Ana səhifə

Izsl foKfIr e;kZfnr LorU=rk gh vkuUnnk;d lar fujadkjh fe”ku }kjk eqfDr ioZ vk;ksftr fnYyh] 16 vxLr] 2013%


Yüklə 38.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü38.5 Kb.


nwjHkk"k% 47660200@288
bZ&esy press@nirankari.com
lUr fujadkjh e.My ¼iathd`r½

lar fujadkjh dkyksuh

fnYyh & 110009
izsl foKfIr

e;kZfnr LorU=rk gh vkuUnnk;d

lar fujadkjh fe”ku }kjk eqfDr ioZ vk;ksftr

fnYyh] 16 vxLr] 2013% vk/;kfRed vFkok jktuSfrd LorU=rk e;kZnk esa gh vkuUnnk;d gksrh gSA LorU=rk tks dqN Hkh ge pkgrs gSa mldks djus dk vf/kdkj ugha nsrh cfYd gesa dsoy lgh djus dk volj iznku djrh gSA vk/;kfRed :Ik ls Hkh] bZ”ojkuqHkwfr vFkok czãKku }kjk eqfDr dk vk”oklu rks izkIr gks tkrk gS] ijUrq ;g bZ”oj ds izfr iw.kZ :Ik ls lefiZr gksus ds fy, ck/; Hkh djrh gSA
mDr fopkj c`gLifrokj dks ;gk¡ fujadkjh ckck gjnso flag th egkjkt us eqfDr ioZ lekxe ds volj ij J)kyq HkDrksa ds fo”kky tu&lewg dks lEcksf/kr djrs gq, O;Dr fd,A fe”ku }kjk ns”k Hkj esa eqfDr ioZ “kgu”kkg ckck vorkj flag th] mudh /keZiRuh txrekrk cq)oarh th vkSj ,sls vusd egkiq:"kksa vkSj HkDrksa dks J)k lqeu HksaV djus rFkk muds thou ls izsj.kk ysus ds fy, euk;k tkrk gS ftUgksaus thou i;ZUr czãKku ds }kjk eqfDr izkIr djus dk lans”k fn;kA
ckck th us dgk fd vkt tc ns”k LorU=rk fnol euk jgk gS] izR;sd ukxfjd dks ;g tkuuk gksxk fd LorU=rk dsoy Lo;a ds fy,] lekt ds fy, o jk"Vª ds fy, Hkh dsoy ogh djus dks dgrh gS tks Bhd gS] lgh gSA gesa lHkh dh HkykbZ ds fy,] dY;k.k ds fy, dk;Z djuk pkfg,A
bl izdkj ckck th us dgk fd vk/;kfRedrk esa Hkh tc ge czãKku izkIr djrs gSa rc gesa vKkurk ds vU/kdkj vkSj Hkze&HkzkfUr;ksa rFkk vU; cU/kuksa ls futkr izkIr gks tkrh gSA eu jks”ku gks tkrk gS vkSj thou esa lq/kkj vk tkrk gSA ge LokFkZ] vgadkj] rFkk ?k`.kk ls Åij mB tkrs gSaA gekjs thou esa izse] fo”kkyrk] lgu”khyrk vk tkrh gSA vc gesa mUgha cU/kuksa esa iqu% tdM+us ls cpus ds fy, /;ku nsus dh vko”;drk gksrh gSA nwljh vksj] vc gesa bZ”oj ds izfr lefiZr gksus vkSj ln~xq# ds vkns”k rFkk vk”;kuqlkj thou O;rhr djuk pkfg,A
ckck th us ;kn fnyk;k fd vkt ge mu larksa dks ;kn dj jgs gSa ftUgksaus ln~xq# dh f”k{kkvksa ds vuqlkj thou O;rhr fd;k rFkk ln~xq# }kjk fn;s tk jgs lR; vkSj vk/;kfRed tkx:drk ds lUns”k dk thou Ik;ZUr izpkj djrs jgsA mUgksaus ekuo ek= dks Åap&uhp] /kuh&fu/kZu vkfn dh Hkkoukvksa ls futkr fnykbZA
ckck th us vkxs dgk fd “kgu”kkg ckck vorkj flag tks muesa ls vxz.kh Fks D;ksafd ckck cwVk flag th ls czãKku izkIr djrs gh os mls izR;sd ekuo rd igq¡pkus ds iz;kl djus yxsA ftUgksaus muls czãKku izkIr fd;k os Hkh blds izpkj&izlkj esa muds lkFk dU/ks ls dU/kk feykdj dk;Z djus yxsA ns”k ds foHkktu ds mijkUr os lUr dsoy fnYyh esa gh ugha jgus yxs cfYd iatkc] egkjk"Vª vkSj igkM+h {ks=ksa esa Hkh cl x;sA pkgs os ,d nks ifjokj gh Fks mUgksaus ijLij lEcU/k ds }kjk czãKku dk

izpkj&izlkj fd;k vkSj Hkze&HkzkfUr;ksa dks feVk;kA mUgksaus ekuo ek= dks mu deZ&dk.Mksa ls futkr fnykbZ ftUgsa os bZ”oj dks tkus fcuk dj jgs FksA bl izdkj fe”ku dk lUns”k tu tu rd igq¡pus yxkA


blls iwoZ bl volj ij fujadkjh jktekrk dqyoUr dkSj th us vius fopkj O;Dr djrs gq, dgk fd vkjfEHkd o"kksZa esa dqN ck/kkvksa ds ckotwn ckck vorkj flag th vkSj ckck xqjcpu flag th vk/;kfRed tkx:drk dk lUns”k fo”o ds dksus dksus esa ys x,A larksa us fo”o dks czãKku ls lnk tkx:d fd;k gSA lar “kk”or lR; dk lgkjk ysrs gSa vkSj vk/;kfRed tkx:drk dks u dsoy vius thou esa viukrs gSa cfYd bldk izpkj&izlkj Hkh djrs gSaA blls mudk thou lkFkZd rFkk ykHknk;d gks tkrk gSA
eqfDr ioZ lekxe esa fnYyh] ,u-lh-vkj- vkSj gfj;k.kk] iatkc] mÙkj izns”k jkT;ksa ls vk;s J)kyq HkDrksa us Hkkx fy;kA vusd oDrkvksa us mu J)kyqHkDrksa dks J)k lqeu HksaV fd;s ftUgksasus fe”ku }kjk fn;s tk jgs fo”o cU/kqRo ds lans”k dks tu tu rd igq¡pkus ds fy, viuk lEiw.kZ le; lefiZr fd;kA
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

vkids lEekfur lekpkj i=@cqysfVu esa izdk'kukFkZA¼d`ik lkxj½

esEcj bapktZ izsl ,oa ifCyflVh

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət