Ana səhifə

İZMİr liman başkanliği yerel deniz trafiĞİ rehberi BİRİNCİ BÖLÜm amaç ve Kapsam


Yüklə 1.45 Mb.
səhifə1/2
tarix27.06.2016
ölçüsü1.45 Mb.
  1   2
İZMİR LİMAN BAŞKANLIĞI

YEREL DENİZ TRAFİĞİ REHBERİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam
1. Amaç

Bu Rehberin amacı; İzmir Liman Başkanlığı İdari sınırları içerisinde seyir emniyetini ve deniz güvenliğini artırmak amacıyla, bu bölgede yer alan yerel deniz trafiğinin düzenlenmesi, yerel deniz trafiği kapsamında yer alan deniz araçlarının ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde; manevra, seyir, can, mal ve çevre emniyetine ilişkin uyacakları kuralların belirlenmesi, bu araçları kullananların bilgilendirilmeleri ve eğitilmelerini sağlamaktır.2. Kapsam


Bu Rehber, İzmir Liman Başkanlığı İdari sınırları içerisinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan feribotları, şehir hatları gemilerini, deniz otobüslerini, düzenli sefer yapan yolcu teknelerini, gemilere yakıt, yağ ve su ikmali yapan tankerleri, gezi teknelerini, balıkçı teknelerini, atık alım ve toplama tankerlerini, acente motorlarını, kamuya ait botları, römorkörleri, sivil toplum örgütlerine ait tekneleri, fiber optik ve deşarj çalışması yapan gemiler ve benzerlerini kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

İdari Organizasyon, Tanımlamalar ve Kısaltmalar3. İdari Organizasyon


        1. A. Denizcilik Müsteşarlığı:

Türkiye Cumhuriyetinin denizcilikten sorumlu İdaresi, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığıdır. Denizcilik Müsteşarlığı; 10/08/1993 tarihli ve 491 sayılı “Denizcilik Müsteşarlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, 14/06/2000 tarihli ve 602 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 07/02/2002 tarihli ve 4745 sayılı “Denizcilik Müsteşarlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve 02/03/2005 tarihli ve 5310 sayılı Kanun ile denizlerde seyir, can, mal ve çevre emniyetini sağlamaya yönelik gerekli kuralları belirlemeye ve gerekli tedbirleri almaya ilişkin görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir.
B. Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü:

Denizcilik Müsteşarlığı tarafından belirlenen idari sınırları içerisinde Denizcilik Müsteşarlığı adına tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesinden, planlanmasından ve yönlendirilmesinden, koordine edilmesinden ve denetlenmesinden sorumlu olarak görev yapan sahil teşkilatıdır.


C. İzmir Liman Başkanlığı:

İzmir Limanı idari sınırları içerisinde; ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat dâhilinde, seyir emniyetinin ve deniz güvenliğinin sağlanması bakımından görevli, yetkili ve sorumlu otoritedir. İzmir Limanı idari sınırları, ilgili liman mevzuatında belirtildiği şekildedir.4. Trafik Ayırım Düzeni:

İzmir Körfezi ile yaklaşmalarında Denizde Çatışmayı Önleme Uluslararası Kurallarının (COLREG ) 10’uncu kuralına göre düzenlenmiş ve EK-1’ de belirtilen trafik ayırım düzenleridir.


5. Yerel Deniz Trafiği:

İzmir Limanı İdari Sınırları içerisinde yolcu ve yük taşımacılığı yapan feribotlar, şehir hatları gemileri, deniz otobüsleri, düzenli sefer yapan yolcu tekneleri, gemilere yakıt, yağ ve su ikmali yapan tankerler, gezi tekneleri, balıkçı tekneleri, atık alım ve toplama tankerleri, acente motorları, kamuya ait botlar, römorkörler, sivil toplum örgütlerine ait tekneler, fiber optik ve deşarj çalışması yapan gemiler ve benzerleridir.


6. Yüksek Hızlı Tekneler:

İnşası ve yapım amacı itibariyle yüksek hızla seyretmeye yönelik dizayn edilmiş ve belirli bir hız altında manevra kabiliyeti etkilenen, deniz otobüsleri gibi gemiler.


7. Kısaltmalar:

SHOD : Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

IMO : Uluslararası Denizcilik Örgütü

TAD : Trafik Ayırım Düzeni

SOLAS : Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi

COLREG : Denizde Çatışmayı Önleme Uluslararası Kuralları

MARPOL :Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik
Uluslararası Sözleşme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mevzuat Hakkında BilgilendirmeA. İzmir Liman Mevzuatı

İzmir Liman Mevzuatı gereği; limanda seyreden ve yatan bütün gemiler ve deniz araçları uluslararası kurallara ve İdarece seyir, can ve mal güvenliği bakımından yürürlükteki mevzuata dayanılarak belirlenmiş ya da belirlenecek her türlü seyir kurallarına yapılacak uyarı ve denetimlere uymak zorundadır. Ancak, teknik zaruretler de dikkate alınarak rıhtımlara yanaşma yükleme ve boşaltma, kılavuzluk römorkaj ve benzeri her türlü faaliyeti düzenlemede İdare yetkilidir.


Mevzuatın amacı, liman idari sınırları içerisinde genel emniyet ve disiplinin sağlanması ve kanundaki ilgili maddede belirlenmiş ya da İdare tarafından belirlenecek her türlü kurala uyulması olup, bu kurallar yerel deniz trafiğini kullanan tekneler için bağlayıcıdır.
B. Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik,

12.12.2007 tarih ve 26728 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan bu Yönetmelik; kabotaj hatlarında çalışan yeni ve mevcut yolcu gemileri ile yüksek hızlı yolcu gemilerinde; can ve mal emniyetini sağlamak, bu gemilerin tabi olduğu kuralları uluslararası sefer yapan yolcu gemilerinin kuralları ile uyumlaştırmak, yolcu gemilerindeki yolcular ile mürettebatın güvenliğine ve kurtarılmalarına ilişkin imkânları geliştirmek, oluşabilecek kazalarda arama ve kurtarma faaliyetlerinin ve kazanın olumsuz sonuçlarıyla mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.


C. Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

23.08.2007 tarih ve 26622 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, denizde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin temini için gemi ve su araçlarının sahip olması gereken teknik nitelik ve yeterliklerinin belgelendirilmesinde ve inşa, tadilat ve bakım-onarımları esnasında yapılacak denetimlerde; İdare, tesis sahibi ile gemi sahibinin veya temsilcisinin uyacakları usul ve esasları belirlemektir.


Ç. Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirmesi Hakkında Yönetmelik

10.11.2006 tarih ve 26342 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; teçhizat, malzeme ve diğer unsurların, mürettebatın ve işletim prosedürlerinin, ulusal mevzuat hükümlerine ve gemilerden kaynaklanan deniz kirlenmesinin önlenmesi ve deniz emniyeti hususlarındaki uluslararası sözleşmelere uygunluğunun geminin kullanım amacına yönelik olarak denetlenmesine, uygun olmayanlar hakkında uygulanacak yaptırımlara ve belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


D. Gemilerin Teknik Yönetmeliği

17.11.2009 tarih ve 27409 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; gemilere denize elverişlilik belgesi, yükleme sınırı belgesi, liman çıkış belgesi ve su araçlarına su aracı uygunluk belgesi düzenlenmesine esas olacak teknik kuralların, yükleme sınırlarının, sefer bölgelerinin belirlenmesi ile bunlara yönelik uygulama esasları ve belgelendirmelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.E. Seyir Yardımcıları Yönetmeliği

25.05.2009 tarih ve 27238 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, iç sularında veya kıyılarında mevcut ya da kurulacak seyir yardımcılarının kurulumu, işletimi ve denetimiyle kurulum ihtiyacına ilişkin usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.


F. Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğ

11/09/2007 tarih ve 26640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğin amacı; kıyılarımızda seyir emniyetini ve deniz güvenliğini arttırmak amacıyla gemi ve deniz araçlarında kullanılacak olan OTS Klas-B CS cihazının hangi tip ve boydaki gemilere takılacağına ve sağlaması gereken özelliklere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


G. 4207 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin 16.05.2008 tarih ve 26878 sayılı 2008/6 Tütün ve Tütün Ürünlerinin Tüketimi ile ilgili Başbakanlık Genelgesi,

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tütün ürünlerinin tüketilmesi yaygın bir alışkanlık ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu ürünlerin tüketilmesi, kullananların yanı sıra pasif olarak tütün dumanına maruz kalanları da etkilemektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin günlük hayatta tütün ürünü tüketen yetişkinlerle bir arada bulunmaları ve onlara özenmeleri, gelecek nesillerin sağlığını da tehdit eder durumdadır.


Ğ. Kabotaj Hattında Yapılacak Düzenli Seferlere İlişkin Esaslar

Bu Esaslar; ülkemizde kabotaj hattında denizyolu ulaşımının özendirilerek yaygınlaştırılması, karayolu taşımacılığının deniz yoluna kaydırılması suretiyle karayolu trafiğinin azaltılması ve güvenirliğinin artırılması ile limanlarımız arasındaki taşımacılık faaliyetlerinin düzenli hale getirilmesi amacıyla, ülkemiz limanları ve iskeleleri arasında yapılacak düzenli seferlerin usul ve esaslarını tespit etmektir.


H. ÖTV’ siz Yakıt Kullanımı

01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygulamadan, Türk Uluslararası Gemi Siciline veya Milli Gemi Siciline kayıtlı kabotaj hattında münhasıran çalışan yük ve yolcu taşıyan tüm gemileri, hizmet gemileri (Römorkör, algarina, kablo ve kurtarma gemisi, dalgıç aracı gibi deniz ulaştırmasının diğer hizmetlerinde kullanılan ve yolcu ya da yük gemisi olmayan ticari gemiler ile bilimsel araştırma gemileri) ile ticari yatlar ve balıkçı gemileri yararlanabilecektir. Uygulama kapsamında, motorin ve fuel oilller girmektedir. Deniz Ticaret Odası (DTO) veya Liman Başkanlığı tarafından verilen ve DTO, Liman Başkanlığı ile ilgili vergi dairesince onaylanmış olan bir yakıt alım defteri kullanacaklardır. Gemiye alınan ve kullanılan yakıt miktarları bu defterlere kayıt edilir. Bu kapsamda gemiye alınan yakıtların usulsüz kullanımı yasaktır. Yakıt alım defteri her yılbaşında yenilenecektir. ÖTV’ siz yakıt miktarının tespitinde gemide bulunan ana ve yardımcı makinelerin tamamı dikkate alınır. ÖTV’ siz yakıt kullanan gemiler Liman Başkanlıklarınca denetlenir. Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış yakıt uygulaması Türk deniz taşımacılığını/balıkçılığını geliştirmeyi sağlamak amacıyla denizcilerimize verilmiş teşvik niteliğinde bir uygulamadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzmir Körfezi’nin Yapısı Ve Seyri Etkileyen Faktörler8. İzmir Körfezinin Jeomorfolojik Yapısı ve Topografyası

Batı Anadolu’da Karaburun Yarımadasının doğusunda oluşan İzmir Körfezi ve doğusundaki İzmir Limanı, ülkemizin özellikle ihracat taşımalarında en önemli limanlarından biridir. Körfezin girişinde ve Azaplar Kayalığının 3,7 mil batısında başlayan liman giriş hattının uzunluğu 29 mildir. Körfezde en dar yer 2,5 gomina ile Yenikale geçididir.


A. Derinlikler

Körfez girişindeki 60 metre civarındaki derinlikler Pelikan şamandırası civarında 20 metrelere, Yenikale geçidinde ise 11 metreye kadar düşmektedir. İzmir limanı demir yerinde ise, derinlikler 18 metre civarındadır. İzmir limanı yanaşma rıhtımlarındaki derinlikler 11 metre ve altında olup, azami emniyetli yanaşma draftı 10 metre olarak uygulanmaktadır.


Ayrıca, önümüzdeki yıllarda Yenikale geçidinden Alsancak Limanına kadar olan ve özelleştirme şartnamesinde belirtilen kanalın, 13–14 metre draftına kadar taranma işlemi de gerçekleştirilecektir.
B. Körfezde Adalar ve Nehirler

B.1 Adalar

 • Uzunada, askeri tesislerinin bulunduğu ve körfezin girişte darlaşmaya başladığı ilk noktadır.

 • Hekimada, Uzunada’nın 9 gomina güney doğusundadır.

 • Çiçek Adaları, Hekim Adalarının 12 gomina güneyinde olup, birkaç ada parçasından teşekkül eder.


B.2 Nehirler

 • Batı Anadolu sahilinde körfeze akan Gediz Nehri, Azap Kayalığından başlayarak Bostanlı kıyılarına kadar olan sahadaki sığlaşmaların ana sebebidir.

 • Melez Çayı, Alsancak Limanının doğusundan körfeze akmakta ve limanın Bayraklı, Turan, Karşıyaka kesimlerinde ve Alsancak limanındaki sığlaşmalarda önemli rol oynamaktadır.

 • Çiğli- Sasalı mevkiinde bulunan Ragıp Paşa Dalyanının da körfez akıntısını etkileyerek sığlaşmada önemli rol oynadığı bilinmektedir.


C. İklim Özellikleri

Hâkim iklim tipi Akdeniz iklimidir. Yazları kurak ve tropikal hava kütlelerinin egemenliği dolayısıyla sıcaktır. Kışlar ılıman ve soğuk olup, kar yağışı sadece yüksek tepelerde hâkim olabilmektedir. Körfezde hâkim rüzgârlar NE poyraz, E doğu ve SW lodos olup, Ege Denizinde esmekte olan rüzgâr, körfez içinde aynı etkiyi göstermemektedir. Yaz aylarında ise, körfez içinde rüzgâr W yönlü esmektedir. Sadece Mart ayı içerisinde meydana gelen sis yılın bir veya iki gününü geçmemektedir.


D.Akıntı ve Su Çekilmeleri

Körfezde tespit edilen ve seyri etkileyen bir akıntı yoktur. Kuzey rüzgârlarının devamlı estiği günlerde, su seviyesinin 35-45 cm. arası düştüğü güney rüzgârlarının devamlı estiği günlerde ise su seviyesinin 35-45 cm. arasında yükseldiği görülmektedir.


9. İzmir Körfezinde Seyir Emniyetini Etkileyen Faktörler

İzmir Körfezinde gerek coğrafi yapı, gerek akıntı ve de meteorolojik etmenler nedeniyle seyrin etkilenmesi söz konusu değildir. En dar yer olan Yenikale geçidinde bile, mutedil sürat ile karşılıklı geçişler rahat bir şekilde yapılabilmektedir. Hatta seyri olumlu etkileyen diğer limanlardan farklı bir özelliği de bulunmaktadır.


Körfezde, kuzeyden giriş yaparak limana ulaşmak isteyen gemiler, yörenin coğrafik yapısını kullanarak radar yardımsız, Pelikan sığlıklarını neta geçerek, Yenikale geçidine emniyetle ulaşabilmektedirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Trafik10. Uluslararası Trafik

İzmir Körfezinde yoğun bir trafikten bahsetmek mümkündür. Halen İzmir Alsancak Limanına aylık yaklaşık 300 gemi uğramakta olup, önümüzdeki dönemde bu trafiğin daha da artmasının muhtemel olduğu göz önüne alındığında, konunun ciddi olarak ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, son yıllarda İzmir Limanına yönelik kruvaziyer gemi ve yolcu trafiğinde de önemli artışlar kaydedilmiştir.


ALTINCI BÖLÜM

Yerel Trafik11. Giriş

İzmir Körfezi’nde yerel trafik; dış liman sınırındaki Üçkuyular-Bostanlı hattında çalışan feribotlarla başlayan, orta ve iç limandaki Göztepe-Konak-Pasaport ve Alsancak ile Bayraklı- Karşıyaka ve Bostanlı arasında karşılıklı yapılmakta olan yolcu gemisi seferleriyle devam eden yoğun bir yapıya sahiptir. Her ne kadar, ülkemizde deniz yolu özellikle kara yoluna nazaran oldukça az kullanılıyor olsa da, İzmir’in kalabalık nüfusu, iş ve ikamet yerlerinin şehrin farklı yakalarında olması nedeniyle, deniz yolu insanlarımızın yoğun kullanımındadır.

Halen İzmir Körfezi’nde tarifeli ve tarifesiz seferler yapan, yük ve yolcu taşıyan feribotlar, şehir hatları vapurları, yolcu motorları, askeri gemiler, gezi tekneleri, balıkçı tekneleri, acente motorları, kamuya ait botlar, römorkörler, sivil toplum örgütlerine ait tekneler, su altı ve sörvey çalışması yapan tekneler önemli bir yerel deniz trafiğine neden olmaktadır. Bu yoğun yerel deniz trafiğine ilave olarak, zaman zaman Karşıyaka Yelken Kulübü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tertiplenen yelken yarışmaları ile İzmir limanını ziyaret eden yerli ve yabancı askeri gemiler İzmir Körfezine giriş yapan gemilere ilave olarak bir deniz trafiği oluşturmakta olup, Körfez içerisinde sadece yolcu gemileri ve feribotlara ait günlük sefer toplamı ve güzergahları aşağıda görülmektedir.
12. Denizde Haberleşme

Denizde haberleşme, seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliği açısından önem arz eden acil durumların ilgili otoritelere anında iletilebilmesi, meydana gelen deniz kazalarına arama ve kurtarma birimlerinin hızla müdahale edebilmesi, deniz kazalarının önlenebilmesi, seyir duyurularının denizcilere iletilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Denizde tehlike ve emniyet haberleşmesinin yanı sıra gemilerin birbirleriyle ve kılavuzluk ve acenteler ile haberleşmeleri VHF üzerinden tahsis edilmiş kanallar aracılığıyla yapılmaktadır.


İzmir Limanı idari sınırları içinde yerel deniz trafiğine katılacak tüm gemiler VHF cihazı bulundurmak zorunda olup, aynı anda kendi aralarında haberleşmeleri amacıyla tahsis edilen kanalı dinlemeleri gerekmektedir. Tüm gemiler, İzmir Liman Başkanlığı tarafından VHF üzerinden verilen talimatlara uymak zorundadırlar. Tehlike ve emniyet çağrıları için ayrılmış olan VHF 16 ncı kanal kesinlikle çağrı amacıyla kullanılmayacaktır. Kılavuzluk hizmeti haberleşmesinin yürütüldüğü VHF 12. kanalda, körfez yolcu gemileri ve arabalı feribotların kullandığı VHF 11. kanalda, Tersane haberleşmelerinin yapıldığı VHF 06. kanalda ve Tehlike ve emniyet çağrıları için ayrılmış olan VHF 16. kanalda genel maksatlı haberleşme yapılmaz. Bu kapsamda, gereksiz konuşmalardan kaçınmalı ve her zaman haberleşme disiplinine uyulmalıdır.
Önemli Telefon, Faks ve VHF Kanalları

Telefon Faks VHF

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Mrk.: 0 312 232 47 83 0312 232 08 23

İzmir Liman Başkanlığı : 0 232 464 81 34 0232 463 20 80 16

İzmir Liman Başkanlığı e-mail adresi : İzmir.liman@denizcilik.gov.tr

Sahil Güvenlik : 0 232 366 66 66 0232 365 95 75 08-16

Sahil Güvenlik İhbar Hattı : (158)

Deniz Polisi : 0 232 483 90 27 16

Deniz Polisi İhbar Hattı : (155 )

Kıyı Emniyeti : 0 232 446 79 62-63

Kıyı Emniyeti İhbar Hattı : (151)

A. Menderes Hava Limanı Meteoroloji Serv. : 0 232 251 25 25 67
Kılavuzluk İstasyonları;

İzmir Liman Kılavuzluk İstasyonu : 0 232 464 08 18 12


13. Yetkili İrtibat Personeli

İzmir Liman Başkanlığı İdari Sınırları içerisinde düzenli sefer yapan kurum/kuruluş/firmalar İzmir Liman Başkanlığı ile olabilecek her türlü haberleşmeyi 7 gün 24 saat sağlamak üzere yetkili bir irtibat personelin ve yedeğinin ismini ve irtibat detaylarını İzmir Liman Başkanlığına bildirecektir. Liman Başkanlığının seyir güvenliğine yönelik tüm emirleri söz konusu personel tarafından yetkilisi kurum/kuruluş/firmalara ve gemi/tekne kaptanlarına iletilecektir. Ayrıca, iskelelerde nöbetçi personel listesi Liman Başkanlığına bildirilecektir.


14. Limanda Seyir

Trafik Ayırım Düzeni içerisinde durmak ya da demirlemek yasaktır. Mücbir hallerde demirlemek/durmak zorunda kalan gemi durumunu ivedilikle ilgili VHF kanalından Liman Başkanlığına bildirecektir.

Yerel deniz trafiği kapsamındaki gemiler, zorunlu kalmadıkça Alsancak Limanını kullanan gemiler ile tersaneye, Pasaport mendirek içine ve Çakabey rıhtımına girecek gemilerin pruvalarından geçmeyecekler; zorunluluk hallerinde liman giriş-çıkışı yapan geminin pruvasından en az 5 gomina açık geçecekler, karşıdan karşıya geçişler mümkün mertebe geçen geminin pupasından yapılacak ve Alsancak Limanını kullanan gemilerin bordalarına ve pupalarına, 0.5 gominadan fazla yaklaşmayacaklardır.

Yerel deniz trafiğinde kullanılan ahşap gemiler ile zaman zaman yerel deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde seyir yapan gezi teknesi, balıkçı teknesi vb. deniz vasıtaları radar reflektörü taşımak suretiyle seyir emniyetine katkı sağlayacaklardır.


15. Kısıtlı Görüş Şartlarında Seyir

Görüşün sis, pus, kar yağışı, şiddetli yağmur fırtınası, kum fırtınası veya herhangi diğer benzeri bir sebeple kısıtlı oluşuna kısıtlı görüş denir. Kısıtlı görüş şartlarında her gemi içinde bulunduğu durum ve koşullara göre ayarlanacak emniyetli bir hızla ilerleyecektir. Makinelerini ani bir manevra için hazır bulunduracaktır. Köprüüstünde mutlaka gözcü bulunduracak, radarını çalıştıracak ve radar gözlemi yapacaktır.

Yerel deniz trafiğini kullanan gemilerin terminalleri, yolcu indirme-bindirme iskeleleri uygulanabilir ölçüde görüş dedektörleri ile işleticiler/donatanlar/acenteler tarafından donatılacaktır.

İzmir Körfezinde görüş uzaklığı güvenli seyri etkileyebilecek olduğu durumlarda Liman Başkanlığı’nca yerel deniz trafiği durdurulabilir. Ayrıca, İzmir Liman Başkanlığı İdari Sınırları içinde bulunan, yolcu indirme-bindirme amaçlı kullanılan iskelelerde ve/veya bu iskeleler arasında kalan rotalarda kısıtlı görüş şartlarının oluşması halinde; yerel deniz trafiğinde faaliyet gösteren tüm gemi kaptanları Liman Başkanlığının talimatı ile seferlerini iptal edecek ve işletmelerine/donatanlarına bilgi vereceklerdir.


16. Gemi adamları Yönetmeliği

31.07.2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemiadamları Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi 04.03.2007 tarihli ve 26452 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilerek Yerel Trafik Rehberi konusunda en az beş gün süreli tanıtıcı seminere katılmaları gerektiği hükmü ilave edilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin “Yerel Trafikte Düzenli Sefer Yapan Yolcu Gemileri Kaptanları” başlıklı 13 üncü maddesi aşağıdaki gibidir;MADDE 13- Yerel Trafikte Düzenli Sefer Yapan Yolcu Gemileri Kaptanları

Türk Boğazları, İzmit ve İzmir Körfezleri içerisinde bulunan iskeleler arasındaki yerel trafikte düzenli seferler yapan ve yüz ya da daha fazla yolcu kapasitesine sahip her türlü gemide kaptan olarak görev yapacak olan gemi adamlarının, yeterlik belgelerine göre, aşağıda belirtilen deniz hizmeti, staj ve eğitim koşullarını sağlamaları gerekir.

             a) Deniz hizmeti ve staj koşulu olarak;1) Sınırlı kaptan yeterlik belgesi bulunan gemiadamlarının, sınırlı kaptan olmadan önce bu hatlarda dümenci olarak en az iki yıl deniz hizmeti veya sınırlı kaptan yeterlik belgesine sahip olarak  en az bir yıl süreli kaptanlık stajı görmeleri,

2) Sınırlı Kaptan yeterliğinin üstünde, Kaptan yeterliğine kadar olan yeterlik belgelerinden herhangi birine sahip bulunan ve Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği kazanılmış hakkına istinaden kaptan olarak çalışabilen gemi adamlarının, görev yapacakları düzenli hatlarda çalışan gemilerde en az  altı ay süreli kaptanlık stajı görmeleri,

  3) Kaptan ve uzakyol kaptanı yeterlik belgesi bulunan gemiadamlarının, görev yapacakları düzenli hatlarda çalışan gemilerde; uzakyol kaptanı yeterliğinde olanlar için en az otuz gün, kaptan yeterliğinde olanlar için ise en az üç ay süreli staj görmeleri,4) Staj zorunluluğu bulunanların, staj işlemlerinin düzenli sefer yapan geminin donatan ya da işleteni tarafından liman başkanlığına başvurularak başlatılması ve staj süresi sonunda, gemi adamının stajda başarılı olduğuna dair kaptan değerlendirmelerini donatan ya da işleten yazısı ile belgelendirmeleri zorunludur.

b) Eğitim koşulu olarak;

1) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen diğer şartları sağlayarak, İdarece hazırlanarak yürürlüğe konulduğu bölgeler için, "Yerel Trafik Rehberi" konusunda  en az  beş gün süreli tanıtıcı seminere katılmaları,

2) Seminer katılım belgesini liman başkanlığına ibraz etmeleri gerekir.

c) Bu maddedeki koşulları sağlayanların yeterlik belgelerine, geçirilen deniz hizmeti veya stajın özelliğine göre bölge müdürlüğü tarafından belgenin geçerli olduğu denizalanı, liman, körfezin sınırları veya münhasıran düzenli hattın ismi belirtilerek, "YEREL TRAFİKTE GEÇERLİDİR" ifadesi yazılır.

Gemiadamları Yönetmeliği’nin bu hükmü gereği, Yerel Trafik Rehberi eğitimi İzmir Liman Başkanlığı koordinesinde Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen diğer kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenir. Yerel Deniz Trafiğinde çalışan mevcut gemi kaptanları için bu eğitimler iş bu rehber yayınlandıktan üç ay içinde eğitim programı hazırlanacak ve programın hazırlanmasına müteakip altı ay içinde tamamlanacaktır.Yerel Trafikte Düzenli Sefer Yapan Yolcu Gemileri Kaptanları her yedi yılda bir Yerel Trafik Rehberi tazeleme eğitimini alarak, seminer katılım belgesini liman başkanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

17. Yerel Trafiğin İncelenmesi
İzmir Körfezi Yolcu ve Arabalı Vapur Güzergahları


18. YEREL DENİZ TRAFİĞİNİ

KULLANAN GEMİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR


 1. Yerel deniz trafiği kapsamındaki gemiler, İdare tarafından kendileri için belirlenmiş kurallar ve kendilerine ilişkin ulusal/uluslararası mevzuat ile bu rehberde belirtilen diğer kurallara uymak zorundadırlar.
 1. Yerel deniz trafiği kapsamındaki gemilerin kaptanları kendilerine düzenlenecek eğitimleri başarıyla tamamlayarak, İzmir Liman Başkanlığı tarafından verilecek “İzmir Körfezi Yerel Deniz Trafiği Eğitim Sertifikası” almak zorundadırlar. Yerel deniz trafiği kapsamındaki gemilerde sertifikası olmayan kaptan çalıştıran işletmelere, kooperatiflere, kulüplere, derneklere ve odalara İzmir Liman Başkanlığı tarafından mevzuatın öngördüğü idari yaptırımlar uygulanır.
 1. Yerel deniz trafiği kapsamındaki gemiler kendileri arasındaki haberleşmeyi kendilerine tahsis edilmiş kanal üzerinden yapacaklardır.
 1. İzmir Liman Başkanlığı İdari sınırları içerisinde seyrederken mümkün olduğunca Trafik Ayırım Düzeni dışında sahile yakın deniz alanlarını kullanacaklardır. Trafik Ayırım Düzeni içerisinde seyretmek zorunda olan gemiler uygun trafik şeridinde, o şeridin genel trafik akım yönünde dış sınıra yakın olarak ve geçiş yapan gemilere çapariz vermeden ilerleyecektir. Karşıdan karşıya geçerken Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG) 10 uncu kurala uygun olarak Trafik Ayırım Düzeni içerisinde dik açıya en yakın bir açıyla ve en kısa yoldan geçecekler, geçiş esnasında TAD içerisinde geçiş yapan gemilere çapariz vermeyeceklerdir.
 1. İzmir Liman Başkanlığı İdari sınırları içinde bulunan, yolcu indirme-bindirme amaçlı kullanılan iskelelerde ve/veya bu iskeleler arasında kalan rotalarda görüş mesafesi Altıncı Bölüm Madde 14’de belirtildiği şekilde olması durumunda; yerel deniz trafiğinde faaliyet gösteren tüm gemi kaptanları seferlerini iptal edecek ve işletmelerine/donatanlarına ve Liman Başkanlığına bilgi vereceklerdir.
 1. Zorunlu kalmadıkça TAD içerisinde seyir yapan gemilerin pruvalarından geçmeyecekler; zorunluluk hallerinde geçiş yapan gemilerin pruvalarından en az 5 gomina açık mesafeden geçecekler, karşıdan karşıya geçişler mümkün mertebe geçen geminin pupasından yapılacak ve geçiş yapan gemilerin bordalarına ve pupalarına 0.5 gominadan fazla yaklaşmayacaklardır.
 1. Yerel deniz trafiğinde kullanılan ahşap gemiler ile zaman zaman yerel deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelere girip çıkan yatlar, sportif ve eğlence amaçlı tekneler, balıkçı gemileri vb. deniz vasıtaları radar reflektörü taşımak suretiyle seyir emniyetine katkı sağlayacaklardır.
 1. Trafik Ayırım Düzeni (TAD) içerisinde balıkçılık dâhil hiç bir faaliyette bulunmayacaklardır. TAD içinde yelkenle, kürekle seyretmek ve yüzmek yasaktır. Ancak sportif amaçlı yelken, kürek ve yüzme yarışları ile gösteri ve merasim geçişleri İdare’nin iznine ve yapılacak düzenlemeye tabidir
 1. İzmir Limanı İdari sınırlarında yerel deniz trafiğini kullanan gemiler herhangi bir deniz kirliliğine sebebiyet vermeyecek ve verenleri gördüğünde Liman Başkanlığına ve/veya İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na rapor edeceklerdir.
 1. Yerel deniz trafiğini kullanan gemiler çevreyi rahatsız edecek gürültü seviyesinden (85 desibel) kaçınacaklardır. Zorunlu olmadıkça düdük çalınmayacak, ses şiddeti 85 desibelin üzerinde müzik yayını yapılmayacaktır.
 1. İzmir Limanı idari sınırları içerisinde yerel deniz trafiği kapsamında yolcu taşıyan gemiler ile yük taşımayan diğer gemilerin Liman Başkanlığı’ndan yola elverişlilik belgesi almasına gerek yoktur. Bununla birlikte, tarifeli sefer yapan yolcu gemileri/motorları vardiya değişimi hariç, her personel değişiminde personel listesini Liman Başkanlığı’na bildirmek zorundadırlar.
 1. Şamandıra atan, kablo döşeyen, toplayan, dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan araçların ve çalışmakta olan yüzer vinçlerin yakınından geçen yerel deniz trafiğini kullanan gemiler, bu araçların işlerine engel olmayacak biçimde ve zarar vermeyecek hızda seyretmek zorundadırlar.
 1. İzmir İdari Sınırları içerisindeki limanlara yanaşan yük ve yolcu gemilerine yağ, yakıt, su ikmali yapacak veya benzer amaçla hizmet verecek yerel deniz trafiği kapsamındaki gemiler, öncelikle İzmir Liman Başkanlığından izin alacaklar ve alınan izinle birlikte ilgili Liman İşletmesi’ne bilgi vereceklerdir. Bu gemiler Liman Güvenlik El Kitabında bahsedilen usullere uyacaklardır.
 1. Rıhtım ve iskelelere bağlı ve demirde bulunan gemilerde acil durumlar için yeteri kadar personel gemide sürekli bulundurulacak ve VHF Kanal 16 dinlenecektir.
 1. Hiçbir suretle şamandıra, fener v.b. seyir yardımcılarına tekne ve gemilerini bağlamayacaklar ve bunlara fazla yaklaşmayacaklardır.
 1. Vardiya tutan personelin, vardiya esnasında kanındaki alkol oranı 0,5 promili geçmeyecektir.
 1. Yolcu ve yük taşımacılığı yapan Yolcu Gemileri (Yolcu Gemisi, Feribotlar, Araba Ferisi, Ro-Ro Yolcu Gemileri, Şehir Hatları Gemileri, Yolcu Gemisi (Katamaran tipi), Yolcu Motoru, Gezinti (tenezzüh) Gemisi) ve kamuya ait tüm Römorkör ve Hizmet Gemileri ile Acente Botlarının ve vb. gemilerin mürettebatları görevlerini ifa ettikleri sürece “Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun olarak giyineceklerdir.
 1. Tarifeli sefer yapan yük ve yolcu feribotları, İzmir Liman Başkanlığınca onaylanan ve hat izni alınması esnasında Müsteşarlığımız Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne sunulan sefer tarifelerinde belirtilen hareket saatlerine uymak zorundadırlar. Ancak acil durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda liman başkanlığına bilgi verilerek ek sefer/seferler yapabilirler. İzmir Liman Başkanlığı idari sınırları içinde tarifeli sefer yapan gemiler hat izni alınmadığı sürece çalıştırılamaz/ticari faaliyette bulunamazlar.
 1. Yerel deniz trafiği kapsamında olan gemiler gerek kendi gemileri gerekse yanaştıkları yerlerin emniyeti açısından bordalarında usturmaça bulunduracaklardır. Ayrıca, yolcuların gemilere binişi ve gemilerden inişleri için kullanılan iskeleler yolcuların denize düşmesini engelleyici şekilde donatılmış olacaktır. Taşınan araçların gemi bünyesine bağlanması gemi kaptanının sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.
 1. Yolcu ve yük taşımacılığı yapan feribotlar, acil durumlar için taşıdıkları araçların önlerinde ve yanlarında emniyetli açıklık (en az 50 cm) bırakacaklardır. Ayrıca yolcuların yolcu salonlarına rahat ve kolay ulaşımını sağlayıcı geminin her iki tarafında baştan ve kıçtan yolcu taşıma kapasitesine uygun kaymaz yürüme koridoru/platformu olacak. Yolcuların giriş-çıkışları için ayrılmış yürüme yollarına kesinlikle araç park edilmeyecektir. Can, mal emniyeti ve liman güvenliği açısından İzmir Körfezi’nin iki kıyısı arasında çalışan feribotların baş ve kıç taraflarında yolcu ve araçların emniyetli iniş binişini sağlayıcı düzenleme olacaktır.
 1. Yerel deniz trafiği kapsamında olan gemiler uygun ve görülür bir yerde Türk Bayrağı taşıyacaklardır. Çekilen bayrağın boyutları gemi boyutları ile orantılı olacak. Boyu 24 metreden büyük gemilerin çekeceği bayrağın eni en az 75 cm olacak.
 1. Gemiler çevreye zarar verici dalgalar yaratmayacak bir hızla seyredeceklerdir.
 1. Gemiler katı ve sıvı atıklarını (Sintine suyu, Slaç, Çöp vb.) İdarece yetkilendirilmiş Kıyı Tesislerine vereceklerdir.
 1. Yerel deniz trafiği kapsamında olan ve yolcu taşıyan tüm gemilerde tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaktır. (Konu ile ilgili uyarı levhaları ve anons sistemi olacaktır.)
 1. Yerel Deniz Trafiği kapsamında çalışan gemilerde taşınan yolcu, yük ve araçların kayıt altına alınmasına ilişkin sistematik yöntemler belirlenerek, istenildiğinde gemi ilgililerince sıcak istatistikler ilgili kurumlara sunulacaktır. Taşınan yolculara ait “ferdi kaza sigortası”, “3. şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası” veya “P&I sigorta poliçesi” inden biri gemide mevcut olacak. Tehlikeli madde taşıyan gemiler “Tehlikeli madde taşıma sigortası” na sahip olacaktır.
 1. Gemiler meyilli olarak iskele/rıhtımdan kalkamaz. Limanlarda gemilerin yanaşıp kalkmasına, limanda barınmasına ilişkin her türlü düzenlemelere yönelik tedbirler Liman Başkanınca liman ilgililerinden istenir.
 1. Üçkuyular-Bostanlı hattının doğu tarafında balıkçılık dâhil hiç bir faaliyette bulunmayacaklardır.
 1. Deniz kazasına karışan ya da kaza veya arıza gibi nedenlerle seyirleri kesintiye uğrayan gemiler durumu derhal İzmir Liman Başkanlığı’na bildirecek ve talimat isteyeceklerdir.
 1. İzmir Körfezine giren gemilere yakıt ikmali yapacak olan yağ, yakıt tankerleri ve atık alım gemileri, ikmallerini, tehlikeli yük taşıyan gemiler için belirlenmiş demir bölgesinde yapacaklardır. Herhangi bir yakıt veya atık sızıntısı veya dökülmesi durumunda gerekli önlemlerin alınabilmesi için durumu derhal İzmir Liman Başkanlığı’na rapor edeceklerdir. Atık alım veya bunker işlemleri bitişinden sonra İzmir Liman Başkanlığı’na bilgi verilecektir.


Yolcuların Bilgilendirilmesi

 1. Yerel deniz trafiği kapsamında olan ve 12 ve daha fazla yolcu taşıyan tüm gemiler yolcularına gemiye giriş-çıkışta dikkat edilmesi gerekenler, teknede mevcut can yeleklerinin kullanımı ve gemiyi terk anında neler yapılması gerektiğine yönelik bir film hazırlatacak, hazırlatılan bu filmi sürekli olarak kapalı devre yayınıyla görüntülü ve sesli olarak yayımlayacaklardır.


Hava Durumu

 1. Bölgedeki hava durumu ile 24 saat içerisinde olabilecek gelişmeler hakkında meteorolojik bilgi incelenerek, seyir emniyetini arttırıcı gerekli tedbirler alınmalıdır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ)’nce Türkiye kıyılarında kurulmuş istasyonlardan hava raporları VHF Kanal 67’den yayınlanmaktadır. Ayrıca, www.meteor.gov.tr internet adresinden de bu bilgilere ulaşılabilmektedir.


Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları

 1. Denize çıkan her tekne sahibi / kaptanı tarafından Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (COLREG) çok iyi bilinmeli ve her gemide SHOD tarafından basılmış ya da basımı onaylanmış COLREG kitapçığı bulundurulacaktır. Ayrıca, Uluslararası Şamandıralama Sistemleri ile İşaret Kod Kitabı da çabuk ulaşabilecek şekilde gemide bulundurulması zorunludur.


Seyir Fenerleri

 1. COLREG gereklerine uygun donatılmış Seyir Fenerlerinin amacına uygun kullanılması, bakımları ve kontrolleri gemi kaptanının sorumluluğundadır Yoğun sis, pus, kar yağışı, şiddetli yağmur vb. hallerden kaynaklanan kısıtlı görüş koşullarında uygun sis düdüğü ve seda işaretleri verilmelidir. Uygun gösterilmeyen / verilmeyen / ışık ve seda işaretleri diğer tekne ve vasıtaların kaza yapma riskini arttıracaktır. Demirlendiğinde demir fenerinin gösterilmesi olası çatışmaya karşı önlem teşkil edecektir.


Gözcülük

 1. Gemilerde, seyir halinde olsun demirli olsun daima yaklaşan bir tekneye veya beklenmedik olası bir tehlikeye karşı önlem amacıyla gözcü nöbeti tesis edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, dar kanal ve boğazlarda cihaz ve sistemlere dayalı olarak yapılan seyir esnasında, gözcülük ve yeteneklerin kullanılması suretiyle yapılan güvenli seyir ile tamamlanabilmektedir. Her türlü deniz ve hava koşuluna karşı hazırlıklı olup, gerektiğinde sığınılacak liman, koy ve barınaklar için hazırlık ve planlamalar önceden yapılmalıdır. Seyir halinde alkol alınması muhakeme ve karar yeteneğini azaltan önemli etkendir. Ayrıca, seyir esnasında denizde bilinçsiz kullanılan ateş veya atılan sigara izmariti felakete neden olabilir. Seyir halinde, görüşün azaldığı durumlarda mutlaka köprü üstünde gözcü bulundurulmalı, gerekirse baş tarafta bir gözcü hazır, demir(ler)i fundaya hazır olmalıdır.


Can Kurtarma, Yangın, Deniz Kirliliği Önleme Doküman ve Teçhizatı

 1. Yerel trafik kapsamındaki gemiler, 17.11.2009 tarih ve 27409 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Gemilerin Teknik Yönetmeliği kapsamında donatılacaklardır.


Radar

 1. Gemilerin Teknik Yönetmeliği kapsamında radar bulundurulması zorunlu olan gemiler seyirde bulundukları her an radar cihazını açık bulunduracak, gözcü nöbetinin yanı sıra radar gözcülüğü de yapacaklardır.

Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS Klas-B CS)

 1. Yerel trafik kapsamındaki gemiler, 11/09/2007 tarih ve 26640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair” Tebliğ’e uygun donatılacaktır.


Gözlem Tablosu

 1. Hava, rüzgâr ve deniz durumu ile ilgili olarak hazırlanan çizelge EK-2’ de sunulmuştur. EK-2 (a,b)Çatışma Tehlikesi ve Çatışmayı Önleme Hareketi

 1. Yaklaşan bir teknenin pusula kerterizinin fark edilir derecede değişmemesi halinde tehlike var sayılacaktır. Özellikle çok büyük bir tekneye veya yedek çekene veya yakın mesafede olan bir tekneye yaklaşırken fark edilir derecede kerteriz değişmesi görüldüğü durumlarda da çatışma tehlikesi bazen mevcut olabilir. Olayın koşulları elverişli olduğu takdirde çatışmayı önlemek üzere yapılacak her rota ve /veya hız değişimi gözle diğer bir teknenin çabucak görebileceği kadar büyük olacak ve birbiri ardından yapılacak küçük rota ve hız değişikliklerinden kaçınılacaktır. Diğer bir tekne ile çatışmayı önlemek üzere girişilecek hareket, bu tekneyi emniyetli bir mesafeden geçme ile sonuçlanacak harekettir. Hareketin etkili olup olmadığı diğer tekne tam olarak geçilinceye ve neta oluncaya kadar dikkatle kontrol edilecektir. Çatışmayı önlemek veya durumu değerlendirmek için biraz daha zaman kazanmak üzere, bir tekne gerekiyorsa yürütücü kuvvetlerini durdurarak veya geri çalıştırarak hızını azaltacak veya ilerleyişini durduracaktır.


Pruva Pruvaya Geçiş ve Aykırı Geçiş

 1. Kuvvetle yürütülen iki teknenin, çatışma tehlikesi yaratacak şekilde, birbirlerine karşı veya karşı karşıya yakın birer rota ile yaklaşmaları halinde, bu teknelerden her biri, diğerinin iskelesinden geçmek üzere, rotasını sancağa değiştirecektir. Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatışma tehlikesi doğuracak şekilde birbirini aykırı olarak geçmeleri halinde, diğer tekneyi sancak tarafından gören tekne, onun yolundan çıkacak, koşullar elverdiği takdirde diğerinin pruvasından geçmekten kaçınacaktır.Yerel Trafik Kapsamında Tehlikeli Yük (LNG-LPG vb.) Taşıyan Gemiler

 1. İzmir Limanı idari sınırları içerisinde deniz yolu ile yapılan tehlikeli yük taşımacılığı, İzmir Bölge Müdürlüğü’nün vereceği özel izin ile yapılır. Bu taşımacılığı yapan gemiler kalkış öncesi Liman Başkanlığı’na gemi personel listesini, araç sayısını, araç plakasını ve şoför ismini verecektir. Liman Başkanınca kıyıda ve gemide alınacak ilave tedbirlere uyacaklardır. Kıyı tesislerinde ilgili yönetmelik kapsamında gerekli düzenlemeler liman tesisi ilgililerince alınır.


Diğer Gemiler

 1. Yaklaşmakta olan bir geminin kaptanının veya serdümenin deneyimli ve her zaman dikkatli olamayabileceği veya gemilerde kullanılan radar ve diğer cihazların her an hatalı bilgiler verebileceği daima göz önünde bulundurulmalıdır. Büyük gemiler ile derin su çekimli gemilerin manevra imkân ve kabiliyetleri sınırlı olması nedeniyle, bu tip gemiler ile emniyet mesafesi daima korunmalı, mümkün olduğunca bu tür gemilerin pruvalarından aykırı geçiş yapılmayacaktır.


Cezalar

 1. İzmir Limanı İdari sınırları içerisinde faaliyet gösteren yerel deniz trafiği kapsamındaki gemiler ve ilgilileri ile kıyı/liman tesisi ilgilileri bu rehberde belirlenen kurallara, ulusal ve uluslararası kurallara ve Liman Başkanlarının emirlerine uymakla yükümlüdürler. Bu uyarılara uymayan gemilere Liman Başkanı tarafından bir idari tahkikata gerek duymadan idari yaptırım kararı uygulanabilir. Verilen bu yaptırım kararı ilgilisine Tebligat Kanununa göre tebliğ edilir.


Denizcilere İlanlar ve Duyurular

 1. Seyir yapılacak bölgeye ait seyir planlaması yapılarak Seyir Haritaları Yayın Katalogundan uygun ölçekli haritalar seçilmelidir. Deniz haritaları ve seyir yardımcısı kitapların (Notik Yayınlar) doğru bilgileri içerdiklerinin kontrolü yapılmalı ve yayınlardaki güncelleştirilmesi daima yapılmalıdır. Bu amaçla, Seyir Hidrografı ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD) tarafından çıkartılan haftalık Denizcilere İlanlar yayını takip edilmelidir.

Bu işlem için gerekli adres ve bilgiler aşağıda belirtilmiştir.


ADRES : Seyir Hidrografı ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı 34805

ÇUBUKLU / İSTANBUL

TEL : 0 216 322 25 80

FAX : 0 216 331 05 25

E-MAIL : info@shodb.gov.tr

İNTERNET : http:/www.shodb.gov.tr


Ayrıca, fenerler, şamandıralı fenerler, elektronik seyir yardımcıları ile seyre engel teşkil eden olaylar ve hidrografik hususların yer aldığı seyir duyuruları; TRT radyoları, Sahil Telsiz İstasyonları ile NAVTEX istasyonlarından yayınlanmaktadır.

.

45. İzmir Körfezindeki Askeri Yasak Sahalar  1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət