Ana səhifə

Katipler : nafiz nadir nas-mehmet akkuş gelen üyeler


Yüklə 422.5 Kb.
səhifə3/4
tarix25.06.2016
ölçüsü422.5 Kb.
1   2   3   4

Belediye Denetimi: Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenilen.usul ve çerçevede yapılacaktır. İş bu yönetmelik hükümlerine Aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında gerekli tutanak veya zabıtlar düzenlenerek,Belediye Encümenine gönderilir.

SAYFA-12
Encümen konuyu.değerlendirilerek bu yönetmeliğin cezalar bölümlerindeki hükümleri uygular.

Yönetmelik hükümlerinin bir yıl İçerisinde 10 (on)'dan fazla sayıda ihlal edilmesi halinde; işletme ruhsatı iptal edilir. Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün tanzim edeceği zabıtlar; sadece toplu ulaşıma ilişkin olarak, İş bu yönetmelikte belirtilen kuralların ihlaline dair olacaktır. Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği kapsamına giren hiçbir konuda, trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemez.

b)Meslek Odası denetimi; Kent içi toplu taşıma hizmetlerinde istenilen kaliteye ulaşmak amacı ile İlgili kuruluş tarafından bir denetim komisyonu oluşturulur ve sisteme zarar verdiği tespit edilen araca veya şoförüne, bir düzen dahilinde belirlemiş oldukları cezayı verebilir.Ayrıca yetkili Özel Halk Otobüsü kuruluşu en fazla 6 ayda bir eğitim semineri düzenlemek zorundadır.

c) İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü denetimi: Trafik Şube Müdürlüğünce yetkileri çerçevesinde yapılacaktır.

d) Vatandaş denetimi: Vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik
hizmetlerine İlişkin şikâyetleri, Belediyeye yazılı olarak yapılacaktır. Şikâyet konusu
dilekçede : Şikayetçinin adı soyadı, olayın tarihi, yeri ve saati ile açık adresinin belirtilmesi zorunludur. Bu usule uygun olmayan şikâyetler Belediyece dikkate alınmaz. Belediye dilerse şikâyet konusu olaya ait şahit İsteyebilir.


  1. Özel Halk otobüsü olarak ruhsat almış araçlar hiçbir surette Resmi kurum, okul, fabrika ve özel sektör gibi kuruluşlara servis yapamaz.Servis yaptığı tespit edildiğinde işletmecilik hakkı iptal (fesih) edilir.

  2. Süresi içerisinde sözleşmenin yenilenmemesi ve Belediyeden izinsiz olarak taşımacılığın devri veya satımı durumunda; Karaman Belediyesi Encümen kararı İle İşletmecilik hakkı İptal (fesih) edilir.


Özel halk otobüsü ihtiyaç tespiti:

MADDE 17 - Kent İçi toplu taşıma hizmetini sunan özel Halk Otobüslerinin sayısı 75 İle sınırlanmıştır. Sistemin verimliliğinin azalması veya otobüs ilavesi gerekmesi durumunda Belediye yasa ve yönetmeliklerde verilen yetkilerini kullanacaktır.Ücretsiz ulaşım hizmeti:

MADDE 18 - Kentin resmi nüfus sayımına göre nüfusun( %1) yüzde bir'i oranında ücretsiz seyahat kartı, Belediye Encümenince takdir edilecek kişilere verilecektir.


Sigortalar:

MADDE 19 - Özel Halk Otobüsü işletmecileri araçlarını zorunlu trafik ve kasko sigortası yaptırmak zorundadır. Sigortasız araçlar, Sigorta yaptırılıncaya kadar seferden men edilir.


Özel halk otobüsü çalışma ruhsatı:

MADDE 20 - Özel Halk Otobüsü çalıştırma hakkı elde eden işletmecilere,

SAYFA-13
Belediyece düzenlenen ve her yıl vize edilecek olan "Özel Halk Otobüsü Çalışma Ruhsatı" verilecektir. Çalışma Ruhsatı, seyrüsefer sırasında araçta bulundurulacaktır. Ruhsat üzerinde verilen cezalar ve hizmet bedeli ödemeleri Belediyece işlenecektir. Araç sürücüleri denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalışma ruhsatı ibraz etmek zorundadır.
MADDE 21-

a) Karaman Belediyesi sınırları içinde yeni oluşacak hatlarda yolcu taşımacılığı yapmak üzere öncelikle Meclis kararı ile belirlenecek şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere Özel Halk Otobüsleri için toplu taşıma izin belgesi verilir.

b)Özel halk otobüsü çalıştırılmasına izin verilecek hatlar takip edilecek güzergâh, ilk hareket ve son durak yerleri, indirme bindirme yerleri ile hatlarda çalışacak araç adedi Belediye Meclisince belirlenir. İl Trafik komisyonuna bilgi için gönderilir.

c)Belediye Encümeni, Ulaşım planlaması gereği, duraklarda araç eksiltme, arttırma, hatları ve güzergâhları birleştirme veya değiştirme ile hat ve güzergâhlarının iptal edilmesine karar verilebilir.Meclis kararı ile ilk defa Özel halk Otobüsü Taşıma izin belgesi almaya hak kazanan kuruluş, şahıs ve ortakların başvuru şartları:

A-) Motorlu Araç Tescil işlemleri öncesi Toplanacak Evraklar:

a) Dilekçe: Dilekçede ikametgâh adresi, aracın markası, tipi, modeli, motor numarası, şase numarası, kaç kişilik olduğu ayrıca ortakların kimler olduğu belirtilir ve tüm ortaklar tarafından dilekçe imzalanır.

b) Toplu Taşıma izin belgesi almak istediği aracın proforma faturası veya asıl faturası,

c) Sosyal güvenlik kaydı ile ilgili yazı, kayıt fotokopisi veya ilgili kuruma bizzat ödeme yapılan son ayın makbuzu.

d) E sınıfı veya üstü sürücü belgesi, Toplu Taşıma izin Belgesi aldıktan sonra araç sahipleri araçları kullanacak yeterli ehliyeti almadan araç kullanamaz.

e) Sürücüler, İl Sağlık Müdürlüğünden ruhsat almış bir sağlık kuruluşundan psikoteknik testi (kişilik, dikkat, zeka, refleks) yeterlilik puanını almış olmak.

f) Toplu Taşıma izin Belgesi almak isteyen araç sahibi veya sahipleri bu belgeleri Ulaşım Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Eksik olarak Genel Evrak Kalemine teslim edilen evraklar işlem görmez ve durum Ulaşım Müdürlüğünce başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

g) Başvuru dilekçeleri ile ekleri Ulaştırma Müdürlüğünce uygunluk şartları incelenir. Başvurusu kabul edilen araçlar Teknik Komisyona havale edilir ve Araç Uygunluk belgesi alması istenir.

Araç Uygunluk belgesi de alan araç sahiplerinin evrakları Encümen’e gönderilir. Encümen kararı alındıktan sonra başvuru sahibi Belediye meclisince kabul edilen gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu ibraz ettikten sonra araçların Toplu Taşıma izin Belgeli Özel Halk Otobüsü olarak tescil edilebilmesi için Belediye Başkanlığınca Emniyet Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ile yazışma yapılır.

SAYFA-14
B-Motorlu Araç Tescil İşlemleri yapıldıktan sonra araç sahip veya sahiplerinin toplayacağı evraklar:

a) Motorlu araç trafik tescil belgesi.

b) Mali sorumluluk sigorta poliçesi, ferdi kaza sigorta poliçesi.

c) İkamet ettiği yerin bağlı bulunduğu Karaman vergi dairelerinden yeni aracı kayıt ettirdiğine dair yazı.

d) Belediye meclisince mevcut mali yıl için kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz.

e)İlgili meslek odasından alınan boş ruhsat ve 2 adet tırnak resim tamamlayarak Belediyeye başvurularını yaparlar.

Ulaşım Müdürlüğünce bu evraklar tamamlandıktan sonra toplu taşıma izin belgesi (ruhsat) düzenlenir. Toplu taşıma izin belgelerinde özel halk otobüsü sahip veya sahiplerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ikametgah, taşıtın plaka numarası, marka, tipi, modeli yaşı, kaç kişilik olduğu, ehliyet cinsi, vatandaşlık ve vergi numarası, sosyal güvenlik numarası, aracın göğüs numarası yazılır.


Toplu taşıma izin belgeli özel halk otobüslerinin devir ve ortak alınması ile ilgili başvuru taleplerinde istenen evraklar:

MADDE-22


Toplu taşıma izin belgeleri araca, trafik ruhsatındaki kayıtlı olan araç sahiplerine verilir.

Belediyeden toplu taşıma izin belgesi almış özel halk otobüsü sahipleri Belediyeye başvuru yaparak Encümen kararı alındıktan sonra aracın noter satışını ve emniyet trafik tescil bürolarından devrini yapabilirler veya ortak alabilirler.Belediyeye başvurmadan ve encümen kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda, ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz.Ortaklık en fazla üç kişi olabilir, miras yoluyla devir haricinde üçten fazla ortaklık kabul edilmez. Ancak ortakların arasındaki hisse oranı kendileri tarafından belirlenebilir.iş bu yönetmelikteki şartlarında yerine getirilmesi zorunludur. Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda noterden alınan vekaletnameler kabul edilir. Devir, satış ve ortak almada Encümen kararı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla;


1-Aracına toplu taşıma izin belgesi almak isteyenler:

(Ortaklık):

a) Dilekçe

b) Sürücüler, İl Sağlık Müdürlüğünden ruhsat almış bir sağlık kuruluşundan psikoteknik testi (kişilik, dikkat, zeka, refleks) yeterlilik puanı almış olmak.

c) Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan borcu yoktur belgesi,

d) Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri tamamlanarak her iki mükellef Belediye Ulaşım Müdürlüğüne başvurularını yaparlar Ulaşım Müdürlüğünce inceleme yapıldıktan sonra evraklar karar' alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.

SAYFA-15
2-Encümen Kararı Olumlu ise aracı alan kişi:

a) Trafik Tescil belgesi (ruhsat)

b) Mali sorumluluk sigorta poliçesi, ferdi kaza sigorta poliçesi

c) Plakaya yazılı vergi levhası.

ç) Sosyal güvenlik kaydı ile ilgili yazı, kayıt fotokopisi veya ilgili kuruma bizzat ödeme yapılan son ayın makbuzunun veya banka dekontu.

d) Eski Toplu Taşıma izin belgesi, boş ruhsat ve 2 adet tırnak resim

e)Tüm bu evraklar tamamlanıp Ulaşım Müdürlüğüne teslim edilirken Yönetmeliğin devir ücreti ile hükümleri gereği devir temlik ücreti tahsil edilir.

Tüm bu İşlemler bittikten sonra Belediye toplu taşıma izin belgesi aracı alan kurum veya kişiler adına düzenlenir. Encümen kararının tebliğinden itibaren 30 takvim günü içinde evraklarını tamamlayan alıcı kurum veya kişilere yönetmeliğin 19. maddesinin hükümleri uygulanır ve Ulaşım Müdürlüğünce 30 Takvim günlük ek bir süre verilir. Bu süre zarfında evraklar tamamlanmadığı takdirde Toplu Taşıma izin Belgesi, askıya alınır ve aracın hattında çalışmasına izin verilmez. Evraklar tamamlandığı takdirde Toplu Taşıma izin Belgesi düzenlenir. Bu süreler sonunda evraklar tamamlamadığı takdirde, Toplu Taşıma izin belgesi Encümen’ce iptal edilir.
Belediyeden izin almadan yapılan devirlerde veya ortak almalarda yapılacak işlemler:

MADDE-23


a) Devir , Kiraya verme ve ortak alma işlemlerini yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir.

Belediyeden izinsiz olarak hat hakkını özel anlaşma İle devredenlerin tespit edilmesi halinde, devreden ve devir alan kişilere, devir işlerini Belediye nezdinde onaylatmak için 30 gün süreli uyarı yapılır. Bu süre içinde yapılacak devir işleminde hat devir ücreti % 50 arttırılarak ödenecektir. Belirtilen süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde araç, yasal devir işlemi tamamlanıncaya kadar seferden men edilir. Bu takdirde devir ücreti %100 arttırılarak ödenecek ve 6 ay İçinde devir İşlemi yapılmadığı takdirde hat ruhsat hakları İptal edilecektir.


b) Özel Halk Otobüsü sistemi içindeki hat hakkı sahibi işletmeci hattını mazeretsiz olarak kiraya veremez, hat hakkı sahibinin hattını kiraya verebilmesi için:

-Ekonomik durumunun çok kötü olduğundan dolayı aracını satmak veya bu sebeple hattını kiraya verme mecburiyetinde olması,

-Kendisinin veya 1.derece yakınlarının rahatsızlığını belgeleyerek, onlar ile ilgilenmek ve çalışamayacak durumda olduğunun belgelenmesi.

-Herhangi bir başkaca sebep beyan etmesi halinde; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce tanzim edilerek, raporda sebebin Encümence mücbir sebep olarak kabul görmesine istinaden en az 1 yıllığına hattını kiraya verebilir.

c) Özel Halk Otobüsü sistemi içindeki hat hakkı sahibi işletmeci, hattında sürekli olarak araç çalıştırmak mecburiyetindedir. Aracının trafik kazasına karışması veya herhangi bir doğal afete uğraması halinde; işletmeci Belediyemize müracaat ederek, 3 ay izin isteyebilir. İzin verilen sürelere ait hat aidatı talep edilmez.
SAYFA-16
d)Mazeretsiz olarak 3 ay süreyle hattında araç çalıştırmayan işleticiye; Belediye Encümeni tarafından uyarı cezası İle birlikte (1) bir ay süre verilir. Verilen uyarı ve süreye rağmen araç çalıştırılmaz ise Encümen kararı ile hat hakkı iptal edilir.

Veraset Yolu ile İntikallerde Aranan Şartlar:

MADDE:24


a) Toplu Taşıma izin Belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Trafik Tescil Bürolarından düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılar adına Belediye Toplu Taşıma izin Belgesi düzenlenir «Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir. Mirasçılar Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Mirasçılar için gerekli belgeleri istenirken yönetmelikte belirtilen Sürücü belgesi Ticari Taşıt Kullanma belgesi şartları aranmaz. Bu durumda mirasçılar araçlarını kullanacak kişinin, sürücü belgesi ve Ticari Taşıt Kullanma belgelerini. Ulaşım Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Mirasçılar her şoför derişikliğinde hu belgeleri dosyasına konulması için Ulaşım Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır.

b) Mirasçılar kendi adına Trafik Tescil Ruhsatı çıkardıktan sonra toplu taşıma izin belgesinin kendileri adına düzenlenmesini istemeyip, aracı bir başka şahsa satmak istediklerin de, Yönetmelik koşullarına uygun kalmak ve belediyeden izin almak suretiyle satış işlemlerini yaparlar.

c ) Mirasçılar adına Toplu Taşıma izin Belgesi düzenleneceği takdirde devir ve Temlik ücreti alınmaz. Bir başka şahsa aracı satmak istedikleri takdir de Devir ve Temlik ücreti alınır.

d) Varisler arasında anlaşmazlık halinde, Belediye Hukuk işleri görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

e) 1.dereceden akrabalar arası yapılan devirlerde %10 oranında devir ücreti alınır. Diğer kan hısımları arasındaki devirlerde, tam devir ücreti alınır.

İcra yolu ile yapılan satışlar:

MADDE-25


Belediyeden Toplu Taşıma izin Belgeli özel Halk Otobüslerinin icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin toplu taşıma izin belgesi, alabilmesi için, yönetmelik şartlarına uygun olması ve Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir ve temlik ücretinin ödemesi ve özel Halk Otobüs yönetmeliği hükümlerine durumunun uyması halinde yeni sahibine Toplu Taşıma izin Belgesi verilir.
Model Değişikliği Yapmak isteyenlerin Uyacağı Kurallar:

MADDE-26


a) Özel Halk Otobüsü sahibi aracını yeni bir araçla deriştirmek istediğinde Bel ed iye ye yazılı olarak başvuruda bulunur „ Dilekçe ekinde mevcut aracın Trafik Tescil belgesi Belediye Toplu Taşıma izin Belgesi fotokopisi ve yeni aracın preforma faturası veya trafik tescil ruhsatını ve aracın teknik özelliklerini belirten belgeleri ekler. Ayrıca araç sahibi yeni aracın Teknik

SAYFA-17
komisyondan özel Halk Otobüsü olması için istenen şartlara uygun olduğuna dair Araç Uygunluk belgesini almak zorundadır. Tüm bu belgeler tamamlandıktan sonra model değişikliği talebi Belediye Encümeninin onayına sunulur. Belediye Encümen'i teklif edilen aracın teknik özelliklerinin uygunluğu dışında Şehrin estetiği, kullanacağı güzergahın uygunluğu, yolcuların konforu ve güvenliği, araçların diğer çalışan araçlarla uyumluluğu ve benzeri sosyal ve kültürel yönlerden değerlendirmesini yaparak yada kuracağı, bir komisyona yaptırarak uygun olup olmadığına karar verir. Talebin uygun görülmesi halinde Emniyet Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne eski aracın iptali ve yeni aracın tescil edilmesi, Ulaşım Müdürlüğünce yazı ile bildirilir. Gerektiği takdirde, eski aracın trafik ten çekilme işlemi tamamlanıncaya kadar seferleri aksatılmaması için yeni araca geçici plaka takılarak sefere konulabilir. Bu süre en çok bir aydır. Motorlu Taşıt Trafik Tescil işlemleri tamamlandıktan sonra yeni aracın ruhsat fotokopileri, Mali sorumluluk sigorta poliçeleri ve Ferdi kaza sigorta poliçeleri fotokopileri, Belediye Toplu Taşıma izin belgesi, boş yeni Toplu Taşıma izin Belgesi ve 2 adet fotoğraf Trafik Tescil Tarihi itibariyle 30 takvim günü içerisinde Ulaşım Müdürlüğüne teslim edilir. Belirtilen süre zarfında evraklarını teslim etmeyen araç sahipleri hakkında 19. maddede belirtilen ceza hükümleri uygulanır.

b) Model değişikliği yapılacak araçta trafik tescil yapıldığı tarihte model yaşının 5 yaşından büyük olmaması şartı aranır.
Cezalar ve hizmet bedeli ödemeleri:

MADDE 27 – a)İş bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında düzenlenen tutanak ve zabıtlar, Belediye Encümenince değerlendirmeye alınır ve gerek görülürse belirlenmiş olan cezalar verilir. Bu yönetmelik çerçevesinde verilmiş cezalar en geç, takip eden ayın yedinci gününe kadar uygulanacak veya ödenecektir. Ceza ve hizmet bedeli ödemelerinde gecikme olması halinde; aylık olarak % 2,5 gecikme zammı

tahakkuk ettirilecektir. Gecikme süresi 30 günü geçtiğinde borcu olan İşletmeciye ait olan araç borcun ödenmesine kadar seferden men edilir. Ancak İşletmecinin geçici nedenlerle ödeme güçlüğüne düştüğünü belgelendirmesi halinde. Belediyeye yapacağı yazılı başvuru ile Belediye Encümenince alınacak karara göre borçlar ertelenebilir veya taksitlendirilebilir.

b) Aşağıdaki maddelerde gösterilen ceza miktarlarını uygulamaya ve bu miktarları yıllara göre artırmaya Belediye Encümeni yetkilidir.

Sıra

No:

SUÇ UNSURLARI VE UYGULANACAK CEZALAR:

1

2

3

4

5

l-

Personelin araçta sigara içmesi veya cep telefonu ile konuşması halinde; (Şoföre 10 gün men)

60

100

200

400

Encümen Kararı

2-

Personelin kılık-kıyafet kurallarına uymaması

(Şoföre 10 gün men)50100

200

3-

Rotasyon programına sürekli uymamak (Şoföre 90 gün men)

1000

2000

Encümen

Kararı
4-

Rotasyon programına gün içerisinde bir defa uymama

İhtar

50

100

400

Encümen Kararı

5-

Kirli araçla servise çıkmak (Yağmur ve karlı hava hariç)

İhtar

50

100

200

300

SAYFA-18
6-

Ücretsiz yolculuk yapması gerekenleri taşımama

(Şoföre 10 gün men)50

100

200

400

Encümen Kararı

7-

Yolcuya hakaret etmek ve kötü davranmak (Şoföre 30 gün men )

200

300

400

500

Encümen Kararı

8-

Yolcularla tartışarak araç içerisinde fiziki şekilde kavga etmeleri halinde; (Şoföre 90 gün men)

400

800

7 gün

seferden


men

14 gün seferden men

Encümen Kararı

9-

Belediye kontrolör elemanlarının talimatlarına uymamak (Şoföre 10 gün men

100

200

400

500

Encümen Kararı

10-

Kontrolör görevlilerine hakarette bulunmak (Şoföre 30 gün men)

300

500

800

1000

Encümen Kararı

11-

Belediyece görevlendirilmiş kontrolör elemanları ile kavga etmeleri halinde ; (Şoföre 90 gün men)

400

800

7 gün

seferden

men

14 gün

Seferden men

Encümen Kararı

12-

Sürücünün yolcuya karşı Türk Ceza Kanunun Hükümlerine göre suç işlediği mahkeme kararı ile hükme bağlandığı takdirde bir daha Özel Halk Otobüs sisteminde görev almama cezası uygulanılır

90 gün seferden men

13-

Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak ; (Şoföre 10 gün men)


100

200

300

400

Encümen Kararı

14-

Güzergah ve mevcut duraklara uymamak (Şoföre 10 gün men)

100

200

300

400

Encümen Kararı

15-

Teknik özelliğini yitirmiş araçlarla servise çıkmak

İhtar

50

100

200

Encümen Karan

16-

Sabah direk mahalleden gelmesi gerekirken gelmemek.(şoföre ilkinde İhtar 2.de 2 gün men)

50

100

200

400

Encümen Karan

17-

Sabah merkez duraktan ilk servisine çıkmamak veya gelemeyecekse kontrole haber vermemek

(Şoföre: ilkinde ihtar 2.de 2 gün men)

İhtar

50

100

200

Encümen Karan

18-

Alkollü araç kullanmak (şoföre 90 gün men)

1000

2000

4000

Encümen

Kararı
19-

İşyerine alkollü gelmek ve olay çıkartmak (şoföre 30 gün men)

1000

2000

4000

Encümen

Kararı

20-


Belirli günlerde Türk Bayrağı asmamak


100


200


400


800Encümen Karan

21-

Çalışma ruhsatında tahribat yapmak

100 gün seferden men

300 gün seferden men

T.Ç22-

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bilgi vermeden 3 gün işe gelmemek; (Şoför 15 gün men)

10 gün seferden men

30 gün seferden men

T.Ç23-

Gerekçe göstermeden yıl içerisinde 30 günden fazla aracın işe gelmemesi halinde;

90 gün seferden men

T.Ç


24-

Normal servis süresinden önce veya sonra servisini tamamlaması halinde; (Güzergahın normal olduğu zamanlarda)

50

100

200

300

400

25-

Otobüslerde Teyp-cd-plak-Mp3 çalar-TV bulundurmak ( Şoföre 10 gün men)

100

200

400

500

Encümen Kararı

SAYFA-1926

İşyerinin huzur ve disiplinini bozmak veya bozmaya çalışması halinde;

Olay çıkaran (şoförse 30 seferden men)200

400

10 gün

seferden


men

30 gün

Seferden


Men

Encümen Kararı

27

Merkez duraktaki hareket ve Nöbet saatlerine uymamak (şoför içinde geçerli)

İhtar

50

100

200

Encümen Kararı

28

Kurallara uymadığı halde haksız yere Belediye aleyhinde basın ve yayın kuruluşlarına beyanat vererek belediyeyi karalamak

300

600

900

Encümen

Kararı

29

Sistemde şoför olarak çalışan personeller Belediyece düzenlenen eğitimi çalışmalarına katılmak zorundadır. Katılmayanlar hakkında,

10 gün seferden men

30 gün seferden men

90 gün

seferden


men

Araç kullanım

Belgesi iptali


30

Teknik uygunluk belgesinde araçlarda aranan özelliklerin bozulması durumunda

İhtar

100

200

400

7 gün

seferden


men

31

Belediye yetkililerine küfretmeleri halinde : (Şoföre 365 gün men)

30

60

9032

Satış yapılmış ancak devir almamış araçlar yasal devir işlemi tamamlanıncaya kadar

Seferden men
33

Güzergah ön ve yan tabelası eksik olanlar

İhtar

50

100

200

400


34

Şoför koltuğunun sağ yanında ilave koltuk bulundurulması ve orada yolcu taşınması yasaktır.(Şoföre: 1 .de İhtar-2.de 5 gün men -3 .de 10 gün men)

İhtar

50

100

200

Encümen Kararı

35

Belediyenin İzni dışında reklam almak veya Belediyenin bu hususlardaki talimatlarına uymamak

50

100

200

300

500

36

Otobüs sahibi veya şoförü araçla ilgili kusur veya yapılan hata için yetkililere ifade vermek zorundadır. İfadeye çağrıldığı halde 48 saat içerisinde İfade vermeyenler hakkında cezasına ilave olarak

100

200

400

Encümen

Kararı

Açıklama:

1-) T.Ç = Ticaretten Çıkarma anlamında kullanılmıştır, ("işletme ruhsatı" hakkının feshi)

2-) Kullanılan rakamlar ise araca verilen sivil tam taşıma ücreti kadar cezayı ifade eder.

Grev yapmak veya greve teşebbüs etmek ve Belediye tarafından dağıtılan rotasyon çalışma saatlerini almamak veya alınmasına engel olunması halinde; "işletme ruhsatı" hakkı 3 ay süre ile askıya alınır ayrıca vatandaşların mağdur olmaması için Belediye mevcut hatlara otobüs koyabilir. Bu durumda işletmeci Belediyeden hiçbir şekil ve şartta tazminat isteyemez
MADDE-28

Özel Halk otobüslerinin şirketleşmesi veya kooperatifleşmesi, mevcut kooperatiflerin tek çat altında toplanması durumunda ana sözleşmeleri Belediye Meclisince onaylanmak zorundadır.

SAYFA-20

MADDE-29


09.06.2006-1/1 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren T.C. Karaman Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğinin hükümleri İş bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi İle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət