalışma ruhsatının işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz.

   1. Devri Encümence uygun görülenlerden o yıl uygulanan Belediye Gelirler tarifesindeki ücret alınır.

   2. Veraset yoluyla yapılacak devirlerde gelir tarifesindeki hükümler uygulanır.

   3. Kiraya verme işlemleri Encümence kabul edilmesi halinde tarifede belirtilen devir ücretinin yarısı alınır. Kiralama süresi o yıl geçerli olan ruhsat süresi ile sınırlıdır.


Taşımacılıktan çekilme

MADDE 14 - Özel servis aracını çalıştırmak istemeyen şahıslar Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederler. Bu takdirde izin belgesi Belediye Encümen kararı ile iptal edilir. İptal edilen araçların plakaları Zabıta Müdürlüğüne, Emniyet Müdürlüğüne ve ilgili odaya bildirilir. Yıl içinde araçlarını servisten çekenlerin ödedikleri ruhsat hizmet ve belge ücreti geri ödenmez.

SAYFA-25
Özel servis araçlarının çalışma usul ve esaslarıMADDE 15 – Özel servis araçları işletmecileri aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.

 1. Özel servis araçları içinde biniş esasına göre ücret toplayamazlar,

b) Özel servis araçları sürekli taşıdıkları yolcular dışında güzergâhlarında ücretli veya ücretsiz durup yolcu alamazlar,

 1. Özel servis araçları her ne amaçla olursa olsun diğer toplu taşıma araçlarının hareketlerini ve genel olarak trafiği engelleyici yerlerde indirme-bindirme yapamazlar. Toplu taşıma araçlarına ait durakları kullanamazlar,

ç) Özel servis araçlarının yolcu indirme-bindirme yerlerinin belirlenmesi için durak tabelası veya işaret konulamaz. Servis aracından yararlananlara nerede inileceği önceden bildirilir,

 1. Özel servis araçlarının yolcu beklemesi yasaktır. Araçlar ancak yolcu iniş-binişinin gerektiği süre kadar durabilirler,

e)Şoförlerin ve yardımcıların bağırmak suretiyle yolcu çağırmaları, aracı kirli tutmaları, kırık cam, yırtık koltuk bulundurmaları, göze hoş gelmeyen adap ve ahlaka aykırı yazı yazmaları, resim asmaları ve yapıştırmaları yasaktır,

 1. Araçlar Belediyenin müsaade ettiği güzergâh dışına çıkamazlar ve güzergâh dışında araç içinde yolcu taşıyamazlar. İşleticiler güzergâh izin belgelerini araçta bulundurmak ve istendiğinde denetim görevlilere göstermek zorundadır,

g)Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü müsaadesi ile özel servis araçlarına ilan ve reklam alınabilir. Ancak, reklam alınmasına ilişkin usul ve esaslar Karaman Belediye Encümeni tarafından belirlenir, reklam alınması işlemleri işletici

tarafından yürütülür. Tahakkuk eden reklam bedelinin % 50 si işleticiye, % 50 si de Belediye veznesine ödenir,

ğ) Özel servis araçları işleticileri fiyat tarifelerini araçlarının görünür bir yerine asmak zorunda olup, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde taşıma yapamazlar, yarı yıl tatillerinde ücret tarifesinin yarısı uygulanır.

h)Özel servis araçlarında mevsim durumlarına göre ısıtma soğutma cihazı bulundurulmalıdır,

ı) Özel servis araçları izin belgesini, araç içerisinde görünür bir yerde bulundurmak zorundadır.

İşleticilere ve işletici firmalara yapılacak bildirimler

MADDE 16-

(1) Özel servis aracı işleticilerine bildirimler, işleticilerin yaptıkları başvuruları ile ruhsat yenileme işlemi sırasında verecekleri ikametgâh ilmühaberinde yer alan adrese yapılır.

(2) İşleticilere bildirimler yalnızca iadeli taahhütlü posta yoluyla veya zimmet yoluyla yapılır ve bu yolla yapılan bildirimler işleticiye bildirilmiş olarak kabul edilir.

SAYFA-26


Özel servis araçlarında çalışacak personele ilişkin koşullar

MADDE 17- Özel servis araçlarında çalışacak personelin aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekmektedir.

 1. Özel servis araçlarında şoför olarak çalışacak personelin; kullanacağı araca göre minibüs için en az iki yıllık (B) sınıfı, otobüsler için en az üç yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir,

 2. Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olması gerekmektedir,

 3. Otobüslerde sürücünün yanı sıra birde yardımcı personel çalıştırılabilir. Bu personelin on sekiz yaşından küçük olmaması ve bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olması gerekmektedir,

ç) Sürücülerin bu yönetmeliğin yayınlanma tarihinden sonrasında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işlemiş olduğu suçlardan dolayı sürücü belgesinin geri alınmamış olması gerekir. Sürücü belgesi geri alınanların çalışmalarına müsaade edilemez,

 1. İşleticiler, araçlarında çalıştıracakları personeli Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne beyan yapılmadıkça araçta personel istihdam edilemez, yerlerine herhangi bir sebeple geçici de olsa görevlendirme yapılamaz. Bu başvuru yapılmadan araçlarında personel çalıştıran ve iki kez bu suçu işleyen araç sahiplerine bu yönetmeliğin 22. maddesi hükümleri uygulanır,

 2. Özel servis araçlarında çalışacak personelden o aracın işleticisi sorumludur. Herhangi bir personel birden fazla özel servis aracında çalışamaz,

 3. Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü ya da yardımcı olarak çalışan işleticiler için de geçerlidir,

g) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giyenler çalıştırılmaz.
Yolcu kapasitesi

MADDE 18 - Özel servis araçlarında taşınacak yolcu sayısı, motorlu araç tescil belgesinde belirtilen sayıdan fazla olamaz. Ancak, okul taşıtlarında Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen sayı geçerlidir.
Denetim

MADDE 19 - Bu yönetmelikte yer alan şartların yerine getirilip getirilmediği Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü tarafından denetlenir.

Mülkiyetindeki araçlarla okul öncesi kreş ve gündüz bakımevi servis araçları için aranan şartlar

MADDE 20-

(1) Kreş, gündüz bakımevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk yuvaları ve okul öncesi özel eğitim kurumlarının mülkiyetindeki araçlarla servis yapabilmeleri için;

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde aranan şartları sağlayarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bir dilekçe ekinde; araçlarının adetlerini, tescil ve trafik belgelerini, izleyeceği güzergâhı, faaliyet alanı ve çalışma saatlerini imza sirküleri ile birlikte müracaat ederek gerekli izin belgesini almaları zorunludur.

(2) Bu araçların Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde aranan şartları haiz bulunması ve bu Yönetmelikle de aranan bir yıl süreli okul servis

SAYFA-27
aracı özel izin belgesi ile güzergâh izin belgesini Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alması şartı aranır.

(3) Bu araçlara ayrıca Belediye Encümeni tarafından belirlenecek şekil ve ebatlarda logo ve kuşak konulması zorunludur.

(4) Belirlenen kreş, gündüz bakımevi, çocuk yuvaları ve okul öncesi özel eğitim kurumları, özel izin belgesi, güzergâh izin belgesi ve hizmet ücretleri Belediye veznelerine makbuz karşılığı yatırılır.
Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyacakların uyacakları kurallar

MADDE 21 –

(1) Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelinin servisini yapan veya kendi iş yerinde ücretsiz müşteri servisi olarak çalıştıran özel ve tüzel kişiler de bu Yönetmelikte aranan şartları sağlayarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bir dilekçe ekinde; araçlarının adetlerini, tescil ve trafik belgelerini, izleyeceği güzergâhı, faaliyet alanı ve çalışma saatleri ile imza sirkülerini vererek gerekli izin belgesini almak zorundadır.

(2) Bu araçların Kamu Personeli Servis Taşımacılığı Hizmet Yönetmeliğinde aranan şartlara haiz bulunması ve bu Yönetmelikle aranan bir yıl süreli mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan araçlar özel izin belgesi veya ücretsiz müşteri servisi izin belgesi ile güzergâh izin belgesinin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınması şartı aranır.

(3) Bu araçlara, ayrıca Belediye Encümeni tarafından belirlenecek şekil ve ebatlarda logo ve kuşak konulması zorunludur.

(4) Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan araçlar özel izin belgesi, ücretsiz müşteri servisi izin belgesi, güzergâh izin belgesi hizmet ücretleri Belediye

Encümeni tarafından tespit edilir ve Belediye veznelerine makbuz karşılığı yatırılır. Bu araçlar için alınacak belge ve hizmet ücreti % 100 arttırılarak tahsil edilir.


Cezalar

MADDE 22- (1) Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında;

 1. 6. madde hükümlerine uymayan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilerek ayrıca 150.TL tutarında para cezası uygulanır,

 2. 7.madde hükümlerinin yerine getirilmediğinin tespiti durumunda, araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir ve suçun tespitinden itibaren bir yıl içerisinde çalışma ruhsatı almayan işleticilerin (C) plakasının iptali için Belediye Encümenine sunulur. Ayrıca bu kişilere 300.TL. tutarında para cezası uygulanır,

 3. 8. ve 9. madde hükümlerine uymayan araç, ilgili yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edilerek çalışmasına müsaade edilmez. Ayrıca 300.TL. tutarında para cezası uygulanır,

SAYFA-28


ç) 15. maddenin (a) bendinin ihlalinin tespiti durumunda birinci defasında

200.TL, ikinci defasında 400.TL. Ve devamı halinde (C) plakasının iptali için Belediye Encümenine’ sevk edilir, 1. 15. maddenin (b), (e), (f), (g), (ğ) ve (ı) bentlerinde belirtilen hükümlerine uyulmadığı hallerde;

 1. Birinci tespitte araç beş gün trafikten men edilerek ve ayrıca 400.TL. tutarı para cezası,

 2. İkinci tespitte ve devamında her seferinde araç on gün trafikten men edilerek ve ayrıca 900.TL. Tutan para cezası, uygulanır.

 1. 15. maddenin (c), (d) bentlerinde belirtilen hükümlerin yerine getirilmediği, hallerde 400.TL. tutarında para cezası uygulanır,

 2. 17. madde hükümlerine aykırı hareket edenlere 400.TL. tutarında para cezası uygulanır,

 3. 20. ve 21. madde hükümlerine aykırı hareket edenler eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir. Ayrıca 500.TL. tutarında para cezası uygulanır,

ğ) Bu yönetmelikte getirilen şartlara uymadan ve (C) plakasız araçlarla izinsiz servis taşımacılığı yapan araçların tespiti halinde; araç on beş gün trafikten men edilir. Ayrıca 1000.TL. tutarında para cezası uygulanır.

h) 13.maddeye uymayanlardan ve Belediyeden habersiz devir yapanlardan 1,000 TL. para cezası alınır ve ( C ) plakası Encümen kararı ile iptal edilir.

(2) Yapılan denetimlerde (C) plakalı olmadığı halde bu plakaların araçlara takılarak kullanıldığının tespiti halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(3) 17.maddenin (g) bendine uymayanların, önce ihtar edilir, 15 gün içerisinde gerekli işlem yapılmazsa C plaka hakları iptal edilir.

(4) Uygulanacak cezalara Belediye Encümeni kara verir ve her yıl ceza miktarları Belediye Encümenince belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırma
MADDE 23 – 16.06.2003 tarih ve 2/19 sayılı Karaman Belediyesi Meclisi Kararı ile yürürlük kazanan Karaman Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliği ile bu Yönetmelikle ilgili ve bağlı olarak yapılan sonraki değişiklik kararları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kalkar.
Yürürlük

MADDE 24 - Bu Yönetmelik Karaman Belediye Meclisi kararı ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 25 - Bu Yönetmelik, Karaman Belediye Başkanlığınca yürütülür.

SAYFA-29


İdari İşler Komisyonu raporu gereğince 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesini ( a) bendine ve 15. maddesinin ( f ) bendi gereğince ; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-444
Belediye Meclisinin 03.12.2010 tarih ve 400 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe

komisyonu ve İdari İşler Komisyonuna havale edilen ; Toplu Konutlarda, Müstakil evlerde ve iş merkezlerinde ortak alanların temizlenmesi, yeşil alanların sulanması, kalorifer suyu ve benzeri kullanımlara Merdiven suyu adı altında abone verilip verilmeyeceği, verilecekse apartman temizlik vergisi alınıp alınmayacağı, kullanılan suyun hangi tarife üzerinden ;Ücretlendirileceğine dair Plan ve Bütçe ve İdari işler Komisyonlarının 06.12.2010 tarihli ortak kararları Meclisimizce görüşülmüş ve değerlendirilmiştir. Meclis Üyesi Kerim Gökhan ŞANCI tarafından

komisyon kararının 2. programındaki “…Yeni abone olacaklarda Belediye Meclis Gelir Tarifesinde Mesken bölümde belirtilen şartların geçerli olmasına ” cümlesindeki “ mesken ” ibaresinin

“ ticarethane ” olarak değiştirilmesi önerilmiştir. Öneri oylanmış ve Oy birliği ile kabul edilmiştir. Öneri ile değiştirilen şekli Toplu Konutlarda

Müstakil Evlerde ve İş Merkezlerinde kalorifer ortak kullanım alanlarının temizlenmesi yeşil alanların sulanması amacı ile Merdiven suyu altında 3 daireden fazla olan meskenlerde kat mülkiyeti kanunu gereğince Yönetim oluşturma şartı ile Merdiven suyu abone işlemi yapılmasına, bedelinin Gelir Tarifesinin Ticarethaneler için belirlenen ücret üzerinden ( Çevre Temizlik Vergisi dahil ) tahsil edilmesine ; Katılımın oy birliği ile kabul edildi.

07.12.2010ALİ OSMAN CEVHER NAFİZ NADİR NAS MEHMET AKKUŞ

Meclis 2.Başkan V. Kâtip Kâtip
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət