Ana səhifə

Kanun Numarası : 5018


Yüklə 458.5 Kb.
səhifə6/7
tarix26.06.2016
ölçüsü458.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Madde 82- Bu Kanunun;

a) 30, 66, 67 ve 80 inci maddeleri ile geçici 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 ve 82 ile 83 üncü maddeleri yayımı,

b) 81 inci maddesinin (e) bendi ile geçici 6 ncı maddesi 1.1.2004,

c) Diğer hükümleri 1.1.2005,

Tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 83- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5018 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1-24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

GEÇİCİ MADDE 1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) tahakkuk ettirilen sulama ve kurutma tesisleri işletme ve bakım ücretlerinden vadesi 1/1/2004 tarihinden önce olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilememiş olanlar ile bunlara ilişkin fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir ve bu alacaklar ilgili muhasebe birimleri tarafından terkin edilir. Bu alacaklardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan tahsilât red ve iade edilmez. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 2 – Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin sosyal yardım zammı borçları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ödeneklerinden ödeme yapılan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin aynı döneme ilişkin, Maliye Bakanlığınca uygun bulunan sosyal yardım zammı borçlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin 18.01.00.23-10.9.9.26-1-05.2 tertibinde yer alan ödenekten mahsup etmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.
8690-5
(I) SAYILI CETVEL(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)

(Değişik: 22/12/2005-5436/12 md.)

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

2) Cumhurbaşkanlığı

3) Başbakanlık

4) Anayasa Mahkemesi

5) Yargıtay

6) Danıştay

7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

8) Sayıştay

9) Adalet Bakanlığı

10) Millî Savunma Bakanlığı

11) İçişleri Bakanlığı

12) Dışişleri Bakanlığı

13) Maliye Bakanlığı

14) Millî Eğitim Bakanlığı

(…) (7)

16) Sağlık Bakanlığı

17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8)

(…) (7)

19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

(…) (7)

21) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

22) Kültür ve Turizm Bakanlığı

(…) (7)

24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (7)

25) Avrupa Birliği Bakanlığı (7)

26) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (7)

27) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (7)

28) Ekonomi Bakanlığı (7)

29) Gençlik ve Spor Bakanlığı (7)

30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (7)

31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (7)

32) Kalkınma Bakanlığı(7)

33) Orman ve Su İşleri Bakanlığı (7)

34) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

35) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

36) Jandarma Genel Komutanlığı

37) Sahil Güvenlik Komutanlığı

38) Emniyet Genel Müdürlüğü

39) Diyanet İşleri Başkanlığı

40) Hazine Müsteşarlığı

(…)(8)

42) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

8690-6
43) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

44) Devlet Personel Başkanlığı

45) Türkiye İstatistik Kurumu

46) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

47) Gelir İdaresi Başkanlığı

(…)(11)

49) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

50) Meteoroloji Genel Müdürlüğü(9)

(…)(11)

52) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

53) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (10)

54) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu(10)

55) (Ek:4/4/2013-6458/123) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

____________________(1) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu cetvelde yer alan “45)Orman Genel Müdürlüğü” ibaresi çıkarılmış ve sıra numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir.

(2) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu cetvelde bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı” ibaresi çıkarılmıştır.

(3) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle bu cetvele “38 – Türkiye İstatistik Kurumu” ibaresinden sonra gelmek üzere “39 – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” ibaresi eklenmiş ve sıra numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir.

(4) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle bu cetvele 33 üncü sırasından sonra gelmek üzere "34) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı" ibaresi eklenmiş ve sıra numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir.

(5) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu cetvelde yer alan “43) Karayolları Genel Müdürlüğü” ibaresi çıkarılmış ve cetveldeki idarelerin sıra numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir.

(6) 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle, bu cetvele 6 ncı sırasından sonra gelmek üzere “7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” ibaresi eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

(7) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nin 13 üncü maddesiyle; bu cetvelde yer alan “15) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı”,”18) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı”,”20) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı”,”23) Çevre ve Orman Bakanlığı”, “30) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı “, “32) Dış Ticaret Müsteşarlığı “,”33) Gümrük Müsteşarlığı”,”36) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği”,“39) Özürlüler İdaresi Başkanlığı”,”46) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü”,”49) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü”,”50) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 51) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 52) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü” sıraları yürürlükten kaldırılmış olup, aynı cetvele 23 üncü sırasından sonra gelmek üzere “24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 25) Avrupa Birliği Bakanlığı ,26) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , 27) Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı ,28) Ekonomi Bakanlığı, 29) Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 32) Kalkınma Bakanlığı” sıraları eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiş, daha sonra bu sıra 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle cetvelde yer aldığı şekilde değiştirilmiş ve teselsül ettirilmiştir.

(8) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı KHK’nın 44 üncü maddesiyle; bu Cetvelin 17 nci sırası “Ulaştırma Bakanlığı” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiş ve aynı Cetvelin “41) Denizcilik Müsteşarlığı” sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

(9) 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 16 ncı maddesiyle bu cetvelde geçen “Devlet Meteoroloji İşleri” ibaresi “Meteoroloji” şeklinde değiştirilmiştir.

(10) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı KHK’nın 58 inci maddesiyle bu Cetvele “53) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” ve “54) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu” sıraları eklenmiştir.

(11) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nın 58 inci maddesiyle bu Cetveldeki “48) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü” ve “51) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü” sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

8690-7


(II) SAYILI CETVEL (1)

(Değişik: 22/12/2005-5436/12 md.)

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

1) Yükseköğretim Kurulu

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (1)

3) İstanbul Üniversitesi

4) İstanbul Teknik Üniversitesi

5) Ankara Üniversitesi

6) Karadeniz Teknik Üniversitesi

7) Ege Üniversitesi

8) Atatürk Üniversitesi

9) Orta Doğu Teknik Üniversitesi

10) Hacettepe Üniversitesi

11) Boğaziçi Üniversitesi

12) Dicle Üniversitesi

13) Çukurova Üniversitesi

14) Anadolu Üniversitesi

15) Cumhuriyet Üniversitesi

16) İnönü Üniversitesi

17) Fırat Üniversitesi

18) Ondokuz Mayıs Üniversitesi

19) Selçuk Üniversitesi

20) Uludağ Üniversitesi

21) Erciyes Üniversitesi

22) Akdeniz Üniversitesi

23) Dokuz Eylül Üniversitesi

24) Gazi Üniversitesi

25) Marmara Üniversitesi

26) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

27) Trakya Üniversitesi

28) Yıldız Teknik Üniversitesi

29) Yüzüncü Yıl Üniversitesi

30) Gaziantep Üniversitesi

––––––––––––––––––(1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, bu cetvelde yer alan “2 – Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibaresi yerine “2 – Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

8690-8
31) Abant İzzet Baysal Üniversitesi

32) Adnan Menderes Üniversitesi

33) Afyon Kocatepe Üniversitesi

34) Balıkesir Üniversitesi

35) Celal Bayar Üniversitesi

36) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

37) Dumlupınar Üniversitesi

38) Gaziosmanpaşa Üniversitesi

39) (Değişik: 21/10/2014-6562/4 md.) Gebze Teknik Üniversitesi

40) Harran Üniversitesi

41) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

42) Kafkas Üniversitesi

43) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

44) Kırıkkale Üniversitesi

45) Kocaeli Üniversitesi

46) Mersin Üniversitesi

47) (Ek: 16/5/2012-6307/4 md.) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

48) Mustafa Kemal Üniversitesi

49) Niğde Üniversitesi

50) Pamukkale Üniversitesi

51) Sakarya Üniversitesi

52) Süleyman Demirel Üniversitesi

53) (Değişik: 30/3/2012-6287/22 md.) Bülent Ecevit Üniversitesi

54) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

55) Galatasaray Üniversitesi

56) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Ahi Evran Üniversitesi

57) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Kastamonu Üniversitesi

58) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Düzce Üniversitesi

59) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

60) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Uşak Üniversitesi

61) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.; Değişik: 30/3/2012-6287/22 md.) Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi

62) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Namık Kemal Üniversitesi

63) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Erzincan Üniversitesi

64) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Aksaray Üniversitesi

65) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Giresun Üniversitesi

66) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Hitit Üniversitesi

67) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Bozok Üniversitesi

68) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Adıyaman Üniversitesi

69) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Ordu Üniversitesi

70) (Ek: 1/3/2006-5467/5 md.) Amasya Üniversitesi

8690-9
71) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

72) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Ağrı Dağı Üniversitesi (1)

73) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Sinop Üniversitesi

74) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Siirt Üniversitesi

75) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.;Değişik: 30/10/2013-6501/3 md.) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

76) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Karabük Üniversitesi

77) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Kilis 7 Aralık Üniversitesi

78) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Çankırı Karatekin Üniversitesi

79) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Artvin Çoruh Üniversitesi

80) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.;Değişik: 19/4/2012-6296/4 md.) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

81) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Bitlis Eren Üniversitesi

82) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Kırklareli Üniversitesi

83) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

84) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Bingöl Üniversitesi

85) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Muş Alparslan Üniversitesi

86) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Mardin Artuklu Üniversitesi

87) (Ek: 17/5/2007-5662/9 md.) Batman Üniversitesi

88) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Ardahan Üniversitesi

89) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Bartın Üniversitesi

90) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Bayburt Üniversitesi

91) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Gümüşhane Üniversitesi

92) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Hakkari Üniversitesi

93) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Iğdır Üniversitesi

94) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Şırnak Üniversitesi

95) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Tunceli Üniversitesi

96) (Ek: 22/5/2008-5765/3 md.) Yalova Üniversitesi

97) (Ek: 1/4/2010-5979/4 md.) Türk-Alman Üniversitesi

98) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

99) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) Bursa Teknik Üniversitesi

100) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) İstanbul Medeniyet Üniversitesi

101) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

102) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.; Değişik: 30/3/2012-6287/22 md.) Necmettin Erbakan Üniversitesi

103) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.; Değişik: 30/3/2012-6287/22 md.) Abdullah Gül Üniversitesi

104) (Ek: 14/7/2010-6005/2 md.) Erzurum Teknik Üniversitesi

105) (Ek: 31/3/2011-6218/2 md.) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

106) (Ek: 22/1/2013-6410/5 md.) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

107) (Ek: 27/3/2015-6639/6 md.) Sağlık Bilimleri Üniversitesi

108) (Ek: 31/3/2015-6640/7 md.) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

109) (Ek: 31/3/2015-6640/7 md.) İskenderun Teknik Üniversitesi

110) (Ek: 31/3/2015-6640/7 md.) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

111) (Ek:1/4/2015-6641/6 md.) Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

–––––––––––––––––

(1)19/6/2008 tarihli ve 5773 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna eklenen Geçici 38 inci maddesinde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Ağrı Dağı Üniversitesine yapılmış olan atıfların Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
8690-10
B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER(1)(2)(3)(4)(5)

1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı

2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

3) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.) Atatürk Araştırma Merkezi

4) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.)Atatürk Kültür Merkezi

5) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.)Türk Dil Kurumu

6) (Ek: 25/6/2009-5917/47 md.)Türk Tarih Kurumu

7) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

8) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

9) Türkiye Bilimler Akademisi

10) Türkiye Adalet Akademisi

11) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

12) Karayolları Genel Müdürlüğü

13) Spor Genel Müdürlüğü (4)

14) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

15) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

16) Orman Genel Müdürlüğü

17) Vakıflar Genel Müdürlüğü

18) (Değişik: 11/10/2011-KHK-663/58 md.) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

(…)(6)

20) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

21) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

22) Türk Akreditasyon Kurumu

23) Türk Standartları Enstitüsü

(…)(5)

25) Türk Patent Enstitüsü

26) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

_____________________

(1) Bu bölüme; 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü” sırasından sonra gelmek üzere “11) Orman Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiş ve sıra numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir.

(2) Bu bölüme; 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle “2)Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” sırasından sonra gelmek üzere “3) Atatürk Araştırma Merkezi , 4) Atatürk Kültür Merkezi, 5) Türk Dil Kurumu, 6) Türk Tarih Kurumu” ibareleri eklenmiş ve sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(3) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu bölüme “11) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu” sırasından sonra gelmek üzere “12) Karayolları Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiş, cetveldeki idarelerin sıra numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir.

(4) 6/3/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nin 13 üncü maddesiyle, bu bölümün 13 üncü sırası metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, aynı bölüme” 39) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı”,” 40) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı “ sıraları eklenmiştir.

(5) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 60 ncı maddesiyle, bu cetvelde yer alan “24) Millî Prodüktivite Merkezi” sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

(6) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nın 58 inci maddesiyle bu Cetveldeki “19) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü” sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

8690-11

27) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

28) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

(…) (1)

30) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (4)

31) (Mülga: 8/8/2011-648-KHK/19 md.)

32) GAP Bölge Kalkınma İdaresi

33) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

34) (Ek: 28/9/2006-5548/36 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 25/12/2008 tarihli ve E.: 2006/140, K.: 2008/185 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 14/6/2012-6328/35 md.) (2) Kamu Denetçiliği Kurumu

35) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu(3)

36) (Ek: 21/9/2006-5544/31 md.) Meslekî Yeterlilik Kurumu(3)

37) (Ek: 24/3/2010-5978/30 md.) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

38) (Ek: 28/12/2010-6093/14 md.) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

39) (Ek: 6/3/2011-KHK-643/13 md.) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

40) (Ek: 6/3/2011-KHK-643/13 md.) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

41) (Ek: 8/8/2011-KHK-649/60 md.)Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

42) (Ek: 11/10/2011-KHK-662/58 md.) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

43) (Ek: 10/10/2011-KHK-658/12 md.)Türkiye Su Enstitüsü

44) (Ek: 11/10/2011-KHK-663/58 md.) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

45) (Ek: 21/6/2012-6332/22 md.) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (5)

46) (Ek: 19/11/2014-6569/40 md.) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı_______________________

(1) 6/3/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nin 13 üncü maddesiyle, “29) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi” sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu sırada yer alan “Kamu Denetçiliği Kurumu”, 28/9/2006 tarihli ve 5548 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesi’nin 25/12/2008 tarihli ve E.: 2006/140, K.: 2008/185 sayılı Kararı ile tümüyle iptal edilmesinden dolayı yürürlükten kaldırılmış;14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.

(3) 28/9/2006 tarihli ve 5548 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle bu bölüme “29) Kamu Denetçiliği Kurumu” ibaresinin eklenmesinden dolayı, bu kurumlara ait sıra numaraları yeniden teselsül ettirilmiştir.

(4) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı KHK’nin 20 nci maddesiyle, bu bölümün 30 uncu sırasnda yer alan “Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı” ibaresi “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(5) 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle “45) Türkiye İnsan Hakları Kurumu” ibaresi “45) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu” şeklinde değiştirilmiştir.

8690-12


(III) SAYILI CETVEL (1)

(Değişik: 22/12/2005-5436/12 md.)

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (1)

3) Sermaye Piyasası Kurulu

4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

6) Kamu İhale Kurumu

7) Rekabet Kurumu

8) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (1)

9) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(2)

10) Kişisel Verileri Koruma Kurumu (3)

(IV) SAYILI CETVEL

(Değişik: 16/5/2006-5502/42 md.)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

1- Sosyal Güvenlik Kurumu

2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü_______________________

(1) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle; bu Cetvelde yer alan “Telekomünikasyon Kurumu” ibaresi “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu”, “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu” ibaresi “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu cetvele “9) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” sırası eklenmiştir.

(3) 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu cetvele “10) Kişisel Verileri Koruma Kurumu” sırası eklenmiştir.
8690-13
5018 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

GÖSTERİR LİSTEDeğiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının Numarası

5018 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

5263

I Sayılı Cetvel

9/12/2004

5273

II Sayılı Cetvel

15/12/2004

5286

I Sayılı Cetvel

28/1/2005

5335

78

27/4/2005

5345

I Sayılı Cetvel

16/5/2005

5429

I Sayılı Cetvel

18/11/2005

5431

II Sayılı Cetvel

18/11/2005

5436

65 inci maddenin son fıkranın ilk cümlesi, 67/i, Geçici Madde 4 deki ibare değişikliği, Geçici Madde 5, Geçici Madde 11 in ikinci fıkrası, (I), (II), (III) ve (IV) sayılı Cetvel

24/12/2005

2, 3, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 44, 47, 49 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkraları dışındaki fıkraları, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 71, 74, 75, 76, 78, Ek Madde 1, Geçici Madde 6, 7 , Geçici Madde 11 in dördüncü fıkrası

49 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkraları1/1/2006

1/1/2007


8690-14


5467

II Sayılı Cetvel

17/3/2006

5502

(I) ve (IV) sayılı Cetvel

20/5/2006

5538

(I) ve (II) Sayılı Cetvel

Ek Madde 2 ve Geçici Madde 151/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 12/7/2006

12/7/20065544

(II) Sayılı Cetvel

7/10/2006

5548

(II) Sayılı Cetvel

13/10/2006

5628

27, 28, 60, 71, Geçici Madde 16 ve 17

4/5/2007

5662

(II) Sayılı Cetvel

29/5/2007

5765

(II) Sayılı Cetvel

31/5/2007

5793

9, 10, 27, 28, 40, 44, 51, 52, 53, 61, 62,

Geçici Madde 5, 11, 18, 19 ve İşlenemeyen hükümler6/8/2008

Anayasa Mahkemesi’nin 25/12/2008 tarihli ve E.: 2006/140, K.: 2008/185 sayılı Kararı.

(II) Sayılı Cetvel

(Kamu Denetçiliği Kurumu)4/4/2009

5902

(I) Sayılı Cetvel

17/6/2009

5917

6, (III) Sayılı Cetvel

(II) Sayılı Cetvel10/7/2009

1/1/2010


5952

(I) Sayılı Cetvel

4/3/2010

5978

(II) Sayılı Cetvel

6/4/2010
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət