Ana səhifə

Katipler : nafiz nadir nas-mehmet akkuş gelen üyeler


Yüklə 422.5 Kb.
səhifə2/4
tarix25.06.2016
ölçüsü422.5 Kb.
1   2   3   4

SAYI : 11
KESİNLEŞEN KARARLAR

KARAR-439
Belediye Meclisinin 03/12/2010 tarih ve 410 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Siyahser Mahallesi, Dede Bağları Mevkii, 1006 ada, 58, 56, 66, 25, 102, 51, 95, 105, 44, 43, 81, 54, 33, 34, 36, 37, 26, 98, 75, 72, 16, 77, 10, 39 ve 35 nolu parseller tapuda bağ ve tarla olarak kayıtlı olup, tarıma elverişli olmadığından bu yerlerde hiçbir ürün yetişmemekte olduğu, kıraç verimsiz ve taşlık olan bu parsellerdeki yerlerin imara açılması ile Karaman’ın Mut yönünden girişine, şehir havası kazandırmak sureti ile daha estetik ve modern görüntü sağlayacağı düşünülmektedir. Bundan dolayı söz konusu parsellerin bulunduğu alanların yapılmakta olan imar plan çerçevesinde imara açılması konusu;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; söz konusu parseller Karaman 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ağaçlandırılacak alan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında park alanı olarak görülmekte olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.

3194 sayılı İmar Kanununun “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair
SAYFA-2
Yönetmeliği’nin” 7. maddesinde “Çevre Düzeni Planı ilke, esas ve kararlarına aykırı imar planı yapılamaz. Çevre Düzeni Planında, tarım alanı, mera, maki – funda vb. kullanım kararı getirilmiş alanlarda konut, sanayi, turizm, enerji vb. yapılaşma amaçlı uygulama yapılamaz” denmektedir.

İmar planları arasında hiyerarşik bir ilişki olması nedeniyle alt ölçekli planların, üst ölçekli planlara uygun olması gerektiğinden; İmar Komisyonu raporu gereğince talebin reddine 1 Çekimser ( K.G.ŞANCI) Oya karşın 26 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.

( Meclis Üyesi Recep OĞUZCAN konu kendisini ilgilendirdiğinden oylamaya katılmamıştır. )
KARAR-440
Belediye Meclisinin 03/12/2010 tarih ve 416 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi, 3395 ada, 2 ve 3 nolu parsellerdeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak görülen taşınmazların, Özel Diyaliz Merkezi ihtiyacından dolayı, konut alanından çıkarılıp Sağlık Tesisine çevrilmesi amacıyla imar plan tadilatı yaptırılmasına ön izin verilmesi konusu;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi, 3395 ada, 2 ve 3 nolu parseller Sağlık Müdürlüğünden görüş alınması şartıyla, konut alanından sağlık tesisi alanına çevrilmesi amacıyla imar plan tadilatının ön izin verilmesinin İmar İşleri komisyonu raporu gereğince uygun olduğuna ; 5 Çekimser ( K.G.ŞANCI –Z.YILDIZ-A.YILMAZ-A.ÖZMAYA-A.TÖPLEK ) Oya karşın 23 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.


KARAR-441
Belediye Meclisinin 03/12/2010 tarih ve 417 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuna havale edilen, Karaman İli, Merkez İlçe, Çeltek Mahallesi, 3086 ada, 11 nolu parseldeki taşınmazın karşısında bulunan 2766 ada ile arasında bulunan 432 nolu sokağın bulunduğu imar adasının imar planında daraltıldığı belirtilerek; daha düzgün yol olabilmesi için imar plan tadilatı yapması konusu;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; mevcut imar planına göre; 2766, 3931 ve 3086 adalar arasından geçen imar yolu sabit bir genişlik göstermemekte, kuzeyde 11 metre olarak başlayıp 2766 ada, 10 nolu parselin bulunduğu bölgeye kadar 15 metre’ye genişlemekte ancak tekrar 3 metre daralarak 12 metre’ye düşmektedir. Bahsedilen adaların bulunduğu

bölgede 18. madde uygulaması tamamlandığından ve imar planındaki aksının 12. metre olmasından dolayı plan bütünlüğünün
SAYFA-3
bozulmaması amacıyla İmar İşleri Komisyon raporu gereğince talebin reddine ;Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-442
Belediye Meclisinin 05.11.2010 tarih ve 358 sayılı kararı ile tekrar İdari İşler Komisyonuna havale edilen Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği 07.12.2010 tarihli İdari İşler Komisyon raporu ile Meclise sunulmuş, Söz konusu Yönetmelik Belediye Meclisinin 06.12.2010 tarih ve 421 sayılı kararı ile yeniden İdari İşler Komisyonuna havale edilmiş olup;

Meclisçe yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde ;

Hazırlanan Yönetmelik Meclis Üyelerinin görüş ve önerileri de dikkate alınarak gerekli düzeltme ve değişişi klikler yapılarak uygun bulunduğundan;

KARAMAN BELEDİYESİ

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, toplu taşıma hizmetlerini bir yönetim ve denetim organizasyonu altında bütünleştirmektir. Yönetmelik; Karaman Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde özel ve tüzel kişilerce ticari amaçlı toplu taşıma hizmeti vermek amacına yönelik olarak uygulanacak yöntem ve çalışma ilkelerini düzenler.


Yasal Dayanak

MADDE 2-

a)- Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 14-15 ve 67.inci. Maddelerindeki hak ve yetkilere dayalı olarak düzenlenmiştir,

b)2918 Karayolları Trafik Kanunu.Tanımlar

MADDE 3 - Bu Yönetmelikte,

Belediye : Karaman Belediyesi

Kent : Karaman Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde kalan sahayı,

İşletmeci : Toplu taşıma amacıyla otobüs çalıştıran kişi veya kuruluşu.

Araç : Bu yönetmelik uyarınca Özel Halk Otobüsü olan işletmeci tarafından kullanılan araç,Teknik Komisyon: ÖzeI Halk Otobüslerini teknik olarak kontrol eden komisyon:. Karaman Belediyesi Makine İkmal Birim Sorumlusu, Makine ikmal şefi, Makine İkmal formeni, bir zabıta, Otobüs baş kontrolü ve Halk otobüsleri idarecilerinden iki kişiden oluşur.

SAYFA-4
Şoför Seçme Komisyonu: Özel Halk Otobüsü şoförlerini seçen komisyon:


2 Belediye Encümen üyesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürü, Otobüs birim Sorumlusu, Otobüs baş kontrolü, 2 zabıta ve Halk otobüsleri idarecilerinden 2 kişiden oluşur. Komisyon Başkanı Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkilidir.

Komisyonların çalışmalarına halk otobüsü yetkilileri katılmazlar ise diğer üyeler komisyonu toplar ve karar alabilir.Sürücü : Bu yönetmelik uyarınca işletmeci tarafından aracı sürmekle görevlendirilen ve Belediyeden onay almış kişi

Meslek Odası: Ticaret Odası ve ilgili diğer odalar. (Şoförler Odası)

Özel Halk Otobüsleri Kooperatif veya ŞirketleriGüzergâh : Aracın yolcu taşımacılığı sırasında İzleyeceği yol.

Kontenjan : Her hatta çalışan araç sayısı.

Rotasyon :Belli zaman aralıklarında hatların araçlarca dönüşümlü olarak

kullanılmasını İfade eder. Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.


SİSTEMİN YÖNETİM VE DENETİMİ:

MADDE 4 - Özel Halk Otobüsleri, İşletmeci ve Sürücülerin sevk- idare ve sorumluluğu altında, Belediyenin yönetim, denetim ve yürütümüne bağlı olarak, Belediye tarafından çıkartılacak yönetmelik ve yönergelere göre çalıştırılırlar.

MADDE 5 - Özel Halk Otobüsleri işleticisi ve sürücüsü sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve ceza-i sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle, Belediye herhangi bir sorumluluk taşımaz.

ÇALIŞMA SAATLERİ İZİN VE TATİLLER:

MADDE 6 - Özel Halk Otobüsü' hatlarında kayıtlı araçlar aşağıdaki şartlara uygun olarak çalışırlar;

a) Çalışma saatleri her gün, sabah 06.00'dan saat 21.00'e kadardır. Özel mazeret, Yıllık izin, arıza veya kaza vb. nedenlerle çalışamayacak olan araçlar; geçerli mazeretlerini yazılı olarak Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirip, dilekçeleri üzerinde yazılı onay alırlar. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, gerekirse ilgili meslek odasına bilgi verir. Çalışma saatleri dışında izinsiz çalışılmaz.Gerekli görüldüğü hallerde belediye encümeni çalışma saatlerini yeniden düzenleyebilir.


 1. Her gün saat 21 .00'den 24.00'e kadar her güzergâhta çalışan araçlardan gerekli sayıda araç nöbetçi olarak çalışır. Nöbetçi ve yedek araçların listesi haftalık olarak hazırlanarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne verilir. Mazeret belirterek Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün onayı ile nöbetçi çalışmayacak araçların yerine yedek araçlar görevlendirilir. Mazeretsiz olarak nöbete gelmeyen veya nöbeti terk eden araçlar için bu yönetmeliğin cezalara ilişkin hükümleri uygulanır. Nöbetçi olarak çalışacak araç sayısı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenir.

 2. Tüm Resmi tatil günlerinde çalışılması zorunludur. İşletmecilerin her yıl

SAYFA-5
araçlarını 15 gün tatil amacıyla seferden çekerek izin yapma hakkı vardır. İzin talepleri her yıl Ocak ayı içerisinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilir.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yapacağı inceleme sonucunda hizmetin aksamaması şartıyla bu izinleri talep edilen şekilde veya değişiklik yapılarak onaylar.


 1. Kent için çok özel günlerde; Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gece 24.00 ila sabah 06.00 saatleri arasında, çalışma veya nöbet zorunluluğu getirilebilir. Ayrıca, önemli etkinlikler nedeni ile Belediyece günübirlik olarak özel güzergâhlar ve bu güzergâhlarda çalışacak araçların sayısı ve plakaları belirlenebilir. Belediyece alınacak bu kararlar Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve ilgili meslek kuruluşunca uygulanır.

 2. İşletmeci, bu yönetmelik çerçevesinde, tanımlanan biçimde ve çalışma saatleri İçinde herkesi taşımak zorundadır.

 3. Savaş durumu, seferberlik hali, deprem, sel baskını ve diğer doğal afetlerde Özel Halk Otobüsleri, Belediyenin karar ve talebi İle Belediye emrine tahsis edilir. Aksi takdirde işletme ruhsatı iptal edilir.


SEYRÜSEFER İLE İLGİLİ KURALLAR :

MADDE 7 - Araçlar, Belediyece belirlenen güzergâhlarda. Belediyece belirlenen sürelerde, her hatta tanınan kontenjan sayısına göre rotasyonlu olarak çalışacaklardır. Güzergâhlar, rotasyon süresi ve hatlara ait kontenjanlarda çalışacak araç plakaları işletmeler tarafından belirlenerek Belediye ve Meslek Odalarına bildirilir.

Güzergahlarda veya duraklarda tadilat yapılması amacı ile Meslek Odası veya İşletmelerin Belediyeye yazılı olarak müracaat etmeleri üzerine; talepler Belediye Meclisinde değerlendirilerek karara bağlanır.
Seyrüsefer sırasında aşağıdaki hususlara uyulacaktır:


 1. Araçlar bağlı oldukları hattın, sadece tanımlanmış güzergâhlarında yolcu taşımacılığı yapabilir. Çalışma saatleri içinde, araçlar güzergâh dışına kesin olarak çıkamazlar. Zorunlu hallerde Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne telefonla veya bizzat haber verilecektir.

 2. Belediyece düzenlenen otobüs durakları dışında yolcu almak ve indirmek kesinlikle yasaktır.

 1. Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullanılması halinde; iş bu yönetmeliğin cezalar bölümündeki hükümler uygulanır.

 2. Seyrüsefer sırasında, duraklarda yolcu almak ve indirmek için durulan makul süreler dışında bekleme yapılamaz. Duraklarda gereksiz beklemek, yüksek sesle yolcu toplamak yasaktır.

 3. Bir aracın sefer sırasında, herhangi bir nedenle taşımayı tamamlayamaması halinde, aynı güzergâhta çalışan müteakip araçlara yolcular nakledecektir. Bu durumda yolculardan ek ücret talep edilmez.

 4. Hatlarda çalışırken veya herhangi bir sebeple arızalanan araçların yerine çalışmak üzere yeterli sayıda yedek araç bulundurulması zaruridir.

.

SAYFA-6
g)Can ve Mal emniyeti ve trafik güvenliği bakımından genel ve özel tüm trafik kurallarına uymak ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorunlu olup, güvenli ve huzurlu bir seyahat için tüm tedbirleri almak zorundadır. Belediye

Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ilgili meslek odaları gibi kurum ve kuruluşlar birlikte hareket ederek şehrimizdeki kent içi toplu taşıma hizmetlerini beklenen ve özlenen seviye çıkartmak amacı ile işbirliği yapılacaktır
Araç içinde uyulacak kurallar (işletmeci, sürücü ve tüm yolcular)

MADDE 8 - a) Araç sürücüsü dışında, İşletmeci tarafından araç içinde

Başkaca bir görevli bulundurulamaz. Kart sistemine geçene kadar bilet uygulaması yapılır.

b)Taşıma Ücretleri: Aracın uygun noktasına konulacak akıllı kart okuyucu validatörler)yardımı ile elektronik akıllı kartların okutulması şeklinde ödenir. Belediyemizden ücretsiz ulaşım kartı almaya hak kazanmış kişiler, ulaşım kartlarını ibraz edeceklerdir. Yürürlükteki kanunlara göre ve Belediyece ücretsiz seyahat kartı verilebilir. Ücretsiz seyahat hakkı verilen kişiler hariç, herkes ücreti karşılığında seyahat etmek zorundadır.

c) Araca, istiap haddinden fazla yolcu alınmayacaktır. Bu hususta müşterinin kabulü veya binmek için ısrarı mazeret teşkil etmez.

d) Araçta radyo ve teyp çalmak kesinlikle yasaktır.

e)Araç içinde şoförün ve yolcuların sigara içmesi, meşrubat, kuru yiyecek, tost

v.b dâhil her türlü yiyecek maddelerinin tüketilmesi yasaktır. Araç hareket halindeyken şoförün cep telefonu ile konuşması yasaktır.

f) Araçlara 25 kg veya iki parçayı geçmemek şartıyla ve çok kaba olmayan;

Çanta, bavul ve paket ile binilebilir. Tüp ve benzeri yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler taşınamaz.Yolcular ile ilişkiler:

MADDE 9 - Sürücü ve yolcu ilişkilerinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır. 1. Yolculara daima nazik davranılacak ve emir verir şekilde hitap edilmeyecektir. Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun aşırı alkollü ya da akıl hastası olması hallerinde, sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan şekilde davranması halinde; araç durdurularak, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne haber verilecek, görevli zabıta ekibinin müdahalesi beklenecektir.

 2. Yolcularla münakaşa etmek ve yüksek sesle konuşmak kesinlikle yasaktır. Yolcuya her nedenle olursa olsun hakaret ettiği tespit edilen sürücü için bu yönetmeliğin cezalar bölümlerindeki hükümler uygulanacaktır.

 3. Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır. Kavga eden sürücü İçin bu yönetmeliğin cezalar bölümlerindeki hükümler uygulanacaktır.

d) Yolcular araç içerisinde; yüksek sesle konuşamaz, taşkınlık yapamaz, ahlaka aykırı söz ve hareketlerde bulunamazlar. Söz konusu kurallara uymayan

yolcular; sürücü tarafından "yaptıkları eylemin yönetmeliğe aykırı ve yasak olduğu belirtilerek" kibarca uyarılır. Uyarının yolcu tarafından dikkate

SAYFA-7
alınmaması halinde, araç durdurularak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ne haber

verileceği" belirtilerek yolcu bir kez daha uyarılır. Yapılan uyarılar dikkate alınmaz İse, araç uygun şekilde park edilerek Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne haber verilir. Söz konusu yolculara Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü zabıta ekiplerince yasaklara uymadığı sabit görüldüğünde (yüz) 100 taşıma ücreti tutarında ceza yazılır. Bu durumlarda, sürücü hiç bir suretle yolcu ile başka şekilde muhatap olamaz veya kişisel olarak münakaşa ve fiziki güç kullanma yoluna gidemez.

e) Men cezası alan sürücüler Hat Sahibi tarafından görevden alınması istenebilir.
Araçlarda aranacak şartlar

MADDE:10 - Belediyeden kent içi toplu taşıma hizmetini yapmak amacı ile özel halk otobüsü statüsünde çalışmak için ruhsat almış kişiler her yıl izin belgesini yenilemek zorundadır Teknik komisyon tarafından, yönetmelik hükümlerine göre denetimden geçecektir. Eksiği olan araca Teknik uygunluk belgesi ve izin belgesi verilmeyecektir.Araçlarda aşağıda sıralanan şartlar aranacaktır:

1) Araçların modelin ilk alımında 5 yıllık devamında en fazla 10 yıl veya daha küçük olacaktır Modeli 10 yılı geçen araçlar en geç bir yıl içinde değiştirilecektir. Mevcut araçlar izin belgeleri yenilendiği sürece belirtilen yaş sınırına kadar çalışılacaktır. Bu yönetmeliğin çıktığı tarihten sonra araç değiştirmek isleyenler uzunluk, tip, yolcu kapasitesi ve diğer özellikler teknik komisyon raporu alınarak Belediye Encümenince belirlenir.

2) Sürücü yeri arka koltuk kısmından bir pano ile ayrılacaktır. Şoför yanına ikinci bir kişi veya yolcu alamaz.

3)Otobüslerin kapılarında durak yerleri dışında İçerden veya dışarıdan açılmayan ve sürücü tarafından idare edilen bir kilit düzeni bulunması zorunludur.

4) Özürlüler için standartlara uygun iniş ve biniş düzeneği zorunludur.

5) Otobüs içinde en az üç noktada düğmesi bulunan sürücüyü sesle veya ışık ile uyaran bir İnecek var düzeni bulunacaktır. Ayrıca özürlüler için kapı çevresinde tabandan 120 cm. yüksekliğinde ikaz düğmeleri bulunacaktır.

6) Otobüslerin dış ve iç ışıklandırma ve aydınlatma donanımları çalışır durumda olacaktır.İç aydınlatmalarda.sadece beyaz renk ışık kullanılacaktır.İç aydınlatmalarda değişik renk ve loş ışıklar kesinlikle kullanılmayacaktır.

7) Araç içinde kalorifer bulunacak, ancak bu egzoz kaloriferi olmayacak ve gürültüsüz çalışacaktır. Kış mevsiminde yolculuk esnasında yapılacak kontrollerde araçların içerisi normal sıcaklıkta olacaktır. Kaloriferi çalışmayan aracın vizesi yapılmayacaktır. Aracın yan sürgülü camları ve tavan havalandırmaları çalışır durumda olacaktır.

8)Araçların boyası teknik komisyonca belirlenen şekilde olacaktır. Kaza sonrası,hasarlı ve boyasız araçlarla seyrüsefer yapılmayacaktır.Otobüsün dış boya görüntüsü belirtilen standart da olacak ve kaporta saclarında çürüme ve ezilme olmayacaktır.

9)Otobüsün ön,arka ve yanlarında yazılması zorunlu

SAYFA-8
“KARAMAN BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ” yazıları beyaz zemin üzerine kalın punto ile en az 8 cm yüksekliğinde ve kırmızı renk yazı ile yazılacak.Aracın hat numaraları her köşeye en az 8 cm yüksekliğinde kalın punto ve kırmızı renkle yazılacak.kırmızı renk dışındaki renkler kabul edilmeyecektir.Yazı ve numaralar "DÜZ " yazı formatında olacaktır.

10) Araçların Belediyece belirlenen bölümlerine güzergâhları gösteren standart tabelalar takılı bulunacak.Teknik komisyon denetiminde tüm güzergâhlara ait en az iki adet tabela araçta hazır bulunacaktır. Elektronik yazılı araçlara bu madde uygulanmaz

11) Otobüsün teknik uygunluk belgesi alabilmesi için;Trafik ruhsatındaki en son trafik fenni muayenesinin egzoz kontrolleri yapılmış olması ve KASGO SİGORTA poliçesinin yapılmış olması şarttır.

12) Araçların ön giriş kapı yanlarına "Binilir" arka kapı yanlarına "İnilir" ifadelen yazılmış olacaktır.

13) Aracın dışı ve İçi sürekli temiz tutulacak, koltuk ve döşemeleri kırık veya yırtılmış durumda olmayacaktır.

14) Otobüsün içinde fırça, çöp sepeti ve diğer yıkama malzemeleri bulundurulmayacaktır.

15) Otobüslerde yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek sinyal ampulleri ile kış şartlarında patinaj zinciri ve çekme halatı bulundurulacaktır.

16) Otobüslerin dışında; Güzergahı gösteren tabelalar ve belirlenmiş yerlere "ÖZEL HALK OTOBÜSÜ" yazılarından başka yazı veya şekil olmayacaktır.

17) Otobüs içinde pikap, teyp. cd gibi müzik aletleri bulunmayacaktır.

18) Araç içinde kolay görünür yerlere oturan ve ayakta yolcu sayısını belirten plaketler takılmış olacak.Ayrıca ön koltukların öncelikle yaşlılara, özürlülere, hamilelere ve bebeklilere ait olduğunu gösterir plaketlerde takılmış olacak.

19) Otobüs içinde Teknik komisyonun göstereceği yerlere "Sigara İçilmez" ibareli plaketler takılacaktır.

20) Otobüs içinde yolcuların şikayeti halinde başvurabilecekleri telefonları belirten bir plaket, teknik komisyonun göstereceği yere takılacaktır.

21) Görüş açısını bozacak şekilde Otobüslerin ön, arka ve yan camlarında kırık, çatlak ve yıldızlama deformasyon olmayacaktır.

22) Yaz şartları için araç İçi havalandırma pencereleri bulunacak, ayrıca üst camların açılmasına olanak verecek sürgü kolu veya tutamakları bulunacaktır.

23) Otobüslerin iç ve dış dikiz aynaları sağlam ve cam silgileri çalışır durumda olacaktır.

24) Otobüslerin ön ve arkasında çekmeye uygun çeki kancaları bulunacaktır.

25) Otobüslerde havalı korna, ıslık korna vb. gibi kornalar bulunmayacak "di-dat korna" takılmış olacak, elektrik tesisatı dahilindeki iç ve dış aydınlatmalar ile tüm ikaz sistemleri çalışır durumda olacaktır.

26) Araçların egzozdan siyah duman vermeyecek şekilde mazot pompaları ayar edilmiş olacaktır. Motorun gerekli bakım ve onarımları yapılmış olacak ve egzoz patlak olmayacaktır.Egzoz çıkışlarına düz üfleme başlıkları

SAYFA-9
takılacaktır.

27) Seyir halinde aracın mekanizmalarında halkı rahatsız edecek şekilde gürültülü olmayacaktır.

28) Kışın kar lastiği takılması zorunludur. Kabak lastiklerle sefere çıkılamaz.

29) Araçların tip ve özellikleri Karayolları Trafik Kanununa bağlı "Araç Montaj, Tadil Yönetmeliğine uygun olacaktır.

30)Teknik kontrollerde: Belediye gerekli gördüğü aracın bakımlarının yaptırılmasını ve ilave sistemleri isteyebilir. ( Teknik takip, sinyalizasyon, görüntülü sistemler vb.)
Sefere çıkarken araç ve şoförde aranacak şartlar:

MADDE11- Özel Halk Otobüsü olarak kullanılacak araçların çalışma rotasyonları haftalık olarak Belediye tarafından belirlenir. Rotasyon düzeni ilan panolarında asılarak tüm araçlar bilgilendirilir. 1. Araçlar en fazla iki günde bir yıkanacaktır. Son duraklarda bekleme sırasında yıkama yapılmaz. Dışı çamurlu ve camları aşırı kirli araçlarla sefere çıkılamaz. Aracın içi her gün mesai bitiminden sonra temizlenecektir. Haftada bir gün döşemeleri özel temizleme maddeleri ile temizlenecek, aracın içinde tozlu yağlı hiçbir bölge kalmayacaktır.

 2. Aracın günlük ve aylık periyodik bakımlarından olan; Motor yağ ve antifriz bakımı, frenler ve hidrolik ayarları, rot- balans ayarı , amortisör, şanzıman v.b. mekanizmaların bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Aracın aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle sefer yapması yasaktır.

 1. Otobüslerin içinde ve dışında; Belediye'nin onayı olmadan ve ücretini ödemeden hiç bir İlan, reklam, duyuru, resim, poster ve süsleme bulunmayacaktır. Belediyenin asılmasını istediği duyuru ve reklamlar için verilecek talimatlara uyulması işletmecinin yükümlülüğündedir ve zorunludur.

 2. Yasalar çerçevesinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler, araç içinde bulundurulacak.

 3. Hasarlı araçlarla taşıma yapılamaz.


İşletmeci ve Sürücüler aşağıdaki kurallara uyacaklar :

İş Bu yönetmelik sürekli olarak araçta bulundurulacak ve sürücülere; tüm yükümlülükleri Meslek Odası tarafından en fazla 6 aylık periyotlarda sağlanacak eğitim programı içinde öğretilecektir.

a) Sürücülerin Şekil ve kıyafetleri : Yazlık ve kışlık olacak şekilde ayarlanmıştır.

Yaz mevsimi: 15 Mayıs’ dan itibaren Beyaz Gömlek + lacivert kravat lacivert kumaş pantolon giyilecek.

Kış mevsimi: 15 Ekimden itibaren; Beyaz Gömlek+lacivert kravat+lacivert ceket veya hırka, süveter+lacivert kumaş pantolon giyilecek.

Tüm sürücüler günlük saç sakal bakımlarını ve temizliğini yapmak zorundadır.

- Araç içerisinde şoförün şapka-bere-fotör -takke, takması, gömlek altına boğazlı kazak giymesi yasaktır

- Bakımsız şoför ifadesi alındıktan sonra Belediye Encümenine havale edilecektir. Ayrıca :15 Mayıs 15 Ekim arası kravatlar Belediye tarafından gerek görülürse taktırılmayabilir.

SAYFA-10
b)Sürücü, araçta meşrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.

c)Sürücülerin sigortalı olmaları zorunludur. Dört aylık sigorta bildirimi sureti sürekli olarak araçta bulundurulacaktır.

d)Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, ilgili kişi ve kurumlara karşı işletmeci kişi ve kuruluşlar müteselsilen sorumludur.

e) Sürücü adaylarımız müracaatlarında; Belediyemize aşağıda yazılı belgeler

ile birlikte, çalışmak İstedikleri hat hakkı sahibinin ismini ve iznini kullanacakları aracın plakasını da belirtmek zorundadır.


 1. Araç sürücüleri, İl Sağlık Müdürlüğünden ruhsat almış bir sağlık

kuruluşundan psiko teknik testi (kişilik, dikkat, zeka, refleks) yeterlilik puanı almış olmak zorundadır.

 1. Sabıka Kaydı,(sabıka sicili temiz olacak)

 2. Sigorta Sicil Kartı,

 3. Ehliyet Fotokopisi.

 4. Nüfus Cüzdanı Belge fotokopisi

 5. Kullandığı Aracın Ruhsatının Fotokopisi,

7- Eğitim Sertifikası.

8-Aday formunu doldurularak imza edilmesi.

“KARAMAN BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ARAÇ KULLANMA BELGESİ" tanzim edilir.

Tanzim edilen Araç Kullanma Belgesi her yıl yenilenecektir. Yıl içerisinde hakkında 10 defadan fazla zabıt tanzim edilen sürücünün ve 3 ay süre ile çalışma izni askıya alınacaktır.

f) Eğitim çalışmalarına katılmayan "EĞİTİM SERTİFİKASI" olmayan şoförlerin belgeleri yenilenmeyecektir.

g) Şoför değişikliği yapacak işletmeciler Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Şoförlerin tavır ve davranışlarında kurallara uymama.ve.yasakları çiğnemeleri halinde, şoför ve araç sahibine ayrı ayrı ceza uygulanır. Aracında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün izni dışında sürücü çalıştıran hat hakkı.sahibinin aracı seferden çekilecektir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce uygun görülen sürücü temin edildiğinde araca çalışma izni verilecektir. Ancak acil durumlarda çok kısa süreli olmak kaydıyla Belediye


Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne gerekçe gösterilerek bilgi verilecek, şayet uygun görülürse sürücü kısa süreli çalışabilecektir. Bu süre 5 iş gününü geçemez.
Sürücü ye isletmecilerin belediye ile olan ilişkileri :

MADDE 12- a) Sürücü ve işletmeciler: Belediye tarafından belirlenen; güzergahlara, çalışma saatlerine, iş disiplinine ve çalışma süresince Belediye denetim görevlilerinin verdiği talimatlara uymak zorundadır. 1. Sürücü ve İşletmecilerin birbirleri ile veya Belediye denetim görevlileri ile olan ilişkilerinde; hatalı kişi hakkında bu yönetmeliğin cezalar bölümündeki hükümler uygulanacaktır.

SAYFA-11 1. Mahkemeler tarafından hükme bağlanan şekilde suç işlenmesi halinde ; İlgili araç 3 ay seferden men ve ilgili sürücüye ise kesinleşen Mahkeme Kararı ile kasten işlenen suçlar için 3 ay uzaklaştırma, Ağır Ceza mahkemelerinde Kesinleşmiş mahkumiyeti kararı halinde çalışma hakkı süresiz iptal edilir.

 2. Tüm sürücüler en fazla 6 ayda bir sefer dışında dinlenme sürelerinde veya belirlenecek zaman dilimi içerisinde eğitimden geçecektir.Eğitim konuları; Teknik, trafik, halkla ilişkiler ve davranış bilimleri konularında olacaktır. Eğitimler; Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversite, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarca işbirliği İçinde yapılacaktır. Eğitim sonuçları tutanağa bağlanarak muhafaza edilecektir.


Fiyat tarifleri ve hizmet bedeli Ödemeleri:

MADDE 13_

a) Yolcu taşımacılığında uygulanacak tarifeler Belediye Meclisi tarafından belirlenir.

Belediye dilerse (yarım) saat içerisinde yapılacak olan 2.-3.- 4. (İkinci, Üçüncü ve Dördüncü) binişler İçin kampanyalar düzenleyebilir.

b) Özel Halk Otobüsü sisteminde ruhsatlı olarak çalışan araçlar Belediyeye yapmış olduğu alt yapı masrafları (Durak, levha ve yol yapımı) için ve ayrıca hat katkı payı,izin belgesi harçları karşılığı %3.5 olarak, çalışan araçların brüt gelirinden belirtilen bedelleri alacak ve başkaca başlık altında bedel talep etmeyecek.Bu durumda ödemeler Belediyemize günlük yapılacaktır.

Ayrıca sistemde herhangi bir değişiklik sonucu tekrar bilet veya paralı binişler olması halinde; ödemeler aylık 250 sivil tam bilet ücreti olacak şeklinde yeniden düzenlenerek yapılandırılacaktır.


 1. Hak ediş ödemeleri sadece ruhsat sahibinin adına yapılacaktır


Hareket tarife ve saatleri:

MADDE:14 Her otobüs hattının Belediyece belirlenen son duraklarında depolama ve bekleme yapılabilir. Son duraklarda, hareket ve bekleme süreleri, Şirket veya Kooperatif yöneticilerinin görüşleri alınmak suretiyle Belediyece belirlenir ve uygulanır. Belediyece belirlenen hareket saatlerine ve son durak noktalarına tam olarak uyulacaktır.

MADDE:15 Ozel Halk Otobüsü sisteminde ruhsat alan işletmecilerin ve sürücülerin Meslek Odasına kayıtlı olmaları zorunludur. Sistemde hak sahibi olarak ruhsat alabilmesi için, işletmecinin;

Esnaf ve Sanatkârlar siciline ve Şoförler odasına veya ticaret odasına kayıtlı olması gereklidir.


Denetim Sistemi:

MADDE:16 Bu yönetmelikle ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından yapılır;
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət