Ana səhifə

K. K. Loj. K. LiğI 2013 İÇİndekiler


Yüklə 1.45 Mb.
səhifə1/8
tarix25.06.2016
ölçüsü1.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

TASNİF DIŞI


T.C.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

LOJİSTİK KOMUTANLIĞI

ANKARA


KARA KUVVETLERİ LOJİSTİK KOMUTANLIĞI

2013 MALİ YILI TEDARİK BROŞÜRÜ

ANKARA

K.K.LOJ.K.LIĞI

2013

İÇİNDEKİLER
1. İHALELERLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER
2.
TEKERLEKLİ ARAÇ MALZEMELERİ
3.
TIRTILLI ARAÇ MALZEMELERİ

4. SİLAH FÜZE VE ROKET MALZEMELERİ

5. OPTİK/ELEKTRO OPTİK VE MUHABERE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLER MALZEMESİ
6. HAVA ARAÇLARI MALZEMESİ
7. HAREKÂT DESTEK VE BEKA MALZEMELERİ
8. BOYA/BRANDA/HAMMADDE
9. SET/ALET VE AVADANLIK MALZEMELERİ
10. AKÜ/LASTİK
11. İŞ MAKİNALARI
12. DİĞER MALZEMELER

13. TEDARİK MAKAMLARI TELEFON NUMARALARI

T.C.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

LOJİSTİK KOMUTANLIĞI

ANKARA


İHALELERLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER

1. GENEL :
a. Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığının; 2013 yılında tedarik edeceği malzemelerle ilgili olarak yapacağı ihalelerde, isteklilerin dikkat edeceği hususlar ile malzeme listeleri ve tedarik makamlarının irtibat bilgileri aşağıda sunulmuştur.
b. İsteklilerin dikkat edeceği hususlar; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat esas alınarak hazırlanmıştır. Buradaki açıklamalar, genel mahiyette özet bilgileri kapsamaktadır. Her ihalenin özelliğine göre istenilen hususlar ile bilgi ve belgeler, ayrıca yapılacak ilan ve ilgili tedarik biriminden temin edilecek ihale dokümanlarında belirtilecektir. Yapılacak ihalelerde; burada sayılan belgelerin tamamı veya bir kısmı istenilebileceği gibi, mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve tedarik edilecek malzemenin özelliğine göre ilave bazı bilgi ve belgeler de istenebilecektir.
c. Yayımlanan bu listeler; isteklilere başlangıçtan itibaren hazırlık zamanı vererek, 4734 sayılı Kanunun 5’inci maddesi gereğince serbest rekabet ortamının daha fazla oluşması amacıyla hazırlanmıştır. Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı listede mevcut malzemelerin cins ve miktarı ile tedarik yerini değiştirebilir, listeden çıkarabilir ve/veya listede olmayan malzemeleri de tedarik edebilir.
ç. Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı; bu broşürde/internette yer alan herhangi bir ifadeden dolayı hukuki ve mali sorumluluk kabul etmez.
2. KARA KUVVETLERİ LOJİSTİK KOMUTANLIĞI İHALELERİNE KATILACAK İSTEKLİLERİN TEDARİK İŞLEMLERİNDE UYMALARI GEREKEN TAVSİYELER:
a. Hazırlık safhasında yapılacak işler:
(1) İhale süreci ihale onayının alınması ile başladığından, tedarik edilecek ikmal maddesine ait ihale dokümanını, ilanda belirtilen tedarik makamlarından veya Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’dan alınız ve detaylı bir şekilde inceleyiniz. İhale dokümanında istenen ikmal maddelerinin özelliklerini, çok iyi tetkik ediniz.
(2) Söz konusu ikmal maddesini, ihale dokümanında istenen süre içerisinde tedarik edip edemeyeceğinizi, üretip üretemeyeceğinizi araştırınız.
(3) İhale dokümanında, istenen teslim süresi ve diğer ilave giderleri dikkate alarak sağlıklı bir maliyet hesabını yapınız.

(4) Verdiğiniz karar ihaleye katılmak yönünde ise; vermeyi planladığınız ikmal maddesinin, ihale dokümanı değerlerinin tamamını karşılamasına dikkat ediniz. Bu hususta en ufak bir toleransa müsaade etmeyiniz.


(5) İhaleye katılabilmek için gerekli olan belgeleri temin ediniz. Bu belgeler;
(a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi:
(I) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
(II) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
(III) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (I) ve (II)’nci bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça verilmesi zorunludur.
(b) İmalat Yeterlilik ve/veya Kapasite Raporu (Hangisi İsteniyorsa);
(I) Belgelerin ilgili veya yetkili makamlarca içinde bulunulan son bir ayda tasdik edilmesi,


 1. İşin özelliği ile ilgili kapasite hesaplarının ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi,


(c) T.S.E., ISO ve/veya AQAP Belgesi vb. Kalite Güvence Belgeleri (Hangisi İsteniyorsa),
(ç) İmza Sirküleri:
(I) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

(II) İsteklinin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin, (I) ve (II)’nci bentlerde yer alan belgelerin her bir ortakça verilmesi zorunludur.


(d) Vekâleten Katılma Halinde, Vekâletname:


 1. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi verilmesi,

(II) Bu vekâletnamede vekâlet süresinin sona ermiş olmaması,


(III) Münferiden veya müştereken imza yetkisi olan kişilerin, vekâletname verilen kişi ya da kişilerin imzalarının bulunması,
(e) Tip idari şartnamede belirtilen diğer hususlar.
(f) Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği:
(I) Teklif mektubu, ihale uygulama yönetmeliğindeki standart form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
(II) Teklif mektubunda;
(aa) İhale dokümanının tamamen okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi,

(bb) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

(cc) Üzerinde; kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

(çç) Teklif mektubunun; ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

(III) Yerli ve yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin; ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille“ kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin, isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

(g) Geçici Teminatların Şekli ve İçeriği:

(I) Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler;
(aa) Tedavüldeki Türk Parası.
(bb) Bankalarca (Mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) verilen Türkçe teminat mektupları.
(cc) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(II) Teminatın Mektup Olarak Verilmesi Halinde;
(aa) Verildiği bankanın (mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nca tespit edilen merkez veya şubesine ait limiti içinde olacaktır. (Teminat Mektubunda Şube Limitine Yer Verilmişse)

(bb) Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı düzenlenmeyecektir.


(cc) İhaleyi yapan idareye hitaben düzenlenecektir.
(çç) Verilecek Teminat mektupları İstekli adına düzenlenecektir.
(dd) Teklif bedeli hangi para cinsinden verilmişse teminat mektupları da aynı para cinsi ile verilecektir.

(ğ) Tekliflerin Sunulma Şekli:


(I) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere; ihaleye katılabilme şartı olarak ihale dokümanına dahil istenilen bütün belgeler, bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.


 1. Teklifler; ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın istekliye iade edilir.
 1. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı, bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
 1. Verilen teklifler, bu ihale dokümanı hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
 1. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri; süre açısından, süre uzatımından dolayı yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine kadar uzatılmış sayılır.


(6) Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması;
İdareler; tekliflerin değerlendirilmesinde, yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulamasını öngörmedikleri durumlarda, madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir;


 1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
 1. Yaklaşık maliyeti; yürürlükteki eşik değere eşit veya bu değerlerin üzerinde olan mal alımı ihalelerinde, yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördükleri durumlarda ise madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir;
  1. Yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerin üzerinde olan yabancı isteklilerin teklifine; bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine %......(rakam ve yazıyla) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

(II) Ancak; yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan istekliler, bu fiyat avantajından yararlanamayacaktır.


(III) Yerli istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, yabancı isteklinin teklifine, teklif ettiği bedelin %.....(rakam ve yazıyla) eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.
(c) Üretici veya yetkili satıcı firma; Sanayi/Ticaret Odası belgesini, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna onaylattıracaktır.
(ç) Türkiye temsilcilik belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna onaylattırılacaktır.
(d) Yetkili satıcı olunması halinde, yetkili satıcı belgesiyle, yetkili satıcısı olduğu üretici firmanın bu işle iştigal ettiğini belirleyen belge komisyona teslim edilecektir.
(e) Geçici teminat mektubu, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
(7) Kodlandırma ve Kataloglandırma ile ilgili yapılacak işlemler;
K.K.K.lığı ihtiyacı için satın alınan ve sözleşmelere kodlandırma ve kataloglama hükümleri konan malzemeler için; kodlandırma hususunda MSY 310-8 Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi ve/veya KKY 310-19 K.K. İkmal Maddeleri Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi (Yönergelere Milli Savunma Bakanlığı İnternet adresinden ulaşılabilmektedir) kapsamında, kataloglama hususunda ise K.K.Loj.K.lığının Firma Ana Malzeme Parça Katalogu Hazırlama Kılavuzu kapsamında işlem yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgiler MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığı ve K.K.Loj.K.LYB.Pl.Koor.D.Ktlg.Ynt ve Mlz.Kod.Ş. Md.lüğü ile koordine edilebilecektir.
b. İhale Safhasında Yapılacak İşler:


 1. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir.
 1. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

(3) Varsa ihaleye iştirak edecek yetkili personel; ihale saatinde, ihalenin yapılacağı yerde hazır bulundurulur.


(4) Verilen teklifler; zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(5) İhalede aşağıda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır;


(a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,


 1. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

(c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,


(ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,
(d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11’nci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde, ihaleye katılmak. (Bu tür fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 ve 59’ncu maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.)
(6) İhale yetkilisinin verdiği karara göre hareket edilir.


 1. Sözleşme ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Safhasında Yapılacak İşler:
 1. İhale üzerinde kalan istekli; süresi içinde, kesin teminat vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

(2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.


(3) Sözleşmelerin uygulanması esnasında; aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır;


 1. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

(b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,


(c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında; hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
(ç) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek,
(d) Bilgi ve deneyimini; idarenin zararına kullanmak veya 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 29’uncu madde hükümlerine aykırı hareket etmek,

(e) Mücbir sebep halleri dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.


(4) Sözleşmenin uygulanması esnasında; yukarıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 26 ve 27’nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

NOT : Bu broşür internette www.kkk.tsk.tr/internet/Lojted adreslerinde yayımlanmaktadır.

2013 MALİ YILINDA TEDARİĞİ PLANLANAN TEKERLEKLİ ARAÇ MALZEMELERİNE AİT DÖKÜM ÇİZELGESİ

S.NU

MALZEME CİNSİ

MİKTAR

ÖLÇÜ BİRİMİ

TEDARİK MAKAMI

1

ARAÇ, LANDROVER 110 KOMUTA KONTROL YEDEK

PARÇA ALIMI163

KALEM

11'İNCİ ANA İKM.MRK.K.LIĞI (YENİKENT/ANKARA)

2

ARAÇ, COBRA KAPALI KULELİ HAFİF ZIRHLI YEDEK PARÇA

ALIMI


14

KALEM


3

ARAÇ, MERCEDES 2 1/2 TON TAKTİK TEKERLEKLİ YEDEK

PARÇA ALIMI41

KALEM


4

ARAÇ, ÇEKİCİ MERCEDES 3850 AS-3343 AS-3331 A YEDEK

PARÇA ALIMI21

KALEM


5

KAMYON, KONTEYNER TAŞIYICI, MERCEDES 3031 K (6X4)

YEDEK PARÇA ALIMI3

KALEM


6

ARAÇ, MAN TAKTİK TEKERLEKLİ 10 TON 6X6 YEDEK

PARÇA ALIMI8

KALEM


7

ARAÇ, MAN 5TON(4X4) YEDEK PARÇA ALIMI

10

KALEM


8

KAMYON, BMC FATIH YEDEK PARÇA ALIMI

1

KALEM


9

KAMYON, BMC PROFESYONEL 827 (6X4) LHB 25 TON

YEDEK PARÇA ALIMI1

KALEM


10

ARAÇ, BMC 350-16Z,235-16P,185-09 (4X4) YEDEK PARÇA

ALIMI


7

KALEM


2013 MALİ YILINDA TEDARİĞİ PLANLANAN TEKERLEKLİ ARAÇ MALZEMELERİNE AİT DÖKÜM ÇİZELGESİ

S.NU

MALZEME CİNSİ

MİKTAR

ÖLÇÜ BİRİMİ

TEDARİK MAKAMI

11

ARAÇ, KURTARICI ORTA 5 TON M 62 YEDEK PARÇA ALIMI

5

KALEM

11'İNCİ ANA İKM.MRK.K.LIĞI (YENİKENT/ANKARA)

12

ARAÇ, SİLAH TAŞIYICI ( T-MODEL ) YEDEK PARÇA ALIMI

1

KALEM

13

ARAÇ, BEDFORD YEDEK PARÇA ALIMI

1

KALEM

14

ARAÇ, (GT MODEL) YEDEK PARÇA ALIMI

3

KALEM

15

ARAÇ, İDARİ HİZMET (4X2 POYRAZ ) YEDEK PARÇA ALIMI

4

KALEM

16

ARAÇ, KURTARICI 10 TON M-984-A2 YEDEK PARÇA ALIMI

15

KALEM

17

ARAÇ, AKARYAKIT TANKERİ YEDEK PARÇA ALIMI

3

KALEM

18

ARAÇ, MERCEDES 2 1/2 TON TAKTİK TEKERLEKLİ YEDEK

PARÇA ALIMI55

KALEM

19

ARAÇ, MAN TAŞIYICI M 1014 YEDEK PARÇA ALIMI

2

KALEM

20

KAMYON, MAN DAMPERLİ 26.270 YEDEK PARÇA ALIMI

4

KALEM
2013 MALİ YILINDA TEDARİĞİ PLANLANAN TEKERLEKLİ ARAÇ MALZEMELERİNE AİT DÖKÜM ÇİZELGESİ

S.NU

MALZEME CİNSİ

MİKTAR

ÖLÇÜ BİRİMİ

TEDARİK MAKAMI

21

ARAÇ, BMC 380-26P 6X6 10 TON YÜK YEDEK PARÇA

ALIMI


1

KALEM

11'İNCİ ANA İKM.MRK.K.LIĞI (YENİKENT/ANKARA)

22

KAMYON, IVECO KÖPRÜCÜ YEDEK PARÇA ALIMI

1

KALEM

23

ARAÇ, ÇEKİCİ, VOLAT TANK TAŞIYICI YEDEK PARÇA

ALIMI


1

KALEM

24

TEKERLEKLİ ARAÇ YEDEK PARÇA ALIMI

92

KALEM

5'İNCİ ANA BKM.MRK.K.LIĞI (GÜVERCİNLİK/ANKARA)

25

ARAÇ, LANDROVER 110 YEDEK PARÇA ALIMI

485

KALEM

6'NCI ANA BKM.MRK.K.LIĞI (BALIKESİR)

26

ARAÇ, BMC YEDEK PARÇA ALIMI

805

KALEM

27

ARAÇ, FAUN YEDEK PARÇA ALIMI

203

KALEM

28

ARAÇ, MERCEDES GRUBU YEDEK PARÇA ALIMI

591

KALEM

29

ARAÇ, M62 REO SERİSİ YEDEK PARÇA ALIMI

43

KALEM

30

ARAÇ, FORD GRUBU YEDEK PARÇA ALIMI

300

KALEM
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət