Ana səhifə

Jenofonte ciropedia -la historia de Abradatas y Pantea 11


Yüklə 55 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü55 Kb.

JENOFONTE

Ciropedia

-La historia de Abradatas y Pantea-


4.6.11 OuÀtw dh\ ouÂtoj me\n %Óxeto h(gemo/na katalipw¯n. oi¸ de\ Mh=doi parh=san, aÁ me\n oi¸ ma/goi eÃfrasan toiÍj qeoiÍj e)celeiÍn, a)podo/ntej toiÍj ma/goij, Ku/r% d' e)cvrhko/tej th\n kalli¿sthn skhnh\n kaiì th\n Sousi¿da gunaiÍka, hÁ kalli¿sth dh\ le/getai e)n tv= ¹Asi¿# gunh\ gene/sqai, kaiì mousourgou\j de\ du/o ta\j krati¿staj, deu/teron de\ Kuaca/rv ta\ deu/tera, toiau=ta de\ aÃlla wÒn e)de/onto e(autoiÍj e)kplhrw¯santej, w¨j mhdeno\j e)ndeo/menoi strateu/wntai:

4.6.12 pa/nta ga\r hÅn polla/. prose/labon de\ kaiì ¸Urka/nioi wÒn e)de/onto: i¹so/moiron de\ e)poi¿hsan kaiì to\n para\ Kuaca/rou aÃggelon: ta\j de\ peritta\j skhna\j oÀsai hÅsan Ku/r% pare/dosan, w¨j toiÍj Pe/rsaij ge/nointo. to\ de\ no/misma eÃfasan, e)peida\n aÀpan sullexqv=, diadw¯sein: kaiì die/dwkan.
5.1.1 Oi¸ me\n dh\ tau=t' eÃpraca/n te kaiì eÃlecan. o( de\ Ku=roj ta\ me\n Kuaca/rou e)ke/leuse dialabo/ntaj fula/ttein ouÁj vÃdei oi¹keiota/touj au)t%½ oÃntaj: kaiì oÀsa de\ e)moiì di¿dote, h(de/wj, eÃfh, de/xomai: xrh/setai d' au)toiÍj u(mw½n o( a)eiì ma/lista deo/menoj. filo/mousoj de/ tij tw½n Mh/dwn eiåpe: Kaiì mh\n e)gw¯, wÕ Ku=re, tw½n mousourgw½n a)kou/saj e(spe/raj wÒn su\ nu=n eÃxeij, hÃkousa/ te h(de/wj kaÃn moi d%½j au)tw½n mi¿an, strateu/esqai aÃn moi dokw½ hÀdion hÄ oiãkoi me/nein. o( de\ Ku=roj eiåpen: ¹All' e)gw¯, eÃfh, kaiì di¿dwmi¿ soi kaiì xa/rin oiãomai soiì plei¿w eÃxein oÀti e)me\ vÃthsaj hÄ su\ e)moiì oÀti lamba/neij: ouÀtwj e)gwÜ u(miÍn diyw½ xari¿zesqai. tau/thn me\n ouÅn eÃlaben o( ai¹th/saj.

5.1.2 Kale/saj de\ o( Ku=roj ¹Ara/span Mh=don, oÁj hÅn au)t%½ e)k paido\j e(taiÍroj, %Ò kaiì th\n stolh\n e)kdu\j eÃdwke th\n Mhdikh/n, oÀte par' ¹Astua/gouj ei¹j Pe/rsaj a)pv/ei, tou=ton e)ke/leuse diafula/cai au)t%½ th/n te gunaiÍka kaiì th\n skhnh/n:

5.1.3 hÅn de\ auÀth h( gunh\ tou= ¹Abrada/tou tou= Sousi¿ou: oÀte de\ h(li¿sketo to\ tw½n ¹Assuri¿wn strato/pedon, o( a)nh\r au)th=j ou)k eÃtuxen e)n t%½ stratope/d% wÓn, a)lla\ pro\j to\n tw½n Baktri¿wn basile/a presbeu/wn %Óxeto: eÃpemye de\ au)to\n o( ¹Assu/rioj periì summaxi¿aj: ce/noj ga\r wÔn e)tu/gxane t%½ tw½n Baktri¿wn basileiÍ: tau/thn ouÅn e)ke/leusen o( Ku=roj diafula/ttein to\n ¹Ara/span, eÀwj aÄn au)to\j la/bv.

5.1.4 keleuo/menoj de\ o( ¹Ara/spaj e)ph/reto: ¸Ew¯rakaj d', eÃfh, wÕ Ku=re, th\n gunaiÍka, hÀn me keleu/eij fula/ttein; Ma\ Di¿', eÃfh o( Ku=roj, ou)k eÃgwge. ¹All' e)gw¯, eÃfh, h(ni¿ka e)cvrou=me/n soi au)th/n: kaiì dh=ta, oÀte me\n ei¹sh/lqomen ei¹j th\n skhnh\n au)th=j, to\ prw½ton ou) die/gnwmen au)th/n: xamai¿ te ga\r e)ka/qhto kaiì ai¸ qera/painai pa=sai periì au)th/n: kaiì toi¿nun o(moi¿an taiÍj dou/laij eiåxe th\n e)sqh=ta: e)peiì de\ gnw½nai boulo/menoi poi¿a eiãh h( de/spoina pa/saj perieble/yamen, taxu\ pa/nu kaiì pasw½n e)fai¿neto diafe/rousa tw½n aÃllwn, kai¿per kaqhme/nh kekalumme/nh te kaiì ei¹j gh=n o(rw½sa.

5.1.5 w¨j de\ a)nasth=nai au)th\n e)keleu/samen, sunane/sthsan me\n au)tv= aÀpasai ai¸ a)mf' au)th/n, dih/negke d' e)ntau=qa prw½ton me\n t%½ mege/qei, eÃpeita de\ kaiì tv= a)retv= kaiì tv= eu)sxhmosu/nv, kai¿per e)n tapein%½ sxh/mati e(sthkuiÍa. dh=la d' hÅn au)tv= kaiì ta\ da/krua sta/zonta, ta\ me\n kata\ tw½n pe/plwn, ta\ de\ kaiì e)piì tou\j po/daj.

5.1.6 w¨j d' h(mw½n o( gerai¿tatoj eiåpe, Qa/rrei, wÕ gu/nai: kalo\n me\n ga\r ka)gaqo\n a)kou/omen kaiì to\n so\n aÃndra eiånai: nu=n me/ntoi e)cairou=men a)ndri¿ se euÅ iãsqi oÀti ouÃte to\ eiådoj e)kei¿nou xei¿roni ouÃte th\n gnw¯mhn ouÃte du/namin hÀttw eÃxonti, a)ll' w¨j h(meiÍj ge nomi¿zomen, eiã tij kaiì aÃlloj a)nh/r, kaiì Ku=roj aÃcio/j e)sti qauma/zesqai, ou su\ eÃsv to\ a)po\ tou=de: w¨j ouÅn tou=to hÃkousen h( gunh/, perikaterrh/cato/ te to\n aÃnwqen pe/plon kaiì a)nwdu/rato:

5.1.7 sunanebo/hsan de\ kaiì ai¸ dmwai¿. e)n tou/t% de\ e)fa/nh me\n au)th=j to\ pleiÍston me/roj tou= prosw¯pou, e)fa/nh de\ h( de/rh kaiì ai¸ xeiÍrej: kaiì euÅ iãsqi, eÃfh, wÕ Ku=re, w¨j e)moi¿ te eÃdoce kaiì toiÍj aÃlloij aÀpasi toiÍj i¹dou=si mh/pw fu=nai mhde\ gene/sqai gunh\ a)po\ qnhtw½n toiau/th e)n tv= ¹Asi¿#:

5.1.8 a)lla\ pa/ntwj, eÃfh, kaiì su\ qe/asai au)th/n. kaiì o( Ku=roj eÃfh: [Naiì] Ma\ Di¿a, polu/ ge hÂtton, ei¹ toiau/th e)stiìn oiàan su\ le/geij. Ti¿ dai¿; eÃfh o( neani¿skoj. àOti, eÃfh, ei¹ nuniì sou= a)kou/saj oÀti kalh/ e)sti peisqh/somai e)lqeiÍn qeaso/menoj, ou)de\ pa/nu moi sxolh=j ouÃshj, de/doika mh\ polu\ qa=tton e)kei¿nh auÅqij a)napei¿sv kaiì pa/lin e)lqeiÍn qeaso/menon: e)k de\ tou/tou iãswj aÄn a)melh/saj wÒn me deiÍ pra/ttein kaqv/mhn e)kei¿nhn qew¯menoj.

5.1.9 Kaiì o( neani¿skoj a)nagela/saj eiåpen: Oiãei ga/r, eÃfh, wÕ Ku=re, i¸kano\n eiånai ka/lloj a)nqrw¯pou a)nagka/zein to\n mh\ boulo/menon pra/ttein para\ to\ be/ltiston; ei¹ me/ntoi, eÃfh, tou=to ouÀtwj e)pefu/kei, pa/ntaj aÄn h)na/gkazen o(moi¿wj.

5.1.10 o(r#=j, eÃfh, to\ pu=r, w¨j pa/ntaj o(moi¿wj kai¿ei; pe/fuke ga\r toiou=ton: tw½n de\ kalw½n tw½n me\n e)rw½si tw½n d' ouÃ, kaiì aÃlloj ge aÃllou. e)qelou/sion ga/r, eÃfh, e)sti¿, kaiì e)r#= eÀkastoj wÒn aÄn bou/lhtai: au)ti¿k', eÃfh, ou)k e)r#= a)delfo\j a)delfh=j, aÃlloj de\ tau/thj, ou)de\ path\r qugatro/j, aÃlloj de\ tau/thj: kaiì ga\r fo/boj kaiì no/moj i¸kano\j eÃrwta kwlu/ein.

5.1.11 ei¹ de/ g', eÃfh, no/moj teqei¿h mh\ e)sqi¿ontaj mh\ peinh=n kaiì mh\ pi¿nontaj mh\ diyh=n mhde\ r(igou=n tou= xeimw½noj mhde\ qa/lpesqai tou= qe/rouj, ou)deiìj aÄn no/moj dunhqei¿h diapra/casqai tau=ta pei¿qesqai a)nqrw¯pouj: pefu/kasi ga\r u(po\ tou/twn krateiÍsqai. to\ d' e)ra=n e)qelou/sio/n e)stin: eÀkastoj gou=n tw½n kaq' e(auto\n e)r#=, wÐsper i¸mati¿wn kaiì u(podhma/twn.

5.1.12 Pw½j ouÅn, eÃfh o( Ku=roj, ei¹ e)qe€lou/sio/n: lou/sio/n: e)sti to\ e)rasqh=nai, ou) kaiì pau/sasqai eÃstin oÀtan tij bou/lhtai; a)ll' e)gw¯, eÃfh, e(w¯raka kaiì klai¿ontaj u(po\ lu/phj di' eÃrwta, kaiì douleu/onta/j ge toiÍj e)rwme/noij kaiì ma/la kako\n nomi¿zontaj priìn e)ra=n to\ douleu/ein, kaiì dido/ntaj ge polla\ wÒn ou) be/ltion au)toiÍj ste/resqai, kaiì eu)xome/nouj wÐsper kaiì aÃllhj tino\j no/sou a)pallagh=nai, kaiì ou) duname/nouj me/ntoi a)palla/ttesqai, a)lla\ dedeme/nouj i¹sxurote/r# tiniì a)na/gkv hÄ ei¹ e)n sidh/r% e)de/dento. pare/xousi gou=n e(autou\j toiÍj e)rwme/noij polla\ kaiì ei¹kv= u(phretou=ntaj: kaiì me/ntoi ou)d' a)podidra/skein e)pixeirou=si, toiau=ta kaka\ eÃxontej, a)lla\ kaiì fula/ttousi tou\j e)rwme/nouj mh/ poi a)podrw½si.

5.1.13 Kaiì o( neani¿skoj eiåpe pro\j tau=ta: Poiou=si ga/r, eÃfh, tau=ta: ei¹siì me/ntoi, eÃfh, oi¸ toiou=toi moxqhroi¿: dio/per oiåmai kaiì euÃxontai me\n ai¹eiì w¨j aÃqlioi oÃntej a)poqaneiÍn, muri¿wn d' ou)sw½n mhxanw½n a)pallagh=j tou= bi¿ou ou)k a)palla/ttontai. oi¸ au)toiì de/ ge ouÂtoi kaiì kle/ptein e)pixeirou=si kaiì ou)k a)pe/xontai tw½n a)llotri¿wn, a)ll' e)peida/n ti a(rpa/swsin hÄ kle/ywsin, o(r#=j oÀti su\ prw½toj, w¨j ou)k a)nagkaiÍon to\ kle/ptein, ai¹ti#= to\n kle/ptonta kaiì a(rpa/zonta, kaiì ou) suggignw¯skeij, a)lla\ kola/zeij;

5.1.14 ouÀtw me/ntoi, eÃfh, kaiì oi¸ kaloiì ou)k a)nagka/zousin e)ra=n e(autw½n ou)d' e)fi¿esqai a)nqrw¯pouj wÒn mh\ deiÍ, a)lla\ ta\ moxqhra\ a)nqrw¯pia pasw½n oiåmai tw½n e)piqumiw½n a)krath= e)sti, kaÃpeita eÃrwta ai¹tiw½ntai: oi¸ de/ ge kaloiì ka)gaqoiì e)piqumou=ntej kaiì xrusi¿ou kaiì iàppwn a)gaqw½n kaiì gunaikw½n kalw½n, oÀmwj pa/ntwn tou/twn du/nantai a)pe/xesqai wÐste mh\ aÀptesqai au)tw½n para\ to\ di¿kaion.

5.1.15 e)gwÜ gou=n, eÃfh, tau/thn e(wrakwÜj kaiì pa/nu kalh=j doca/shj moi eiånai oÀmwj kaiì para\ soi¿ ei¹mi kaiì i¸ppeu/w kaiì taÅlla ta\ e)moiì prosh/konta a)potelw½.

5.1.16 Naiì ma\ Di¿', eÃfh o( Ku=roj: iãswj ga\r qa=tton a)ph=lqej hÄ e)n oÀs% xro/n% eÃrwj pe/fuke suskeua/zesqai aÃnqrwpon. kaiì puro\j ga/r toi eÃsti qigo/nta mh\ eu)qu\j kai¿esqai kaiì ta\ cu/la ou)k eu)qu\j a)nala/mpei: oÀmwj d' eÃgwge ouÃte puro\j e(kwÜn eiånai aÀptomai ouÃte tou\j kalou\j ei¹sorw½. ou)de/ ge soiì sumbouleu/w, eÃfh, wÕ ¹Ara/spa, e)n toiÍj kaloiÍj e)a=n th\n oÃyin e)ndiatri¿bein: w¨j to\ me\n pu=r tou\j a(ptome/nouj kai¿ei, oi¸ de\ kaloiì kaiì tou\j aÃpwqen qewme/nouj u(fa/ptousin, wÐste aiãqesqai t%½ eÃrwti.

5.1.17 Qa/rrei, eÃfh, wÕ Ku=re: ou)d' e)a\n mhde/pote pau/swmai qew¯menoj, ou) mh\ krathqw½ wÐste poieiÍn ti wÒn mh\ xrh\ poieiÍn. Ka/llista, eÃfh, le/geij: fu/latte toi¿nun, eÃfh, wÐsper se keleu/w kaiì e)pimelou= au)th=j: iãswj ga\r aÄn pa/nu h(miÍn e)n kair%½ ge/noito auÀth h( gunh/.

5.1.18 to/te me\n dh\ tau=t' ei¹po/ntej dielu/qhsan. ¸O de\ neani¿skoj aÀma me\n o(rw½n kalh\n th\n gunaiÍka, aÀma de\ ai¹sqano/menoj th\n kaloka)gaqi¿an au)th=j, aÀma de\ qerapeu/wn au)th\n kaiì oi¹o/menoj xari¿zesqai au)tv=, aÀma de\ ai¹sqano/menoj ou)k a)xa/riston ouÅsan, a)ll' e)pimelome/nhn dia\ tw½n au(th=j oi¹ketw½n w¨j kaiì ei¹sio/nti eiãh au)t%½ ta\ de/onta kaiì eiã pote a)sqenh/seien, w¨j mhdeno\j e)nde/oito, e)k pa/ntwn tou/twn h(li¿sketo eÃrwti, kaiì iãswj ou)de\n qaumasto\n eÃpasxe. kaiì tau=ta me\n dh\ ouÀtwj e)pra/tteto.
6.1.31 para/ te tw½n fi¿lwn suneilegme/nai kaiì ai¹xma/lwtoi pa=sai sunhqroisme/nai. kaiì tau=ta me\n ouÀtw suneperai¿neto. Boulo/menoj de\ kata/skopo/n tina pe/myai e)piì Ludi¿aj kaiì maqeiÍn oÀ ti pra/ttoi o( ¹Assu/rioj, eÃdocen au)t%½ e)pith/deioj eiånai ¹Ara/spaj e)lqeiÍn e)piì tou=to o( fula/ttwn th\n kalh\n gunaiÍka. sunebebh/kei ga\r t%½ ¹Ara/sp# toia/de. lhfqeiìj eÃrwti th=j gunaiko\j h)nagka/sqh prosenegkeiÍn lo/gouj au)tv= periì sunousi¿aj.

6.1.32 h( de\ a)pe/fhse me\n kaiì hÅn pisth\ t%½ a)ndriì kai¿per a)po/nti: e)fi¿lei ga\r au)to\n i¹sxurw½j: ou) me/ntoi kathgo/rhse tou= ¹Ara/spou pro\j to\n Ku=ron, o)knou=sa sumbaleiÍn fi¿louj aÃndraj.

6.1.33 e)peiì de\ o( ¹Ara/spaj dokw½n u(phreth/sein t%½ tuxeiÍn aÁ e)bou/leto h)pei¿lhse tv= gunaikiì oÀti ei¹ mh\ bou/loito e(kou=sa, aÃkousa poih/soi tau=ta, e)k tou/tou h( gunh/, w¨j eÃdeise th\n bi¿an, ou)ke/ti kru/ptei, a)lla\ pe/mpei to\n eu)nou=xon pro\j to\n Ku=ron kaiì keleu/ei le/cai pa/nta.

6.1.34 o( d' w¨j hÃkousen, a)nagela/saj e)piì t%½ krei¿ttoni tou= eÃrwtoj fa/skonti eiånai, pe/mpei ¹Arta/bazon su\n t%½ eu)nou/x% kaiì keleu/ei au)t%½ ei¹peiÍn bia/zesqai me\n mh\ toiau/thn gunaiÍka, pei¿qein de\ ei¹ du/naito, ou)k eÃfh kwlu/ein.

6.1.35 e)lqwÜn d' o( ¹Arta/bazoj pro\j to\n ¹Ara/span e)loido/rhsen au)to/n, para kataqh/khn o)noma/zwn th\n gunaiÍka, a)se/beia/n te au)tou= le/gwn a)diki¿an te kaiì a)kra/teian, wÐste to\n ¹Ara/span polla\ me\n dakru/ein u(po\ lu/phj, katadu/esqai d' u(po\ th=j ai¹sxu/nhj, a)polwle/nai de\ t%½ fo/b% mh/ ti kaiì pa/qoi u(po\ Ku/rou.

6.1.36 ¸O ouÅn Ku=roj katamaqwÜn tau=ta e)ka/lesen au)to\n kaiì mo/noj mo/n% eÃlecen: ¸Orw½ se, eÃfh, wÕ ¹Ara/spa, fobou/meno/n te e)me\ kaiì e)n ai¹sxu/nv deinw½j eÃxonta. pau=sai ouÅn tou/twn: e)gwÜ ga\r qeou/j te a)kou/w eÃrwtoj h(tth=sqai, a)nqrw¯pouj te oiåda kaiì ma/la dokou=ntaj froni¿mouj eiånai oiâa pepo/nqasin u(p' eÃrwtoj: kaiì au)to\j d' e)mautou= kate/gnwn mh\ aÄn karterh=sai wÐste sunwÜn kaloiÍj a)meleiÍn au)tw½n. kaiì soiì de\ tou/tou tou= pra/gmatoj e)gwÜ aiãtio/j ei¹mi: e)gwÜ ga/r se sugkateiÍrca tou/t% t%½ a)ma/x% pra/gmati.

6.1.37 kaiì o( ¹Ara/spaj u(polabwÜn eiåpen: ¹Alla\ su\ me/n, wÕ Ku=re, kaiì tau=ta oÀmoioj eiå oiâo/sper kaiì taÅlla, pr#=o/j te kaiì suggnw¯mwn tw½n a)nqrwpi¿nwn a(marthma/twn: e)me\ d', eÃfh, kaiì oi¸ aÃlloi aÃnqrwpoi katadu/ousi t%½ aÃxei. w¨j ga\r o( qrou=j dih=lqe th=j e)mh=j sumfora=j, oi¸ me\n e)xqroiì e)fh/dontai¿ moi, oi¸ de\ fi¿loi prosio/ntej sumbouleu/ousin e)kpodwÜn eÃxein e)mauto/n, mh/ ti kaiì pa/qw u(po\ sou=, w¨j h)dikhko/toj e)mou= mega/la.

6.1.38 kaiì o( Ku=roj eiåpen: EuÅ toi¿nun iãsqi, wÕ ¹Ara/spa, oÀti tau/tv tv= do/cv oiâo/j t' eiå e)moi¿ te i¹sxurw½j xari¿sasqai kaiì tou\j summa/xouj mega/la w©felh=sai. Ei¹ ga\r ge/noito, eÃfh o( ¹Ara/spaj, oÀ ti e)gw¯ soi e)n kair%½ aÄn genoi¿mhn [auÅ xrh/simoj].

6.1.39 Ei¹ toi¿nun, eÃfh, prospoihsa/menoj e)me\ feu/gein e)qe/loij ei¹j tou\j polemi¿ouj e)lqeiÍn, oiãomai aÃn se pisteuqh=nai u(po\ tw½n polemi¿wn. ãEgwge naiì ma\ Di¿', eÃfh o( ¹Ara/spaj, kaiì u(po\ tw½n fi¿lwn oiåda oÀti w¨j se\ pefeugwÜj lo/gon aÄn [par]eÃxoimi.

6.1.40 ãElqoij aÄn toi¿nun, eÃfh, h(miÍn pa/nta ei¹dwÜj ta\ tw½n polemi¿wn: oiåmai de\ kaiì lo/gwn kaiì bouleuma/twn koinwno\n aÃn se poioiÍnto dia\ to\ pisteu/ein, wÐste mhde\ eÀn se lelhqe/nai wÒn boulo/meqa ei¹de/nai. ¸Wj poreusome/nou, eÃfh, hÃdh nuni¿: kaiì ga\r tou=to iãswj eÁn tw½n pistw½n eÃstai to\ dokeiÍn me u(po\ sou= mellh/santa/ ti paqeiÍn e)kpefeuge/nai.

6.1.41 åH kaiì dunh/sv a)polipeiÍn, eÃfh, th\n kalh\n Pa/nqeian; Du/o ga/r, eÃfh, wÕ Ku=re, safw½j eÃxw yuxa/j: nu=n tou=to pefiloso/fhka meta\ tou= a)di¿kou sofistou= tou= ãErwtoj. ou) ga\r dh\ mi¿a ge ouÅsa aÀma a)gaqh/ te/ e)sti kaiì kakh/, ou)d' aÀma kalw½n te kaiì ai¹sxrw½n eÃrgwn e)r#= kaiì tau)ta\ aÀma bou/letai¿ te kaiì ou) bou/letai pra/ttein, a)lla\ dh=lon oÀti du/o e)sto\n yuxa/, kaiì oÀtan me\n h( a)gaqh\ kratv=, ta\ kala\ pra/ttetai, oÀtan de\ h( ponhra/, ta\ ai¹sxra\ e)pixeireiÍtai. nu=n de\ w¨j se\ su/mmaxon eÃlabe, krateiÍ h( a)gaqh\ kaiì pa/nu polu/.

6.1.42 Ei¹ toi¿nun kaiì soiì dokeiÍ poreu/esqai, eÃfh o( Ku=roj, wÒde xrh\ poieiÍn, iàna ka)kei¿noij pisto/teroj vÅj: e)ca/ggelle/ te au)toiÍj ta\ par' h(mw½n, ouÀtw te e)ca/ggelle w¨j aÄn au)toiÍj ta\ para\ sou= lego/mena e)mpodwÜn ma/list' aÄn eiãh wÒn bou/lontai pra/ttein. eiãh d' aÄn e)mpodw¯n, ei¹ h(ma=j fai¿hj paraskeua/zesqai e)mbaleiÍn poi th=j e)kei¿nwn xw¯raj:

6.1.43 tau=ta ga\r a)kou/ontej hÂtton aÄn pantiì sqe/nei a(qroi¿zointo, eÀkasto/j tij fobou/menoj kaiì periì tw½n oiãkoi. kaiì me/ne, eÃfh, par' e)kei¿noij oÀti pleiÍston xro/non: aÁ ga\r aÄn poiw½sin oÀtan e)ggu/tata h(mw½n wÕsi, tau=ta ma/lista kairo\j h(miÍn ei¹de/nai eÃstai. sumbou/leue d' au)toiÍj kaiì e)kta/ttesqai oÀpv aÄn dokv= kra/tiston eiånai: oÀtan ga\r su\ a)pe/lqvj ei¹de/nai dokw½n th\n ta/cin au)tw½n, a)nagkaiÍon ouÀtw teta/xqai au)toiÍj: metata/t tesqai ga\r o)knh/sousi, kaiì hÃn pv aÃllv metata/ttwntai e)c u(pogu/ou, tara/contai.

6.1.44 ¹Ara/spaj me\n dh\ ouÀtwj e)celqwÜn kaiì sullabwÜn tou\j pistota/touj qera/pontaj kaiì ei¹pwÜn pro/j tinaj aÁ %Óeto sumfe/rein t%½ pra/gmati %Óxeto.

6.1.45 ¸H de\ Pa/nqeia w¨j vÃsqeto oi¹xo/menon to\n ¹Ara/span, pe/myasa pro\j to\n Ku=ron eiåpe: Mh\ lupou=, wÕ Ku=re, oÀti ¹Ara/spaj oiãxetai ei¹j tou\j polemi¿ouj: hÄn ga\r e)me\ e)a/svj pe/myai pro\j to\n e)mo\n aÃndra, e)gw¯ soi a)nade/xomai hÀcein polu\ ¹Ara/spou pisto/teron fi¿lon: kaiì du/namin de\ oiåd' oÀti o(po/shn aÄn du/nhtai eÃxwn pare/stai soi. kaiì ga\r o( me\n path\r tou= nu=n basileu/ontoj fi¿loj hÅn au)t%½: o( de\ nu=n basileu/wn kaiì e)pexei¿rhse/ pote e)me\ kaiì to\n aÃndra diaspa/sai a)p' a)llh/lwn: u(bristh\n ouÅn nomi¿zwn au)to\n euÅ oiåd' oÀti aÃsmenoj aÄn pro\j aÃndra oiâoj su\ eiå a)pallagei¿h.

6.1.46 a)kou/saj tau=ta o( Ku=roj e)ke/leue pe/mpein pro\j to\n aÃndra: h( d' eÃpemyen. w¨j d' eÃgnw o( ¹Abrada/taj ta\ para\ th=j gunaiko\j su/mbola, kaiì taÅlla de\ vÃsqeto w¨j eiåxen, aÃsmenoj poreu/etai pro\j to\n Ku=ron iàppouj eÃxwn a)mfiì tou\j xili¿ouj. w¨j d' hÅn pro\j toiÍj tw½n Persw½n skopoiÍj, pe/mpei pro\j to\n Ku=ron ei¹pwÜn oÁj hÅn. o( de\ Ku=roj eu)qu\j aÃgein keleu/ei au)to\n pro\j th\n gunaiÍka.

6.1.47 w¨j d' ei¹de/thn a)llh/louj h( gunh\ kaiì o( ¹Abrada/taj, h)spa/zonto a)llh/louj w¨j ei¹ko\j e)k duselpi¿stwn. e)k tou/tou dh\ le/gei h( Pa/nqeia tou= Ku/rou th\n o(sio/thta kaiì th\n swfrosu/nhn kaiì th\n pro\j au(th\n katoi¿ktisin. o( de\ ¹Abrada/taj a)kou/saj eiåpe: Ti¿ aÄn ouÅn e)gwÜ poiw½n, wÕ Pa/nqeia, xa/rin Ku/r% u(pe/r te sou= kaiì e)mautou= a)podoi¿hn; Ti¿ de\ aÃllo, eÃfh h( Pa/nqeia, hÄ peirw¯menoj oÀmoioj eiånai periì e)keiÍnon oiâo/sper e)keiÍnoj periì se/;

6.1.48 ¹Ek tou/tou dh\ eÃrxetai pro\j to\n Ku=ron o( ¹Abrada/taj: kaiì w¨j eiåden au)to/n, labo/menoj th=j decia=j eiåpen: ¹Anq' wÒn su\ euÅ pepoi¿hkaj h(ma=j, wÕ Ku=re, ou)k eÃxw ti¿ meiÍzon eiãpw hÄ oÀti fi¿lon soi e)mauto\n di¿dwmi kaiì qera/ponta kaiì su/mmaxon: kaiì oÀsa aÄn o(rw½ se spouda/zonta, sunergo\j peira/somai gi¿gnesqai w¨j aÄn du/nwmai kra/tistoj.

6.1.49 kaiì o( Ku=roj eiåpen: ¹EgwÜ de\ de/xomai: kaiì nu=n me/n se a)fi¿hmi, eÃfh, su\n tv= gunaikiì deipneiÍn: auÅqij de\ kaiì par' e)moiì deh/sei se skhnou=n su\n toiÍj soiÍj te kaiì e)moiÍj fi¿loij.

6.4.2 Kaiì t%½ ¹Abrada/t# de\ to\ tetra/rrumon aÀrma kaiì iàppwn o)ktwÜ pagka/lwj e)keko/smhto. e)peiì d' eÃmelle to\n linou=n qw¯raka, oÁj e)pixw¯rioj hÅn au)toiÍj, e)ndu/esqai, prosfe/rei au)t%½ h( Pa/nqeia kaiì xrusou=n kra/noj kaiì peribraxio/nia kaiì ye/lia plate/a periì tou\j karpou\j tw½n xeirw½n kaiì xitw½na porfurou=n podh/rh stolidwto\n ta\ ka/tw kaiì lo/fon u(akinqinobafh=. tau=ta d' e)poih/sato la/qr# tou= a)ndro\j e)kmetrhsame/nh ta\ e)kei¿nou oÀpla.

6.4.3 o( de\ i¹dwÜn e)qau/mase/ te kaiì e)ph/reto th\n Pa/nqeian: Ou) dh/pou, wÕ gu/nai, sugko/yasa to\n sauth=j ko/smon ta\ oÀpla moi e)poih/sw; Ma\ Di¿', eÃfh h( Pa/nqeia, ouÃkoun to/n ge plei¿stou aÃcion: su\ ga\r eÃmoige, hÄn kaiì toiÍj aÃlloij fanv=j oiâo/sper e)moiì dokeiÍj eiånai, me/gistoj ko/smoj eÃsv. tau=ta de\ le/gousa aÀma e)ne/due ta\ oÀpla, kaiì lanqa/nein me\n e)peira=to, e)lei¿beto de\ au)tv= ta\ da/krua kata\ tw½n pareiw½n.

6.4.4 ¹Epeiì de\ kaiì pro/sqen wÔn a)cioqe/atoj o( ¹Abrada/taj w¨pli¿sqh toiÍj oÀploij tou/toij, e)fa/nh me\n ka/llistoj kaiì e)leuqeriw¯tatoj, aÀte kaiì th=j fu/sewj u(parxou/shj: labwÜn de\ para\ tou= u(fhnio/xou ta\j h(ni¿aj pareskeua/zeto w¨j a)nabhso/menoj

6.4.5 hÃdh e)piì to\ aÀrma. e)n de\ tou/t% h( Pa/nqeia a)poxwrh=sai keleu/sasa tou\j paro/ntaj pa/ntaj eÃlecen: ¹All' oÀti me/n, wÕ ¹Abrada/ta, eiã tij kaiì aÃllh pw¯pote gunh\ to\n e(auth=j aÃndra meiÍzon th=j au(th=j yuxh=j e)ti¿mhsen, oiåmai¿ se gignw¯skein oÀti kaiì e)gwÜ mi¿a tou/twn ei¹mi¿. ti¿ ouÅn e)me\ deiÍ kaq' eÁn eÀkaston le/gein; ta\ ga\r eÃrga oiåmai¿ soi piqanw¯tera paresxh=sqai tw½n nu=n lexqe/ntwn lo/gwn.

6.4.6 oÀmwj de\ ouÀtwj eÃxousa pro\j se\ wÐsper su\ oiåsqa, e)pomnu/w soi th\n e)mh\n kaiì sh\n fili¿an hÅ mh\n e)gwÜ bou/lesqai aÄn meta\ sou= a)ndro\j a)gaqou= genome/nou koinv= gh=n e)pie/sasqai ma=llon hÄ zh=n met' ai¹sxunome/nou ai¹sxunome/nh: ouÀtwj e)gwÜ kaiì se\ tw½n kalli¿stwn kaiì e)mauth\n h)ci¿wka.

6.4.7 kaiì Ku/r% de\ mega/lhn tina\ dokw½ h(ma=j xa/rin o)fei¿lein, oÀti me ai¹xma/lwton genome/nhn kaiì e)caireqeiÍsan au(t%½ ouÃte w¨j dou/lhn h)ci¿wse kekth=sqai ouÃte w¨j e)leuqe/ran e)n a)ti¿m% o)no/mati, diefu/lace de\ soiì wÐsper a)delfou= gunaiÍka labw¯n.

6.4.8 pro\j de\ kaiì oÀte ¹Ara/spaj a)pe/sth au)tou= o( e)me\ fula/ttwn, u(pesxo/mhn au)t%½, eiã me e)a/seie pro\j se\ pe/myai, hÀcein au)t%½ se\ polu\ ¹Ara/spou aÃndra kaiì pisto/teron kaiì a)mei¿nona.

6.4.9 ¸H me\n tau=ta eiåpen: o( de\ ¹Abrada/taj a)gasqeiìj toiÍj lo/goij kaiì qigwÜn au)th=j th=j kefalh=j a)nable/yaj ei¹j to\n ou)rano\n e)phu/cato: ¹All', wÕ Zeu= me/giste, do/j moi fanh=nai a)ci¿% me\n Panqei¿aj a)ndri¿, a)ci¿% de\ Ku/rou fi¿l% tou= h(ma=j timh/santoj. tau=t' ei¹pwÜn kata\ ta\j qu/raj tou= a(rmatei¿ou di¿frou a)ne/bainen e)piì to\ aÀrma.

6.4.10 e)peiì de\ a)naba/ntoj au)tou= kate/kleise to\n di¿fron o( u(fhni¿oxoj, ou)k eÃxousa h( Pa/nqeia pw½j aÄn eÃti aÃllwj a)spa/saito au)to/n, katefi¿lhse to\n di¿fron: kaiì t%½ me\n prov/ei hÃdh to\ aÀrma, h( de\ laqou=sa au)to\n sunefei¿peto, eÀwj e)pistrafeiìj kaiì i¹dwÜn au)th\n ¹Abrada/taj eiåpe:

6.4.11 Qa/rrei, Pa/nqeia, kaiì xaiÍre kaiì aÃpiqi hÃdh. e)k tou/tou dh\ oi¸ eu)nou=xoi kaiì ai¸ qera/painai labou=sai a)ph=gon au)th\n ei¹j th\n a(rma/macan kaiì katakli¿nantej kateka/luyan tv= skhnv=. oi¸ de\ aÃnqrwpoi, kalou= oÃntoj tou= qea/matoj tou= te ¹Abrada/tou kaiì tou= aÀrmatoj, ou) pro/sqen e)du/nanto qea/sasqai au)to\n priìn h( Pa/nqeia a)ph=lqen.
7.1.29 Kaiì o( ¹Abrada/taj de\ ou)ke/ti eÃmellen, a)ll' a)naboh/saj: ãAndrej fi¿loi, eÀpesqe, e)ni¿ei ou)de\n feido/menoj tw½n iàppwn, a)ll' i¹sxurw½j e)caima/ttwn t%½ ke/ntr%: sunecw¯rmhsan de\ kaiì oi¸ aÃlloi a(rmathla/tai. kaiì ta\ me\n aÀrmata eÃfeugen au)tou\j eu)qu/j, ta\ me\n a)nalabo/nta tou\j paraba/taj, ta\ de\ kaiì a)polipo/nta.

7.1.30 o( de\ ¹Abrada/taj a)ntikru\ di#/ttwn ei¹j th\n tw½n Ai¹gupti¿wn fa/lagga e)mba/llei: suneise/balon de\ au)t%½ kaiì oi¸ e)ggu/tata tetagme/noi. pollaxou= me\n ouÅn kaiì aÃlloqi dh=lon w¨j ou)k eÃstin i¹sxurote/ra fa/lagc hÄ oÀtan e)k fi¿lwn summa/xwn h(qroisme/nh vÅ, kaiì e)n tou/t% de\ e)dh/lwsen. oi¸ me\n ga\r e(taiÍroi¿ te au)tou= kaiì o(motra/pezoi suneise/ballon: oi¸ d' aÃlloi h(ni¿oxoi w¨j eiådon u(pome/nontaj poll%½ sti¿fei tou\j Ai¹gupti¿ouj, e)ce/klinan kata\ ta\ feu/gonta aÀrmata kaiì tou/toij e)fei¿ponto.

7.1.31 oi¸ de\ a)mfiì ¹Abrada/tan v me\n e)ne/ballon, aÀte ou) duname/nwn diaxa/sasqai tw½n Ai¹gupti¿wn dia\ to\ me/nein tou\j eÃnqen kaiì eÃnqen au)tw½n, tou\j me\n o)rqou\j tv= r(u/mv tv= tw½n iàppwn pai¿ontej a)ne/trepon, tou\j de\ pi¿ptontaj kathlo/wn kaiì au)tou\j kaiì oÀpla kaiì iàppoij kaiì troxoiÍj. oÀtou d' e)pila/boito ta\ dre/pana, pa/nta bi¿# dieko/pteto kaiì oÀpla kaiì sw¯mata.

7.1.32 e)n de\ t%½ a)dihgh/t% tou/t% tara/x% u(po\ tw½n pantodapw½n swreuma/twn e)callome/nwn tw½n troxw½n e)kpi¿ptei o( ¹Abrada/taj kaiì aÃlloi de\ tw½n suneisbalo/ntwn, kaiì ouÂtoi me\n e)ntau=qa aÃndrej a)gaqoiì geno/menoi kateko/phsan kaiì a)pe/qanon: oi¸ de\ Pe/rsai sunepispo/menoi, v me\n o( ¹Abrada/taj e)ne/bale kaiì oi¸ su\n au)t%½, tau/tv e)peispeso/ntej tetaragme/nouj e)fo/neuon, v de\ a)paqeiÍj e)ge/nonto oi¸ Ai¹gu/ptioi žpolloiì d' ouÂtoi hÅsanŸ, e)xw¯roun e)nanti¿oi toiÍj Pe/rsaij.
7.3.1 Kaiì to/te me\n ouÀtwj e)koimh/qhsan. tv= d' u(sterai¿# ka€le/saj le/saj o( Ku=roj tou\j fi¿louj kaiì tou\j h(gemo/naj tou= strateu/matoj, tou\j me\n au)tw½n eÃtace tou\j qhsaurou\j paralamba/nein, tou\j d' e)ke/leusen o(po/sa paradoi¿h KroiÍsoj xrh/mata, prw½ton me\n toiÍj qeoiÍj e)celeiÍn o(poiÍ' aÄn oi¸ ma/goi e)chgw½ntai, eÃpeita taÅlla xrh/mata paradexome/nouj e)n zuga/stroij sth/santaj e)f' a(macw½n e)piskeua/sai kaiì dialaxo/ntaj ta\j a(ma/caj komi¿zein oÀpoiper aÄn au)toiì poreu/wntai, iàna oÀpou kairo\j eiãh dialamba/noien eÀkastoi ta\ aÃcia.

7.3.2 oi¸ me\n dh\ tau=t' e)poi¿oun. ¸O de\ Ku=roj kale/saj tina\j tw½n paro/ntwn u(phretw½n, Eiãpate/ moi, eÃfh, e(w¯rake/ tij u(mw½n ¹Abrada/tan; qauma/zw ga/r, eÃfh, oÀti pro/sqen qami¿zwn e)f' h(ma=j nu=n ou)damou= fai¿netai.

7.3.3 tw½n ouÅn u(phretw½n tij a)pekri¿nato oÀti åW de/spota, ou) zv=, a)ll' e)n tv= ma/xv a)pe/qanen e)mbalwÜn to\ aÀrma ei¹j tou\j Ai¹gupti¿ouj: oi¸ d' aÃlloi plh\n tw½n e(tai¿rwn au)tou= e)ce/klinan, wÐj fasin, e)peiì to\ stiÍfoj eiådon to\ tw½n Ai¹gupti¿wn.

7.3.4 kaiì nu=n ge, eÃfh, le/getai au)tou= h( gunh\ a)nelome/nh to\n nekro\n kaiì e)nqeme/nh ei¹j th\n a(rma/macan, e)n vÂper au)th\ w©xeiÍto, proskekomike/nai au)to\n e)nqa/de poi pro\j to\n Paktwlo\n potamo/n.

7.3.5 kaiì tou\j me\n eu)nou/xouj kaiì tou\j qera/pontaj au)tou= o)ru/ttein fasiìn e)piì lo/fou tino\j qh/khn t%½ teleuth/santi: th\n de\ gunaiÍka le/gousin w¨j ka/qhtai xamaiì kekosmhkuiÍa oiâj eiåxe to\n aÃndra, th\n kefalh\n au)tou= eÃxousa e)piì toiÍj go/nasi.

7.3.6 tau=ta a)kou/saj o( Ku=roj e)pai¿sato aÃra to\n mhro\n kaiì eu)qu\j a)naphdh/saj e)piì to\n iàppon labwÜn xili¿ouj i¸ppe/aj hÃlaunen e)piì to\ pa/qoj.

7.3.7 Gada/tan de\ kaiì Gwbru/an e)ke/leusen oÀ ti du/nainto labo/ntaj kalo\n ko/smhma a)ndriì fi¿l% kaiì a)gaq%½ teteleuthko/ti metadiw¯kein: kaiì oÀstij eiåxe ta\j e(pome/naj a)ge/laj, kaiì bou=j kaiì iàppouj eiåpe tou/t% kaiì aÀma pro/bata polla\ e)lau/ nein oÀpoi aÄn au)to\n punqa/nhtai oÃnta, w¨j e)pisfagei¿h t%½ ¹Abrada/t#.

7.3.8 ¹Epeiì de\ eiåde th\n gunaiÍka xamaiì kaqhme/nhn kaiì to\n nekro\n kei¿menon, e)da/kruse/ te e)piì t%½ pa/qei kaiì eiåpe: Feu=, wÕ a)gaqh\ kaiì pisth\ yuxh/, oiãxv dh\ a)polipwÜn h(ma=j; kaiì aÀma e)deciou=to au)to\n kaiì h( xeiìr tou= nekrou= e)phkolou/qhsen:

7.3.9 a)peke/kopto ga\r kopi¿di u(po\ tw½n Ai¹gupti¿wn. o( de\ i¹dwÜn polu\ eÃti ma=llon hÃlghse: kaiì h( gunh\ de\ a)nwdu/rato kaiì decame/nh dh\ para\ tou= Ku/rou e)fi¿lhse/ te th\n xeiÍra kaiì pa/lin w¨j oiâo/n t' hÅn prosh/rmose, kaiì eiåpe:

7.3.10 Kaiì taÅlla/ toi, wÕ Ku=re, ouÀtwj eÃxei: a)lla\ ti¿ deiÍ se o(ra=n; kaiì tau=ta, eÃfh, oiåd' oÀti di' e)me\ ou)x hÀkista eÃpaqen, iãswj de\ kaiì dia\ se/, wÕ Ku=re, ou)de\n hÂtton. e)gw¯ te ga\r h( mw¯ra polla\ diekeleuo/mhn au)t%½ ouÀtw poieiÍn, oÀpwj soi fi¿loj aÃcioj genh/soito: au)to/j te oiåd' oÀti ouÂtoj ou) tou=to e)neno/ei oÀ ti pei¿soito, a)lla\ ti¿ aÃn soi poih/saj xari¿saito. kaiì ga\r ouÅn, eÃfh, au)to\j me\n a)me/mptwj teteleu/thken, e)gwÜ d' h( parakeleuome/nh zw½sa paraka/qhmai.

7.3.11 kaiì o( Ku=roj xro/non me/n tina siwpv= kateda/krusen, eÃpeita de\ e)fqe/gcato: ¹All' ouÂtoj me\n dh/, wÕ gu/nai, eÃxei to\ ka/lliston te/loj: nikw½n ga\r teteleu/thke: su\ de\ labou=sa toiÍsde e)piko/smei au)to\n toiÍj par' e)mou=: parh=n de\ o( Gwbru/aj kaiì o( Gada/taj polu\n kaiì kalo\n ko/smon fe/rontej: eÃpeita d', eÃfh, iãsqi oÀti ou)de\ ta\ aÃlla aÃtimoj eÃstai, a)lla\ kaiì to\ mnh=ma polloiì xw¯sousin a)ci¿wj h(mw½n kaiì e)pisfagh/setai au)t%½ oÀsa ei¹ko\j a)ndriì a)gaq%½.

7.3.12 kaiì su\ d', eÃfh, ou)k eÃrhmoj eÃsv, a)ll' e)gw¯ se kaiì swfrosu/nhj eÀneka kaiì pa/shj a)reth=j kaiì taÅlla timh/sw kaiì susth/sw oÀstij a)pokomieiÍ se oÀpoi aÄn au)th\ e)qe/lvj:

7.3.13 mo/non, eÃfhm, dh/lwson pro\j e)me\ pro\j oÀntina xrv/zeij komisqh=nai. kaiì h( Pa/nqeia eiåpen: ¹Alla\ qa/rrei, eÃfh, wÕ Ku=re, ou) mh/ se kru/yw pro\j oÀntina bou/lomai a)fike/sqai.

7.3.14 o( me\n dh\ tau=t' ei¹pwÜn a)pv/ei, katoikti¿rwn th/n te gunaiÍka oiàou a)ndro\j ste/roito kaiì to\n aÃndra oiàan gunaiÍka katalipwÜn ou)ke/t' oÃyoito. h( de\ gunh\ tou\j me\n eu)nou/xouj e)ke/leusen a)posth=nai, eÀwj aÃn, eÃfh, to/nd' e)gwÜ o)du/rwmai w¨j bou/lomai: tv= de\ trof%½ eiåpe parame/nein, kaiì e)pe/tacen au)tv=, e)peida\n a)poqa/nv, perikalu/yai au)th/n te kaiì to\n aÃndra e(niì i¸mati¿%. h( de\ trofo\j polla\ i¸keteu/ousa mh\ poieiÍn tou=to, e)peiì ou)de\n hÀnute kaiì xalepai¿nousan e(w¯ra, e)ka/qhto klai¿ousa. h( de\ a)kina/khn pa/lai pareskeuasme/non spasame/nh sfa/ttei e(auth\n kaiì e)piqeiÍsa e)piì ta\ ste/rna tou= a)ndro\j th\n e(auth=j kefalh\n a)pe/qnvsken.

7.3.15 h( de\ trofo\j a)nwlofu/rato/ te kaiì perieka/lupten aÃmfw wÐsper h( Pa/nqeia e)pe/steilen. o( de\ Ku=roj w¨j vÃsqeto to\ eÃrgon th=j gunaiko/j, e)kplageiìj iàetai, eiã ti du/naito bohqh=sai. oi¸ de\ eu)nou=xoi i¹do/ntej to\ gegenhme/non, treiÍj oÃntej spasa/menoi ka)keiÍnoi tou\j a)kina/kaj a)posfa/ttontai ouÂper eÃtacen au)tou\j e(sthko/tej. [kaiì nu=n to\ mnh=ma me/xri tou= nu=n tw½n eu)nou/xwn kexw½sqai le/getai: kaiì e)piì me\n tv= aÃnw sth/lv tou= a)ndro\j kaiì th=j gunaiko\j e)pigegra/fqai fasiì ta\ o)no/mata, Su/ria gra/mmata, ka/tw de\ eiånai treiÍj le/gousi sth/laj kaiì e)pigegra/fqai SKHPTOUXWN.]

7.3.16 o( de\ Ku=roj w¨j e)plhsi¿ase t%½ pa/qei a)gasqei¿j te th\n gunaiÍka kaiì katolofura/menoj a)pv/ei: kaiì tou/twn me\n v ei¹ko\j e)pemelh/qh w¨j tu/xoien pa/ntwn tw½n kalw½n, kaiì to\ mnh=ma u(perme/geqej e)xw¯sqh, wÐj fasin.


Grupo ARETÉ del Mundo Clásico
JENOFONTE, Ciropedia -La historia de Abradatas y Pantea-
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət