Ana səhifə

Karabağlar belediye mecliSİ 07. 05. 2010 Cuma Saat: 18: 00


Yüklə 73 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü73 Kb.


KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ

07.05.2010

Cuma Saat:18:00


( 04.05.2010 TARİHLİ GÜNDEMİN DEVAMI )
1- Meclisin açılışı

2- Birimlerden gelen önergeler
16. (81/2010)-Teknik Komisyonun 26.03.2010 tarihli kararında Karabağlar, Barış Mahallesi, 21M-Id pafta, 33840 ve 33841 adalar arasında kalan ve altyapısı tamamlanmış mevcut 4688/2 Sokağın yürürlükteki imar planında kapandığı belirtilerek, söz konusu karar doğrultusunda 4688/2 Sokağın 7 m’lik yaya yolu olacak şekilde belirlenmesi hk. (Etüd Proje Md.)

17. (82/2010)-Belediye Meclisimizin 02.07.2009 gün ve 45/2009 sayılı kararıyla uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2009 gün ve 01.644 sayılı kararıyla onaylanan, Bozyaka Mahallesi, 22M-IVb pafta, 7561 ada, 38 parsel ile 24 parsel arasında kalan terkli alanın, Resmi Tesis Alanı olarak belirlenmesine ilişkin, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından Belediyemiz aleyhine İzmir 4.İdare Mahkemesinin 2009/1986 E. sayılı dosyası ile açılan davada 11.03.2010 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı alınmış olup, söz konusu mahkeme kararının plan değişikliği yönüyle tekrar değerlendirilmesi hk. (Etüd Proje Md.)

18. (83/2010)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2009 tarih, 01.904 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revisyonunda “Yenileme-Sağlıklaştırma Alanı” olarak belirlenen Limontepe, Umut, Özgür, Gazi, Yüzbaşı Şerafettin, Salih Omurtak, Bahriye Üçok ve Ali Fuat Erdem Mahallelerinden oluşan yaklaşık 286 ha’lık alanda imar planlarının yenilenmesi gerekmektedir. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 14.Maddesi gereğince imar planlarının yapılabilmesi için jeolojik-jeoteknik etütlerinin yenilenmesi zorunludur. 26319 Sayılı “Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Yönetmelik” kapsamında, bedelin %25’i belediyemizce, %75’i ise İller Bankası’nca sağlanması kaydıyla, söz konusu jeolojik-jeoteknik etütlerin yaptırılması için, İller Bankası’na yetki verilmesi hk. (Etüd Proje Md.)

19. (85/2010)-Belediyemize ait Temizlik İşleri Hizmet binasının bulunduğu Eskiizmir 20L-II d pafta ve çevresinin güç ihtiyacı için 4.00x6.00 mt. ebadında, yaklaşık 24.00 m2.lik alanda trafo yeri ayrılması hk.(Fen İşleri Md.)

20. (86/2010)-Belediyemiz ile Mardin İli, Ömerli İlçesi arasında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 74. Maddesine istinaden Kardeş Şehir ilişkisi kurulması hk.( Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.)

21. (87/2010)-Valilik Makamından alınan izin kapsamında personel artırımı yapılmaksızın diğer birimlerden eksiltme yapılmak suretiyle Uğur Mumcu Parkı içersinde bulunan Atatürk Heykelini korumak için 5 kişiden oluşan Özel Güvenlik görevlisi oluşturularak Valilik Makamına yapılacak başvuruya esas olmak üzere karar alınması hk.(Destek Hizmetleri Md.)

22. (88/2010)- Engellilerin idari,hukuki ve sportif etkinliklerinin belediyemiz bünyesinde işlevsel hale getirilebilmesi için, belediyemizce bu yönde çalışma yapılması hk.

23. (89/2010)-Karabağlar Belediyesi sınırları içinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73.maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje alanlarının belirlenmesi hk.

1/3

24. (90/2010)-Çevreye zararlı olduğu bilinmesine rağmen kullanılmakta olan naylon poşet alışkanlığının file veya ev hanımlarının tasarlayacakları özgün pazar çantaları ile değiştirilmesi yönünde bir çalışma başlatılması ve Belediyemiz öncülüğünde kukla yapımı kursu açılması dair Karabağlar Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı hk.

25. (91/2010)-Belediyemiz öncülüğünde kukla yapımı kursu açılması hk.
3-Komisyonlardan gelen raporlar.


 1. (25/2010)-Ev hanımlarının yapmış oldukları el işlerini satabilmeleri için semt pazarlarında yer verilmesine ilişkin Esnaf-Pazaryerleri-Hukuk Komisyonu raporu.

Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliğe ilişkin Hukuk Komisyonu raporu.

 1. (45/2010)- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliğe ilişkin Hukuk Komisyonu raporu.

 2. (72/2010)-İzmir Karabağlar İlçesi, Bozyaka Mahallesi 22L-3c pafta, 13763 ada, 152,00 m2 yüzölçümlü 5 parsel sayılı taşınmazdaki belediyemize ait 16,00m2 lik yerin diğer hissedar adına 5393 Sayılı Yasanın 18/e Maddesi hükümlerine göre satışına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu.

 3. (73/2010)- İzmir Karabağlar İlçesi, Bozyaka Mahallesi 21L-1b pafta, 30641 ada, 163,00 m2 yüzölçümlü 3 parsel sayılı taşınmazdaki belediyemize ait 23,00m2 lik yerin diğer hissedar adına 5393 Sayılı Yasanın 18/e Maddesi hükümlerine göre satışına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu.

 4. (74/2010)- İzmir Karabağlar İlçesi, Bozyaka Mahallesi 21M-1b pafta, 30705 ada, 126,57 m2 yüzölçümlü 37 parsel sayılı taşınmazdaki belediyemize ait 5,57m2 lik yerin diğer hissedar adına 5393 Sayılı Yasanın 18/e Maddesi hükümlerine göre satışına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu.

 5. (75/2010)- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.Maddesi gereği hazırlanan Belediyemiz 2009 Yılı Kesin Hesap Cetvellerine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.4- Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.

1. (15/09)-Limontepe ve çevresi uygulama imar planının 663 – 693 – 694 ve 695 plan

kapsamında kalan bölümünde imar planının yeniden değerlendirilmesi hk. 1. (89/09)-İlçemiz sınırları içerisinde üretim izni ve gıda sicil yönetmeliğine uygun olmayan şekilde üretilen ekmeklerin satışının engellenmesi hk.

 2. (90/09)-İlçemiz sınırları içersinde pazaryeri ihtiyacının giderilmesi hk

 3. (120/09)- Basın Sitesi Mah. 6781 – 6782 – 6783 adalar arasında kalan bölgesel otopark alanının yerinin değiştirilmesi hk.

 4. (15/2010)-Reis Mahallesi, 22M-IVa pafta, 3619 ada, 826 parselde, komşu ruhsatlı yapılar emsal gösterilerek imar durumunda belirtilen ön bahçe mesafesinin değiştirilmesi şeklinde plan değişikliği hk.

 5. (22/2010)-4122 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte ülke çapında başlatılan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliği ile birlikte mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyemiz teşkilatı içersinde ormancılık ve ağaçlandırma biriminin oluşturulması, bu faaliyetlere olanak sağlamak amacı ile ödenek tahsis edilmesi, bu ödeneğin ücret tarifelerinde belirtilen miktarlar üzerinden ayrıca %1 eklenmek suretiyle alınması, alınan bu %1’lik tutarın sadece ağaçlandırma ve erozyonun kontrolü amacıyla kullanılması hk.

 1. (30/2010)-İzmirgaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından Karabağlar İlçesinde devam etmekte olan Doğalgaz Dağıtım Hattı Projesi kapsamında, 6 adet 3x4m. boyutlarında bölge regülatörü ve 3 adet vana grubu yerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenmesi şeklinde plan değişikliği talebi hk.

2/3

 1. (59/2010-)Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Cennetçeşme - Uzundere - Devrim Mahalleleri Uygulama İmar Planındaki “A-2 nizamlı adalarda mevcut ruhsatlı teşekküllere göre ikili veya üçlü bloklar yapılabilir” plan notunun, İzmir İmar Yönetmeliğinin 29. Maddesi ile çelişir duruma düşmesi ve uygulamada sorunlar yaşanması nedeniyle, konunun belediye meclisimizce değerlendirilmesi talebi hk.

 2. (60/2010)- 03.03.2010 tarihli teknik komisyon raporunda yürürlükteki imar planında yol ve (B-4) yapılaşma koşullu konut adası olarak belirlenen Bozyaka Mahallesi 22M-IVd pafta, 42308 ve 42309 adaların mevcut konumu ve zeminde kullanılan mevcut yol dikkate alınarak plan yönüyle değerlendirilmesi talebi hk.

 3. (61/2010)-03.03.2010 tarihli teknik komisyon raporunda, Karabağlar, Güzelyalı Mahallesi 22L-IVc pafta, 31458 adada, mevcut imar planına göre BL-5 nizam olarak yapılaşmanın sağlamadığı belirtilmiş olup konunun imar planı yönüyle değerlendirilmesi talebi hk

 4. (62/2010-Teknik komisyonun 24.03.2010 tarihli oturumunda görüşülen ve yürürlükteki imar planında BL-5 katlı konut alanında kalan İzmir Karabağlar, 21L-Ib pafta 31474-31475 ve 31476 adalarda uygulama sorunları yaşanması nedeniyle belirlenen nizamda yapılaşma sağlanamadığı için konunun plan yönüyle Belediye Meclisimizce değerlendirilmesi talebi hk.

 5. (64/2010)-Karabağlar sınırları içerisindeki şiddet gören kadınlara psikolojik destek verilmesi hususunun görüşülmek üzere komisyonlara havalesi hk. (04.05.2010 tarihinde yapılan meclis toplantısında komisyonlara havale edilen önergeler )

 6. (76/2010)- Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünün teşkilat, görev ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik hk.

 7. (77/2010)- Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün teşkilat, görev ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik hk.

 8. (79/2010)- Gediz Elektrik A.Ş. tarafından İzmir, Karabağlar, Vatan Mahallesi ve çevresinde güç ihtiyacının artması nedeniyle dağıtım sisteminin normal düzende çalışabilmesi için, 21L IIId pafta, 9189 Sokak üzerinde bulunan yeşil alanda 3.00 x 5.00 m boyutlarında bir adet trafo yeri belirlenmesi şeklinde plan değişikliği talebi hk.

 9. (80/2010)- Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından çevrenin güç ihtiyacının artması nedeniyle Günaltay Mahallesi, 21L-IIIc, 21M-IVd paftalarda bulunan, Devlet Demiryolları Parkı’nın 4906/1 ve 4906/2 Sokakların kesişimindeki köşesinde, 4.00 x 6.00 m boyutlarında trafo alanı ayrılması şeklinde plan değişikliği hk.


5 – Dilek ve temenniler.

6– Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.

7– Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.

3/3Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət